AIÏNONGEN. Vcnie dc litres. Verboopiog van Zware flOOilf.V, Vogclschicliug met de fiiille, ONROERENDE GOEDEREN, ALLERSCHOONSTE BOOMEN, Huizen, Zacilanden, lioscli cn Weiland. mineurs zjn acn boord van bet transportschip Prince ver trokken. Zy zyn voorzien van vier volledige duikers-toestel len n van eene battery van Volta Die machincn zullen d n:n om de linieschepen te doen springen welke de Bussen om den ingang der haven van Sebastolpol in den grond Ltbben geboord. Hel garnizoen van Sebastolpol ontbreekt water, daer al tie waterleidingen in de magl der bondgeuoolen zyn en door bun afgekeerd worden. De Tunes, na den terugkeer van de oorlogschepen uit de Ballische zee te hebben vastgesteld, zegt: Men beeft hel bombardement van Uelsingfors en Kronstadt tol het aenstaende jacr uitgesteld. Dit laetsle zal slechts leverwe- zenlvken zyn met bet toedoen van landingstroepen. Het gros dezer vloot zal slechts de Ballische zee veriaten als bet js de russische schepen zal beletten de havens te verlaten, lieeds vriest de zee vast legen de kust teSweaborg; binnen vyftien dagen zal bel even zoo zyn te Kronstadt Men leest in de Emancipation de volgende correspon- pencie uil Frankforts Het kabinet van Weenen verbergt niet welke onrust bcj heelt over de groole wapeningen die kortelings bevolen zyn door hel russisch rvk. Ukasen, vcr- zeld van brandslokendcproklamatien,zyn uitgestrooid en roe- pin al de nianncn te wapen, instaelvan hel geweer te dragen, vooral in de provinciën, naburig van Ooslenryk en Turkyen. lir worden geheelc bataillons vrywilligers ingerigt, aen wie men groole beloften doet. Vooral gebeurd dit in de provin ciën Kherson, Podolicn, Wolbynien, Iview, enz. Als de krygsvoorraed niet te kort kwam, dan zouHusland welbacst een miljoen soldalen onder de wapens hebben. De arsenalen werken met eene bewunderensweerdige werkdadigheid. De weinige tvdingen, die uil de binnenlanden van Rusland oenkomen, zjn zeer oorlogzuchtig. Aide onderdanen van tien czar zyn overtuigd, dat hy niet van zin is den vrede te fluiten. De party Uie voorden oorlog is, is wanhoopig over bet mislukken van het beleg van Silistria; over den terugtogt van de russische troepen over den Pruth, en vooral over de expeditie der geallieerden tegen Sebastopol. Zy 'bcligl hardop Ooslenryk van de oorzack te zyn van die .lampen,en spuwt nu ook hare wrecdacrdigstebedreigingen tegen die mogendheid uit. Balliselie zee. Dc vier laelHclinieschepen welke te Kiel waren gebleven, 3jn onder het koiuinando van den admiracl Parccval-Des- -chènes naer Cberburg vertrokken, waer men vermoedt dat ■al de linicscliepen der Ballische zee voor het einde der jnaend zullen vcrecnigd zyn. Dc cngelsclie admiraliteit heeft j"ceds sin Is eene maend al hare zcil-linieschcpen terug ge roepen. Dc sloomers die met den kruislngt in den Finland- .sche golf voorlgaon, zullen weldra op hunne beurt moeten lerugkeeren, dewyl op 12 dezer de weersgesteldheid reeds -tul 4 graden centigrade was gedacld, en eerlang zal de kuilde ui die streken geweldig genoeg zyn opdat het ys .uileen zich inct den blokus der russische havens zoude ge lasten. Hel fransch gouvernement heeft niet te min beslist <lal de slooQikorveiteu Plilégeton, Laplace en Aigle in den .Tmlandschen golf zullen nlyven zoolang daer cngelsclie Aruissers zyn. Tytliugeu uit Fraukryb. De bografcnis-pleglighcden van marschalk de St-Arnaud ihebbcn verleden maendag Ie Parys plaets gehad te midden wan ecneii grouten volkslueloop en ingevolge de voor schriften door den Moniteur afgekondigd. Omtrent 8 uren 's morgens was het stofl'elyk overschot ter statie der spoorbacn van Lyons aengekomen en onder de bewaking een er keur-kompagnie gesteld. Ten i) uren wierden de troepen digt by dc statie gemas keerd, en kwart voor 10 uren defileerden dc korpsen, ilie den iykwagen moesten voorafgacn, voorbv hel lyk. len 10 uren verliet de Iykwagen de statie om zich naer het lnvalicden-liolel le rigtcn langs de Lvonsstraet, de bou levards, de Concurdeplacts, de Concorde-brug, de Orsay- katy en dc esplanade der Invaliden. Al de korpsen des legers van Parys waren door sterke detachementen in den stoet vertegenwoordigd. Men be merkte nog ui den stoel al de te Parys aenwezige gentraels, de vaendels en hel muziek van al de regimenten. De regi menten der keizcrlykc garde wierden sterk opgemerkt. De Iykwagen was omringd door de divisie-generaels Korte, Bcgiiaull de Sl-Jean-d'Angely, Lcvassom en De la Hue, te pcerd gezeten en houdende de hoeken van bel baerklecd. 1 wcc rytuigen des keizers, voerende den hertog van (.ambaccrés, grootmeester der ceremoniën; generacl Rolio, adjudant van hel palcis; markies dc Toulongeoii, ordon- naocie-oflicier; gracf de Montcbcllo cn kolonel dc Hévilic, s keizers aides-dc-cjmp, cn kapitein Merle, ordonnancie- cfBcier, en dan bel rytuig van 's keizers eersleu stalmeester. Voor liet hekken iler Invaliden is gansch dc stoel voorby den Iykwagen gedefileerd, en vervolgens is de kist door gedecoreerde ofiicicrcn binnen dc kerk gedragen. Het was 42 1/2 uren als de stoel voor de kerk verscheen. Aldaer was de baer omringd door den gezant van Enge land, marschalk Magnan, admirael Mackau en generacl l.anocstiue dragende het baerklecd gezamcnljk melde vier bovengemelde generacls. Een lykdiensl is door Mgr. den aertsbisschop van Parys gecelebreerd waerin al ue groote staelskorpseu aenwezig waren. Talryke arlilleriesalvos zyn onder den dienst losgebrand. Geene ongevallen zyn tc betreuren geweest tc midden van dien groolen stroom van menschen. Alleenlyk bcclt men gezien dal eene massa van jongens al zingende achter den stoel ging. Voorde St-Marlinspoort zvn die jongens ingesloten in een batailjou carie en uaer hel voorgeborgte geleid, waer tn.;n ie heef! laten wcgloopen. De dry linieschepen Tilsitt, Donaiccrth cn Louis XI F, komende van Brost cn Cberburg, zyn le l'oulou verwacht en zullen gevolgd worden van zes zeil fregatten, cn men verzekert dat die vaerluigcn bestemd zyn om een korps van troepen, tc kiezen onder de regimenten van het Zuideraaiup, naer hel Oosten over le voeren. Er zyn bevelen gegeven op dat allerlei voorraed legen de acnkoinst der schepen in gt- iecdhnd zoude wezen. Men leest in eene correspondence van den 13: De heirekkingen worden meer en meer bitter tusschen de wester-mogendheden cn Pruissen. Men spreekt van eenige linieschepen der vloot in de haven van Kiel tc doen overwinteren ten titel van observatie-eskader in afwachting dal de hervatting der vyandclykbedcn in de lente toelale Pruisscn le dwingen zich delinitivelyk voor of tegen Bus- land le verklaren. Men twyfcller aen, ondanks zvne wel gekende genegenheden, of Pruissen zich aen dc zvde van Rusland zal kunnen scharen. Men dekt met yzeren platen de barakken des kamps van Boulogne, iets wal genoegzacm uilwjstdat menden ganschen winter ecu legerkorps wil veerdig houden om spoedig le werk le gaen. De nieuwsbladeren beginnen te spreken van een vlugschrift getiteld: Brief aen den keizer over de kicestie van het Oosten. Dit schrift vertoont dal Rusland slechts ligtelyk zal getroffen wezen duor de vernieling van zyne vloten cn van eenige versterkte punten zyner kusten, ja zelfs doorliet verlies van den lvrim, die slechts eene byge- voegdc landstreek uitmaekt: dal Rusland middelen bezit lot voortzetting van den oorlog, en dal dc geest van zyncn souverein en de strekkingen lyns volks zullen beletten dat het den vrede acuneme ten gevolge van neerlagen die in 't verledcne zoo dikwyls zyne magt verhinderden, zonder ooit de toeneming dcrzclve tc beletten. Dc scbryvcr (onge- twyfeld een Pool) ziet slechts eene barrier mogelyk ter beveiliging van Üuitschland en geruststelling van Europa, namelyk de herstelling des koningryks van Polen. Men wil welen dat die brocbucr met een goed oog aenzien wordt door den keizer. Burgerlyken stand der stad Aclsl. Aengiften van den 13 tot den 20 October. GEBOORTEN. Mannelyk 1 Vrouwelyk 4 0 HUWELYKKN. Joannes Schollacrt, fabriekwerker, met Dorothea Vander Kiepen, dagloonsicr. Dominicus Schollacrt, werkman, met Maria Joscptia Librccht, dienstmeid. Dominicus De Saedcleer, fabriekwerker, met Colela Francisca Boelacrt, kantwerkster. Franciscus Hendrickx, wed. van Anna Colela Vanden Wyngacrt, en van Philolbea Provost, brood hakker, met Maria Tbcrcsia De Witte, dienstmeid. OVERLY DEN. Joanna Calbarina Pracl, vromv van Gerardus Bernardus Meert, huishoudster, 36 j., Hoogslrael.J. R. Dc Hau- wcre, schrynwcrker, 20 j., Binncslracl. Tlier. Florissu De Kegel, wed. van Polrus Antonius Dc Latlre, zonder beroep, 74 j., Gecraerdsbergseheslrael. Isabella De Bril, ecblgenoote van Ggidius Van TfÖjen, (afwezig) zonder beroep, 78 jLcopoldslraet.Colela Albcrlina Wellekens, wed. van Martin Vander Speeten cn van Antonius De Smet, slrykersse, 55 j., Langcriddcrslract. Phileinundus De Strooper, Iwyndersgast, '19 j., Geeracrdsbcrgsclicstract. Joseph Leopold De Cock, Ï4j., St. Job. Maria Jaeoba ander liorght, vrouw van Marlmus Ignatius Robert, zonder beroep, 58 jVronwslroet. Ventc publiquc de la belle bibliothèque délaissée par feu Monsieur E. J. Do Smet, avocat avoue a Alost, Conscillor honoraire de l'Académic d'Archeologie de Bclgique, membrc corrcspomianl de la Sociélc Royale des Beaux-Arts el de liilcraturc a Gand etc., etc., composce priticipalcmenl d'une nombreuse collection üc livres dc jurisprudence, de droit canun, d'histoire ancicnne cl moderne, de litténUure, etc., parmi Icsqucls des ouvrages tres rares et plusicurs manuscrils du plus haul inlcret. La ventc ama lieu a Alost, dans la niaison mortuaire, ruc de Ia Cbapelle, les 7 ct 8 JXovembre prochain, a dix beures picciscs dumalin, parlc ministère du Notaire VAN- DERHEYDEN. Le catalogue sc dislribue gratis a Alost chez M. Spilaels- Schuermans; a Bruxelles chez Dccq, ruc dc la Madelaine; a Gand chez Hoste, rue des Cliani|>s, el chez les principaux libraires dc Liège, d Aovers ct dcLouram. TE NINOVE. Woensdag 15 November 1854, om 2 ure na noen, zal dc Notaris DE DEYN. wegens M. Jan Govaert cn Mevrouw Terlinden, verkoopen 60 knopen zw are Canada Hoornen, ter dikte tan 2 a 2 1/2 meters, aen het hof ter Duist en het hof ter Schoor le Ninove. Te beginnen acn het bof ter Duist. op Maendag 30 October In dc ROOS, buiten de Pontstractpoort, naer schoone Kopere pryzen, by Seraphin De Smet, ter gelegenheid van Roost: Kermis; om twee uren namiddag le beginnen. VERPACHTING fan gelegen te Smetlede en Oordegem. Door het ambt van den Notaris VERBRUGGHEN, tc Erpe, ten verzoeke van *l bureel van weldadigheid der ge meente Smetlede, zal er op Donderdag-± November IK.ii. om 9 uren voormiddag, ten gemeente buis aldaer, worden oveigegaen tot de openbare verpachting der goederen loc- behoorende aen gezegd bureel, gelegen binnen voorzegde gemeentens van Smetlede cn OorJegcm, uitmakende veer tig loten. De pachters die hunne reeds gevallene pachten nog niet hebben voldoen, zullen noch als pachters of borgen aen- veerd worden. hik zegge voorts. GROOTE VERKOOPJNG tan te Erpe. Bij Aelst.) De Notaris F. I. D. VERBRUGGHEN, zal op Woensdag 25 October 1854, om acht uren s morgens, openbacr ver koopen, le Erpe, op den acDzockc der heeren gebroeders Mculeman, aldaer: 152 Koopcn allerschoonste gave Abeelcn, waer onder veel, van meer dan twee en half meiers dikte, groole Huekc-Eike- en Kanada Hoornen. Verders veel Eikcne- Esschene-en Olme Tronken. De vervoer is allcrgemakkelykst. Goede Borgen tc stellen en het ongeld gereed to betalen. Te vergaren te Erpe in de Schoonegcm. De Notaris VERBRUGGHEN, te Erpe, zal op Dingsdag 24 October 1834, om acht uren s morgens, openbaer ver knopen, rond de 100 koopcn schoone Kanadas cn Abeelen Boontcn, wassende op goederen gelegen tc Bambrugge- Slcenbcrg; tc Vlierzele-Moortegem en te Erondegem-Syp. Te vergaren le Bambrtigge-Sleenberg. Uitcnliarc Fcrkooiiing ran gestaen en gelegen TE LeTTERIIAUTEM EN S LlKVENS-HAHTEM Dc Notaris VERBRUGGHEN, le St. Lievcns-Hautem, zal ten verzoeke en ovcrstacn van die het behoort, op Maen- dag 30 October 1854 voor den Instel, cn op Maendag 6 November voor het Verblijf, telkens om 3 uren nanoen, Ier herberg hel Gemeentehuis, bewoond by Angelus Etoor, le Lettcrhautcm, opcnbacrlyk verkoopen, de volgende Grondgoeilercn: Gemeente Lettf.riul'tbm. Eerste Hoop. 14 Aren 30 centiaren Hofstede-Grond, met hctoDlangs nieuw gebouwd sleenen lluis en verdere gebouwen van Schucr en Stalling, mitsgaders dc Kalheilen er op tc be vinden, gestaen en gelegen te Letlerbantem aen de Kerk- slract, Sectie B, N01 218b deel van 219, 225b en 225<t, pa lende oost zelve slraet en bet Kcrkstractje, zuid Angelus Eloot, Jan Baptiste Mabildv en d erven Picter Loetens, noord den volgenden koop. 'Tweede Koop. 10 Aren 22 centiaren Hofstede Grond, met het stccnen Huis, de verdere gebouwen en het Katlicil er op.staende, gelegen als voren Sectie B, K" 21Gb, 217 en deel van '219, palende oost de Kerksliaet, zuid koop Een, west d'erven Piotcr Loetens, noord Frans Vctlénburg. Derde Koop. 33 Aren Zaeiland, gelegen le Leitcrhautem,op hetOude- veld, Sectie B, N" 428 en 429, palende oost den Voetweg, zuid Jlcnri Droushuul, west Joseph Beurms, en noord Madame Jlollier. Vierde Koop. 43 Aren 40 centiaren Booui-en Stmikhoutbosch en Maeimeersch, gelegen als voren op den Hcllcgrachl, Sectie N" 335», palende oost Licvin Hans sens, zuid d'crveu Van Loo, west M. Droesbckc en noord de slraet. Vijfde Koop. 9 Aren Zaeiland, gelegen als voren op den Kerkkauler, Sectic B, N" 114, palende oost M. Laaimbe, zuid den Voetweg, west Ltcvin llansscns, noord Judocus Eekhout als pachter. Zesde Koop. 7 Aren 38 centiaren Land, gelegen op meergeroeiden Kerkkauler, sectie B, N° 101, palende oost de kinderen Judocus Eekhout, zuid d'erven Joseph Hanssens, west dea Voetweg. Zevende Koop. 11 Aren 50 centiaren Land, gelegen als voren op den Kerkkauler of Hckkeshoek, Sectie B, N" 21, palende oost en noord den Voetweg, zuid Picter d'llaese en west M. Fun tihcel. Achtste Koop. 23 Aren 5G centiaren Land. gelegen als voren aen de Mculebeck,Sectie A. N" 162», palende oost de slraet, zuid dc bcke, west cn noord d'erven van Cromphout. .Vegende Koop. 2 Aren 46 centiaren l.ochling-Grond, gelegen als voren op den Key berg, Sectie B, N" 219b, palende oost Pitler d'llaese, zuid d'erven Micliiels, west Licrin Verlinden. Gemeente Sint Lievens-H.vitem. Tiende en laetsle hoop. 15 Aren 70 centiaren Land. gelegen tc Sint Lievcns- Hautem op den Molenkauler. Sectie B. N" 166. palende oost cn zuid d'erven Buysc, west Donat Goossens, noord dc Molenslracl. Men treed van voorschrcvcne Grondgoedercn in 't ge bruik met Kersavond aenstaende. Foor alle verdere inlichtingen frendr men zich ten kan toorevan voornoemden Notaris VERBBUGGHEN. Men zegge bet voort. ySBCBS Sé. T IXV MMEÏÏ9EJV Den Aelsterschen xak, inhoudende 1 heet. 30 lit. Tarwe (Nieuwe)20-10-0-22-1 O-O Mastcluin (Nieuwe)15- 0-017- 0-0 Boggc13-0-0 14-0-0 lieerst (Nieuwe)9-10-0 10- 0-0 Haver7-10-0— 8-10-0 Baepzaed (Nieuwe) per zak. 21-0-0-0-0 Lynzacd14- 0-0 18- 0-0 lUep-zaed-Olic per aem. 77- 0-Ö U- 0-0 Lyn-zaed-Oiic68- 0-0 Ö- 0-0 Itaep-zacd Koeken, per 1215 kilo. 112- 0-0O- 0-0 Lvn-zaed Koeken154- U-0 0-0-0 Hoppe (1854}154- 0-0—165-0-0 Aerdapp" (rooiie) per 1 j2 heclol. 2- 4-0 2- 10-U Idem, witte (Nieuwe.) 1-14-01-18-0 Boter, per 3 kilogram 3- 0-0 3- 6-0 Evers per 250-15-00-17-0 Lynwadcn ter merkt gebragt stuks 352 Verkocht 214.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 3