MET VERBOIVD VAN 1ELST. KOOPHANDEL. NYVERHBID. LANDBOUW. Aelst, H October. !\r 414. /.OM)AG, 15 OCTOBER 1854. Se JAER. YZ.EREN WEG. STATIE AEEST. Vertrekuren van den I October •1854-. 1* Ten 6 u. 45 m., 's morgens: Dendcrmonde, Mcchclcn, Brussel, Antwerpen, Leuven. Tbienen, Luyk, Vcrvicrs, Landen, S'. Truyen, Hasselt. 2° Ten 7 n. 50 m. 's morgens: Dendcrraondc, Gent, Brugge, Oostende, Kortryk, Mous- cron, Doornyk, Rysscl. Kales'. 3° Ten 11 u. 20 m. 's middags: Dcndermondc, Gent, Brugge', Oostende*. Kortryk Mouscron, Doornyk, llysscl. Kales. 4" Ten 5 ii. 30 m.'s avonds: Dendcrmonde. Mechclen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Tliicnen, Gent, Brugge, Oostende, Kortryk, .Mouscron, Doornyk, Rysscl, Kales*. 5" Ten 8 u. 15 ra. 's avondsDendcrmonde. Mcchclen**, Biussel**, Antwerpen" Leuven", Thienen", Luyk**, Vcrvicrs", Gent. Van Bcntlermontle nacr Aclst: 1° Ten 6 u. 's morgens. 2" Ten 7 u. 25 m. id. 3° Ten 8 u. 30 m. id. 1° Ten 12 u. 5 m. 's middags. en 5" Ten G u. 45 m. 's avonds. Zullen te Gyscgem stil slacn, de konvoois vertrekkende van: DENDERMONDEten 6 u.' s morgens, Icd 8 u. 30 m. Ten 12 u. 5 m. 's middag» en ten 6 u. 45 m. 's avonds. Van AELSTTen 6 u. 45 m. 's morgens: ten 11 u. 20 ra. 's morgens ten 5 u. 30 m. 's avonds en ten 8 u. 13 m. 's avonds. N. IS. De konvooijen geteekend met een' zyn uitsluitelyk samengesteld uit rytuigen van 1" klas; die met twee" uit rytuigen van 1° en 2° klas. De overige zyn samengesteld uil konvooijeu der drie klassen. Alle verouderde begrippen, al waren zy de uit— zinnigste, de belachelykste en de scbudelyksle der wereld, zyn vooraf verzekerd dat zy door het kleri- kalismus zullen acngenomen worden. De vcreering der oude gedachten en ongervmdheden is het klerikalismtis eigen.... het is genoeg dat een ding <le oudheid en de vooroordeclen tot aenbeveling hebbe, om by liet klerikalismus welkom te zyn. Deze strekking van het klcrikatismus laetzichin alles opmerken, in politiek even als in zake van religie, in zake van koophandelyke wetgeving even als in de maetschappelvke kwestien. Aldus: in zake van politiek zyn de instellingen van het vcrlc- dene, voor hem, de beste der wereld; in zake van religie is de manier, op de welke men dezelve in de middeleeuw verslond, dat wil zeggen, weinig verlicht en uitermaten ongedoogzaemlieden nog steeds zyne manier van haer te verstacn; in anke van koophandel verwerpt het de vryheid waoruit heel zie wereld moet voordeel trekken, en verkiest een beperkend systeem, dat slechts acn «enigen profyt verschaft ten nadcele van allen in de vraegstukken van maclschappelyke verbete ringen plaetst het de aclmoes boven bet werk. en, als maetschappelyk redmiddelsteunt liet liever zyne hoop op de vermenigvuldiging der kloosters, die eertyds niets dun nationale ellende en luiheid te wege bragten, dan op eene krachtdadige uit breiding acn den openbaren rykdoni te geven. Het gene wy hier zeggen is waerheid. Om zich ervan tc overtuigen heeft men slechts een blik rond zich te werpen, en overal zal men het kierikalismus heiig vinden aen de vernieling van dc beschaving, van die vrye, verlichte, verdrnegzame, vruchtbare en maelscliappeljke beschaving, ten einde op hare puinen, ten voordeele van eenigc mannen, allengs- kens de oude wereld te vestigen met al zyne vroegere onreglvoerdigheden, onwetendheid, mis bruiken en ellende. Het klciikaiismus spant alle zvnc krachten in om, kost wat kost, de samenleving te overheerschen; het spaert niets om dit doel tc bereikenAldus, door het onderwys waervan het 't monopolium cischt, bereidt en kweekt het moraeltyk de toeko mende geslachten om zyn jukte dragen;«Laetons de opvoeding over van twee geslachten, zegde M. de Monlalembcrt, en wy zullen meester zyn. door de vermenigvuldiging der kloosters, geeste- lyke gestichten, enz., tracht liet, by middel van derzclver rykdommen, zich eenen materielen invloed te verschaffen, by middel van welken liet de gehecle samenleving in de prang zoude hebben en zc in 't vervolg acn de begrippen en dc belangen van het kierikalismus zoude gebonden houden. Ziet dacr de gevaren waermede bel kierikalismus, met een beetje seffens en in 't verborgen, ons bedreigt...: en wy zouden die gevaren steeds laten aengroeijen .zonder er de acndacht. van al wie de hedendaegsche beschaving ter harte neemt, op in te roepen? wy zouden dit alles slilzwvgend voorby- gnen? De stilzwygendheid, in dees geval, zoude niet alleen!) k eene lafheid zyn zy zoude eene mcdepligtigheid wezen. !)e Duerlc der levensmiddelen. Na eene steeds klimmende duertc die bel graen (de tarwe) van den middenprys van 25 franken wederom op 30 fran ken per hectoliter gebragl heeft, doet zich wederom eenen liglen afslag acn. Op weinige uitzonderingen na is die afslag algemeen en reeds in Fraokryk is du middenprys der gra nen gevoelig, gedurende de laetslc week, gezonken, terwyl de laelste opgave der vierde weck van september bier tc lande nog opslag acnduidt. Wy gclooven dat de afslag die zich nu lieden aengceft voortdurend zyn zal, en dat dc pry zen tusscbcn eenigc weken lyds op hunne normale hoogte zullen gekomen zyn. Wy zeggen op hunne normale hoogte: dal men ons wel versla, en geenzins op bunnc gewoone hoogte van over twee en dry jaren; deze pryzen, wy zyn en blyven overtuigd, zullen niet meer bereikt worden, en wy zouden veel dur ven te pande zetten dat dc prvs der tarwe niet beneden dc 25 fr. zal komen, welken oogst men ook verwachten moge. De oorzack, tvy hebben die reeds mcnigmnel aengeduid, is eene vermeerdering van algemeonen rykdoni die loelacl aen de voortbrengers, door dc grootcre vraeg der waren, lioogere pryzen tc bekomen. Wy welen zeer wel in welken akelige» toestand deze omstandigheid dc grootc bevolking der w erkende klas brengt; w y w elen al tc wel dat wy tegen woordig in eenen voorbygaenden Slaet van krisis leven, die de werkendo volksklassen aen oneindige ellenden blootstel len, tot dat liet evenwigt der nieuwe pryzen zal wederom hersteld zyn; maer dit alles is eene onvcrmydelykc noodza- kelykheid van den slaet der zaken. Dc grootcre rykdommen komen eerst in de banden der voortbrengers en later in deze der verbruikers; dit is ongelukkig, maer wy herhalen het, ouvcrciydelyk Menige scbryvers, door menscblicvcnde gevoelens acnge- spoord, maer die zich de moeite niet geven de oorzaken der duertc te doorgronden, hebben zich ingebeeld dat deze duertc niet alleen van hel graen maer van alle voortbreng selen des landbouws, tol oorzack den uitvoer enden opkoop bad, en hebben dacr uil besloten dat liet verbod van uitvoer liet beste middel was om de gestadige klimming der pryzen tc verhinderen. De menigte die lydt, en dus zeer weinig redeneert, heeft dit voorgedacht gretig opgenomen en by- gcvallen van dacr verzoekschriften die langs alle kanten lol hel Gouvcrneradnt gezonden worden ten einde beletse len en hindernissen op den uitvoer der granen en eetwaren af te vragen. Het gouvernement, gelukkiglyk, scliynl wei nig in dien zin te kcercii, en het ware inderdaed bel beste middel om den verkeerden uitslag tc bekomen Al dc maatregelen welke voor uitslag zouden hebben van den uitvoer te verhinderen, en aldus ccue prysvermindering te weeg te brengen, zouden voor den landbouw en voor geheel bel land noodlottig worden, door den landbouw in den algemcencn nood te doen dcclen en op deze wvze dc algemeene middelen te doen verminderen. En dan nog ware deze mactrcgel onmogelyk om uitvoeren. Een veel redelykcr gedacht is besloten in den voorstel dien wy steeds ondersteund hebben en allyd zullen onder steunen, van den uitvoer vry te laten. Men schreeuwt tegen deduerle van liet graen en het graen belaell by liet inko men fr. 1-10 per hectoliter regt; men lieklacgt zich over dc duerte van bel vlcescb, en bel vleesch, niet bot gcslagte, maer het levend vee, dal men door alle mogelykc middelen zou moeten zoeken acn te lokken, wordt belast op de gren zen met 10 en 15 lol 20 ccntimcn per kilogr. Men roept overal dal hel onmogelyk is van nog boter cn cijcren te clen, cn boter en cijeren betalen bv het inkomen tot 8,10 a 12 °/o va» bunnc weerde; «le ryst die zoo krachtig liet gebrek der lydcndc volksklassen zou kunnen verzachten, is voor sommige soorten tegen 20 "/0 van hunne weerde belast! en met dit alles vracgt men beletselen aen den uit voer Neen, dal niet. Lacl alles vry inkomen, opdat dc overvloed van andere landen op onze tc korten kunnen ver goeden, dat keuren wy, landbouwers, goed, dat vragen wy in liet belang onzer medeburger»; macrgccnc beletselen acn Jen uitvoer: de vrve beschikking over onze voortbrengselen vorderen wy af. y zyn ook labrikanlcn, even als de vlas- spinners, dc yzermannen cn dc eigenaers van koolpullen, die met zulke boogc regten bevoordeeligd worden. Iih wel, wy zien van deze voorrcglen af; in liet belang onzer zncdc- buergers vergenoegen wv ons met de vrye liandclsbéwegin- Aen degenen die zich hiermede niet ronden vergenopgen, zullen wy zeggen De werkers moeten niet alleen gevoed, maer ook gekleed en gewarmd worden; zy hebben gereed schap noodig in welke hel yzer dc voornacmslc rol speelt 1 Nu ziet wat er nog in het voordeel dezer volksklassen te doen slaet. Door den vryen invoer der levensmiddelen zyn wy van alle bevourdceling berooid. De granen op dconuit- mcelbarc uitgestrektheden van Amerika cn Rusland ge wonnen, komen op onze merkten met onze voortbrengselen mededingen, terwyl de katoenen, dc garens, het laken, dc wolle goederen, hel yzer, enz., even zoo ononlbeerlyk als graen, doorterugsloolende regten belast blyven. Dit is do gesteltenis die wy acnncmcn, maer dit is ook de uiterste; verder kunnen wy niet; meer zullen wy niet dulden. [_Dc Alikerbouw.) Onderwys van den Slaet. Wy vernemen mtt genoegen dat liet Slactsonderwys door bccl het land in vollen bloei is; overal beeft men by liet openen der leergangen van dit jaer eene merkclyke ver meerden» van liet getal leerlingen bemerkt. Dit bewysl dat de ouders, langzacmmccr toegelicht, dit verstandige en nalionael onderwys,'t welk ter zclvcr tyd geleerde cn def tige burgers vormt, naer vvaerde beginnen le waerdcren; dit bewysl ook öat de belachelykcn dcklamaliou van god- delooze scholen, waermede dc klerikale» dit onderwys ver volgen, geheel en al in duigen vallen cn liaer einde naderen. Den Denierbode lac-t on» welen dal het prachtig gebouw van Mevrouw wed. dcCrgaet dienentoleenonder wysgc sticht dei jongelingen beslncfti tioordejlroedersdcr Christelijke scholen. Wel verre van dal deze acnkondiging onze gal doet overkoken, zoo als Den Dcndcrbode het zegt, verzekeren wy hem dat wy er geheel gerust in zyn.... Niettemin is dit een nieuw bewys dal bet kierikalismus overal tot het mo nopolium van bet onderwys wilt komen, want het ont breekt bier, God dank! cn wal Den Dender bode er ook van zeggen moge aen gecnc onderwyzingsgeslichtco van dien aerd, waervan liet ccne alrcede eene zoo schitterende on derscheiding bekwam in den algcmecncn kampslryd van bet gouvernement, dat bel zekerlyk wel al de vvaerborgen oplevert welke de ouders kunnen verlangen. Wy zouden niet gaerne veroordeeld zyn tol het ophalen van al dc ongervmdheden cn bet brandmerken van al do schandelykheden, waermede Den Dcnderbode vvckelyks en regel.matiglyk zyne Iczeren vergast. Hel is alrcede te veel er van te gewagen. Wy verzoeken liever de persooncn, die nog moed hebben dit geweefscl van beestigheden cnbatelyk- heden le lezen, zelve te bcoordeelcn. Echter raden wy bun acn zich, voorzigligbcidsbalve, tc voorzien van een flescli- ken Eau de Cologne, ten einde zich tegen dc braeklusl te wapcuen. Dc landbouwers kunnen op dit oogenblik oordeclcn welke do party is die het beste dc belangen van den land bouw voorstaet, of dc klerikale party die met groot geschrei vracgt dat den uitvoer der granen verboden worde, cn w ie voornacmslc tolk, Den Vaderlander, thans bv dc brouwers acndringt op dat zy ook zonden vragen dal bel verboden wordede hoppe uitlcvoeren, of de liberale party dieaenden landbouw dc vrye beschikking over zyne produklcn wil behouden, geljk «le andere n) verheden die vryheid hebben over dc hunne. Koophandelyke vryheid! ziet dacr do wacrborg van een ieder, zoo wel voor den voortbrenger als voor den verbruiker, en liet is om deze redenen dat het libcralismus die vrybcid verdedigt. Dit is alrecdc de eerste les voor dc boerkens die zoo vuriglyk voor de klerikalcn gestemd hebben.... Dacr zullen er nog andere komen die bun allcngskcns do oogen hcclc- ganscb zullen openen. Verleden zondag heeft te Dendcrmonde een van die acndocnlykc feesten placls gehad, welke ter zeiver tyd lot ccrc verstrekken aen den gene die rr hel voorwerp van is, en acn hun, die er de aenleggers «an zyn. Hel waren de hecren notarissen van ons arrondissement, welke onzen achtbaren stadsgenoot, den lieer Cornelius Evil dc oudste, op een prachtig gastmacl omhadden ter gelegenheid van zyno vyfligjarige bediening van het notarisambt. Vcrsclnide notarissen van andere arrondissementen en liooge ambte naren van de gcrcglerlyke en van de bestuerljke orde, woonden dit feest by en waren er bunnc hulde aen den achlingswacrdigcn ouderling komen arnbieden. Gedurende het banket zyn er warme cn welgepaste redevoeringen uitgesproken geworden door den heer Direkleur der Regis tratie, den heer Prokureur des konings by de rcglbank van Dcndermondc, den beer J. Sabv, notaris le Audenaerde,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 1