Die voorschriften der wol zyn mei in ongebruik ver vellen; door eencu omzendbrief van 7 july 1852, heeft de dooauc bevel ontvangen ora die slrengelvk uil le voeren. Nu nogmaels is dil bevel vernieuwd geworden, niel dat die hernieuwing noodig was, maer ouidal bel gouvernement te aco houdt, dal er nicls nagelaten worde wal de echtheid ayner afkondigingen kan waerborgen. o Slecht begrepen feiten kunnen overigens de beweering uitleggen welke bier wordt tegengesproken. De binnen- landsche handel is zeer bedryvig, en de granen ziende ver voeren naer de zeehavens, welke de voornaemslc bandels- zelels tyn, heefl men kunnen gelooven dat de koopwaer op weg was om uitgevoerd te worden. Ook verliest men mis schien uit het oog, dat de Alunilcur niets opgeeft dan den uitvoer van iniandsch gracnlerwyl men dacrenbovcn granen uitvoert in direkten transit en in transit per entre pot. Wanneer men de hoeveelheid vergelykt welke op de twee laetste wyzen wordt vervoerd, met de hoeveelheid in do ofScieelc statistieken vermeld, zal men cr ongelwyfeld uit besloten hebben, dat de afgekondigde labels onnauw keurig zyn; docb de vorenstaende uitleggingen zullen vol doende tyn om de persoonen van goeder trouw bunue dwa ling te doen erkennen. Het is onze taek niel de verdediging dcrjfrancmaconnerie la nemen, dewyl wy van die sociëteit geen deel maken; maer bet is onze pligl de verstandige lieden opmerkzaem le ma ken op de fanatieke en dolzinnige aenrandingen aen do welke Den Denderbode, en andere bladeren van den zeiven deeg, zich overleveren tegen deze instelling, welke de hoogst geplaetsle persouuagieu, de rykste eigenaers, de beroemdste mannen der magistialuer, der geregterlykc orde en des le gers van ons land, onder bare leden lelt. De koningen, de prinsen, de geleerden, de liooflen van bet l'grr, de slaelsmannen, de proprielarissen, dc kapita listen, enz., welke in de onderscheidene landen van de franemaijonnerie deel maken, ten laste leggen dal zy niett anders dioomen als fan regeringlonshcyd en vernieling van troon, van Constitutie, van eygmdom, enz., dit is eenvoudig weg zoo belachclyk als bet dom is. Dat Den Denderbode de hoop heeft zulke dwaesheden wys te maken aen de begynen, aen de keukenmeiden, aen de kosters en aen heel het verlicht publick, t welk alléén item leest, dat begrypen wy.... maer dal hy znlkszoudewrillen *y» maken aen eenen inenscli die zyne vyf zinnen beeft, «lil zoude wacrlyk wal le straf zyn! (la dus maer allyd voort, Denderbode; wy willen u in 'tgeheele niet berooven van de eenigsle bron waeraen gy alle zondagen de l.f pul wjermede gy uw blad op eene zoo koddige als domme wjze opvult tul stichting van uwe sulacliligo legers en lezeressen.. Want indien gy de francmacoiis niet meer badde, wy we len niel, op ons woord, waer gy de artikelen, fan eigene uitvinding, zoude uithalen wacrover gy zoo fier zyl...?? Veel geluks dus met uwe francmacons, confrater Nogtans ryl ge kuil wel eenige erkentenis verschuldigd ondankbaro die ge zylw ant aen hun hebt gy het te danken dat gy, op Si» weken, 52 maelu.v blad aen- renilanst.... Zonder de fiancmaQons zoude gy sedert lange vervallen zyn lot dc armzalige noodzakelykheid van uwe grond.... artikels uit het Masker der Wereld, door pater Poirlers, of uit den volmaekten Droomboek te trekken. JEu itidcrdaed, gy zoude er weinig by verloren hebben... uwo lezers nog minder..? Sedert dat het slecht weder ons op nieuw den winter ■icnbrcngt, isonze statie van den yzcren weg voorde voetgan gers byna onloegankkelyk geworden. Dc steenweg die er benen leidt, is bedekt met zwarte modder terwyl dc twee eydewrgcn opregte slykpoelen geworden zyn. Zoude ons siadsbcsluer van de l'rovinciale overheid niet kunnen be komen, dat ten minste een dezer zydewegen uilsluileljk ten gebruike der voetgangers worde voorbehouden? Dit ware een groolen dienst bewezen aen de reizigers en aen de wandelaers die zich naer de sialic begeven. By koninglyk besluit van den 25 October is hel ont slag van schepen der stad Ninove, gegeven door den heer J. Van Drongi.nbroeck, acnveerd. Een koninglyk besluit van den 24 dezer, gegeven tc Laeken, roept den Scnacl en de Vertegenwoordigers-Ka mers van Belgicn byeen legen dynsdag 7 november; dit is acht da^en voor den datum by de Constitutie bepaeld. Do koning is dynsdag, ten 5 uren 's avonds van ajne reize lei uggekomen. Z. AJ. had 's morgens ten 11 uren Keulen verlaten. De koning heeft zich regtslreeks naer bel kasteel van Laeken begeven. Van 7 tot 19 October, heefter te Geeraerdsbergen' die 82G2 zielen lelt, met een overlyden plaets bad. Dc zaek van Janssens, welken, zoo als wy verleden zondag gemeld be.ibcr, zyne zuster ui bet gevang, waer by baer onlboedeu bad, vermoord heeft, zal waeisclivnlyk in den toekomenden ziltyd voor de assisen komen. Zyn onge lukkig slagtoffer is nog altoos in doodsgevaer. Het scliynt dat bet regteilyk onderzoek van die zuster moord, door den beruchten Janssens bedreven, sterk ver wikkeld wordt. Zondag is den broeder of halfbroeder van Janssens, die in de omstreken van Brussel woont cn wiens gedrag verdcnkeljk voorgekomen is, aengebouden. I)ie broeder «au Janssens, welken kloefkapper is, bevond zich, zoo men zegt, m de gevangenis toen de gebeurtenis ontstond. Hy was insgelyks ecu bezoek komen afleggen aen den ver oordeelde, up dezes verzoek, cn hy zou bekend geweest ayn met de inzigten van Janssens jegens zyne zuster. Hy zou zcirs den aenslag hebben voorzien in zyn logement zeggende dal er aen Carolina een ongeluk zou overkomen indien zy de gevangenis bezocht. karolina Janssens is, zoo als men weet, met den barbi-T Van Acckeu m tweede buwclyk getrouwd; baren eersten man, die nog leeft, Edouard Voisson, is in 18',3 voor de misdaed le Curtcnberg, ter dood veroordeeld en bevindt zich thans m bet rasphuis le Gent. De echlgenuo- teri V an Aecken hebben maer écn kind hetwelk doof stom Zat'rdag zyn de Ijken van eenen man en eene vrouw aen eikanderen gebonden, uil de Ooslendscbe vaerl op-e- vitcbl. y° Man schryft uit Sl-PiaUra-op-den-Dyk, den 22 Octo ber: Gister is alhier eene moordpooginc gepleegd op eena jonge dochter dezer gemeente, Rosalie Deweenlt, oud 17 jaren. Komende van Brugge, is zy achtervolgd geweest door zekeren Karei Verineire, landbouwerszoon alhier, die, na ccne korte samenspraek cn zonder den minsten twist onder malkanderen tc hebben, liaer ccne pisloolscheul in het acngezigt losgebrand heeft. Het wapen was geladen met grof zaed en heeft hacr eene groote wonde aen de reg- ter wang loegebragt. llosalie, niet legenslaendc haren droevigen doch niet wanbopigen toestand, heeft alles omslandiglyk aen de jusli- cie kunnen verhalen en den jongman aenwyzen die deze snoode daed op haren persoon bedreven had, voor geen andere reden, zegt men, als omdat deze jonge dochter eenen anderen minnaer boven hem vei kozen had. De magislraten hebben terzelfden lyd vernomen, dal Vermeire, daJcr van dit schelmstuk, onmiddelyk een einde acn zyn leven willende stellen, een of twee pistoolsclieulen in zvne bcrsscnen losgebrand had en dat hy zich in eencu ernsligen toestand, cn oin zoo te zeggen, stervende in eene herberg bevond,alwacr men hem met veel iovcr cn nicnscb- lievcnbeid de eerste zorgen gegeven bad. De boopbandelkamer van Gent heeft in hare greflie ter inspectie gelegd stalen van souiftabak, komende van llio, cn waervau de prys, in 'l groot genomen, de 2 fr. per pond niet overtreft. Men schrvfl uit Lokeren, den 24 dezer: Onzejaer- merLl van heden was overvloedig voorzien van vee. Niet le min geschiedde de verkoop, die voor de binuenlandsche verbruiking wierd gedaen niet opslag. Van 109 hol- laridsclie koeijen zyn er 63 verkocht aen den iniddcnprys van 390 fr.; vier inlandsche koeijen aen 175 fr van 93 veerzen zyn er 70 verkocht voor 170 fr 20 jonge ossen voor 125 fr en 3 kalveren voor 12 fr. Alen leest in een blad van Antwerpen: Gister bclaelde men nog 50 centiemen voor eenen enkelen citroen, en sinds heden morgend verkoopt men dezelve acn 16 centiemen bet stok. Deze groolen afslag is echter aen ccne zeer een voudige reden toe te wyten: gister waren deze vruchten alhier nog zeer scbaersch, en heden zyn zy overvloedig, door dc aenkomsl eener groole hoeveelheid van allerhande fiuit. Van den 1 tot den 15 dezer loopendc maend October zyn er 11,462 hoofden vee (de verkens inedcbcgrepen) uit Bi-lgien uitgevoerd, en maer 2,770 ingevoerd. Dal is een verschil van 8.602 hoofden ten nadcele der verbruiking. Niet le min blyft bel ministerie dool aen dc rcklamatieo die overal gedaen worden op dal hierin zou worden bemid deld. De inteekening door de koningin van Engeland ge sticht ten voordcele van de weduwen en wcczeii der gesneu velde soldalen des legers van liet Oosten, heeft reeds om trent 10,000 pond. sl. 250,000 fr. opgehragt. De inscbryving door den Times geopend ter verzachting van hel lyden der gekwetsten heeft ruim 7,300 p. si. of 182,500 fr. opgehragt. Een persoon is naer Constan- linopelen vertrokken om een nuttig gebruik van die fondsen te maken. Dacreubuven beeft de engelse lie gezant te CoDSlanlinopelen van wego den minister van oorlug een onbepaeld Krediet bekumeu om alle schikkingen in dc hospitalen te nemen welke hy noodzakelyk oordeelt, Dc Times neemt kosteloos alle beriglen op aengaeiide de inscliryving voor de gekwetsten, cn daerenboveu betaelt hy de reiskosten van den persoon die naerConstanlinopelen gezonden is. De Byhcl-Maetschappy van hare xyde gael gecstelyken naer hel Oosten zenden met last van dc gekwetsten troost te brengen. De text der deprche van 13 October wacrdoor Pruis- sen op de oostenryksche depeche van 30 september ant woordt, is eindeljk gekend. Niet alleenlyk handliaefl Priiisstn in die depeche de politiek w elke hel tol dus verre volgde, maer hel verklaert dacrenbovcn op eene duidelyke wyze zich op gcener wjze te kunnen vereenigen met Oos- lonryk's inzigten acngaeude de rol van het Duilsch Verbond le midden der eiiropcsclie mocijelykhcden. Wat den vorm des dotuments betreft, indien de uitdrukkingen iiuierdacd gematigd zyn, gelyk men het gezegd heelt, de algemeene loon is niet vry van eene zekere bitterheid tegen Oostenryk. Met een woord, de depcclic scliyiil niet zoo gunstig te w e zen voor eene toenadering lussclien de twee groole duilsclie mogendheden dan zekere persoonen hel verhoopten. De Wiener Lloyd lael zich uil Kuliscli scliryvcn, dal het russi ch leger in Polen, digi by de oosieuryksche gren zen samengetrokken, door de aenkomsl van dc garde tot 476,000 mannen, vvaciondcr 16,000 ruiters, is versterkt. Het zelfde blad meldt dal er op 20 dezer in bet ministerie der huilenlaudsche zaken; eene conferencic ge houden is over dc laelste nota van Piuisscn. Die conferencic, voegt de Lloyd er by, is niet van eenen aeid om tc laten verhopen dal de duitsclic Staten zullen overeenkomen. De onceniglieid neemt toe. Het is ook beter dal eene ovcreeukomsi, zou als die welke t'ruissen voorstelt, niel gesloten worde. Oostenryk muPt le werk gaen, cn een beslisscnden stap van zyne zyde zal plaets grypen. Men houwt op dit oogenblik te Black wall onlzagge- lyke vlottende batlerjen, welke bestemd zyn om, by den aenslaenden veldtogl der Balliscbe zee, voor den aeuval van Kroiisladt te dienen. Zaeli van hel Oosten. Bombardement van üebaatopol. Het is thans stellig dat de beschieting van Sebaslopol den 17 octoher des morgens, op de geliecle omsluiting; linie te gelyker lyd begonnen is, lerwyl er van de schepen eene menigte brandstichtende kogels op de stad en de forten geworpen wierden. De uitwerkselen van bel kanon der acnvallers moeten verschnkkclyk geweest zyn, want de russischcn bulleiyn, door prins Mcnschikofl'zelf naer St. Petersburg gezonden, begroot «ie verliezen, op den 17 door de belegerden uilgcslaeii, op 500 mannen, «elk cyfereer beneden dan boven de wacrlieid moet zyn. Onder de dob- den bevindt zicli generael Kornilofl, die bet opperbevel bin nen de plaets voerde. De russiscbe bullelyn zegt d.it de lor- tilicatien weinig geleden hebben; maer als het vuer der bondgenooten meer dan 500 Russen op ceneu dag buiten gevecht heefl kunnen stellen, bel is onmogclrk lortilic ilien, in tegendeel, niet zeer veel geleden I: De depeche zegt geen woord van de verliezen door geraers uilgeslaen; het is deihafte le vermoed'n bondgenooten in mindere male dan dc Russen g«°' zyn geweest. De depeche spreekt wel va» den .lag v„n 18, maei om den 24 le Si Petersburg aen te komen, in- zy ten laelste in den morgend van den 18 uil dei. K>.i vertrekker, zoodat men nog zonder nieuws is over lielgoi dal in den loop van dien dag voorviel Nu, hel bunibaid'. ment is den 17 met een ongehoord geweld begonnen, e. tul dusverre is men hel hierop eens geweest, .lat de ver slerkingen van Sebaslopol slechts gedurende een vicrta van dagen kunnen verdedigd worden. Derhalve zal m'ii 'l kort de ty.ling ontvangen, dal liet liere fort, 'l welk zoo lang dc Zwarte zee overheerschte, de vlag heeft moeten slrykcn voor de vereenigde legers. Zoodra de bressen geo pen.l zyn, zullen dc bestormingen plaets grypen, cn Sebas lopol zal op hare muren de fransche en engelsche vaendels en dc turksclie halve maen zien pralen. Russische coires- pondeucien zeggen dal de moscovitsclie legermagt.n al strydende zullen wegtrokken na de stad vei brand en ver woest te hebben. Het blyft le zien of men baer .laertoe zal lyd verleenen. Men spreekt ook va» eenen tweeoen slag welken de Russen zouden poogen le leveren tia dc verove ring der stad. en wel met medewerking van do versterkin gen die uil Rusland kunnen toekomen; maer men dient niel le vergeten dal de versterkingen welke de bondgenooten van hunne zyde ontvangen hebben, hen in stael sleden om a.len vyand tc ontvangen die zich zou aenbieden. De laetste hcrigten uil Sebaslopol zyn van den nacht van den 20 lol den 21. Puns Menzikoft' meldt, dat het ru«sisch kanonvuer met goed gevolg dal der geallieerden beantwoordt, en dat de vestingen maer gcri.ige schade ondergaen hebben. De rus- sisclic veldoverste voegt er by, dat langs zee de aenranding niet herbegonnen is, dat een gedeelte der reserve aeugc- komen en hel over ige iu acntugl is Twee zaken volgen uil dil berigt: 1° dal Sebastop.il in geen vier dagen, na dc opening van het vu> r, zal kunnen bestormd woiden, gelyk gezegd werd, aengezien er na dry dry dagen beschieting maer geringe schade te weeg gehragl is, en 2° dat ten gevolge der aeiikoinsl van dc reserve pnns Menzikolï weldra ceu onlzcltingslegcr zal kuuneu iu vverk- dadigheid brengen. Uil Sl-Pctersburg, den 17, meldt men dat Sebaslopol door 500 kanons verdedigd is. De malrouzen der vloot zvn in tien haladjons ingerigl en hy de artillerie gevoegd. Dj divisieLiprandi zon den 7 te lViekop den 15 bv prins McnschikoiT vervoegd zyn. Deze laetste zou zicli a.-u den nourJkand van de tuiei houden, zoo d.il liy hulp kan bieden acn hel verschanste kamp of wel hel ullciisieve aen de oevers der Tchernaïa nenieii. De russischc correspondentie voegt er by, «lal slechts zestien duizend ituss. n 3ei.de Alma sirenen. Men moet toch wel wai door de vingers zteu ais bel den nationalen hoogmoed geldt. Admiracl NachimkoCf heeft te Sebaslopol aen de troe pen in een dagorder bekend gemarkt, oal by voornemens .s te strvde» zoo Jang er ten man regl staeï. De tambours moeten geen bevel tol parlcmcnleriiigsleekeii gehoorzamen. Ily verklaert tenzelfden tyde dat eenieder liet regthe. lt hem, als verrader acn God. keizer en vaderland, ter neder te schieten alsJiy een ander besluit neemt. Men schrvll uit den Krim, den 8 dezerDe linie schepen en ander vaerluigpn, met troepen geladen, die van arna komen, zyn .len 5 in de haei Oer Uiersouese-ka.p acng.'komeu.G' neral Caurobcrl verwachtte ze met ongeduld. Ook wierden zy oriverwyld aen hel land gezel. Dank zy aen den spoed vandena.lmirael lirual hebben zyopemen dag 1.000 peerden en 9,000 mannen aen land gezel, zonder dat men üe lossing «au bel matriccl heeft moeten slaken. Ik spreek hier skills van de Erauschen. De Eiigelscben, van hunnen kant, hebben hunne 5r verdeeling naer Varna doen afhalenzy verwachten dacrenboven hunne troepen die le Athcnen gebleven waren. De verliezen der boiulge- nooten aen de Alma geleden, zyn dan al spoedig aengevuid. Om den linker vleugel der Franschen te ondersteunen heeft elk liuicicliip vier kanons aen land gezet met hunna volledige wapening. Die battery staet ouder liet kommando van den scheepskapitein Kigaull de Gcnouilly. Er zyn ooit sclicrpscliuitcrs aen land gezet. Dit alles tal veel kracht lij zeilen ter beslryding van de russiscbe schepen die in da haven liggen. De correspundencien uit Constaniinopclen sprekende op hare buurt van den terugkeer der Russen iu de Dobrul- selia en zeggen dat zy MaUcbiu en isactscha willen behou den cn hunne garnizoenen willen versterken. De ontruiming der prinsdommen, aeu Oostenryk LeloolJ, zou dei halve eene leugen zyn. De CaraJuc brengt de volgende lydingcn uit Conslan- linupelen tanden 16 October - Al >Je hier misbare bezet tingstroepen gaen naer Baiaklava. Daer zyn de levensmid delen bovenmate ducr. liet russisth leger heeft lalryke versterkingen ontvangen. Men schryft uil NVcenen, den 21 oclobcr: Het zen den van russiscbe versterkingen naer den Krirn wordt bcvrst-gJ. Het koips van Ostcn-Sacken mackt slechts da eerste kolom uit van de versterkingen; eene andere kolom insgelyks naer den Krim gciigt om zich by het gros «ai» prins MeiischiUIÏ le vervoegen, moit thans over PereUp getrokken zyn. De versterkingen zyn niet aengevoerd door pnerael Oslen-Sacken in persoon, ma.-r door gti.erael Djiiuenbcrg, die op dit oogenblik met McnscliiLoil moei samengetrokken wezen. Alaer de Krim duel aen generael Gjrlsclial.oll Bcssarab.cn uit hel gczigl niet verliezen. Al vorens Bender le veria en voor ÜJcssa, waer liy zich thans bevindt, beeft hy liet geval des o«criogs van Doiiau en Pi ut li door .le'luiken «ooiti. n. Met dit oogmerk liet hy 20,000 mannen le K«m. lsiiall cn Kifta en virduobeioc l.y de garnizoenen van al ucgwgligc punten van den Imker oever van den Pruili. t.enerael Luders,die zicli reeJs «au Belli naer Email heeft be-cu n, versterkt z.th üa. i ni. iT en uiccr. De Turken, van hunne zy.ie, trekken bunue mag- len te samen in de omstreken «an Ihraï.ow en llirsowa alwaer zy 30,000 mannen tellen. Lit Scliumla vertrekken* cr dagelyks kolommen die door de Dubrutscba rukken, en

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 2