te Lettertiaete:™ en S" Lie ven s-ii a n t e m ■mnms&oon. ANNONCEN. Huizen, Zaeilanden, Bosch en Weiland, met cencn iver waervan hacr oppcrlioofi!, generael Canro- heit, liaer liet voorbeeld gaf. Die achtbare gcneracl is door cene brok van cene obils aen «Ie borst getroffen, doch bon te peerd blyvcn zitten tot hel einde van don stryd en zvne «oude zal geene treurige gevolgen hebben. De 3° ver deeling, met de grootste kracht aengevoerd door Z. K. II. prins Napoleon, nam hel schitterendstdeel aen den stryd op de hoogten, en ik was gelukkig den prins myne geluk- wenscbingen in 't bvwezen zyner troepen aen tekieden. Generael Thomas, bevelhebber der 2° brigade dezer ver- decling, is zwaer gewond door cencn kogel lerwyl hv zync 'troepen nacr de hoogten voerde. De 2* brigade der verdce- Jing Furez, Ier ondersteuning van de 1c verdecling onder .gcnerael Aurelle oprukkende, trad weerdig in den stryd op. Luitenant Poilcvin, van bet 39° linie, deed op hel lele- graphen-gebouw, vormende het middenpunt van 's vyands verdediging, hel vacndcl zyns regiments wapperen. Hy is :Toeraryk gestorven door ccnen kanonbal getroffen wordende. Tydens den ganscheu duer van den stryd vervulde de artillerie eenc hoofdrol, en ik kan niet genoeg regt laten wedervaren aen den iver en bet vernuft waermededit korps gestreden heeft. In hel hoofdkwartier te Alma. Slagveld van Alma, 22 sepl. 1854. De soldaten van Friedland en Austerlitz bevinden zich steeds onder onze vacndels; de slag der Alma heeft bet doen dilyken. Men vermag alles met zulke mannen, als men hun vertrouwen weet in te boezemen. De legers der bondgcnoolcn hebben zich van regt ont- zaglvke slandplaetsen meester gemaekt. Deze gister bczig- tigende, erkende ik hoe gunstig zy voor den tegenstand geschikt zyn, en, inderwaerheid, indien de Franschen en JSngelscbrn ze bezet hadden, nooit zouden de Kussen er jicli van meester gemaekt hebben. Nu vv.y juiste inlichtingen van wege de overloopcrs en krygsgevangenen bekomen, kunnen wy 's vyands wonden peilen. Zvne verliezen zyn aenzienlyk. De ovcrloopers spreken van 6,000 mannen. Zyn leger is ganscli moedeloos, in den -avond van den 20 was bet in Iwee gesplitst. Prins Men schikoff rukte met den linker vleugel naer Bagtcbc-Serai; de regter vleugel trok naer de ltelbeek. Maer zy waren -zonder levensmiddelen; bunne gekwetsten belemmerden den logt en den weg ligt cr vol van. liet is eenc heerlykc uitkomst die onze legers cere aendoet, eenc scboonc bl.nl- ayde in onze militaire geschiedenis voegt en ons leger eenc .zedelyke kracht schenkt welke 20,000 man meer weerd is. De Kussen lieten omtrent 10,000 ranselzakken en ruim Ji.OOU gewecren op het slagveld. Hel was eene regie vlugt. Prins Menschikoff en zyne gencraels waren in den morgend van den 20 groole zwetsers in hun kamp dat ik nu bezet. My dunkt dal bunnen moed thans moet gevallen zyn. Dc rsissischen gcnerael had naer Alma levensmiddelen doen iirengcn voor dry weken; het ligt my in de gedachte dal bv diet konvooi onder wege zal tegengehouden hebben. {J. Esc. zal zich kunnen overtuigen dat er in alle russi schc zaken veel overdryving gelegen is. Binnen dry dagen zal ik voor Sebastopol zyn, en ik zal met nauwkeurigheid kunnen zeegen wal dat alles weerd is. Dc tedelyke gesteldheid van hel leger is bewonderens- •weerdig- De schepen die naer Varna versterking moeten gaen af halen, zyn den 18 vertrokken. Voor bet einde der maend zullen zy Ie Beibcek aenkomen. Myne gezundheid is steeds gelvk: zy houdt stand lus- scheu hellyden, de krisis en den pligt. Dit alles belet my niel ten dage van den stryd twaelfuren te peerd tc blyvcn..!.. Maer zullen myne krachten my niet verraden? Vaerwel, beer munster, als ik voor Sebastopol ben, zal ik u schryven. Sedert den veldslag op dc Alma rivier en dc ver- plactsing van hel leger der geallieerden naer Balaklava, is er nog niets liyzonders in den Kriin voorgevallen. Sindts dc puff der inneming van Sebastopol, onmiddelyk na dien slag, worden dc tjdingen, van dit oorlogstoonecl toekomende, slechts met de grootste voorbcbouding ont- haehl. Volgens den franschen Aloniteur zoude de beschie ting van Sebastopol den 4 dezer maend begonnen zyn; latere telegralische berigten zeggen dat dc beschieting den 4 of den 5 acnvang heeft genomen, doch, gecnc enkele van al deze tydingen wordt bevestigd; wel in tegendeel heeft men heden eenc depcchc, gedagteckcnd uit St Pe tersburg van den 12, by welke prins Mcnzikoff meldt, dat de geallieerden op den 6 October nog niets legen Sebasto pol ondernomen hebben. Dc dood van gencracl St. Arnould, waervan men verder de lyding zal aentreffen, is misschien dc oorzack van deze vertragingen; doch, wat cr ook van zyn moge, en indien men geloof raag hechten aen de bovengemelde dcpeche uit St. Petersburg, moet men bekennen dat de locstand der geallieerden ecnigzins bcdenkelyk wordt, want volgens de ongunstigste berigten, cn volgens Omer-Pacba zelve, kun nen de groote russischc versterkingen met den 15 oclobcr aenkomen. Wel is waer dat men van ccnen anderen kant ook meldt, dat de geallieerden ook groote versterkingen hekomen, en dat er reeds 5000 man ruilcry, behalve een sterk belcgerings geschut, is toegekomen; maer dit alles Belet niet dat de Buszen zich dc onwerkzaemheid der geal lieerden ten nutte maken, en dat de overwinning van Se bastopol aldus langzacm inocijclykcr wordt cn zoo veel tc «lucrder zal komen tc stacn. Marseille, 8 October. De Sinaï die met tydingen uit Conslaulinopelen van den 30 arnkoml, meldt dat deRussen by hunnen aflogt, na den veldslag der Alma, op hunnen weg al de dorpen vernietig den, welke zy ontmoetten. Den 28 zyn cr 5000 fransche en lurkschc ruiters van Varna naer de kust van Krimcen getrokken. Men beeft in liet ryluig van prins Menschikoff aen dc Alma 50,000 Ir. cn tyne correspondence gevonden. Er wordt gezegd dal de cholera hevig in Scbasloprl woedt. Het verbonden leger heelt eindclyk 8,000 mannen rnitery gekregen. Dc stoomboot Arrow is van Constantmopelen ver trokken met kanonnen, die vier engelschc nivien verre dragen. De Aloniteur bevestigt, naer een verslag van den ad- miracl Hamelin, de lyding dal de Bussen zeven schepen aen den ingang der haven van Sebastopol hebben doen zinken. De Moniteur geeft ook de redenen op, vraeroiu dc bond gcnoolcn zuidwaerds de stad omgczwaeid hebben, waer zy bel minst verdedigbaer is. Men leest in dc Kolnische Zeiltuig De maren uit Bessarabien melden dat de russischc gencraels te Kisclie- new, Tirasupul, Kauschany, Reni, Ismail cn Akkerman al hunne beschikbare troepen naer Odessa en naer den Krii sturen. Handelshuizen van Londen hebben zaterdag bcrigt ontvangen van OJessa, dal dc gencraels Osten-Sacken en Laders in den Kriin zyn gelrokken met 40 batailjons, behalve liet garnizoen van Odessa, sterk 20,000 mannen. Men voegt er bv dat de inwooners dier stad dezelve willen in brand steken, indien zy wordt acngevallen, liever dan baer in de handen des vyands te laten vallen. Men vertelt cene menigte zonderlinge feilen en hel dendaden, onder anderen het volgende: Len Engclschman kwam onder bet vyandelyk vuer een guidon planten. Eeu Bus komt uil den rang, doodt den Engclscinnan en neemt den guidon. Maer een anderen Engelscliman zag dit na; hy loopt achter den Bus op zulke wyze, dal dengene dien by vervolgde hem zelf legen de scheut van het geweer beve ligt. Hy baelt den Bus in, schiet hem dood, neemt di guidon en loopt er mede nacr zyn regiment terug, in h midden van oenen kogelregen; hy komt op zyno placts valt dood. Hy was door zeven kogels getroffen, maer hy had eencn guidon uit de banden van den vyaml gehaeld. Dood van gencracl de St. Arnaud. De held der Alma-rivier,gcnerael deSt. Arnaud, heeftzync zegeprael niet lang overlcefj. De gcnerael die sedert langt zickclyk was, heeft zich den 27 ingescheept om naer Con- slanlincpelen tc gaen uitrusten van de vermoeijenissen die by kwam uiltestacn door de krygsverrigtingen in den lvrim, doch, is den 29 op den overtogt overleden. Gcneracl de Sl. Arnaud was in 1801 geboren en bad dus slechts den ouderdom van 53 jaren bereikt. Hel is, zegt het oDicieel blad, een groot verlies dat den rouw komt mengen in dcblydschap, te wege gebragt door dc laelsle tydingen van den Oosten. Hel lyk van den overleden generael is verleden dynsdag met liet stoomschip Bcrthollct te Marseille acngebragl en er ■nel al dc militaire eerbcwyzingrn acn land gezet. De lyk- dienslzal op dc kosten van den Slaet in dc Invalidenkcrk, tc Parys, plaets bebben. Generael Canroberl volgt den overleden gencracl op in bet opperkommando van bet expeditie leger. Het is evenwel nog niet zeker dal Canroberl dit opperbevel zal behouden. Er is groolelyks spraek van den macrscbalk Vaillant of M. Baraguay-d'Huilliers dit kommando op te dragen. L'Univers Religieux treedt in wydloopige omstandighe den om te bewyzcu dal M. de St. Arnaud een goede ka- lliolykc, ja, een balven heilige was. ln de tegenwoor digheid van het lyk des overleden generaels hebben wy gecnen lust te onderzoeken tot boe verre dc Univcrs bet goed, of kwalyk op heeft; doch iets dal zeker en onuil- wischbaer is, dit is dc treurige geschiedenis van 4 december 1851...! ISurgertvken stand der stad Aelst. Aengiften van den 6 tol den 13 October. GEBOORTEN'. Mannelyk 5 g Vrouwelyk 4 i HUWELYKEN. Üominicus Dc Scbullcr, wed. van Franrisca Podevyn, kramer, met Monica De V'rieze, wed. van Joannes Baptists Van Caunenberge, palernostermaekstcr. Petrus Jacobus Temmerman, wed. van Gudula Waulers, twyndcrsgasl, met Joanna Meganck, dagloonster. OVERLYDEN. Guilielraus Meert, laudbouwer, 73 jBrusselschensteen- l'etrus Emanuel Tolleneer, 4 j.. SinleJob. Joannes Gallcbaut, sclialiedekkersgasl, 46 j., Langcrid- derslrael. Joannes Alberlus Petrus Albert, wed. van Cath. Josepha Amandt, en man van Maria Jacquclina Van de Water, scbaliedekkersgast, 61 j., Windinolenstractjen. Catb. Clotildis Bauwens, 3 j., Boterstraet. Barbara Judoca Rnelandt, wed. van Joannes Josepbus Augustinus Van den ltrocck cn van Jacobus Schors, zonder beroep, 59 j., Gecracrdsbergscbestraet. Joannes Bnpt. Van de Velde, werkman, 21 j., Molcndries. Alexander Vcrleyzen, man van Coostanlia Lanckmao, daglooner, 23 j., Gceraerdsbcrgscbestrael. Openbare Vcrkooping van geslaen en gelegen De Notaris VERBRUGGHEN, tc Sl. Lievens-Hautem, il ten verzoeke en overstaen van die liet behoort, op Mam dag 30 October 1854 voor den Instel, en op Maendag 6 November voor bel Verblijf, telkens om 3 uren nanoen, ter herberg bel Gemeentehuis, bewoond by Angelus Eloot, lo Lellerbautcra, opcnbaerlyk verkoopen, de volgende Grondgoeüeren: Gemeente Letteuhautem, Eerste Koop. I 4 Aren 30 centiaren Hofstede-Grond, met liet onlangs nieuw gcbouwit slcencn Huis en verdere gebouwen van Schucr cn Stalling, mitsgaders de halbeden cr op te be vinden, gestacn en gelegen te Lellerbautcra aen de Kcrk- strael, Sectie B, N°* 218h deel van 219, 22ob cn 225,1. pa lende oost zelve slraet cn liet Kerkslractje, zuid Angelus Eloot, Jan Baptistc Mubilde en derven Pictcr Loetens, noord don volgenden koop. Tweede Koop. 16 Aren 22 centiaren Hofslede*Grond, met bet slcenen Huis, de vcrJere gebouwen en bel halbed er op slaendr, gelegen als voren Sectie B, N" 216b, 217 en deel van 219, palende oost de Kcrkstraet, zuid koop Een, west d erven Pieler Loetens, noerd Frans Vetlenburg. Derde Koop. 33 Aren Zaeiland, gelegen le Lctterbautem,op hel Oude- veld, Sectie B,- Nc' 428 en 429, palende oost den Voelwcg, zuid JJenri Drousliaut, west Joseph Beunns, cn noord Madame Rollier. Vierde Koop. 43 Aren 40 centiaren Boom-en Slruiklioulhosch en Maciraeerscli, gelegen als voren op den Hellegracht, Sectia B, N" 335», palende oost Lievin Uansscns, zuidd'erven Kan Loo, westM. Drocsbeke en noord de slraet. Vyfde Koop. 9 Aren Zaeiland, gelegen als voren op den Kcrkkaulcr, Sectie B, N" 114, palende oost M. Lacombe, zuid den Voelweg, west Lieetn Hans sens, noord Judocus Eckhout als pachter. Zesde Koop. 7 Aren 38 centiaren Land, gelegen op mcergemclden Kcrkkaulcr, sectie B, N" 101, palende oost de kinderen Judocus Eekhout, zuid d'erven Joseph Uansscns, west deu Voetweg. Zevende Koop. II Aren 50 centiaren Land, gelegen als voren op den Iverkkauler of Hekkeshock, Sectie B, V 21, palende oost en noord den Voelweg, zuid Pictcr d'Uaese en west M. Van Glieel. Achtste Koop. 23 Aren 56 centiaren Land, gelegen als voren acn d# Meulebeck,Sectie A, N" 162», palende oost de slraet, zunl de beke, west cn noord d'erven van Cromphout. Negende Koop. 2 Aren 46 centiaren Lucbting-Groiid, gelegen als voren op den Keyberg, Sectie B, N" 219b, palende oost Pieler d'Uaese, zuid d'erven Michiels, west Lie vin Veil inden. Gemeente Sint Lievens-Hautem. Tiende en lactstc Koop. 15 Aren 70 centiaren Land. gelegen te Sint Lievens- Hautem op den Molenkautcr. Sectie B. N° 166, palenda oost cn zuid d'erven Buijsc, west Vonat Goosscns, noord de Molcnstraet. Men treed van voorschrevenc Grondgocdcren in 't ge bruik met Kersavond aenslaende. Koor alle verdere inlichtingen wende men zich ten kan toorevan voornoemden Notaris VERRBUGGUEN. Men zegge bet voort. Ministerie van Oorlog. PIAETS AAA AEIiST. Openbare Aenbestedincj der levering van hel noodig Voor dc troepen in garnizoen tc Aelst, gctSurcutle het jaer 1S.55, DeMajoor-Plaets-Coinmandant der stad Aelst, zal, onder de goedkeuring van den Heer Minister van Ourlog, op 13 November 1854, juist ter middag-uer, in zyn bureel, in de Zunneslraet, N" 133, overgaen tot de openbare aenbesteding van bel noodig Munitiebrood, voor de troepen in garnizoen, gedurende het jaer 1855. De aenbesteding zal placts hebben op gcslolene inschry- vings-hiljcttcn, welke voor de bier voorgezeidc uer in bet Plaetsbureel moeten besteld worden. De inschryvings-biljellen, op gezegeld papier geschreven, zullen moeien gelykvormig zyn aen bel model aen het kohier van lasten gehecht. De inscbryvers zyn gehouden by bunne inscbrvvings- biljcltcn getuigschriften te voegen, behelzende bunne solva biliteit en degene hunner borgen. Het kohier van lasten en voorwaerden der aenbesteding ligt in het Plaetsbureel, alwaer een ieder kennis er van kan Aelst, den 14 Oclobcr 1854. De Majoor-Placts-Commandanl. de RAET-VAN der VOORT. iJUlitliT VA X MIE n EX Den Aelsterschen sak, inhoudende 1 heel. 30 lit. Tarwe (Nieuwe)20-10-0 22-10-0 Mastcluin 'Nieuwe)15- 0-017- 0-0 Rogge13-0-0 14-0-0 Gcersl (Nieuwe)9-15-010-0-0 Haver - 7-10-0— 8-10-0 Raepzaed (Nieuwe) per zak. 19-10-0- 0-0 Lynzacd14- 0-0IS- 0-0 Racp-zacd-Olie per wem. 72- 0-0 0- 0-0 Lyn-zacd-Olie64- 0-0 0- 0-0 Kaep-zacd Koeken, per 1215 kilo. 112- 0-00- 0-0 Lvn-zaed Koeken152- 0-0 0- 0-0 Hoppe (1854)154- 0-0 165-0-0 Aerdapp' (roode)pcrlj2 heclol. 2- 3-0 2- 12-0 Idem, wille (Nieuwe.) 1-13-0— 1-18-0 Boter, per 3 kilogram 3- 0-0 3- 5-0 Eycrs per 250-14-00-16-0 V iggencn, per stukl"" soort Fr. 20 00 1,1. fr 15,00 Lynwadcn ter merkt gcbragl stuks 344 Verkocht 220.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 3