ZAEILAM31EERSf.il M BOSCH ALLERSCHOONSTE ROOIEN, TAIÏ ILAETlDin 3 Boor Sterfgeval, BASCUL-BALANCEN. - T\ Studie van SI EfiGERMOSiTNotaris Ie Gent. De Notaris EGGERMONT, tal openbacrlyk verkoopen, te welen Gemeente Iildcrgcm. Koop 1. Eene party Zaeyland, cenige sectie, Nc' 294 en 38'J, prooi 06 aren 20 centiaren. In pachte hy den lieer burgemeester Ecman en de ge broeders Kun Santé. Koop 2. Ecne partv Zacyland, N° 208, groot 73 a. 80 c. In paclilc by den lieer burgemeester £eman cn 1'. F. J)c Hooij. Hoop 3. Ecne party Zaeyland. N" 182, groot 91 a. 30 c. In pachte by Jan-Baptisle Sonck. Koop i. Eenc party Zaeyland, N° 174, groot 16 aren. In paclilc by Jan-Baptiste Sonck. hoop 3. Ecne parly Zaeyland. verdeeld in 2 dcelcn, N" 113, samen groot 1* h. 53 a. 10 c. In pachte by .Intone Sonck en Jan-Baptisle Kieltent. Koop 6. Eenc party Mcerscb, N° 922, groot 47 a. 60 c. In paclilc by P. F. Be Iiooy, dcgcbrocdcis Van Santen cn den hoer burgemeester Eeman. ZITTINGEN: InstelZaterdag14 October 1854. Terblyf, Zaterdag, 28 October dacrna. telkens om 3 ver des namiddags, in liet hotel de Dry Koningen, in de Nieuwslrael te Aeist. TERKOOPIÜ'G /All. cn van een Belitiisd Bïofsteeiljen tot Wichelen. De Notaris DE PAUW, tot Wichelen, daerloc in recht benoemd, zal, ten overslacn van den heer Vrcdcrcgter des cantons van Aelst, ingevolge liet voorgeschreven by de wet van den 12 Juny 1816. ten verzoeke van wie bel be hoort. met bet houden van twee zitdagen, zonder meer, en mei gewin van palmslagen en gelagen, opcnbaerlyk tc keop veilen de volgende goederen, te weten: Eerste Koop. Eene party Zaciland, gelegen binnen de gemeente van 54 iclielen, aen de Eeedsche Bekc, bekend liy kadaster, Sectie It, N" 1045, groot 18 aren 53 centiaren, palende zuid de Eeedsche Beck, west Jacobus Van Jlauwermcircn cn noord de Ryhacn. Tu:cede Koop. Eenc party Zariland, gelegen lot Wichelen, achter hel hof Langeveren, legen hel l'eenleweekcn. bekend by ka daster, Srclie C, N" 1086. groot 18 aren 48 centiaren, pa lende oost Frannscus Marl:.? cn 11. d'IJaese, zuid hel Pcerdeweeken, west Joseph Von llawrc en noord Carolus Vcrslraeten cn de weduwe Jacobus Fitters. Beide deze pariyen hebben lest in gebruik geweest door den cigcnacr wylen Francücus PIctincl;, zullende de koo- pers dacnan in gebruik kunnen komen, met betaling lm koopso En van wegens andere cigenaers: Derde en laelste Koop. Een behuisd Hofstocdjen, geslaen en gelegen tol Wiche len Schoonacrdc, aen de Vrankrykslraet. bekend by kadas ter, Sectie C. N" 1390, grimt '2 aren 50 centiaren, palende ernst do kinderen van Josephus De llaeck, zuid de Vrank rykslraet, west Bencdiclus De Tacy en noord J. Van Vcurm. Thans onbewoond. ZITDAGEN: hM 50 j 0cloltrim, I erblyf Vrydag 2i Telkens om 3 ure na nuddag precies, ter oslaminet gc- nacmd l)n Roos, bewoond bv sleur Constant Srhietecat, tot Wichelen Schoonnerdc. Inliissclicn lyd berusten de verkoopings voorwaerden en de titels van eigendom, lelks inzage ten kantoor van ge noemden Notaris DE PAUW, alwacr men ten allen tjde groote cn kleine kapitalen kan bekomen nuts voldoende VERKCOPIK& van gelegen tc Opwyck cn Ercmbodegem. De Notaris DE SMET, te EremboJcgem, zal opcnbaer lyk verkoopen: Eerste Koop. 1 Hectare 15 aren G8 centiaren Land, tc Opwyck.In gebruike by dekinders Temmermanaldacr. Koop. Si Aren 96 centiaren Land, te Ercmbode gem op 't Veldeken. 3J° Koop. 42 Aren 32 centiaren Land, gelegen als voren, op den Kluisknnler. 4J" Koop. 29 Aren 49 centiaren Mcerscb, gelegen als voren, achter de KapclU- Tcrmucrcn. S"' Koop.16 Aren 88 centiaren Uuscb, gelegen als voren, iu den Osbrock. ZITDAGEN: Instel. Donderdag 26 October Verblyf, Donderdag 9 JS'ovembcr Telkens om 2 ure na middag, ter herberg Lk Pavillon Belge, bewoond by Louis Van Geit, tc Eiembodcgcm. GROOTE VERKOOI'ING te Erpc. [Brj Aelst.) De Notaris F. 1.1). VERURUGGHEN, zal op Woensdag 23 October 1834, om acht uren 's morgens, openbacr ver knopen, te Erpe, op den aenzoeke der bccrcn gebroeders Mculcmanaldacr: 152 Koopcu allerschoonste gave Abcclcn, waer onder el, van meer dan twee cn half meters dikte, groote Rueke-Eike- en Kanada Roomen. Verders veel Eikcne- Esscbenc-cn Olme Tronken. De vervoer is allcrgcmakkclvkst. Goede Borgen tc stellen cn bel ongcld gereed te betalen. Tc veigarcn te Erpc in dc Scbooncgcm. De Notaris YERBRUGGUEN, Ie Erpe, zal op Dingsdag 24 October 1854, om acht uren "s morgens, openbacr ver lopen, rond de 100 koopcu schoone Kanadas en Abeclen Roomen, wassende op goederen gelegen te Bambruggc- Sleenberg; te Ylierzcle-Moorlegom en tc Erondegem-Syp. 2 vergarcu te Bambruggc-Slccnbcrg. Yerkoopiug Te Uofstade, by Aelwt. Den Notaris VAN ACKER, te Gent, zal, op gewin van nstclpcnningcn cn vprdcre gewoonc conditiën, openbaer verkoopen in twee zittingen, de eerste voorden instel op Zaterdag 1 October 1834 en de tweede tol de finale toe- wyzing op Zaterdag 21 der zelfde maend, telkens ten 2 ure namiddag, in het Hotel dc Dry Koningen, binnen dc stad Aelst, dc volgende Landen, gelegen iu dc gemeente, Hof stade: 1* Koop. Ecne party Zaciland, op bet I.ondeveld, aen n Korten boek, kadastracl sectie C, N" 32S, groot 52 en 70 centiaren. In pacht by Ansclmus Dachnan. 2' Koop. Eene party Zaciland, met ccncn landweg, np hel Slrangevcld, kadastracl sectie C, N" 590 en 590 bis, tc samen groot 70 aren 62 centiaren. In pacht by dc wed. Jacobus Jtcynicrs. 3" Koop. Eene party Zaeiiand, in de Achterste Bacrde- brug, kadastracl sectic C, N" 506. groot 39 aren. In pacht by Jacobus Van Jlecke. 4* Koop. Eene party Zaeiiand, op liet Strangevcld, N° 622 der sectie C. groot 46 aren 40 centiaren. In pacht by Bernard Daclman. 5" En laelste Koop. Nog eene parly Zaeiiand, in dry pcrccclcn aen eikanderen, op 'i Krnisvcld of Brokkelloch- ling, kadastrael srclie C, N" 677, 679 cn 680, in bel ge- licele groot 1 hectare 9 aren 60 centiaren. In pacht by Louis Landuyt. Nadere inlichtingen ten kantoore van den Notaris VAN ACKER, te Gent, Hoogpoort, N° 28. GELD. Men kan ten kantore van de Notaris VANDERHEYDEN, op de Kcizcrlykc-placls, te Aelst, Geld ligtcn, legen gema tigden croos, mits goed bezet, alle dagen, zon-en fecstda; uitgezundcrl, van 9 uren 's morgens lol 4 uren 's n middags. 12Twynmolcns en tocbchoorlcn, te knopen, ten gcliccle jf ten declc. Zich te bevragen by den drukker dezer. UIT ER HAND TE KOOP: Kenen Rakkers Buidel- molen. Zich te bevragen by den drukker van dit blad. PRYZEN Force kilog. 100,200,300, 400, 500, 600,700, 800,1000 Francs, 20, 24, 27, 31, 35, 42, 50, 60, 70 Deze balanccn zyn zeer juyst cn gewaerborgt dtierzacm cn goed te blyven voor 30 jacren. Men verzendt in de provinciën en by den vreemde tegi rembourscmcnl, cn franco in al de static plaetsen van om trent Aeist, voor 2 fr. 50 cent. Zich tp lievraeecn. hy gefrankeerde brieven, bv SCHOTTE-ROBBÉ, tc Thouroul, (Wesl-Vlaendcrcn. ISERIGT. Eenen particulieren zyndc i' honderd dogwanden besten Vage tcrloopcn cn goed geschikt om vellen ofte kweeken van booren jacren tul mede genoot ccncn goeder met den cygcnacr van den grond c kunnen storten, zynde van dry a vie meerder, dienende voor 't koopcu van tc doen van t' gras. Den mede genoot moet niets van aen den cygcnaer, geducrende hunne orulerrigten cn verdere conditiën, begeven i uytgever van dit blad. Brieven worden niet bezit van omtrent dry i (irond, omringt van wa- veycry van te macken lot vee, vraegt voor een getal Indbouwer, we" ine gelyke som moet d ut zend francs, ofte beesten cn bczaeving n zich by den nveerd. Eu. DE HAECK, vischverkooper in de Nieuwslraet, tc Aelst, heelt de eer bel publiek kcnbaer te maken, dat er by hem alle dage u te bekomen zyn.alderbcsle Engelscbe gezui verde Pul-Ocslcrs, nieuwen Hollandschen Haring en Ancboviscb, cn nieuwen Slokvisch. Alsmede Kreften, Zalm, Terbot cn alle soorten van Zeeviscb; aengaende den Zeevisch vermits ccncn dag ter ren te bespreken. Hy beveelt zich acn de gunst van een ieder. BEK1GT. J. n. VAN DER HAEGHEN-DE BACKER, loodgieter n dc Lange-Zuulslract, te Aelst, beeft de eer liet publiek ■c verwittigen Jat hy voorzien is van een zeer schoon assortiment quinquets, gezegd, Modcrateurs, van 9 lot 20 franken T stuk. De hoedanighcyd van alle deze quenquels, die geniaekt zyn naer bet laelste model cn naer uen besten smack, zyn gewaerborgd. Den verkooper belast zich insgclyks met alle slach van reparation zoowel acn Modcrateurs als aen alle andere soorten van quinquets, cn verhoopt, door zyne gcringo en, het vertrouwen cn den voorkeur van bel geëerd publick Ie zullen blyven genieten. Iu hel zelfde niagazyn is by voortduring lo bekomen alle soorten van Garen, Linten, Rracysayettcn, Bracycaloen, Zydc, 'loilelzcep, Pommades, Kinder-Spcelgocd,cn verders alles wat de mcrccric-cn quincalleric-coraincrue acngaet. BÏEP*KTEN. Te ücridernwiide den 9 October, waren dc pryzen ter merkt, zoo als volgt: wille tarwe, per hokt., Ir. 27-14; 3 id., 28-53 mastclcm, «0-00; rogge, 17-75; boekweit; II spelt o 00 haver, 8 83; gcerstc00 vlas, per kilog. 1-00 kemp 1 17 boier, 1-75; cyereu, per 25, 1-41 acrdapilelende iuo kil., ll-5Ha oo-oo. kOOPHANUfciLltliCKS Per acm: lynotie. C3-oö a 00-03; kempolie, 0. 63-00 53-le; Kooizacduire, 0. 70-ou a uO-ou. Ly nzaedkuek,: r 1,215 kil., 148-Uu a 150-uu; Kriiipzaedkoekeii, II 122-uu 0UO uo; Kuoizaedkuekeu. 108-00 a 110 00. Per hectoliter; irzaed, tl. ;4-lu a ou uil; kempzaed, 9-00 a a-Io; koulzaed, -oo u uii-ou. Inlandsche tarwe, par Denderniuudsche zak. -10 a 2'i-lu; lucm rogge, i2-io a l3-0i): buiteulundsche rwe, per SU kil. II. 15 10 it 16-10; idem rogge, per 70 kil., lu a 10-00; haver, per 100 liilog., fr. 20-00 a IIU-uü; geersle, r hectoliter. 7-1 o a u-oo. To Oecragrdsbergen, dcu 0 October, verkocht men de 18 go; haver, fr, 08-35; liooneii. fr. I7-0U; acidappelci 08-05; nieuw „uoi/aid, Ir. 25 5u; lyuzaed, fr. 2d-5u; men: le koop gesteld, 05 stuks, verkucht. 45; vla., 15, per kil u.uéuu kil.; tabak waren tc kuup gesteld ten pryze van: l' kwal., fr. uu-00; 2* id., fr. 00-00; i' ld.fr. 1 per 50 kilog. Te Kortrykmnendng 9 'Octohi waren dc merktpryzeu zoo als volgt: wille tarwe, 20 22 Ir. 24-4»; logge. ir. 15-14; have fr. 9-u6, koolzaed-olie, gl. Ou-uu per ton; lynulie, gl. 52-1 koolzacd, fr. 26-00 por heel lyuzaed,fr. 20 00; kuolzaei ■vuckeii, fr. oü-uo per lui» kil.; Ijuzacd-kóekcii, Ir. 20-00; l empkoekcii, fr. la-uo Te t'opcringe. terleden vrydag, Hond dc tsrtve aen fr. 26 87 de rogge fr. 5u; dc haver, fr. -90; dc hoppe fr. 515-ou k 320 per 50 kilos. Te Brugge op zaterdag laclst tond dc tarwe den hectoli icu Ir. 27 85; rogge ai haver. 9 74; gecrsl Ir. 13 I 09-84. Te Uoornyk, 30 Sepicmber stond de merkt zon als volgt me tarwe, per beet.. !r. 27-00; roode tarwe. 25 gi; ma»- lelem, 29 75; rogge, 15-53, haver, 8-86. Pryzen der Zaden, Oliën cn Koeken: Ryssbl 3 October 21 a 21 14 50 a !5 13 50 A 14 JMiddcuprys der Tarw e ces l&oggc* Fan den 1 tot den 5 October. TARWE. ROGGE. REG I! 1. E N D E Ml'RKTEN' VERKOCHTE MIDDEN VERKOCHTE F.N- MUDDEN. PBVS. MUDDEN. 'S. fr. c. fr. C. Antwerpen 39 27 83 51 17 73 Lier 247 29 05 286 18 46 Mechelen. 131 29 44 216 18 69 Brussel'" 1337 31 72 116 20 66 263 33 07 192 19 95 Leuven. 2100 31 20 449 21 01 Tl.icncn 750 30 29 300 21 39 Brugge. - 804 27 85 273 17 04 Veurnc 868 27 47 21 17 37 Rousselaerc. 2400 25 75 375 15 10 Ypcren 1386 25 GO 201 15 60 Gent 529 28 28 469 16 33 Aelst 780 28 13 315 17 93 Aiidcnaerdc 442 26 84 82 17 41 Dcynze 375 27 60 290 16 50 Kccloo 995 27 50 1025 17 25 Lok eren 603 27 49 640 16 08 St.Nikolacs 2200 26 70 1200 15 90 Ronssc 450 26 50 56 16 Dcudrrmon. 361 27 83 213 18 44 Ninovc 110 30 96 20 Bergen 1755 28 30 620 16 50 Ath 530 28 40 480 16 62 Engbicn Cbarlcroy. - Doornvk 737 27 26 102 13 65 Luik 7300 29 88 5020 20 21 Hasselt! 56 75 780 20 25 St. Truiden. 480 28 49 250 21 24 Arlon. - - 233 32 50 07 22 25 Namen. Middcnprys 28 79 18 40 Aelst, drukkery van G. DE VOS, in dc Kcrkstract, Nr 346-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 4