liïZli mmm iaiai. JAERLYISCHE POIRE. Der Fceslen en Venna!-,elyMieden. PAET¥ MEERSCH, SffiEOTEILS AVIS. Ilagazja van Kinder-Speelgoed. UEEIGT. TS3 KOOP STAD AELST. PKOGRA3IMA Het Kollegie van Durgemeesler en Schepenen der stad Aelst; Willende het order der feesten en vermakelyk- heden regelen die Ier gelegenheid der Kermis van 1S53 zullen plaels hebben: Gezien de beraedslaging van den Gemeente-llaed in dato 3 der loopende maend Junv Na de verschillende genootschappen der stad aenhoord te hebben; ESesEsssi ZONDAG, 3 JULY 1833. Hel nationncl vaendcl zal op den luren van liet oud Sladbuis gcbciscbl «orden en er gedurende de fceslen wapperen. Ten 8 uren 's morgens, 'smiddags, en len 8 uren 'savends, Geluid der Klokken en Bcyacrdspcl. Öpcnbacr Concert. Des middags ral er ter Kcizerlvkc Plaels een Openbaer Concert gegeven «orden door de KoninglykcMaetschappy der Harmonie der Burgerwacht. Cal. Om 9 uren des avonds ral er in dc Groolc Zacl van bet Stadhuis eene dansfeest plaels hebben. 1NGANGS PRYS: I Frank, ten profyte van het hospi Jer ongeneesbaren. MA EN DAG 4 JULY. Schieling met den Uaadboog. 1 en 2 uren 's namiddags,r.al erdoor Het Genootschap de Vredein bet lokael Den Groenen Hond, nabv de Static van den Yzeren Weg, eene Schieling met dcn'Handboofi worden gegeven, by dc welke er vcrscbcide zilveren pryzer. la winnen zyn. Spektakel. Om 6 uren des avonds, buitengewoone vertooning,"gese ven door de Mactscbappy van Tooneel-en Lctterkundp dezer -stad, in de Scbonwhurgzael (gewezen Tceken-Akaderaic.) D YNSDA G 5 JUL Y. lamlbontv Tenloonslclling. Opening der Tentoonstelling cn Pryskampen door dc Mactscbappy van Land-Rovingbouw-en Kruidkunde, van Aelst, en door dc Landbouw vergadering van liet vyfde Dislrikl van Oost-Vlaenderen. Vee- en Pacrden flerht. De Paerden cn bel Vee ter foire gebragt, zullen vry zyn van plselsgeld. Kliizikale Morgcndfcesl. Om 11 uren des morgens r.al er in den bof van hellokael van St. Antomps, eene Muzikale morgendfeest gegeven worden door ds Koninglyke Mactscbappy .41 Grocij'end' JtlorijaneT Bal. Om 9 uren des avonds, BAL in de Maeiscbappy van liet Concert. De vreemdelingen c'oor een lid der Mactscbappy ingeleid, sullen tot deze dansfeest toegelaten worden. WOENSDAG 0 JULY. Volks-spcien. Ten 3 uren 's namiddags zullen cr op do Kaei Volks spelen plaets hebben. DONDERDAG 7 JULY. HozicKcest. Om i uren na noen zal het Muziekkorps Al Groeijend' Bloeijcnd', eene Muziekfeest geven in dc Zon.nedloe.vi builen de Zoulstraelpoort. Ba!. Desavonds, om 10 uren, zal er een BAL gegeven worden door bet Fanfaren genootschap, in het lokael van het Klein Gend. Het iDgaDg-geld is bepaeld op 75 centimes, ZONDAG 10 JULY. Muziekfeest. Om 4 uren namiddag zal hel rouzickgcnoolschap Les Amis Constants ccne Muziekfeest geven in het lok.iel van St. Joobis, aen dc Esplanade. MA EN DAG 11 JULY. Veldfcesl. Ten 6 uren des avonds zal er in liet lokael van St. Anto- nius eene Veldfcesl gegeven «orden door de Mactschapuj van Harmonie der Jeune Garde. Deze feest zal dooreen BAL eevolgd worden. De jaerlyksebe foire zal den 9 July beginnen cn den 13 der zelve maend eindigen. De kramen zullen up den koer van bel Stadhuis cn op de Groote Merkt geplaetst worden. Gedurende de kermis zal de aflogts klok niet geluid worden. De koffybuizen cn andere openbare gestichten zullen den gebeclen nacht mogen openblyven. Gcdaen ten Stadhuize tan Aelst. den 8 Jung 1853. Burgemeester en Schepenen, De Secretaris, G. DE GHEEST. 5- DE IlYCK. TERKOOPIH i on ccne allerbeste tot Schellebelle, Bruynbcke. De Notaris DE PAUW, tol Wichelen, zal, ten overstaen van den beer redercgler des cantons van Aelst, ingevolge bel voorgeschreven by de wel van den 12Juny 1816. len verzoeke van wie hel behoort, met liet houden van iwce zitdagen zonder meer en met gewin van palmslagen en boogenissen, opcnbacrlyk verkoopen: l'.ene allerbeste party Meerscli, gelegen binnen de gemeen te van Schellebelle, gchugte Bruynbeke, groot 38 aren 90 centiaren, bekend bv cadaslrael plan, N° 918. Deze party zal opgeroepen worden, in twee verschillende koopen, te welen: Eerste Koop. 21 Aren 30 centiaren Meersch, bolend oost no t gein eene roole de weduwe en kinderen van Fran cies Lauicact, zuid de zelve met d'belfl gragt, west den verkooper met d helft wegel en noord Aladauic Dccckman met d'belfl rede. Ttccede cn laelslckoop.17 Aren CO centiaren Meerscli, palende oost met d'ltelli wegel den verkooper, zuid oost de weduwe en kinderen van Francies Lauwact en de gebroe ders De Mcg, niet d'belfl gragt zuid west Jacobus Francies If icric'i, mei d'belfl rede cn noord west Fiederieus Mat- thgs, Bcncdiclus De Nece cn den verkooper met d'belfl gragt. Do koopers zullen er van stonden aen, ingebruik van komen. ZITDAGEN Instel, Vrtidaq 1 July IOio V.rbhjf, |-n,4 S July )"1833' Tc-lkcns om 3 uren na middag, ter herberg genaemd de Groote Static, bewoond by d'beer Francies Scliauvlicgc, lol Wiebelen. Alle inlichtingen rakerdè deze verknoping. I.onnen geno men worden by genoemden Notaris DE PAUW. JDj uitscheiding van Bedrijf. Verlioojussg en gerief van een Kruideniers Winkelte Aelst, in de Moleuslract. Den Notaris CORNELIUS EYIT. te Aelst, za! ten ver zoeke van d'beer Guillaume Ilicrs, te Aelst, cn aen des zelfs wooning, op. Woensdag 13 July 1853, om 9 uren 's morgens, opcnbacrlyk verkoopen; al liet gerief van eencn Kruideniers Winkel, bestaende in Kopere Schalen, Toogcn, Flcsscben. KafFymolcn, Bloembak en Stande, vcrscbcide Huismcubcls cp Boekwerken en meer ander voorwerpen. Alles li reed er beschreven by gedrukte plakbrieven. Deze verkooping zal geschieden op gcwoonclyke voor- waerdcen tyd van betalinge. J!>J uytscheyding tnn bedrijf. AENZIËNELYKE VERKOOPING van verscheyde Mclkkoeyen, Verbens, Vrugten te Velde veel Egken Balken Plaetcn, GclccntcnsKepers en 1,000 Bussels Slrooy, ran ccne groote afgebroeken Schuer, enz. te 1c!bW5j tbcke, op liet Vet brnnd-Sof. Ten verzoeke van den beer VAN IIOOREBEECK, over den heer Jan Van Assche, berde te Aelst. zal cr door bel ambt van den Notaris DE SCHAEPDRY VER, Ie Nieu- werkerken, op bet Veibrand-Hof, op Alacndag 4 "July 1853, te beginnen om 9 uer voor middag, op langen tyd van belading, mils goede borge (n comptanl ongeld, open- baerlyk worden verkogt: Eerst ten Hove, A. Verschcydene schoone en goede Melk toeven en 3 Groote Vtrkens. Circa 100 hectoliters Vlaslrémen (met den hectoliter.) 6'. Veel Et ken Balken, Plaetcn, Gebeentens, kepers en 1,000 Bussels Slrooy, van eene groote afgcbiockcn Schuer, enz, 2' Te Velde, D. 3 ücctaren straf Koorn en Mastelnyn, E. 70 Aren Vlas, F. 1 Hectare Klavers, G. 1 hectare Hoovgras, alles verdeeld in koopen lelks gerieve, Alle dc overige vrugten te velde, bestiaclen, Akkerhalam, enz., enz. zullen by laelerc aankondiging ook publiek verkogt worden. Un homme d'nn age mür, connaissant Ia fabrication du 61 dans loulrs ses parties, et les voyages, ridsire se placer, pour dinger, surveillcr ou voyager pour la dit article. S'adrcsser au bureau de eet te fcuillc, par lettres aflran- cbies sous les initiales V. B. Aneienne liaison dc Roulagc cl d'Expédilion. E. PI.AS, A AÜLGSTj A l'lionneiir dc faire part auxnc20cianls,que par I'ouvertiire nolre Cbemin dc Fer il licmlra a la disposition des per- nnesqui voudronl hien l'bonorcr de leur confiance, des mions pour transport de niarcliandiscs. II espére que son exactitude et les prir moderns, engageront Ie public a lm icr la préfcreiice pour son service. DERVEN VLIEBERliU, hebben d'ecr bet publiek kenbaer te maken, dal ter gelegenheid van de aenslacndo kermis zich een schoon uitgelezen en wel gesorlreerd uil-en inlands nieuw Speelgoed, men aldacr zal kunnen vinden, op groulen afslag der pryzen. In bel zelfde magazyn kan men ook bekomen, een overgroot asso'temcnt van alle slacb van Handschoenen, Linten. Laincn, Sajelten, Brycalonen, eencn uitmuntenden keus van Mudc-V élouren, Galons, Passcmcnlcncn, Zyda trengien, Gordyn Frengien,Garens,Geplatineerden,Yzeren rn Stalen Horlogie Relingen, Fourcliclten, Li pers, Dien- lepers, Porte-Monnaies, Porle-Segars, Porte-Feuilles, Kam men, Calpins in Ebèno, Ecaille, crizaen leege en liooge pryzen, Hrocben, Ouringen, Ringen,Tabac cn-Snuifdoozcn, Bretellen, Zydc en Garene liorzens, Brillen, Spigcls, eene scboonc e. groote hoeveelheid van Cabarets, alle soorten van Verfkleur-wil-sclioen-stcrk- en Vluórborstcls, Zyda en Caloenc l'arapluies, Z«cepen, Cravachen, Badines, Weerstukkcn naer den laestcn smaek, Pommades in alle soorten. Zecpen, Riekende Waters, van de welbekenden MM l!uly Maillv, en van J. M. Farina. Door de goede hoedanigheid hunner waren, en derzelfde geringe pryzen, bevelen zy zich in dc gunst van een ieder, enz., enz., enz. J. F. VAN DER HA EG HEN-DE BACKER, koopman in Kinder-Speelgoed, in de Lange-Zoiilslracl, te Aelst, heeft •ie eer bel publiek te verwi.tigcn dat hy eene groote kwan- titeyi kinder-spcclgoed komt Ie ontvangen van cenen aller- scbu'onsien keus en van de alder laclstc nieuwigbeyd, uyt de vermacrdsle fabrieken van Vrankryk cn van Duylschlanil. De fraeylieyd van deze artikelen, cn den gcringen prys acn den W; lkcn by dezelve aflevert, doel hem de voortduring van bel vertrouwen cn van den voorkeur van bet geëerd publiek verhopen. In liet zelfde magazyn is by voortduring te bekomen, alle soorten van Garen. Linten.Braeyzayctten, Braeycatoen, Zvde, Toiletzeep, Pommades, cn verders alles wal de Mcrceric-cn Quincailleric commercie acngaet. De peerden post meesters dezer stad gelast van wegens bet ministerie van openbare werken, lol bel vervoeren der kooproansw neren der statie van den Yzeren Weg na de woonst der fabrikanten, koopmans cn particuliere, hebben Jc eer den koophandel cn bel publick te berigten dal zy de kommerschappen cn andere artikels ter wuonstc zullen balen om na de statie van den Yzeren Weg te vervoeren, aen geringe pryzen. Eencn scliooncn cn wel gcdrcssccrdcn JAGT-HOND, van tw ee jaren oud. Zich tc bevragen hy den uitgever van dit blad. BERIGT. By F. DE VALCK-MERTENS, koopman in Yzer, in de Zouts!raet Ie Aelst, zyn te bekomen alle soorten van Kopere Galleryen voor gordyncn, rosassen en verdere toes bcboorten, als ook een gio»l assortiment van Vloerborstel en andere, acn zeer geringen prys. MERKTEN. Tc Dendennondcden 27 Juny, waren de pryren ter merkt, zoo als volgt: vvlile tarwe, p»r hek».. tr. 21 -92; roode id., 21-32 ma-ieein. 17-07: rogge, 13-22; boekweit, .m-jO spelt O 00 haver, 9 iC gcerstr 00 00; vlas. per ki'. z. I-.'.I kemp. 0 Bil bo!er. 157; eveien, per 25 1-22 aerdappelen de ion kil., I i-O.i a on 00." Per .vin: lynolic. 11 46 3 4 a 47 n 0; k'-mpolir, fl. <9 i j. koo'zacdoliefl. 54 o,u a oo o o geznvverde, i« nual. 00 n/0 a 00. Per hectoliterlynzoed, It. II 12 a 12 1 2 kempzaed. (Riga.) 11 n o 0 0 0 0; koolzacd, fl. 130 0 4 oo o 0 Lynzaedku'kenper t.215 kil. fl. I4(iat44; kerapzaed- koeken. fl. 107 ko'dzardkockcn. fl. Si7 Te Geerasrdshergcn den -27 Juny verkocht men da tarwe per hertulitcr, fr. 21 U0: rotpe.fr. 11-00: masteluio, fr. 17 Oo; haver, fr. 7 15; boonen. fr. 13 75: aerdappeien, fr. lO-'JO; nieuw koolzaed. fr. 21-20; lynzaed, fr. iS-UO; linnen: tc knop go-teltl, 325 stuks, verkocht, 225; vla», 1-25, per kil 1)0.71)0 kil.; tabak waren te koop gesteld ten pryze van: l« kwal., fr. ül-Uü; 2* id., fr. 44-50; 3' ld. fr. 32.50 per 50 kilog. Te Kortryk, op maendap 27 Juny. waren de mcrktprvzrn zou als vuigt: witte tarwe, 21 39. per h-t diler; ld. roode, fr. 20-78; mpge, fr. 14-43; haver. fr. 9-ul, koulzaeO-olir, gi. *0-1 o per vat; lynoüe. gl. 40-10; koulz.vd, fr. 22 00 per beet lvnzaed.fr. 00 oo; koolzaedkoeken, fr. 12-4)0 per too kil.; Ijnzaed-kockrn, fi. oo-oo; kempkorkco, fr. OO-vO. Tr Poperinge. verleden vrydag, stond de tarwe aen fr. 22 0 de roïge fr. lö Oo de haver, fr. S 3d; dc hoppe fr. 70 k 7 per 50 kilos. To Brugge op zaterdag Inetst, stond de tarwe dm hcelolt- icr acn fr 19 47 ropgenen fr.(3 72; boekweit, fr. 13 25; haver. S-2S; gcerst fr. 13-28; boonen, fr. 14-32; acidappclen fr. 9-07 Te Doornyk25 Juny «tond do merkt zoo als volrt vitte tarwe, per heet., fr. 22-40; roode tarwe. 21-82; roat- elein. tc 5o; rugge, 13-16. ha vei, 6 87 Pryzen der Zaden, Oliën en Koeken: Rvssel 29 Juny. den iirrt. dc tonne. de °ino "ktl. Koolzacd 19 a 22 70 50 i II 75 h 12 25 Id. gezaiv. on a on 70 50 a 00 .i 00 OBlette r. 29 a 32 a II 50 II /S 18 - 4 19 - 19 .i 22 95 50 a Kemp. it a 17 95 50 a 10 75 10 SO Aelstdrukkery van (1. DE VOS, Kerkstract, N'

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1853 | | pagina 4