HET VERBOND VAN AELST. KOOPHANDEL. NYVERHEID. LANDBOUW. NT 415. ZONDAG, 22 OCTOBER 1854. 8e JAER. YSSS.EET WEG. STATIE AELST. Vertrekuren van den i October 1854. 1* Ten 6 u. 45 m., 's morgens: Dendermonde, Mecbclen, Brussel, Antwerpen, Leuven» Thienen, Luvk, Vcrviers, Landen, S'. Truyen, Hasselt. 2° Ten 7 u. 50 m 's morgens: Dendermonde, Gent, Brugge, Oostende, Korlryk, Mous- cron, Doornyk, Byssel. Kales*. S* Ten 11 u. 20 m. 's middags: Dendermonde, Gent, Brugge", Oostende", Korlryk .Muuscron, Doornyk, Byssel. Kales. A* Ten 5 u. 30 m. 's avonds: Dendermonde, Mcchelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Tliienen, Gent, Brugge, Oostende, Korlryk, Mouscron, Doornyk, Byssel, Kales*. 8" Ten 8 u. 15 ni's avonds Dendermonde. Mechelen", Brussel", Antwerpen" Leuven", Tliienen"*, Luyk**, Verviers", Gent. Van BBcudcrmondc nacr Aclst: 1* Ten G u. s morgens. 2" Ten 7 u. 25 m. id. 3° Ten 8 u. 30 m. id. 4° Ten 12 u. 5 m. 's middags. en a" Ten 6 u. 45 m. 's avonds. Zullen te Gysegem stil slaen, de konvoois vertrekkendo van: DENDERMONDE: ten Gu. s morgens, teu 8 u. 30 m. Ten 12 u. 5 m. 's middags en ten u. 45 m. 's avonds. 4 an AELST: Ten G u. 45 m. 's morgens; ten 11 u. 20 ra. 's morgens ten 5 u. 30 m. 's avonds en ten 8 u. 15 m. 's avonds. N. I». De konvooijen geleekcnd met een' z;n uitsluitclyk samengesteld uit rytnigen van I" klas: die met ticee" uit rvtuigen van 1" en 2" klas. De overige zyn samengesteld uit konvooijeu der drie klassen. Aclst, 21 October. kandidaten der Alliance \oor den Genieente Uaed. {Kiezimj van den 5i October 1854.) Verleden zondag hebben de leden tan de Sociëteit der Alliance, behoorende lot onze stad, aich in bet lokael der Vier Winden in algemeene vergadering vereenigd, ten einde de deGnilieve lyst vast te stellen van de kandidaten voor de aenstaende gemeenle-kieziog. Wy laten deze lyst bier volgen en wy hopen dat de groolc meerderheid van de kiezers der stad den ieus der Associatie zal bylreden. Voor «ïe Stad: JMA1. DE G1IEEST, y DE WITTE, VAN DEN 1IERREWEGHE, aftredende CANS, leden. GHEERAERDTS, VAN ASSCHE, Voor Mylbcke: AI. CALLEBAUT, Eugène, landbouwer. Voor gcliacrfackc: Al. DE WINDT, Vader, Doctoor. En in vervanging van AI. Jourct, die de stad verlaten en zyne demissie gegeven heeft M. DE PAUW, Fr. lid der Akademie van Fraeije kunsten. Zullen de landbouwers eindelik de oogen openen? Tydens de laelste kiezingen, en gedurende de beracdslagingen over de wet op de levensmiddelen, hield de klerikale party niet op van schreeuwen, dat de liberalen den landbouw wilden ten onderen brengen. Zy berhaelden geduriglyk dat de liberalen geen ander doelwit hadden dan de nyverheid te begunstigen ten nadcelc van den landbouw. Wat zien wy heden gebeuren? Langs alle kanten vragen de klerikale dagbladeren, alsmede de korp sen by dewelke hel klerikael élement de overhand heeft, het verbod van uitvoer van de tarwe, van de rogge, van het vlas, van de hoppe, van de beetwor tels, in een woord, van al de landbouw produkten. Het zyn integendeel de liberale dagbladeren en de uitstekende mannen van de liberale denkwyze die zich er tegen verzetten dat die verbodswelten gestemd worden. zullen de landbouwers dan eindelik de oogen openen? Zullen zy voorlacn zien wie hunne vrienden zyn? Wy, liberalen, wy willen de vryheid voor iedereen. Wy willen dat de land bouwer, zoo wel als de nyveraer, en de fabrikant, zyne produkten moge verkoopen waer het hem belieft, en zondcreenige hoegenaemde hindernissen, terwjl de klerikalcn hem zouden willen dwingen zyne produkten in eenen begrensden omtrek te verkoopen. Wy vragen het nog eens; Zullen de landbouwers eindelvk de oogen openen? Graculiandcl. Er is mner een middel om die op vaste tyden wcderverschynendc veranderlykheid in de hoeveel heid en in de pryzen der levensmiddelen, die tot de gemeenzamelyke voeding dienen, te verminde ren, en dit middel is oogelukkiglyk niet populair, dit is, de ontwikkeling van den graenhandel al meer en meer te vergemakkelvken, dien nuttigen handel tootelaten het overschot van het land en van de juren van overvloed, nacr andere landen, alwaer er graengebrek is, met meer gemak overle- voeren. Het is aidus dat dehandel onder de aen- dryving van zyne welbegrepen belangen te werk gaet. Oogelukkiglyk zyn de vooroordeelen daér, en ook de wetten die dikmaels de uitdrukking der veroordeelen zyn, welke den handel alle slach van hindernissen in den weg zetten. De groeohandelaers worden doorgaens beschouwd als openbare vyanden; men bedreigt ze, men ver vloekt ze; dikmaels plundert men hen en heeft men hel zelfs op hen leven gemunt. De kapitalen verwyderen zich uit dien gehaetten handel of ver- toonen er zich slechts in ontoereikende hoeveelheid; daeruit volgt dat zy tot loge pryzen dalen, in jaren van overvloed, by gebrek aen koopers, terwyl zy in jaren van schaerschheid tot bovcumatige pryzen stygen by gebrek aen verkoopers, en dat de arme klassen tot broodsgebrek gebral .voeden. Eindolyk, als laetstc gevolgtrekking gebeurt het dan ook, dat die ongestadigheid in de hoeveelheden en in de pryzen allcngskens wortel val om immer te blyven voorlduten. Dit alles zoude niet gebeuren indien de graen handel de openbare veiligheid hadde welke hv noodig heeft en de vryheid genot zonder welke geen hoegenaemde handel kan leven noch bloeijen, en bv gevolge tot het gemceno welzyn medewerken A'erleden jaer was er een klacrblykelykeen bcstatigd te kort van granen door heel Europa, ter uitzondering van Rusland. In Frankryk was er namelyk eeu te kort van meer dan 10 miljoenen hectoliters. De menschcn die gccnc gedachten hebben van staetshuishoudkundc noch van koop handel, konden dus vreezen dat onze levensmid delen door naburige landen zouden worden wegge- haeld, zoo veel te meer, daer de vryheid van uitvoer bestond. Wat is er ondertusschen gebeurd? Dat onze uitvoeren betrekkelyker wyzc onbeduidend zyn gebleven, terwyl de invoeringen zeer acuzicnlyk zyn geweest. Dees jacr is de toestand oneindig beter. Verre van een algemeen te kort van levensmiddelen te hebben, is de oogst overal goed en overvloedig geweest. Men heeft zelfs niet tc vreezen dat naburige landen ons zullen komen bcrooven van onze granen om hen te kort aentcvullcn, wyl dit te kort nergens bestaet. Het verbod van uitvoer zoude dus dit jaer veel min te vcrreglvaerdigett zyn dan zulks het verleden jacr 't geval zoude zyn geweest. Onze granen trekken naer Engeland, zegt men. Dit is volkomenlyk valsch?Dc vvaerheid is, dat wy granen van Engeland trekken. Alle dagen komen cr te Antwerpen schepen toe, met graen geladen, die ons uit Engeland verzonden worden. Ten andere het ware onmogelyk dat wy granen naer Engeland zouden uitvoeren dewyl dezelve alducr veel beter koop zyn dan op onze merkten. Iels wat aenmerkenswaerdig is. dit is dat het juist Engeland is, waer dc vryheid van den graen handel onverandcrlyk bestaet, welk het koornma- gazyn is geworden van Belgic. van Frunkrvk en van dc andere landen alwaer die zelve vryheid van handel niet bestaet of onophoudelvLgedwuersboomd wordt. Dc cvfers geven werkelyk ongcljk oen devoor- staenders der vcrlodswctten. Elke nieuwe tabel der beweging van den koophandel der levensmiddelen, door den Monitcur afgekondigd, komt de deklama- tien vergruizen by middel van dewelke men gedurig de vryheid van den uitvoer voorstelt als moetende het land in weinig tyds van al zyne granen onlbloo- ten. Uit de officiële tabel, in het begin dezer week door liet staetsblml afgekondigd, blvkt dat cr, van den 1 tot den 10 October, 2 miljoenen 71 duizend kilogrammen tarwe is ingevoerd, niet tegenstaenda hel invoerregldat nog bestaet, en dat wy gaorne zagen verdwynen. terwyl de uitvoeringen slechts het cyfer van 94 duizend kilogrammen bereikt hebben, dat wil zeggen, dat er boven de twintig mael meer ingevoerd dan uitgevoerd is. Wy achten ons gelukkig te mogen bcstatigen dat op hoogstens twee of drie uitzonderingen na du gevoelens over de graen kwestie uitge drukt door de koophandel-kamers, geroepen om duer over haer advies te geven, geheel en al gunstig zyn aen de vryheid der transaktion. Df koophandel- kamérs van Luyk, van Namen, van Verviers, van Brugge, hebben, even als diegene van Aelst, zich tegen het verbod van den uitvoer der grauen vcrklaerd. Dc Moniteur deelt liet koninglyk besluit mede, waerby een konkoers wordt uitgeschreven voor een gedicht, moe tende dienen voor 't konkoers van munkalo kompositie in 185.). De prys is 300 lr. of eene gouden medaliCvan gelvke weerde. De stukken moeten voor mnert 1855 den besten digen sekretaris van do Akademie van Belgte toekomen. De schryvcrs moeten in hel verzegeld brielje, dat hun stuk vergezelt, geen pstudonium, dat isgeenen aei.gcnomeu naem stellen. De stukken mogen niet dan in het fransch zvn. Zeer eenvoudig. Hel gouvernement is overtuigd: 1°dat het vlaemsch niet deugt voor dc muziek; "2J dat iemand, dio geen fransch kent, onmogelyk een goed kompomst kan wezen; en 3" dat een komponist zich nooit of nimmer er om bekreunt vlaemsch tc kennen. Zooals men ziet, zouden wy, Vlamingen, groot ongelylc hebben te klagen, dal wy in dat konkoers niet mogen male docn. (Schelde.) In de hoop van ecnig nadeel loetehrengen aen de her kiezing iter heeren burgemeesters van llufstade, Ghysegem en Nederliassell, doel Ven Denderbode l.-gen deze achtbare ambtenaren cenen geweldigen uitval. Daer de beleedigingen van Den Denderbode. in duoogen van alle IrclTclyke li dn die liet schandhlad kennen, veeleer acnbevelingen dan aen- randingen zyn, zullen wy Den Denderbode liever bedanken dan zyne scbandelykliedeu le wederleggen, want men weet sedert lange, dat hel slechts op eerlyke en alleztns acnbeve- lingswaordigc personnel! is, dat Den Denderbode zyn zwad der uitspuwd, terwyl het de verdediging neemt van al do mannen die tc regt door alle deftige mcuscben veracht en verstoolca worden. Hel i» met de uiterste voldoening dat w v vernemen, dat de cholera geheel en al uit onze stad verdwenen is. Ter dezer gelegenheid komt onze Gemeente-Racd tc beslissen, dal in den naem der stad eene openbare belooning zal wor den opgedrageu aen wacrJige nonnen van liet burgerijk hospilacl, welko in dezo droevige omstandigheid een iever en zelfverloochening acn den dag hebben gelegd, die boven allen lof verheven zvn. llecl de stad deze voortrcffelyko gedachte van onze stadsmagistraten uit ganschcr harte toe juichen. M. Ch. Leirens, notaris te Wctleren. is zondag mor- gend, na eene langdurige rn sniartclykc ziekte, iu iien oa- dordom van 58 jaren meeleden. M Leirens werd notaris benoemd t» Teemsche den 23 mei 1828 en notaris tc Wetter en den 18 maerl 1829. By koninglyk besluit van 10 dezer is den heer C -T. Vanderpictc, kandutaet-noians le Audrnaerde, benoemd tot notaris lo St-Maria- Vudcnbovc, in vervanging >an wjlcn den beer Torrekens.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 1