Er heeft zondag te Brussel in dc herbergen een echte stactsacnslag plaels gehad. Alom was er een plakkacl acn- geplakl, dat de hier faro voortaen -ti cenlimen in plaels sail 24 zal hosten. De lndtpendance meldt, dat de opslag van hel bier in de herbergen san Brussel niet algemeen is geweest. In ze kere eslami nets heeft men hel bier aeu 24 cenlimen ge houden en er zin er zelfs, die hel op 22 cenlimen den liter gcbragl hebben. De heer Ferdinand Nicolaï, kommandeur'der Leo poldsorde, voorzitter dermaelschappy van Mcnschcnvricn- den te Brussel, algemeen gekend voor zyne onuitputlclyke liefdadigheid, is, in den nacht van zaterdag lol zondag, te Brussel overleden in den ouderdom van 84 jaren. Onze lezers kennen menigvuldige lieldadigbeidstrek- ken van den achtbaren overleden, docb vele van deze lief- dadiehe.dslrekken zyn nog onbekend en zullen misschien inbekcnd bijv r bloedverwanten trad over cenigen lyd in hel buwelyk en hy dacht bet zyne pligt zyne jonge vrouw den ouden man voor ie stellen. Maer als liv zich ten huize van M. Mculaï aeiihocd, was doze met zaken bezig en hy had nan-velyks den lyd om hel jonge paer cenigc noorden van gelukwenschir.g te zeggen en eenen briefte hebandigen voor eenen bankier van Antwerpen, die een meubelstuk bad, dal hy voor hen bestemd had. liet jong paer trekt naer Antwerpen en bchandigl den brief aen den bankier. Deze, na eenige bevelen te hebben gegeven, gaet melde echtelingen klappen cn geeft hun te verstaen, dat hel bedoelde meubel van groote weerde was en vervolgons bragt hy fa en in eene kamer, wacr zv met verbazing 150,000 fr. in bankbiljetten op eene tafel zagen liggen. Dit was het geschenk van M. Nicolaï. De jonge eebt- genooten kwamen naer Brussel terug en toen zy hunnen bloedverwant gingen bedanken was bv al weder met zaken bezig cn aldus kuu by geene gclu'go van hunne vreugde Te Antwerpen heeft men het vonnis der korrektion- nele regtbank der stad aengeplakt waerdoor den bakker Willem Vcrbaert, geboortig van Ghcel, veroordeeld is tol twee jaren gevangzilting, 424 fr. boel cn dc proceskosten, *n daerenboven oin van zyne patent beroofd te zyn tydens Jen ganschen duer zyncr straf, om kopersulfact in 't brood te hebben gemengd. De beruchte Jansscns, zyne voorziening in cassatie verworpen ziende, zou voornemens zyn openbaringen of liever halve bekentenissen te doen. Hy beweert dat by maer schuldig is aen dc dieftc, gepleegd by den notaris Anncz, cn ■dat hy geen medepligtigc heeft gehad. Naer zyn zeggen zou zyn ineileveroordeeliJo De Greef niet schuldig zyn. Heden melden de dagbladeren van Brussel dal Jansscns zyne zuster vermoord heelt. De booswicht had deze onge lukkige naer de gevangenis geroepen om zyn afscheid van haer te nemen, zeggende dat hy eerlang naer het rasphuis te Gent zoude overgevoerd worden. Rosalie Jansscns arzelde niet het verzoek van haren broeder te voldoen en begaf zich by hem. Nauwelybs had zy er ecnigc woorden inede gesproken of Jansscns trok een ines uit, dat by had weten te verbergen, bragt er haer vyf steken mede toe, die alle dpodelylc zyn. Het siagluiïcr bevindt zich in eenen zeer wan hopigen toestand. Dc Journal dc BruxelUt meldt dat Zyne Emin, Mgr <le knrdinacl-acrtsbisschop van Mcchclen, vergezeld door renen zyncr vicarissen-gencrael, de heer kanonik Van Hemel, en de heer abt Ncrinckx, zynen neef, ouderpastoor der Finistcras-parochie te Brussel, dynsdag morgend langs '•en Zuiderspoorweg vertrok keu is, ten einde zich langs Parys naer Rome te begeven. Er hestael op al de merkten een groot verschil tus- schen de pryzen van het bcschikbaer koorn cn dal welk op latere leveringen verkocht wordt. TeKeuIen verkocht men den 14 dezer de tarwe aen 120 silhcrgrosschen, tcrwyl men de leverini 108 s. verkocht. Te Stettin stond den 15 dezer de beschikbare tarwe 90 1;'2 thalcrs cn de leveringen voor dc aenslaende I aen 75 thaiers. De rogge aen 00 1/2 gevraegd, stond 52 voor december. Den 13 verkocht 191 ryksdaeldcrs ba lente te leveren, aen Volgens l'Lcho agrieole zyn er op dc balie van Parys eenige verkoopingen gcdacn, op levering in de vier maen- den, ran january te beginnen, aen 70 en 72 fr., dal is 15 fr. per zak meel beneden den tegenwoordigen prys. Te Berlyn, wacr dc rogge aen 61 tbalers slaet, is zy op levering acn 51 Dialers verkocht. Het naburig dorp As-che, met eene bevolking van 6000 zielen, heeft van den 25 augusly tol 29 september geen enkel sterfgeval aen te leekenen gehad; cn nog was dc persoon, die den 25 augusty overleden is, 7b jaren oud cn dien welken den 29 september is gestorven, 88 jacr. Men leest in de JndépndanceHetschynt stellig te weien dat de koning van den 24 lot den 26 dezer alhier zal terugkomen van zyne reize in Zwitserland en naer liet «neer van Comc. Het ware derhalve mogelyk dal de Kamers zouden norden byeengeroepen tegen den 28 of den 30 october; maer van eene andere zydedoct men opmerken dat den 31 den dag is, bepaclJ voor de gcdceltelyk ver nieuwing der gemeenteraden door hel ganschc ryk, aen welke werkingen dc leden der Kamers gevvoonelyk niet vreemd blyven; dan volgen dn feestdagen van Allerheiligen Allerzielendag cn St-Huybrcchtdag. Dnerint volgt dat dc opening van den ziltjd waeischynelyk zal verschoven wor den lot den aenvang der tweede weck van november, dit is eene achttal van dagen voor den verpliglemlen termyn door tie Constitutie vastgesteld cn welken dezen jacr op den li november zoude invallen. Men leest in het zelfde blad Een blad spreekt van de inroeping van 20.000 belgiscbe miliciens. VVy ver klaren, wal ons aengacl, geen enkel woord daervan te" liob- befi gehoord, zelfs niet door diegene welke misschien zulks van de eerste zouden weten. Men leest inde lndipcndanctSints eenige da"cn wordt er te Brussel veel gesproken van de schaking of vcel- t dc opligting van eene jonge dochter, die nog op muert a n Ie Hamburg 5,400 p. tarwe a i, en dezelfde hoeveelheid, om iu Brussel behoort, door eenen persoon die reeds bcjaerd, gr- huwden huisvader is en inde wereld eenen schitterenden stand bekleedde, zoo wel door zich zclvcn als door verscbtl- lecde verbintenisseu. Er zou ccncklagle aen den prokurcur des konings tegen den scbnker ingediend zyn. Eene correspondence uil .Madrid meldt dat de gede puteerden by do nieuwe Girlez van Spanje volgender vvyze te verdeden zyn: van de349 algevcerdigdcnlellen de opgelo- gencdemokratenslechts 25430 benoemingen; men begroot op 120 a I30 het getal der verregaande progressisten; de sterk ste fractie is die van de gematigde progressisten. Dc libe rale conservateurs in den zin van O'Donncll zouden slechts in gering getal wezen. Wal de aenbangers van de in july vervallen administratie betreft, men denkt dal zy slechts door dry 4 vier gedeputeerden zullen verlegeewoordigd zyn. faaer pensioonael trad i i lol Zack van het Oosten. Nog geen nieuws van SebaslopoLl of liever zoo veel cn zoo legciislrydig nieuws, dat nieu er niet uit vvys weet te worden. Eergisteren was op de beurs van Parys bet gerucht ver spreid, dat hel fort der Quarantaine, ten zuiden van Se- bastopol, door dc geallieerden was ingenomen, en deze lydmg veroorzaakte eene dadelykc verhouging der londs. Doch, hel duerde niet lang of deze n.are vvierd geloogeu- straft, en men vernam dal er te Scbastopol zelfs geeu lort der Quarantaine beslaetl Hel Liclegcringsluig bestacl uit 400 stukken kanon. De Kussen gebruiken ook dc kanonnen en de matroozen hunner vloot om hunne magllc versterken. Men denkt dal het vuer weldra zal geopend worden en dal 48 uren zullen voldoende zyn om eene bres te schieten. De afsuyding der waterbronnen van Sebaslopol is beves tigd. Ralaklava is versterkt cn dient tol depot voor dc geallieer den. De Poorle zendt nog 10,000 man naer Krimeën; de helft is den 9 ingescheept. Integendeel wordt de landing der hulptroepen welke van Varna cn Constantinopclen toekomen, zeer mocijclyk, zoo niet onmogclyk, ten gevolge van de ongestuimigheid der zee. Aldus is een schip, dat een eskadron engelscbe ruitery vervoerde, gedwongen geweest naer den Bospliorus terug te keeren, na bykaus al zyne paerden verloren te hebben. Heden deelt dc IranscheMoniteur eenige berigten nopens bel oorlogstooneel tol den 3 October mede: De twee legers hadden een goed standpunt ingenomen. By den aensal zal hel fransch leger aen den Imker kant slaen, cn het engelscb leger aen den regter kant van acn liet zuider-fort lol aen dc puincn van lnkcrmann. De bculc legers zyn in kelegenngs- cn observatie-leger verdeeld. Dc turkscfae divisie stact iu reserv e om volgens dc omstandig heden te handden. Men leest in eene corrcspondencie uit Parys: a De depccbe meldende de komst inden Krim van generael Oston-Sacken niet 40,000 mannen, beeft een zekeren indruk gemaekl, ofschoon do echtheid door dc ernstige lieden bclwyfeld wordt. Men voegde er by dat generael Luders nog 18,000 mannen naer hel russiscb leger voerde. olgens een brief van lord ltaglan zou een tweeden veld slag bcnoodigd zyn om de expeditie te doen gelukken. Ver der meldde eene dcpeclie dat op den 11 bel vuer nog niet geopend was tegen Scbastopol. d Dc frausche Moniteur verkondigt het cyfer der gekwetsten die in de hospitalen van Corislanlinopelen over- gebragl zyn op 24, 24 eu 26 september Franselfc hospitalen -1,850 lranscbe gekwetsten 220 lurksclie gekwetsten, oöO zieken te samcu 1,920. Engclsche hospitalen2,060 cugclsclie gekwetsten, 120 turksche; te samen 2,180. Men leest in den Morning Uerald liet volgende, 't welk hem geschreven is uil Couslantinopelcn, 30 sep tember: a olgens alle waerschynlykhcid zal Sebaslopol den 15 of 17 october ingenomen worden, indiende stad niet ge holpen wordt. De maglige kanuns van Lancaster, die den Arrow acnbrengt, zyn geprobeerd. Hunne bommen en die van den Sampsondie kogcls-Moorson uitbraken, bobben reeds veel nadeel godaen aen 'i fort Gonstantyu. De Kussen zullen op dit vuer niet antwoorden, dewyl hunne artillerie de vaartuigen niet kan bereiken, welke huü die verpiete rende bommen zullen toeschieten. Hel rytuig cn den koetsier van prins Mcnschikoff zyn bier: bet rytuig is publiek ten loon gesteld. Den russiscbeu generael Gognioff is in 'l hospitaal te Scutari gestorven. In dit hospitaal, da t slechts voor ÜUÜ zieken gemaekl is, zvn nu meer dan 1,100 gekwetste officieren cn soldaten van de Kussen opgestapeld. Tien heelmeesters kunnen al die zieken niet bedienen. Hel fransch liospilael is beter ingerigt. De zieken en gekwetsten hebben allen yzeren bedden, cn er zyn acht heelmeesters voor 100 gekwetsten; by ons acht .oor 1,000. Onze sterfte is hier 23 per dag. In 'Lfranscb hospi- tael is ze 5 op 'l zeilde getal zieken of gekwetsten. Een partiknlicren brief uit de golf van Botbnie van 5 dezer, deelt mede dal eenige dagen na bet vertrek tan de Ajax, welk schip, alvorens naer Engeland tc vertrekken, te Bouiarsund eenige dagen was gebleven, ten einde eeni"c proeven te nemen mil bel geschut van verre dra»!, cru russische kolonel der gendarmerie, aen hel hoofj van 50 man, op de Alamlscilandcn was aangekomen, niet het doel, om den slaat van zaken aldacr nauwkeurig op te nemen. Toen liy op liet verste punt van bel groote eiland genaderd was, arresteerde hy twee Finlandcrs, onder beschuldiging dal deze de geallieerde troepen tan voorracd zouden hebben voorzien. Deze maatregel wasechter zoodra niet genomen, of een aental van 400 4 500 landgcnoolcn rukten aen, ten einde deze twee gevangenen in vryhcid te stellen, waer ui zy, na cenaenral op de Russische sulüatcn, slaagden. Toen dit gebeurde meer algemeen bekend werd, vatten de bc- wooners byna iu massa de wapenen op, om dc Kussen te 'vcrilryven, die echter den storm ziende acnbreken, zich 's nachts reeds ingescheept hadden cn vertrokken waren. De bcriglgever voegt er by, dat deze daedzaek een bewys is, hoezeer dc Finlandcrs beljuk van Rusland moede zyn. Dc Journal dc Constantinople, in zvn nummer t achtbare familie van I den 4, u t de meeniog dat Sebaslopol niet langer dan tien a Iwaclf dagen zal kunnen stand houden. Hy zegt dat .le bondgenoolen zich van al de ryluigen van prins Mcoscbi- kufl', ten gclalle van 20 fuorgous of ryluigen, hebben mees ter gemaekl cn dal in dc corrcspoiidcncie, die na den slag der Alma in beslag genomen wierd, in hel rytuig van prins Menschikoff zelve, ue opperbevelhebber der russische krvgs- mnglen hekent, dat Sebaslopol niet in stael is om weder stand tc bieden aen de aenvallcn der verbondene magtcn. Volgens de laelste berigten uil Azia heeft Scliamyl, ofschoon zegepralend in tvv< e gevechten, noglans vermeend 'liffis niet te moeten aenranden. Het leger van Kars wacht allyd, om zyne operalien te hervatten, tot dat Israaël- Pacba, zyn nieuwen opperbevelhebber, aengekomen zy. Alen leest in den Constitutionncl: a Eene dcpcche dia ons overgezonden wordt, b-val dal de belegeringswerken legen Sebaslopol zich uitstrekken op eene ontwikkeling van cmlrcnt 1200 meters. De omkring van Sebaslopol is iu twee deden .noord en zuid) gescheiden dodr de baei uit makende do monding der Zwarte rivier. In het diep der baei cn op bet punt wacr zy begint enger te worden, staeu hel dorpen de vuerbaken van Inkerman. Hel is juist acn dit punt dal de insluitings-linic der plaels begint. De lingel- scbcn hebben er bunnen regten vleugel op gesteund, en hunnen linker vleugel bevindt zicb Ier hoogte van de mili taire haven zich stavende op onzen regten vleugel; bet overige van dc insluilingslime, van de nnütairc haven lot dc zee, naer de Quaraiiiaine-baei, is door hel fransch leger en door het turksch korps gevormd. Men schryftyn Berlyn, den 13, aeu dc Diisseldorfer Zcitung De Kussen rekenen in den Krim versterkin-en tc zullen ontvangen die hen zullen veroorloven in overmagt de bondgenoolen aen te lasten als liet saisoen der tempees ten in de Zwarte zee dc aankomsten moeijclyk zullen maken, len dezen einde zyn al de troepen die beschikbaar waren acn den Dnieper, ui Polen, ja tot Sl-Petcrsburg naer den Krim gerigl. Op die vvyze rekenen zy tegen de nuend no vember 1 4U,OOU mannen gereed te hebben om ze tege.i te stellen aen de 90,000 bondgenoolen. Men scliryft uil Parys aen den Morning-Chronicle dat bel fransch gouvernement zich niet zal te vrede houden met de verovering van Sibastopol, maer dal hel den Ivriin wil behouden cn te Pcrekop een gamiioen leggen ter be- stryding van den vyand, die op dit oogenblik oprukt urn prins Menscbikoff onderstand tc bicden. Verder, bei behoud van den Krim eens verzekerd zynde, zullen de boudgeiiou- len een «inler-veldtogt in Kessarabien ondernemen, en leu dezen einde zullen alle de troepen welke men in den Krim kan missen zicb by Omer-pacba vervoegen, als dezen over den I'rutli trekt. Heelt dieexpediliedegcwenscbleiiiikumst, zy zal Rusland dwingen om IsinaïRemi, Toulthkolï,' Kilia en aide sterkten aen den westkant van Bessarabicu te verlaten, welke sterkten Rusiand's magt acn die grenzen uitmaken cn den ezar de meesterschap over de Donau-mui:- ding iu handen geven. Met een wuur,l, de dcnkwyzc vau bel fransch gouvernement is dat wy thans slechts aen den aenvang van den uorlog zyn. Men scbryft u.t Constantinopclen den 4 october De oltomaiiiscbe verJc.-ling uic slcclils een klein deel acn den slag der Alma nam, zal /.cervljliglyk lot Ue belegering worden gebezigd. Dc officieren der beide legers achten de soldaten van Soliman-pncha zeer hoog. De belegering zal met langdurig wezen. Men denkt dat de sta.l het met lan- ger dan 10 4 12 dagen zal kunnen uithouden. Een brief van eenen oppcr-oflicicr van den genie verzekert dat indien men 2 a 3,000 mannen wilde opofferen, eene enkele be storming dc stad in de magt der bondgenoolen zoude brengen. Eene sommatie tol overgave is van Sebaslopol duur generael Cuand woord van generael Lermonloff is spoedig en uildiuLkciv* gegeven. Ily heeft geweigerd de stad te leveren en vcrklaerd dal de troepen en liy besloten hadden zicli onder de pumen van Sebaslopol te begraven. u .Men verzekert dal dc verklaring van generael Ler monloff vaneen volle uitwerksel zal worden gevolgd. Twee berigten van verschillende bronnen vourlkomstig, schvneu die bevestiging te liillyken. De officieren van aen Banshee, in den morgend van den 29 aangekomen, verbalen dal zy iu den nacht var. den 27 lot den '28, in volle zee voorbv Sebaslopol varende, een groot rood hebt hebben ontwaerï in de rigling dezer stad. A an eene andere zydc meldt een brief van de turkscbe vloot voortkomslig en den 28 september in 't zi"t van Se baslopol vvierd geschrevendal de siad sints vcrscliei- dene uren brandt. De vlammen besloegen eene uitgestrekte vergeleek ze aeu dc monding van eenen vuer- lichlingen gacn niet verder, gelscb dagblad de Times, rcgl dat al.'cs wat ten acnzicn van de betrekkingen van Rusland mei Ooslcn- ryk bekend is, liet blad in zyu gevoelen bevestigt dal bet tydstip, wacrop Oostenryk niet alleen waerscbynlyk, maer zeker krachtdadig aen den oorlog zal deel nemen, naby is- De Times verwacht niet dat ailècivhcl verlies van Seoas- lopoi en van den Krim den czar zal bewegen den vrede Ie vragen, hoezeer ook de vernietiging zyncr magt jn da Zwarte zee de vredesvoorwaerden ongclwyield gemakkeiv- ker zal maken, wanneer ook den vrede zal kuuucu worden gesloten. Doch bel verlies van Sebaslopol cn van den Krim voor Rusland maekl op verre na aen den oorlog geen einde, eu wordt hy voortgezet, dan nmet Europa die ramp hoofj- zakelyk aen dc traegheiil en dubtieliierligiieid der duilscbe mogendheden wyten. Mogl de kryg m iiel volgende jaer worden vervolgd, dan aerzelt de Timet met de mccn.ng te uiten dat hel heter ware voor Engeland in eenen oorlog met Pruisscn te worden gewikkeld, en aen dien Staet op zyne kusten de kracht der hrilsche Ooslzee-vlool te doen gevoelen, dan I'ruisscn toe tc laten zyne oneerlykc hande lingen cn ontwvkende gedragingen van dc laelste maenden voort Ie zetten. Dc witte rots, wacrop Sebaslopol gebouwd is, beeft voelen boven de zee en is zichtbaar t de terrein klimt traegzaera van bet naer bet westen op, ■je D(lim ^zongen, omdat i gouverneur L-crg. Ónn Hel in bel kamp, vva p van Gticrsones - Te Odessa r '--"-nV"Olllllu prins Mcnschikoff dc bondgenoolen gedwongen luefi van d aenranding van het fort Coiistanlyn af te zien"! Menschryft uil Woolwich, den 3 nctöbcr aeo den Morning-Post De s.rgaot AA'. Carnet en dra sancurs-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 2