PAERDEN EN VEE, TWEE PARITEN MESLAND VAM 89 MOP! BOOIR, Gcvvoonc Jaennartt r'Xf, ZAEiLANDENMEEBSCIl E\ BOSCH PAIN BE MUNITION MUNITIEBROOD gtaii Zaeiland, leErondeïem. Door Sterfgeval, STAD AELST. 33 &31L3ïï3 op Zalurtlag 11 Xorember 18&4. Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen der Stad Aelst, Provincie Ousl-V lacndcren; Brengt ter kennis van liet publick dat dc tweede Paerden en Vee-Jaermarkt dit Jacr zal plaels hebben op Zaturdag 11 November aenstaende. De Paerden en hel Hoorn-Vee ter Jaermarkt gebragt zullen vry zyn van Plaelsgeld. Er zal aen de Kooplieden alle hulp en bjstand verleend worden. Gedacn in zitting van den 17 October 1854. Den Burgmeester, Op Bevel den Secretaris, G. DE GHEEST. B. DE 11YCK. YERKOOPIAG BERIGT. Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Aelst; Brengt ter kennis der belanghebbende in de leening door de stad gedaen, van fr. 00.000-00 dat het jaer interest der zclce, gevallen den 11 dezer maend, van heden, ten kanloore van Stads-Ontvanger belaclbacr is, en kan ontvangen worden. Gedaen ten Sladhuize te Aelst, den 17 October 1854. Burgemeester en Schepenen De Secretaris, G. DE GHEEST. B. DE BYCK. Stifle Mi 31EGGERHOST, Notaris te Gent. De Notaris EGGERMONT, zal openbaerljk verkoopen, te «eten: Gemeente Jddergem. Koop 1. Eene party Zacjland, eentge sectie, N0> 294 en 389, groot 66 areu 20 centiaren. Ingesteld, fr. 3.G00-00 In pacble by den beer burgemeester Eeman en de ge broeders Pan Santé. Koop 2. Eene party Zaeyland, N° 2G8, groot 75 a. 80 c. Ingesteld, fr. 4,120-00 In pacble by den heer burgemeester Eeman en P. F. De Ilooy. Koop 3. Eene party Zaeyland, N° 182, groot 91 a. 30 c. Ingesteld, fr. 5.700-00 In pachte by Jun-Bapliste Sonck. Koop 4. Eene party Zaeyland, N° 174, groot 16 aren. Ingesteld, fr. öOO-Ot In paebte by Jan-Baptiste Sonek. Koop o. Eene party Zaeyland, verdeeld in 2 deelen, N" 113, samen groot 1 b. 53 a. 10 c. Ingesteld, fr. 8,300-00 ln pachte by Anions Sonck eu Jan-Baptiste Kiekens. Koop 6. Eene party Mecrscli, N° 922, groot 47 a. 60 c. Ingesteld, fr. 1,140-00 ln paebte by P. F. De Boog, de gebroeders Fan Santen «n den boer burgemeester Eeman. ZITTINGEN: Instel, Zaterdag, 14 October 1854. Verblyf Zaterdag, 28 October daerna. telkens om 3 tier des namiddags, in bel hotel de Dry Koningen, in dc Nieuwslraet te Aelst. Beiiiilsd Ilofiüïi'edjei» toe Wichelen. Dc Notaris DE PAUW, lol Wiebelen, dacrtoe in recht benoemd, zal, ten oveistaen van den beer Vrederegter des cantons van Aelst, ingevolge bet voorgeschreven by de wel van den 12 Jiinv 1810, ten verzoeke van wie bel be hoort, met bel houden van twee zitdagen, zonder meer, en met gewin van palmslagen en gelagen, openbaerljk te koop veilen dc volgende goederen, te welen Eerste Koop. Eene party Zaeiland. gelegen binnen de gemeente van Wichelen, aen de Leedsche Beke, bekend by kadaster. Sectie B. Nu 1045, groot 18 aren 53 centiaren, palende zuid dc Leedsche Beek, west Jacobus Van Hauuiermeiren en noord dc Rybaen. Ticeede Koop. Eene party Zaeiland, gelegen tot Wichelen, achter bet bof Langcvercn, legen liet Pcerdewecken. bekend by ka- dasier, Sectie C. N° 1086, groot 18 aren '18 centiaren, pa lende oost Franciscus Marks en JB. d'Ilacsc, zuid liet Pecrilew eeken, west Joseph Fan IIauwc en noord Carolus Verstraeten en de weduwe Jacobus Pieters. Beide deze parlven hebben lest iu gebruik geweest door den eigcnacr wylen Franciscus'Plelinck, zullende de koo- pers dacrvan in gebruik kunnen komenmet betaling hunner koopsomme. En van wegens andere eigenaers: Derde en lactate Koop. Een behuisd Hofstccdjen, gestaen en gelegen tol Wiche len Schoonaerdc, aen dc rankrjkstraet. bekend bv kadas ter, Sectic C. N" 1590. groot 2 aren 30 centiaren, palendi oost de kinderen van Joscphus De Ilaeck, zuid dc rank rjkstraet, west Bcnedictus Dc l'acyen noord J. Fan De. Thans onbewoond. ZITDAGEN: Telkens om 3 ure na middag precies, ter estaminet gc- naemd De Boos, bewoond bv sicur Constant Sehielceat, tot Wichelen Scboonacrdc. Intusscbcn tyd berusten de verkoopings voorwaerden er de titels van eigendom, le'.ks inzage ten kantoor van ge noemden Notaris DE PAUW, alwacr men (en allen tyde groule cu kleine kapitalen kan bekomen mits voldocndi bezet. VERS. OOPE3JG gelegen te Opwuck en Erembodegcm. De Notaris DE SMET, te Ercmbodegem, zal openbaer ljk verkoopen Eerste Koop. 1 Hectare 15 aren 68 centiaren Land, le Opwjck.ln gebruike bj dc kiriders Temmermanaklarr. 2J|' Koop. 84 Aren 96 centiaren Land, tc Erembodi gem op 'l Veldeken. 3J,> Koop. 42 Aren 32 centiaren Land, gelegen a voren, op den Kluiskanlcr. 4J° Koop. 29 Aren 49 centiaren Meerscb, gelcgc als voren, acbler de Kapelle Termueren. 5dc Koop. 16 Aren 88 centiaren Bosch, gelegen als voren,in den Osbrock. ZITDAGEN: Instel, Donderdag 26 October - Verblyf, Donderdag 9 November Telkens om 2 ure na middag, ter herberg Le Pavillojs Belge, bewoond by Louis lan Geit, le Ercmbodegem. VERK.OOPING Groenen Mulsaerls, Kappclingen en jonge Haegen, TE atURST EX TE JE EIRE. Den Zaekwaerncraer S. VAN HOOREBEECK, te Aelst, zal door bevoegd ambt, ten aenzoekc van d'becr Adolph en joull'rouw Marie Dc Bremmaecker, op Maendag 30 October 1854, le beginnen om 9 uren voor middag, op langen tyd n betaeling, openbaerljk verkoopen, le weten Eerst tc Burst, aen eenen meerscb tegen de kerk, 14 koopen Abcele, Popelicrè, Wilge, Canada eu Esscben Boo- 7en Tweeden, te Meire Oostdorp, Cawcnbcrg en Roscb- straet, 35 koopen Abecle, Popeliere, Canada, Wilge, Esscbe, Olme en Evke Hoornen, wacrondcr veel scboone Olme, Eykc, en Esscben Tronk-Boomenmetst al liggende gekapt. 6 Koopen jonge vcrplantbaere Spaenscb baute Palmy ea Doorn Haegen. 25 Koopen Groenen Mutsaerls, Kappelingcn cn nog ander Brauuliout. De koopers zullen zich moeten voorzien van gewoon on geld en solvabclcn medekooper. Ministère de la Guerre. PLACE aï'AIJBST. Adjudication Publique de Ia fourniture du Nécessaire aus troupes dc la garnison d'Alost, pendant i'année iï I.c Major-Commandant de la Place d'Alost, fera adjuger pubiiquement, sauf approbation de M' Ie Ministro üe la Guerre, le 13 Novembre 1834, ii midi présis, a son bureau, rue du Soleil N° 133, la fourniture du Pain de Munition nécessaire aus troupes de la garnison, pendant I'année 1835. L'adjudication aura lieu sur des soumissions caclietées, qui dcvroiit étre remises au Bureau de la place avaril l'beurc fixée ci-dessus. Ces soumissions, écrites sur papier timbré, seronl confor- mes au modèle annexé au cahier des charges. Les soumissionnaires soul lenus dc joindre a leur sou mission des cerlificals constalaul leur solvabilité, ainsi que cellc de leur cautions. Le cahier des charges, clauses et conditions de l'adjudica tion est depose au Bureau de la Place, ou Ion peul cn prendre eonnaissance. Alost, !e li Octobrc 1855. Le Major-Commandant de la Place, de RAET-VAN dlh VOORT. Ministerie Oorlog. PIAETS VA!* A KILST. Openbare Aenbesteding dor levering van het nooilig Voor dc troepen in garnizoen tcyle/st, gedurende bet Jaer 1S55, De Majoor-Plaels Commandant der stad Aelst, zal, onder de goedkeuring van den Heer Minister van Oorlog, op 13 November 1851, juist ter middag-uer, in zyn bureel, in de Zonueslraet, N" 133, overgacn lol dc openbare aenbesteding van bel noodig Muniliibrood, voor de troepen in garnizoen, gedurende het jaer 1855. De aenbesteding zal plaels hebben op geslotenc inschry- vings biljetten, welke voor de bier voorgczeide uer in bet Plaetsburcel moeten besteld worden. Deioschryvings-biljellen, op gezegeld papier geschreven, zullen moeien gelykvormig zyn aen bet inodel aen bet kohier van lasten gehecht. Dc inscbryvers zyn gehouden by hunne inscbryvings- biljeltcn getuigschriften te voegen, behelzende hunne solva biliteit en degene hunner borgen. IIcl kohier van lasten cn voorwaerden der aenbesteding ligt in het l'luctsbuieclalicaer een ieder kennis or van kbn Aelst, den 14 October 1834. De Majoor-Plaels-Commandant. de RAET-VAN dee VOORT. De Zackwacrncmer VAN DEN BOSSCHE, te Smetlede, I over zyne principale in 't openbacr verkoopen Eersten Koop. Eene party Land, gelegen te Eronde- gem op den Hoogkouler, sectie A, nummer 430a, groot 16 aren. In gebruik by Judocus d'Huy, te Erundegem. Tweede en lactsle koop. Eene party Land, gelegen als voren, aen den Driescu, genoemd de dry Bunders, sectie A, nummer 58, groot 12 aren 93 centiaren.ln gebruik bv Benedict Le Maire, te Erondcgem Instel, Woensdag 23 October Verblyf, Woensdag 8 November Telkens om 4 uren na middag, ter herberg De Barrière, by jofl'. wed. Bbihet, te Erondcgem. BERIGT. Benedictcs EEMANS, Blikslager en Loodgieter iu de Nieuwslraet le Aelst, beeft de eer het publiek le laten vreten dat er by hem le bekomen zyn aile soorten van Lampen zoo als Alodérateurs, enz.; dat liy zich belast met hel herstellen van Carccls, Alodérateurs eu alle soorten van Lampen als ook met hel Vei lakken en ilruiiscrcn der zelve, en verders met alles wat zvneu stiel betreft, Uil alles goed ol geen geld. Door zyne gematigde pryzen verhoopt by da gunst «au eeu ieder le zullen verdienen. 12 Twynmolens eu loebehoorlen, te koopen, ten geheel* f leu deele. Zich te bevragen by den drukker dezer. MERK T E N. Te Dendem.onde den IU October, waren ruode id.30 97 niasie.eiD kilo*. f-90 i kemp u u« boter7 l E Ml ucrdappeleudc iuo kil., 11-50 u i KOOPHA.NDLLlïfcLKS rogge, IS 49; fioekwcii; ec.-ic «o jvj; vlas, p« l El eyeren, per 25, Per aem: lynolie. fl. 66-oi> a 65-10; kempolie, fl. or-oo a uS 0.1, kuouucdoiieQ. i ol» a n0 ou. LyuzaeJkoe. per i,aio Kil., iSj-ou a IÖ3-U", hcnipzaedKoekeó, il 121-0» a 000 oo; kouizacdkuekeu. nu-oo jnïou. Per hectoliter; jozaed, li. :4-i5 a 15 i5, keinpzacd, iO-oli a 0-tifl; koolzaed, 7-uo u i7-lo.lnland.-clie t.iru e, pai Ueudi riuondscbe za„. n-io a 22 Oo; tueui .«g=e, i3-iu a U Oo: buneniaodscha we, per «o kil. U. 15 00 M7-... ^idem rogge, per 7o kil., lo-lo, have er. 7-10 tsrdsbergen, dc hectoliter, Ir. 21 lijver, fr, os-35; nieuw koolzaed. uluoifo k 50 kilog.' October, verkocht men da rosge. fr. IC 9u; uiaslc.uin, eu. fr. 17 .So: aeidappeien, 26 5a; lynzaed, fr. 23-50; uk,, verkocht, as; vlai, li-; tabak waren le koop gesteld tea tr. uu-oo; 2« id., fr. uu-uu; d« ld.fr. Te Kortryk, mat fr. i i lag 16 October, '.vare iver, fr. o-oo per ton; lynolie, gi. 55-oo; kool: eet lynzaed, Tr. 27-00; koolzacdkoekeii .il lyuzted-koeken, Ir. 26-ou; kempkue Te Poperingc. ver e ro^ge Ir. :i ou; de haver, fr. de merktpryzen au, kuulzaed-olie, Te Brugge op zaterdag laetststond de tarwe den hcetoll- IT aen li 27 05; rogge .it-n fr. lo 62; boekweit, fr. 13 87; aver. 3 51, geerst fr. |3 53 booueu, fr. 15 63; aerdappelen Te Doornyk, 11 Octoberrtnnd do merkt zoo al» volgt vine tarwe, per heel., fr. 27-.2; voode tarwe. 26 56; mas- rlem. 2o oo; rogge, 15-86, haver, s-39 Pryzen der Zaden, Oliën en Koeken: Rvssbl 17 October Koolzaed23 a 29 ld. gezuiv. a OElcito r. h Lynzaed Cainclme - a kem». - ,1 - a - 19 50 4 Z a Z Z II 75 a 15 35 21 a 21 II 50 a 15 13 50 14 Aelst, drukkcry van G. DE VOS, in do licfks'.ract, N' 346

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 4