iB irmm ANNONCEN. DEJ1AME D'EHPLOI. Abeelcn, Kanada, Dime cn M ilge Boomen, 100 Koopen Wilgen, Abeelcn en Canadas BOOB», Boomen cn ccncn IBecrsch, lol Yleckem. ZAEILA\DE\1I1EEBSCI1 EN' BOSCH, alios slrekt om te doen gelooven dat October niet zal ver- loopen zonder dat iels gcwigligs voorvalt, a De russische kcizerlyke garde, die naer Dolen moeit oprukken, beeft betel ontvangen om voorloopiglyk in VYol- liyoicn te bijven. De Journal des Dibats behelst de volgende opgaven nopem de werken waeracn bel leger der bondgenuoleu zich voor Scbasiopol beeft uioeien overleveren De bondgenooten kwamen den 29 september in 't zigt van Scbastopol langs de zuidzyde, alnatr de stad, de oor- logsbaven en het arsenacl gevestigd zyn. Vooreerst moesten zy de hoogten versterken die de haven van Balaklava insluiten, Ralaklava het magazyn van 't en- .gclsch leger zynde. Hel franscb leger moest een soortgelyk werk vcrriglen in de haei der Cbersonese-kaep, lossingspunt van zyn materieel, Ier verdediging van dit punt legen cenen uitval van bel garnizuen. Terwyl men aldus de twee magazynen plaetscn verzekerde, ging menovcr lot de lossing van een acnzieulyk materieel bcstaende uil zware kanons en eene ontelbare menigte van aenbooiige voorwerpen. Dit alles wierd gelost door de marine, die onschatbare diensten beeft bewezen. Inlusschen wierp liet landleger verschansingen op buiten den omkring der stad, ten einde zich te versterken tegen 's vyands poogingen. Hel nam de grondsongelykbeden le baet door de hoogten te bezetten welke onze troepen buiten bel gexigl plaetsen van de kanonniers der plaets. Op die hoogten wierden redouten opgerigl oin lot steunpunten te dienen aen de verschillende korpsen des legers in geval er slag zoude te leveren zyn. 't Is de ooslzyde. lusschen Inker- niann (aen het uiteinde der reede) en Balaklava die vooral verschansingen vereischte, denyl bet van dien kant is dat de Bussen, komende van Simpberopol cn van Baklschi- Serat, langs de groole baen moeten oprukken, indien zy de belegering wijlen dwarsboumen door liet vereemgd leger langs zynen reglen vleugel aen le tasten. Het is in dit vooruitzigl dal de twee legers ieder ceo korps van 20,000 mannen hebben voorbehouden dal niet aen dc belegerings werken zal deel nemen, maer die bestemd zyn om deze te beschermen, zich steunende op dc verschansingen in den buitenkring opgeworpen. Maer dan moesten de bondgenooten zich nog legende stad eelve versterken. Alswanneer de loopgrachten zouden gegraven en de balteryen in werkzacmbeid zyn, een gewel digen uitval van de belegerden kon de «erken overhoop werpen cn dc kanons vernagelen. Derhalve zyn er achter- -wacrls redouten en schansen opgeworpen om tol steunpunt en vergaderplacts van de bclcgeringstrocpen te kunnen ■dienen. Vooi hoen maekle men met dit doel een onafgebro ken omkring; maer dit svslcma is verlaten ter oorzake zynrr gebreken, en thans bepaell men zich tol redouten die aen- -een geschakeld zyn cn tusscken welke de troepen zich -ophouden om den vyand aen te tasten na by door hel kanon gekweld is geweest. Al dc werken voleindigd en het materieel middelerwyl aen land gezel zynde, alsook de krygsbeboellen, de schans korven, de arrde-zakken, dc gereedschappen, enz., welke werken de eerste dagen van october aenvuldcn, zoo is men an slael gew eest oui den 9 de loodgrachlen le openen, en men moet in stiel geweest zyn oin den 13 het vuerlc ope nen. Hel is aldus dat men zich eene gedachte kan maken van het gebruik van den tyd sinds de acnkomsl van bet vereenigd leger voor Sebastopol De dcpcchevan den Moni- ■feur rekent dal dc plaets hel niet langer dan vyf dagen zal kunnen uithouden. Dat ware eene ovcrlicerlyke uitkomst in aenzien harcr vlugheid Het engclsch dagblad Economist wydt eene lange be schouw ing aen de positie van Ooslenryk tegenover de geallieerden. Dit blad neemt inde eerste plaelsacn.dat Husland in den aenslaenden winter de handen geheel cn al vry heeft tol ren stiyd met Ooslenryk, en dal de czar zich uit aenmerking van ui tiekomst, niet zal laten afhouden van •een aenval. Ooslenryk heeft door zyne trapsgewyze toena dering lot dc wesiertchc mogendheden, door zynegcluk- wenschen na dc overwinning in Krimëcn, den czar even zwaer beleedigd als of het voor den Almaslag openlyk hel zwaerd tegen hem getrokken had. Dit, zegt de Economist, zoude niet alleen ridderlylr maer ook staetkundiger geweest zyn, want Ooslenryk had dan geinakkelyk een van de beide legers, die hem thans bedrei gen. geheel kunnen vernietigen. In de tweede plaets neemt dc Economist aen (en deze bewering schynt veel gewacgder dan de eerste) dal Ooslenryk alle reden heeft om voor den aenval van Uusland le sidderen. In zyn eigen land kan Ooslenryk slechts rekenen op de trouw cn verknochtheid van Tyrol en hel acrlsherlogdom, dal aen den keizerstaet den naem gegeven heeft, cn ook daer nog voedt de bevol king onacngcnaioe herinneringen aen dc revolutiejaren. In Hongaryc zoude een opstand, onder russischen invloed niet onmogelyk zyn. Van Druisen en de kleineie duitsche staten heeft Ooslenryk geene hulp te verwachten. Hel pruissisclie hof is niet alleen voor keizer Nikolacs gestemd, maer ook het pruisische volk, boewei anti-russisch, is tevens anti-ooslenrysch en anti-franscli. Het Ooslcnrjksch-Pruis- sische traktael van alliancic moet men dus als louter mis bruik beschouwen. Dit alles «el beschouwd, moet men zich zeiven de vraeg doen Welken bysland zyn de geallieerden verpligl en in staet aen Oostcnryk te verlecnen Ongetwyfeld heeft lest- genoemde mogendheid groote diensten bowezen acn de ge allieerden; zy hebben daerby echter geen oogenblik hare eigen belangen uit het oog verloren. Op de zelfde wyze moeten dc geallieerden handelen. Nu is bet moeijelyk voor Frankryk en Engeland om handelend vuur Ooslenryk op te treden. Wy kunnen geen leger naer Gallicië zenden, wy kondenwel is waer ccnige troepen naer de Douauvorslen- dommen zenden, ten einde hel ooslrnrykschc bezettingsleger op eene andero wyzc zoude kunnen gebruikt worden. Daermede zoude men Ooslenryk nu juist zulk een groole dienst niet bewyzen. maer daerenlrgen ernigo zjner beste atrategische positien zyn genomen, van waer hel russische naer Zevenbergen marscliorende arraée in den rug en de flank kan rallen. Overigens, wanneer Rusland zyne gelieele atrydraagt tegen Gallicie coucentccrt; wordt hel Oostenryk- ache leger in de Vorstendommen van zelf beschikbaei cn k.m bel gevoegclyk door bet leger van Oracr-paclia worden a%elo*t. logeeo geval zouden wy meer kunnen doen dan het overschot van ons leger in Krimeen in de nabyheid van den Donau of langs de kusten Ic posteren. Frankryk zoude wel eene afleiding ten gunste van Oos lenryk kunnen geven, door het pruissisclie hof lot eene getrouwe naleving der neutraliteit le dwingen aen den anderen kant zoude een fransche aenval de boofdoorzaek van Pru ssen's tcgenwoordigezwakheid ter zyde steller, daer die aenval eensgezindheid tusschen hof en volk zoude doen ontstaeu. Men zal zeggen, Oalwy de vorstendommen zouden kunnen bezetten en van daer, ingeval van een opstand, Hongarye bedreigen, om Oostcnryk vuor een zyner groosle gevaren te beschermen. Doch dal is juist wat wy niet mo gen of kunnen doen, ook wanneer Ooslenryk liciimael onze bondgenoot ware. Wy kunnen Ooslenryk slechts den raed geven, twee geallieerden,regtveerdiglieid cn vrylicid, le hulp te roepen. Hel geve dc Hongaren hunne constitutie terug; liet make Polen weder vry, dan is Ooslenryk gered. De restauratie van Polen zoude levens de beste kaslyding van Pruisscn en het veiligste bolwerk tegen Rusland zyn. Om dacrvoor een europeschen oorlog le voren, zoude ons niet der moeite weerd geschenen hebben, doch mogt de restauratie van Polen ontslaen uit de bestaendc verwikke lingen, dan zullen w y baermet vreugde begroeten. Tyrïingeii uit Frankryk. Eene aenzienlyke menigte volk stond dezer dagen voor eeneii kleinen taerlenbakkerswinkel, in de Moufle- tard-stract, en, naer bel uithangbord aenduidende, ver kocht men er Russen en Kozakken. Dit zyn kleine koeken welke vyf centimen kosten en die vele liefhebbers vinden. De samenrolting was door eene wedding vcroorzackl. Een werkman had tegen een zyner kameraden gewed, dat hy, zonder le drinken, vyflig Kozakken zou opeten; doch toen hy er 27 binnen had. kon hy niet meer. Geeft my te diinken, zegde hy met eene gestikte stem; vervolgens viel hy buiten kennis le midden van ben die hem omringden. Men heeft hem naer het gasthuis gedragen, al waer hy vvcl- baest aen de gevolgen ccncr lierscnberocrle bezweek. Een schrikkelykcii brand heeft te Dclmc (Meurthe) een gebouw in asscbe gelegd waerin zich 60 menschen betonden; 30 persuonen zyn onder de puincn begraven. Dertien lietfl men er dood van onder gebael en de andere waren min of meer zwaer gekwetst. Dc minister van oorlog beeft zekere madame Isubelle, die eene nieuwe manier beeft uitgevonden oin de peerden af le rigten, professor in de militaire ry-scholen van Frankryk benoemd. Het hof van assisen der oostelyke Pyrenees, zal zicb in zynen aenslaenden zitlyd bezig le houden hebben met eene yzingwekktnde zaek; het geldt eene vyfvoudige moord, gepaerd inct plundering en brandstichting. De verdachte is de broeder van een der slagioflers. liurgcrlvkcn stand der stad Aelsl. Atngiften van den 20 tot den 27 October. GEBOORTEN. Mannclyk 2 J Vrouwelyk 5 HÜWELYKEN. Constantinus Paelinck.slokcrsgast, met Vitalia Moortgat. dienstmeid. Jacobus Van der Borght, steenkapper, met Maria Judoca Gilles, kantwerkster. Fidelus Speeckaert, landbouwer, met Scdonia Van Nuffel, landbouwster. Petrus Angelus De Coriinck, twyndersgast, met Catbarina Pauwels, kantwerkster. OVERLYDEN. Petrus JoannesSoelens, wed. van Maria Joanna Mollaert, zonder beroep, 80 j., Esplanade. Christian us Josephus A an Mol, hovenier, 60 j Muorsclschebaen. Franciscus Muylaerl, man van Maria Thcresia De Meyer, daglooncr, Ö7 j., Schalienhuis. Cascmirus Muylaerl, daglooncr, '21 j., Schalienhuis. Josephus Verbaegen wed. van 'Maria Joanna Podevyn, fabriekwerker, 63 j., Burgt. Catbarina Judoca Ruckens, vrouw van Serapliinus Welle- kens, landbouwster, 36 j., Gendschcslraet. Petrus Jacobus Speeckaert, zonder beroep, 66 j., Leopoldstrael. Maria Theresia Ue Meyer, wed. van Franciscus Muylaerl, werkvrouw, 33 j.t Schalienhuis. l'n comptable, parfaitcmcnl au courant des afTaires com- mcrciales el administratives, désire trouver dc l'cmploi, soit dans un bureau de commerce, soil dans un bureau d'adininistration. S'adresser au bureau du journal sous les iniliales V. R. UIT DER HAND TE KOOP Eene parly LAND, groot omtrent 71 aren, gelegen le naclterl aen St. Rocbus-Capcllcken; verJeclbacr na keus der liefhebbers, en met gemak van betaling. Zicb le bevragen ten bureelc van dees blad. Vcrkoopiu^ van lot Ntnove en Dcnderhautem. Den Notaris MAES, tu Denderliautem, zal, op verzoek van Madame de weduwe Dc Schaepdryver- De (I heest, op Dondeidag 9 November f834, ten 9 uren 's morgeus, openbaerlyk verknopen 40 Koupen Hoornen, staende aen dc zoogenaemde Bosch- meersch le Ninuve, naby het Hof ter Rujshrock, cn om trent dc plaets le Dendcrhaulem. Men zal vergaderen aen den Mcersck hier boven, alwaer dc verLooping zal aenvang nemen, op gewoone conditiën, tyd van betaling, borgstelling en gereed betaling der tin gelden. Tendiiie van te Aelst-Schaerbeke, Lede (digt bv llofstade) en Gysegem. De Notaris DE PAUW, tot Wichelen, zal op Maendag f 3 November 1854. om 9 ure voor middag,' openbaerlyk vorkoopen 6 Populieren Boomen, staende aen eene party Land, te Aolst-Schaerbeke op bel Kruipelveld, gebruikt bv de wed. De Vulder. 2 Kanadas, staende aen eene party Land, tot Lede acn de Brisilieslrael, digt by Hofslade, gebruikt by Adriaen Van Hauwermeiren. Circa 50 koopen Eiken, Wilgen, Kanada, Abeelcn «n Esschen Roomcn, van 2 a 2 1/2 meters dikte, staende op goederen tot Gysegcm, mitsgaders 62 koopen Eisen Scbacr- houl achter de kerk aldaer, en aen het Sas. De verkooping zal aenvang nemen tc Aelst-Schaerbeke, acn bel Land, gebruikt by de weduwe De Vulder, op langen tyd van beialing, mits stellende goede en gekende borgc en betalende het ongeld complant. VENDITIE VAN tot Leflc, YS'icIicleii cn Gjscffpin. De Notaris DE PAUW, tot Wichelen, zal, op Woensdag 15 November 1834, om 9 ure voor middag, openbaerlyk verkoopen 29 koopen Canadas. Abcelen cn Wilgen Boomen, lot Lede, (op liet geselleed van Wichelen), acn eene party Land, genaemd den Stcrrewal. 60 koopen Wilgen, Canadas cn Abeelcn Boomen, staende tot Wichelen Schoonaerde, ontrent den llaveren Schoof. 11 koopen Wilgen Boomen, staende tol Gyscgem, on trent dcu Speclilineersch, aen eene party Land, gebruikt door Joannes Meert lol Gysegcm. De verkooping zal aenvang nemen lol I.ede aen den Slerrewal, op langen tyd van betaling, nuts stellende goede en gekende borg en betalende liet ongeld complant. TE BEKOMEN, By M. Jan Govaert, te Aelsl, allerschoonste Canada, Olme cn Wilge Planisoeneu, aen cenen geringen prys. VERKOOPING VAN Den Notaris DE VUYST, zal ten verzoeke van die het behoort verkoopen, eene partje Meersch, aen dc Kerke lot V Irckcm, groot 39 aren 06 centiaren, oost het Kerkhof, zuvd sicur Schokkaert, west en noord de straet. Instel, Donderdag 2 November Verblyf, Donderdag 9 dito. Ten dry uren namiddag, by de erven Ottov, in Sinte Eloy tot Bambruggc. De Boomen daeraen staende zyn groote Ranadas, Olmen, Esschen, Evk en Tronken; circa de til) koopen, zullen den 2 Novomber voorzeyd, leu een uer namiddag, verkogt worden. VEKKGOPIMG van gelegen tc Opwyck cn Ercmbodegem. De Notaris DE SMET, te Ercmbodege.n, zai oj enbacr- lyk verkoopen Eerste hoop. 1 Hectare 15 aren 68 centiaren Land, te Opwyck.In gebruikc bv de kinders Temmerman aldarr. 2d* Koop. 84 Aren 96 centiaren Land, te Ercmbode gem op T Veldeken. 3de Koop 42 Aren 32 centiaren Land, gelegen als voren, op den KluisKauler. 4do Koop. 29 Aren 49 centiaren Meerscb, gelegen als voren, achter de Kapelle Termuercn. 5dc Koop. 46 Aren 88 centiaren Bosch, gelegen als voren, io den Osbroel. ZITDAGEN: Instel, Donderdag 26 October Verblyf, Donderdag 9 November Telkens oiu 2 ure na raiddag, ter herberg Le Paviilos LIelge, bewoond by Louis Van Geit, tc Erembodcgcra. JtlERMiT TA V MME RE IV Den Aclstcrschen sak, inhoudende 1 heet. 30 lit. Tarwe (Nieuwe)20- 0-0-22- O-O Mastcluiu (Nieuwe)15- 0-0 17- li-O Rogge..13-10-0 14-0-0 Gecrst (Nieuwe)10- 0-0— 0- 0-0 Haver7- 0-0 8- 0-0 RaepzaeJ (Nieuwe) per zak. 20- 0-0 - 0-0 Lynzaed14- 0-018- 0-0 llaep-zaed-Olie per actn. 73-10-0 0- 0-0 Lyn-z.icd-Olie70-0-0—0- 0-0 Raep-zacd Koeken, per 1215 kilo. 116- 0-00- 0-0 Lyn-zaed Koeken160- U-O0- 0-0 Hoppe (1854)154- 0-0 165-0-0 Acrdapp'(roude)per 1/2 heclol. 2- 4-0 2- 10-O Idem, witte (Nieuwe.) 1-14-01-18 0 Boter, per 3 kilogram 8- 6-03-11-0 Eyers per 250-16-00-17-0 Ljuwaden «er merkt gebragt stuk* 387 Verlsooht 258,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 3