Jen liccr Lulleiis, notaris tc DenJermonJe, en den beer De Deyn, nolaiis le Sleenhuysen-AA'ynbuysen. Ziet hier de redevoering door .M. Dc Deyn uitgesproken: (Myne uilboe/ening ter jubelfeest (8 October 185i), van der. hoogst verdienslelyken Notaris M. Cornelius Evil, notaris sedert i jaren en tc voren, onder liet uoslenryks besluer, gedurende 9 jaren Procureur; thans Voorzitter der luchtkamer van notarissen van bel Arrondissement van Deudei monde. Ridder van bet Leopolds order.) Zeer agtbare Heer, tcaerdige Medebroeder Indien, om geringe toevalligheden te verbecrlykcn, ande ren dan vvy zoo graeg de feestgalmen aenbefTcn, bier toch moet on ze vreugd des te meer bel hart doordringen daer hel dc wel verdiende lofsprack geldt van een onzer cerbicd- wacrdigslc .Medebroeders, dien vvy, nacr zyne schitterende deugd en om zyncn onvermocibaren yver voor bel goede, te rcgl beschouwen als dc vvcrkzaemslc, de verkleefdste, de edelmoedigste en immer bekommerde schutsheer ouzer aloude nmblsinstelling, waervan hy dc bediening reeds meer dan cenc halve eeuw zoo voorspoedig, zoo eerbaer en zoo voorbeeldelyk beeft mogen waerncmcn. Ja, boog achtbare Ambtgenoot, gedurende den ganschen loop van dit bciangryk tydvak verdiendel gy, door hel alge meen vertrouwen allezins begunstigd, door des konings edelste onderscheiding vereerd, door de voornacmsle onzer hoogc overheden ook zeer geacht te wezen en door de stel ligste trouw uwer medebroeders, als deszelfs bestendige Voorzitter, in beerlykheid verbeven en van allen oj reglelyk bemind te worden; wantgy waert veelal gclyknog de steun en tuevcrlaet van inenigen uwer lydgenooten, die ergens, in 'l gewoel der wereld, door hel wispelturig noodlot geteis terd wierden. Gy waert een wackzame vader, een zorgvuldig geleider, oen vermogende stichter, een ware weldoener van de meeste uwer tnlrykc leerlingen, in welks heil en toenemende wel- vaert gv u zou gulhartig blvft vcrblvdcn. Gy waert tevens een reglzinnigc aenmoedigcr en menigwerf zegepra lende beschermer van al wie, uDdcr ons, van smacd en oneer vry, door eigen zorg en vlyt en aenhoudende zelfs- ocfening zich lol onze hoog gewaerdeerde bediening voor beschikten. En de zuivere grondleer van deze en gene uwer gewiglige openbare zendingen allyd mei gepaste bescheidenheid behartigende, zoo wist en volbragl gy ge- moedeJyk de zoo moeijelykc als bekommerlykc doch edele l'liirt van d«n onafli.inkrlyken ambtcuaer. Gv waert daer by uit der male gedienstig en menschlie- vfi»! om onwetenden tc verlichten, oin verdrukten, ramp- spnedigen of unvermogendun te vertroosten en le onder schragen. Gy waert een trouwe vriend tiwcr menigvuldige vrienden, een krachtdadige voorspreker der maelschappely ke belangen uwer ontelbare lastgevers, een strenge handhaver der inllykc vonrregten uwer stad. Gy blccfl zelfs in de nete ligste omstandigheden van uwen eervollen levensloop steeds verduldig en verdraegzaem, vredelievend en barmhartig, vrymopdig en voorzichtig, ncerslig en mildadig, en gy bcgtceddcl allyd volgacrne uwen kostbaren invloed en uwe inniTlykc genegcniieid om in 's lauds geinccnen voorspoed de burgerij ke tucht en brocdcrlykc ceudragt tc mogen zien versterken. Icrwyl uwe geliefkoosde pooging, uwe onwrik bare bezorgdlieiit, uwe vurigste wenschcn gestaJig tot den bloei en de echte wacrdiglicid onzes beroeps gevestigd Om ii, achtbare Heer, wacrdige Medebroeder, in dezen plrgligen stond, over hel onschatbare nul dier uitstekende goedgunstigheid, ons innig gevoel, onze eenstemmige dank betuiging m>'t dn spraek ml te drukken, dacrtoe zouden wv iij dc weelderige bron onzer zwierige mocdertael de doel matige bewoording misschien niet erlangen, inaer, onze vvcnscbrn, dc allervurigste wenschcn die uit liet diepste onzer van dank ontroerde harten in vollen gloed opstygen, deze zullen zicb nadrukkclvkcr laten beseffen dewyl ze vrv en onverhinderd van den vrienden mond tol den gocdjon- stigen vriend gerigl worden. Wy wenschcn dan, en ons hier verbroederde gezelschap wen sell t liet bijmuedig mede. dierbare Evil, uitverkoren Jubeltclg, dat gy lol steun en luisicr en tol genoegen van al wat u ook dierkacr ry, nog lange jaren in zachte wellust en onbekrompenc te vredenheid zoudt mogen voortleven; dermate dat ge over liet loon uwer onvcrgaukelyke welda den, by hel voleinden uwer gezegende laek, dien anderen zegen, ginder boven, den reglvaerdigen menscbcnvricnd voorbehouden,-zoudt verwerven Leve de Jubclaris! Leve de Koning! Leve het Vaderland! De Emancipation meldt dat dc Loning op 6 dezer byna gansch hersteld was. Dc onpasselykhcid wacraen de hertog van Rraband se dert langen tyd lydt, is vvedeispanniger, doch zonder ge vaer. Z. K. H. heeft dezer dagen in den hof van Laeken gewandeld, en alles lael toe op eeue spoedige herstelling te rekenen. Weinige dagen na zyn vertrek uit Brussel, heeft onze koning op den Rlirn cene verkoudheid gekregen, waervan dc doorluchtige reiziger veel geleden heeft. Z. AL heeft, ten gevolge van die oppassclykbcid, eenige dagen te Rale ver bleven; doch by zyneaenkomst tc Come, wasZ. AI. nog niet geheel hersteld, op zulke wyze dat de terugkomst des konings nog niet vastgesteld is. Hieruit spruit voort dat men den dag van de opening der Kamers nog niet juist kan bepalen. Zondag laetst heeft tc Ncdcrhassclt dc lactstc karabyn schieting van dit jaer plai ts gehad, en is door vcrsehcidc sociëteiten bygewoond geweest. Dc prvzen zyn behaeld ge worden als volgt: l'prjs, Al. Langen'haek, te Appcltcrrc, deel makende van de sociëteit van Nedcrhasselt; 2' id., Al. Van Rov, tc Aspelaere, id.; 3" id., .M. De Winter, tc Kcrkzkcn; k' id., AL De Qcrcq, tc Appclterre. Het pachthof van den landbouwer Van der Linden, te Nedcrbi akcl, is door de vlammen verslonden. De pachter heeft erge brandwonden bekomen. Het verlies wordt op 4,5110 fr. berekend. Ry koninglyk besluit van den 2 October is de burger- I wacht van Sl-Nikolaes lol dc werkzaenihcid geroepen. Zy zal liet uniform dragen welk in het artikel 3 der wet vau den ISjuny 1SA8 beschreven is. A erledcn maendng, ten uren des morgens, heeft do genaemde Van der Guchlen, door het hof van assisen dezer provincie veroordeeld wegens mooid op de huisvrouw van pachter Pede, tc Lcupegcin. op de groote merkt te Audc- nacrde de doodstraf ondergaen. Van der Guchtcn heeft tot het lactstc oogenblik zy nc misdacd geloochend, doch de vertroostingen vandeu godsdienst met onderwerping acn- genomen. Al. dc baron de Stassart, gewezen president van den bclgischen Scnaet, enz., enz., is dynsdag morgend tc Brus sel, na eenige uren ziekte, overleden. Al. de Stassart werd in het jaer 1780 tc Mechclcn geboren. AJaendag zyn de graenpryzen verleegd op de merkten van Dcndcrmonde, Korlryk en Gecracrdshcrgen. Dezer dagen heeft er in den dierentuin van Brussel een bcvvecnlyk feil plaets gehad. Dc groote cn schoonc hert van Sl-Huibrecbl is ten 11 ure 's nachts op Picler den wachter gesprongen, op het oogenblik dal deze zyne nacht ronde deed; den man wierd omgeworpen cn de hert sleept» hem met zyne horens langs den grond. Op zyn hulpgeroep kwam zyne vrouw tocgeloopcn, en deze raudde den bert moedig acn, met gevaer van haer eigen leven. Dc hert liet den wachter los, die met moeite zich naer cene veilige plaets konsiepen, cn liep nacr de vrouw, welke zich ms- gelyks buiten gevaer stelde. Den volgenden dag heeft men den hert van zyne horens beroofd. De kamer van beschuldiging hy het hof van appel van Gent heeft de genaemde Pieler Duwcz, oud 18 jaren, koewachter, cn zyn broeder Xavier, oud 21 jaren, woon achtig te Appelterre-Evchera, bctigl, uen eersten als dader cn den tweeden als modepligligen,- van het huis huns va ders tc hebben in brand gestoken, voor de assisen dezer provincie verzonden. Het hof van cassatie beeft dc voorziening verworpen van dc genaemden Jans>ens barbier le Brussel, en Karei De Groef, dnglooner le Hallewelke lot eeuwigdurenden dwangarbeid zyn veroordeeld, voor diefstallen ten nadcelc van de hecreu Eonlaiuas, schepene, en Aunez, notaris te Brussel. Het fransch gouvernement doel thans talrvLe peerden in Belgien koopen. Dc koophandelkamers van Vcrvicrs, Luik cn Brugge, hebben zich voor den vryen invoer cn tegen het verbod van den uitvoer der granen vcrklaerd. De koophandclkamcr van Verviers vraegt daerenboven, dat dc regten op het graen en op het vee voor altoos afge schaft worden. A erschcidcne dagbladen verzekeren, dat er groote hoeveelheden granen, voor het kamp van Boulonje be stemd, uil Vlacndercn in Frankrvk trekken, zonder dat de Moniteur in dc officiële opgaven er melding van maekl. Het bestuer der douanen protesteert tegen dit gezegde, dat hel als lasterende acnziel. Hel vcrklaert, dat er niet cenen hektoliter graen uit liet land trekt, welken niet wordt aeu- gcleckcud ingevolge de wet. Zaterdag, ten half een s middags, is er le Luyk cene moord gepleegd op een jong meisje van 20 jaer, dienstmeid in een huis der Pierreuse-slraet. Door het geroep van de huisbewooners verwittigd, kwamen de geburen toegesneld, alsmede dc policic. Hel Ijk van het meisje lag uitgestrekt in eene kamer der eerste verdieping, cn de moordenaer w as in eene kamer op de tweede slagic gevlugl. Het is dc genaemde Alichiel Remaclc, een weduweuaer van 40 jaer, wapenroakers- Lnecbl, geboren te Lurk, en die reeds veroordeel is geweest voor bedelen en landloopcn. Deze booswicht heeft de moord gepleegd uil jaloesheid tegen het meisje, hetwelk hy vurig beminde. Hel is niet cenc pistool op ile borst, dat hy haer heeft omgebragt. Gevangen genomen en voor de justicie gebragt zynde, bekende hy zyne misdacd, vcrklaicude dat by zyne jaloezy niel had kunnen bcJwingcn, dewyl hy, sinds eenige dagen, een anderen vrycr in hetzelfde huis by zyne geliefde had gezien. By die verklaring gaf de moordenaer blyken van het grootste berouw. Die man droeg op zyne broek verscheidene bloedplekken voortkomende van dc gepleegde misdaed. De pistool lag nevens het lyk. Alen beeft op dc beurs van Londen liet bankroet aen- gekondigd van het handelshuis Allen cn Anderson, het vooroaemste van Londen voor wal den handel in granen met Amerika betreft. Dit firma, hel w elk zeer oud is en een groot krediet had, heeft een passief van 10,000,000 francs. Ken brand, die acn de sclirikkclyke ramp van Ham burg doet herinneren, is verleden vrydag le fvew-Caslle, (Lngeland) uitgeborsten, en heelt voor meer dan 25 miljoe nen francs sciiadc en de dood van '20 persooncn veroor- zackt. Alen telt overigens meer dan 200 gekwetsten. De brand is omtrent 1 ucr s nachts uitgeborsten in de wolfa- brick van de hceren Wilson en zoou, te Gaicsbepd, gelegen op ccnen der oevers van de Tync. In weerwil van alle poogingen cn de spoedigste cn kracht dadigste hulp, die wierd tocgebragt, hadden de vlammen vvelbacsl een entrepot van solfer en salpeter bereikt; dit entrepot bevatte overigens zeven tonnen kanon-pocijer. Eene groote menigte volks was naer dc plaets der ramp gesneld, toen het pocijer-magazyn in de lucht sprong en een schok veroorzaekte, die tol 20 mylen in het runde gevoeld wierd, lerwyl dc vonken van den brand hetganscbe omlig gende kwartier overdekten. Zaek van Lol Oosten. Ziet hier dc belangryke verslaggcvingcn welke gcncracl St. Arnaud aen den minister van oorlog, over de schitte rende zegcpracl der Alma rivier, heeft toegezonden; De bygcvocgde schels van den slag der Alma zal u dacrvan cene vollediger gedachte geven en u toelaten te oordeelen over dc moeijelykhoden die vvy te hoven te ko men hadden om die ontzagiyke siandplaeiscn in te nemen. De loop der Alma is kronkelend en bare oevers zyn steil. De Russen hadden in het diep der vallei, wacr veel hoornen, hovingen en huizen gestaen zvn, alsook in het dorp van Borlouk, talrykc schepschictcrs geposteerd die goed beschut en met uitmuntende Larahynen gewapend waren; deze hebben liet voorste onzer kolommen met een zeer lievig en kwellend vuer bejegend. De ointickkcnde beweging van gcneracl Bosquet, bevelhebber der 2" verdccling, welke dien officier-generacl zeer goed en krachtig uitvoerde, had den ovcrlogt van de twee andere vcrdcclingcn en van hel en- gelsch leger gelukkig voorbereid. Niel tc min kon die ge- nerael, welke zich lang met cenc enkele brigade op de hoogte bevond, in zyne afzondering in gevaer worden ge bragt, en gencracl Canroberl moest ccn krachtigen acnval in die rigting ondernemen, om hem le ondersteunen door eeno brigade van de ic verdeeling. welke m reserve stond, lerwyl de andere brigade dier zelfde verdeeling, gcneracl Bosquet volgende, hem lol ondersteuning ging strekken. De 3° verdeeling rukte regelrcgt op naer hel centruin der standplaclseu, hebbende acn hare linker zydc het en- gelsch leger. Kr was met lord Raglan verstacn dat zyne troepen acn haren linker vleugel cene omgaendc beweging zouden doen gelyk die welke gencrael Rosquel acn den regler vleugel ondernam. Maer onophoudclyk door de rui- tery bedreigd en overmand door de vyandclyke troepen bezettende de hoogten, moest de linker vleugel van hot cngelsch leger afzien van de uitvoering van dit gedeelte van 'l programma. De algcmcene beweging geschiedde op het oogenblik dat generael Bosquel, door de vloot beschermd, op de hoogte verscheen. De hovingen waeruit het geweld g vuer der russische scherpschutters kwam, waren weldra door deli- iiio van de onzen bezet. Onze artillerie naderde op hare beurt de hovingen en kanoneerde de russische bataljons op de hellingen geposteerd tot ondersteuning hunner terug lokkende scherpschutters. De onzen zalen hen op ie hie len, cn weldra vloog mvne voorste Unie door de hovingen been. Klkccn drong er door wacr hy maer kon, en onze kolommen bestygden de hoogten onder een muskcl-cn kanonvuer dal huren logt niet kon verhinderen. De berg kruinen wierden bezet, en ik riglle liijne tweede lmi< t r ondersteuning van de voorste, die vooruit snelde onder het geroep van Vivat den keizer! Dc reserve-artillerie, oji hare beurt, was vooruitgesneld met eene vlugheid welke de hinderpalen der rivier cn hare steile oevers uioeijelvk lieten beseffen. De achteruilgeslagen vvandelykc batailjons wisselden weldra met onze liuien cene kanonade en eene iusiljade welke eindigden inet hunnen definitiven aflogl in zeer slecht order, welken aftogl ik door eenige duizendtallen van ruiters tol eene ordeluoze vlugt zou hebben kunnen doen veranderen. De nacht viel in, én ik moest er aen denken my voor den bivouak to hel bereik van liet water le vestigen. Ik kampeerde op liet slagveld zelve terwyl de vvand aen den gezigletnder vcruween, den grond bedekt latende met zyne dooden cn gekwetsten, waervan hy nogtans een groot gedeelte had medegevoerd. lerwyl zulks aen den regten vleugel en aen hel centrum gebeurde, rukten dc liuien van hel cngelsch leger boveu het dorp van Bourlouk over dc rivier en nacr de siandplaei scn door de Russen versterkt en met aenzienlyke massas van troepen bezet, want zy hadden niet vermoed cal üe steile hellingen tussclien dat punt en de zee, door eenen naluerlyken gracht beveiligd, door onze troepen konden bestormd worden. Het engclscli leger ontmoette derhalve ccn goed ingerigten wederstand. Hel gevecht dal het le verde, was geweldig cn strekt groolclyks tol cere aen onze dappere bondgenouten. Kortom, de veldslag dor Alma, wacrin 120,000 mannen met ISO kanons voorkwamen, is eene schitterende victorie, en liet russisch leger zou ganscli overhoop geslagen geweest zvn, had ik maerruitcry gehad om ze achter de outzenuwde massas te zenden die voor ons wykten. Die slag doet klacrlyk de voorlrcffclykhcid onzer wa pens blyken van af den aenvang van dezen oorlog. Hy heeft hel vertrouwen van bel russisch leger in zich zeiven onder- mynd en vooral het vertrouwen dat hel op de sinds lang voorbereide standplaclseu had gestaefd. Dal leger bestond uil de 10" en 17* verdcelingen russische infanterie, eene brigade van de 13'eene brigade van de 14« reserve-verdée- ling, uil de jagers te voel bchoorende tol het legerkorps cn schietende met naeldgcwceren en eironde kogels; uit vier brigaden artillerie, waeronder twee le peerd, en eene brigade getrokken uit het reserve-belegcringspark hegry- pende 12 zware positie-stukken. De ruitery telde 5.000 paerden en al te samen berekent men de slrydmagl van I'rins Menscbikoff op omtrent 50,000 mannen. De vei liezen der Russen moeten zeer aenzienlrk wezen, le oordeelen naer de dooden en gekwetsten welke zy niet hebben kunnen medevoeren. De leeglen der Alma, de ver der staende hoogten, dc grond uitmakende de standplaets door bet engclscli leger bestormd, dit alles is bedekt met ruim 10,000 ranselzakken, gewceren cn andere cpuipe- mentsluks. AA'y hebben den dag van lieden gebruikt tot bet begraven der dooden, en tot het verzorgen der gekwetsten, die ik gczamenlyk met de onze op de schepen der vloot doe dragen, ten einde hen naer Coiislantinopelen tc laten ver voeren. Al de russische officieren, de gencrncls medebegre- pen, zyn gekleed met dc grove soldaleu-kapoot, iets wat het mocijclyk maekl hen onder de dooden te onderscheiden. Nogtans blykt het bewezen dal er twee gencracls zyn onder de dooden welke hel vuer van t cngelsch leger deed sneven. Dc slag van dc Alma, wacr de verbondene legers elkan der onderpanden gaven die nimmer zullen vergelen wor den, zal dc banden welke hen vereenigen, nog nauwer toesluiten. De ottomanisclie verdeeling, welke de divisie Bosquel ondersteunde, verrigtte hare beweging met eeno verbazende vlugheid om in lime te komen langs den weg van den zee-oever welken ik voorgeschreven had. Zy kou geen werkzaom deel nemen acn den slryd die voor haer geleverd wieru; maer die troepen legden eenen ïver aen den dag welken ten minste den onzen evcnaerdc, cn ik ben ge lukkig tc mogen zeggen dat ik dc grootste hope op de me dewerking dier uitmuntende troepen vestige. Eenieder volüragt zyncn pligt, cn het zal my moeijeljk vallen ccn keuze te doen onder de korpsen, dc officieren cu soldaten die eene bjzondcre melding verdienen. Reeds gc- waegdc ik van de gewiglige rol der divisie Bosquet, by hare omtrekkende beweging, gedurende welke hare eerste bri- gaJc, op dc hoogten gevestigd, langen tyd bloot gesteld bleef aen liet vuer van vyf ballcrien artillerie. De 1° ver deeling bcklautcrJc de hoogten langs de steilste hellingen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 2