HET VERBOND VAN IE 1ST. KOOPHANDEL. NYVERHEID. LAIVDBOPW. 1 Aclst, 28 Oclober. IV r 416. Z.ONDAG, 29 OCTOBER 1854. Se JAER. TZEREN WEG. STATIE AELST. Vertrekuren van den 1 October 1854. 1® Ten 6 u. 45 ra., 'smorgens: Dendermonde, Mecbclen, Brussel, Antwerpen, Leaven, Thienen, Lujk, Verviers, Landen, S'. Trujen, Hasselt. 2° Ten 7 ii. 50 m. 's morgens: Dendermonde, Gent, Brugge, Oostende, Kortrjk, Mous- cron, Doornyk, llyssel. Kales*. 3° Ten 1 u. 20 m. middags: Dendermonde, Gent, Brugge', Oostende', Kortrjk Mouscron, Doornyk, Rysset, Kdles. 4° Ten 5 u. 30 m.'s avonds: Dendermonde. Mcchelen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Thienen, Gent, Brugge, Oostende, Kortrjk, Mouscron, Doornyk, Ryssel, Kales*. 5* Ten 8 u. 45 m. 's avonds: Dendermonde. Mechelcn", Brussel", Antwerpen'* Leuven", Thienen", Lujk**, Verviers", Gent. Ian Dendermonde naer Aelst: H 1* Ten 6 u. 's morgens. 2° Ten 7 u. 25 m. id. 3° Ten 8 u. 30 m. id. a 4° Ten 12 u. 5 m. 's middags. en 5° Ten 6 u. 45 m. 's avonds, q O Zullen te Gysegem stil stacn, de konvoois vertrekkende van DENDERMONDEten G u. s morgens, ten 8 u. 30 m. Ten 12 a. Sm.'i middag* 0 en ten 6 u. 45 m. 's avonds. V an AELSTTen 6 u. 45 m. 's morgens; ten 11 n. 20 m. 's morgens ten 5 a. 30 m. X 's avonds en ten 8 u. 15 m. 's avonds. g N. B. De konvooijen geteekend met een' zyn uitsluitelvk samengesteld uit rvtuigew g van 1" klas; die met ticec" uit rjtuigen van 1" en 2* klas. De overige zyn J samengesteld uit konvooijeu der drie klassen. Kandidaten der Alliance voor den Gemeente Raed. Kiezing van den 51 Oclober 1854.) f Stemming. Voor de Stad: .MM. DE GHEEST, DE WITTE, I VAN DEN HERREWEGHE, aftredende CANS, leden. GHEERAERDTS, 1 VAN ASSCHE, ?J* Stemming. Voor Mylbeke: M. CALLEBAUT-TIMMERMAN Eugène landbouwer. 3d* Stemming. Voor Schaerbeke: M. DE WINDT, Vader, Doctoor. 4'" Stemming. En in vervanging van M. Jourct, die de ■stad verlaten en zyne demissie gegeven heeft: Al- DE PAUW, Fr. lid der Akademie van Fraeije kunsten. Zoo als men het ziet, zal de kiezing van den 31 dezer maend in vier stemmingen verdeeld zyn. Deze stemmingen zullen plaets hebben in de orde die wy hierboven nenduiden. De kiezers zullen verdeeld zyn in twee bureelen; het eerste bureel zal de kiezers bevatten van het Zuider Kanton in de zillingszael van den Gemeente-Raed, (achtergebouw van het Stadhuis;) het tweede bureel, bevattende de kiezers van het Noorden Kanton, bevindt zich in de zacl, voortyds gebruikt door M. den Arrondissements commissaris, ter linker zyde van den koer van het Stadhuis. De namen der Kandidaten voor den Gemeente- Raed, door de Sociëteit der Alliance onzer slad voorgesteld, in ons Ti um m er van zondag laetst af kondigende, hebben wy ons van alle bemerkingen onthouden, ons eerst willende verzekeren van de wyze op welke deze lyst zoude onthaeld worden, en ten dezen opzigtc geenen invloed willende uitoefe nen op de openbare denkwjze. Nu dat deze lyst gedurende acht dagen het onderwerp is geweest van het openbaer onderzoek, zoo mogen wy ons er een oogenblik mede bezig houden. Zeggen wy eerst vooral en het is voor eenc levendige vol doening dit te mogen zeggen dat de lyst der Kandidaten, door de Alliance voorgesteld, op eenc aller gunstigste wy/c door de groote meerderheid der kiezers van de slad onlhaeld. of liever, aenge- nomen geworden is. En, wy vcrkluren het regtzin- niglyk, een tegenovergestelde uitslag zoude ons verwonderd hebben. Inderdaed, deze hst bevat vboreerst de namen van al de aftredende leden, ter uitzondering van den genen des heeren Impens. die, lot ons groot spyt, geen nieuw mandaet heeft willen aenvaerden, en op wiens bewezen diensten wy later zullen terug komen. Wy zeggen dus dat deze lyst al denamen bevat van de aftredende leden, dat wil zeggen, van die achtbare burgers welke de groote meorderheid der kiezers in 1848 aen het hoofd van de administratie der stad geplaets heeft, en die, door hunne verkleefdheid en door hunnen yver, 's stads geldmiddelen hersteld hebben en de verbeteringen en voordeelen hebben verwezenlykt welke onze stad thans geniet. Ten dezen titel kan hunne herkiezing dus door niemand ernstiglyk be streden worden, en de kiezers zullen zich zeiven geeue logenstraffing komen geven. Vervolgens stelt de Sociëteit dry nieuwe Kandidaten voor in vervan ging van de Raedsleden die uiet kunnen herkozen worden uit hoofde van overlyden of van verandering van woonst. De dry nieuwe Kandidaten verdienen onder alle opzigleu het vertrouwen van het kiezers korps: liet zyn de heeren Francois De Pauw, grondeigenaer, De Windt, vader, doctoor, en Eugène Callebaut-Timmerman, landbouwer. Door hunne afzonderlyke kennissen, door hun karakter en door hunne maetschappelyke positie, zyn zy zeer wel geschikt om op eene waerdige wyze van den Ge meente-Raed deel te maken. Kiezeis van Aelst, herinnert u den toestand in 1848; hlyft gelyk met u zeiven en gy zult uwe stad eeuen grooten dienst bewyzen. Kwestie der Levensmiddelen. Het is eene daedzaek waerop heel de wereld 't akkoord is, zegt de Indépendance, dat de graen oogst dit jaer overvloedig is geweest, niet allcenlyk in Belgie, maer in alle landen. Dezen schoonen oogst zyn wy verschuldigd, vooreerst aen het sei zoen dat gunstig is geweest, en vervolgens aen de buitengewoone uitgestrektheid van gronden welke het verleden jaer met granen bezaeid zyn geworden, de duerle der granen de landbouwers genoopt heb bende om meer grbnen als naer gewoonte te zaeijen. En nogtans, twee maenden zyn reeds sedert de inoogsting verloopen, en de granen blyven duer. Waeraen is dit te wyten? Dusdanig is de vraeg die men overal oppert, in Belgie, in Duitschland, in Frunkrvk, in Engeland; want, laten wy het wel bemerken, overal bestaet die zelve duerle. Op deze vraeg hebben de onwetende menigte en de vooringenomen lieden geantwoord: «De granen blyven duer omdat zy door de koornbyters opgekocht worden; omdat de bakkers allerlei knipe- ryen in het werk stellen om den afslag te beletten; omdat men al onze granen naer den vreemde weg voert. u Dusdanig is de algemeene roep geweest Van nu dan af gelooft niemand meer, zelfs niet meer onder de gemeenste volksklassenaen die spooken van graenbyters en van hakkers, zich over leverende aen het helsche bedryf van het volk uittehongeren; zulke beschuldigingen zyn al te dom en al te slrafbaer dan dat ze niet in duigen zouden vallen voor het gezond oordcel en het openbaer geweien. Verder zullen wy zien dat men de tegenwoordige duertc der granen even zoo min aen den uitvoer mag toewylen. Zien wy eerst waeraen het schort, dat de pry zen der granen zoo hoog blyven. Het is eeno dwaling te raeenen, dat een goede oogst, volgende op een jaer van schaerschheid noodzakelvkcr wyze eene plotselinge en aenzienlyke daling der graenpryzen moet le wege brengen. De ondervinding heeft integendeel bewezen, dat de afslag, in zulke omstandigheden, nooit onmid- delvk plaels heeft. Wat het meest bydrnegt om de granen dadcljk na den oogst in prys te doen dalen, dit is het bestacn van een voorraed der vorige jaren. N'u, het is bewezen, dat al de zolders deés jaer ledig wacren, zoowel by de landbouwers als by de koop lieden. Daerby is de oogst laettydig geweest; men heeft de korenairen moeten laten droogeuen vervolgens hebben de landbouwers, in plaels van er aen te mogen denken bet graen in genoegzame hoeveelheid te dcrschcn om aen de noodwendighe den te voldoenonmiddelyk naer de velden moeten terug keeren voor de bezaeijingen. Voegt daerby dat alles duer wezende, de granen natucrlyk strekken om ook duerder te worden en aldus do algemeene beweging der overige produkten te volgen, en alsdan zul men de eenige opregle oorza ken hebben van de tegenwoordige hooge pryzen der granen. Dat men dan overwege hoe ongcrymd het geweest is deze duerte toe te scliryven aen zoo gezegde opkoopingen! Op dees oogenblik is er zelfs nog niets optekoopen. Overal zyn de bevoorradingen uitgeputen dezelve zullen zich slechts weder beginnen te vormen naer mate dat het graen zal gedorschen worden; don, bet is slechts nu dat de dorsching voor goed gnet beginnen. Onderlusschen heeft het volk geleden en lydt nog, dit welen wy alzoo wel als een ander, en alzoo gaerne als een ander zagen wy een eiude aen zyne beroovingen stellen. Maer ons dunkens is liet niet door zyne verbeelding te voeden mei vooroordeelen envolsche begrippen,dewelke, zoo als men 't ge zien heeft, altoos eindigen met hem tot strafbare buitensporigheden aen le dryven,dat men het lot des volks zal verzachten. Hel nas de pligt van het gouvernement den tegenwoordigen toestand te verligten door de regten op den invoer der gra nen, van liet vee, van den ryst, enz., nog voor eenigen tvd afgeschaft te laten; het was zyne pligt in deze droevige omstandigheden blyken le geven van bezorgdheid voor het volkdoor op eigene hand de noodige raaetregelen te nemen om zoo veel ellende te keer te gaen, of, indien liet deze loek niet durfde op zich nemen, door de kamers in buitengewoone zitting byeen te roepen, ten einde te beraedslagen over het gene er le doen stond. De berooving waeraen het volk is blootgesteld, was wel dezer moeite waerd, gelooven wy. Dit is het gent wat het slaperig ministerie Piercot-de Brouc- kere niet gedaen heeft. Maer dit ministerie had wel iets anders te doen dan daeraen te denken; het had vooral te behagen aen de klerikalen daor de conventie van Antwerpen te doen doorgnen...! Doch, of het daermede het land zal voldaen hebben, daeraen twyfelen wy grootelyks. Dc Kwestie mui den Uitvoer der Granen. Wy lezen in den Moniteur: Alle lien dagen deell de Moniteur de tabel inede van den handel in eetwaren mei vreemde landen. Tegen de officieel bewezen feilen, werpen eenigepei- soonen op, dat de uitvoer veel aenzienlyker is dan de Afont- tcur hel in zyne tabels opgeeft. Dit is eene dwaling. Opdat de tabels van het gouver nement onnauwkeurig zyn zouden, zou men zonder aen- giftcn builen do wele der douanen granen moeten uitvoe ren. Nu, die veronderstelling is zonder den minsten grond. De uitvoerder heeft geen belang om de hoeveelheid die hy uitvoert, niet op te geven, dcwyl hy aen de grenzen geena regten te betalen heeft, en dat dc formaliteiten, welke by moet vervullen, enkelyk beslaen in eenc geschrevene ver klaring aen de beambten af te geven. Integendeel, indien lij weigert zich volgens dc wet ts gedragen of byaldien de verklaring onjuist is, in wat aco- gael den aertl of de hoeveelheid der kuupwacr, verbeurt hy eene boel van 56 fr.; volgens art. 143 der algemeene wet van 26 april IS'»3 op de beteugeling van bet bedrog, mogen dc granen uil hel binnenland niet naer dc grenzen gevoerd worden, zonder vergezeld te zyn van ecnen doorvoerbrief voor de douanen, dicnsvol^ens zonder aen bel overzicht dar douaen-beambtcn unJirworpen te zyn.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 1