PAERDEN EN VEE, VVS 811 KM BOON, Gevvnone Jaenuarkt as BERIGT. Verknoping van Zware ROODEN, ONROERENDE GOEDEREN, Nogelscliieting met de Dolle, Huizen, Zaeilnnden, Bosch en Weiland, Door Sterfgeval, PAIN DE MUNITION MUNITIEBROOD Vente de livres. Vcrkoopingvan Zaeiland, le Erondegem. STAD AELST. van op Xalurdag 11 November 18S1. Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen der Stad Aelst, Provincie Oosl-Vlaenderen; Brengt ter kennis van het publiek dat de tweede Paerden en Vee-Jaerraarkt dit Jaer zal plaets hebben op Zaturdag 11 November aenslaende. De Paerden en hel Hoorn-Vee ter Jaermarkt gebragt znllen vry zyn van Plaelsgeld. Er zal aen de Kooplieden alle bnlp en bystand verleend worden. Gedaen in zitting van den 17 October 1854. Den Burgemeester, Op Bevel: den Secretaris, G. DE GHEEST. B. DE RYCK. Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Aelst; Brengt ter kennis der belanghebbende in de leening door de stad gedaen, van fr. 60,000-00 dat het jaer interest der zelve, gevallen den 11 dezer maend, van heden, ten kantooie van Stads-Onlvanger belaelbacr is, en kan ontvangen worden. Gedaen ten Sladhuize te Aelst, den 17 October 1854. Burgemeester en Schepenen De Secretaris, G. DE GHEEST. B. DE RYCK. TE N1NOVE. Woensdag 15 November 1854, om 2 ure na noen, zal de Notaris DE DEYN, wegens M. Jan Govaert en Mevrouw Terlinden, verkoopen 60 koopen zware Canada Boomen, ter dikte van 2 a 2 Ij2 nieters, aen het hof ter Duist en liet hof ter Schoor te Ninove. Te beginnen aen het bof ter Duist. VERPACHTING gelegen te Smetlede en Oordegem Door hel ambt van den Solaris VERBRUGGHEN, te Erpc, ten verzorke van 't bureel van weldadigheid der ge meente Smetlede, zal erop Donderdag 2 November 1854, om 9 uren voormiddag, ten gemeente huis aldacr, worden overgegaen tol de openbare verpachting der goederen toc- bebooreiide aen gezegd bureel, gelegen binnen voorzegde gemeentens van Smetlede en Oordegem, uitmakende veer tig loten. Dc pachters die hunne reeds gevallene paehten nog niet hebben voldaen, sullen noch als pachters of borgen aen- veerd worden. Elk zegge voorts. op Maendag 30 October, In de ROOS, buiten de Pontstraelpoort, naer scboone Koperc pryxen, by Seraphin üe Smet, ter gelegenheid van Roosb Kkhmis; om twee uren oa middag te beginnen. Opeisbare l erkoaping van geslaen en gelegen TE LETTERIIACTEM EN S LlEVENS-HAUTEM. De Notaris VERBRUGGHEN, te St. Lievens-Hauiem, zal ten verzoeke en overstaen van die het behoort, op Maen dag 30 October 185+ voor den Instel, en op Maendag 6 November voor het Verblijf, telkens om 3 uren nanoen, ter herberg bel Gemeentehuis, bewoond by Angelgs Eloot, to Lellerbaulem, openbaerlyk verkoopen, de volgends Gro'ndgoedercn: Gemeente Letterhictkm. Eerste Koop. 14 Aren 30 centiaren Hofstede-Grond, met bet onlangs nieuw gebouwd steenen Huis eu verdere gebouwen van Scbuer en Stalling, mitsgaders de Kalheilcii er op te be vinden, gestaen en gelegen te Lellerhautem aen de Kerk- straet, Sectie B, N°' 218b deel van 219, 225b en 225d, pa lende oost zelve straet en het Kerkslraelje, zuid Angelus Eloot, Jan Baplisle Mabilde en d'erveu Pieter Loeien», noord den volgenden koop. Tweede Koop. 16 Aren 22 centiaren Hofstede Grond, met bet steenen Huis, de verdere gebouwen en bet Kalbeil er op staende, gelegen als voren Sectie B, N" 216b, 217 en deel van 219, palende oost dc Kerksliaet, zuid koop Een, west d'erven Pieter Loetens, noord Frans Yellenburg. Derde Koop. 33 Aren Zaeiland, gelegen te Letlcrliaolem,op hel Oude- veld, Sectie B, N" 428 en 429, palende oost den Voelweg, zuid Ucnri Droushaut, west Joseph Beurms, en noord Madame Ballier. Vierde Koop. 43 Aren 40 centiaren Boom-en Slruikboulbosch en Maeimeersch, gelegen als voren op den Hellegraclil, Sectie B, Nu 335a, palende oost Lievin llanssens, zuidd'ervcn Van Loo, west M. Droesbeke en noord de straet. Vyfde Koop. 9 Aren Zaeiland, gelegen als voren op den Kerkkauter, Sectie B, N° 114, palende oost M. Lacombe, zuid den Voelweg, west Lievin Hansscns, noord Judocus Eekhout als pachter. Zesde Koop. 7 Aren 38 centiaren Land, gelegen op meergemelde» Kerkkauter, sectie B, N° 101, palende oost de kinderen Judocus Eekhout, zuid derven Joseph llanssenswest den Voelweg. Zevende Koop. 11 Aren 50 centiaren Land, gelegen als voren «p den Kerkkauter of Hekkeshoek, Sectie B, N" 21, palende oost en noord den Voelweg, zuid Pieter d'llacsc en west M. Yan Gheel. Achtste Koop. 23 Aren 56 centiaren Land, gelegen als voren aen de Meulebcck,Sectie A, N° 162a, palende oost de straet, zuid de bekc, west en noord d'erven van Cromphout. Negende Koop. 2 Aren 46 centiaren Locliling-Grond, gelegen als v op den Key berg. Sectie B, N"219b, palende oost Pieter d'/lacsc, zuid d'erveu Micliicls, west Lievin Verlinden. Gemeente Sint Lievens-Haltem. Tiende en laetste Koop. 15 Aren 70 centiaren Land. gelegen te Sint Licvens- Haulcm op den Moleukauler. Sectie B, N° 166, palende oost en zuid d'erven Buysc, west Uonat Goossens, noord de Molenstraet. Men «reed van voorschrevene Grondgoedercn in 't ge bruik met Kersavond aenslaende. Voor alle verdere inlichtingen wende men zich ten kan loore van voornoemden Notaris VERBBUGGUEN. Men zegge bet voort. 12 Twynmolens en toebehoorten, te koopen, ten geheelc often doele. Zicli te bevragen bv den drukker dezer. Ministère de la Guerre. PLACE D'ALOST. Adjudication Publique de Ja fournilure du Nécessaire aux troupes dc la garnison d'Alost, pendant Vannée ISStS. Le Major-Cummandpnl de la Place d'AlosI, fera adjuger publiquement, sauf approbation dc M' le Ministre de la Guerre, le 13 Novembrs 1854, a midi pristsa son bureau, rue du Soleil N° 133, la fournilure ilu Pain de Munition necMsaire au* troupes de la garnison, pendant l'année L adjudication aura lieu sur des soumissions cachctées qui dcvronl étre remises au Bureau de la place avant I'heure Biée ci-dessus. Ccs soumissions, écrites sur papier timbré, scronl confor- mes au oiodele annexe au cahier des charges. Les soumissionnaires sonl lenus dc joindrc a leur sou- mission des certificats constalant leur solvability ainsi que celle de leur cautions. Le cahier des changes, clauses et conditions de 1'adjudica tion st déi ,,s£ au Bureau de la Place, oü Ion pcul en prendre connaissance. Alost, le 14 Octobre 1853. Lc Mojo;-Commandant de la Place dk HALT-VAN lee VOORT. Ministerie van Oorlog. PLAETS WAST AEIzST. Openbare Aenbesleding der levering van het noodig Voor dc troepen in garnizoen te Aelst, gedurende het jaer 18&&, De Majoor-Plaels Commandant der stad Aelst, zal, onder de goedkeuring van den Heer Minister van Oorlog, op 13 November 1854, juist ter middag-uer, in zyn bureel, in de Zonncslrael, N" 133, overgaen lot de openbare aenbesleding van hel noodig Munitiebrood, voor de troepen in garnizoen, gedurende het jaer 1855. De aenbesleding zal plaets bebben op geslotene inschry- vings biljetten, welke voor do hier voorgezeide ucr in bet Plaetsburcel moeten besteld worden. Deinschryvings-biljelten, op gezegeld papier geschreven, zullen moeten gclykvormig zyn aen het model aen hel kohier van lasten gehecht. De inscbryvcrs zyn gehouden by hunne inschryvings- biljelten getuigschriften te voegen, behelzende hunne solva biliteit en degene hunner borgen. liet kohier van lasten en voorwaerden der aenbesleding ligt in het Pluetsbureel, alwaer een ieder kennis er van kan nemen. Aelst, den 44 October 1854. üe Majoor-Plaets-Commandant. de RAET-VAN leb VOORT. Vente publique de la belle bibliotbèque délaissée par feu Monsieur F J. De Smet, avocal avoué a Alosl, Conseiller honoraire de l'Acadéuiie d'Arcbeologiede Belgiquc, membre correspondanl de la Sociélé Royale des Beaux-Arls el de liitérature a Gaud etcetc., compusée principaleraent d'une nombreuse collection de livres dc jurispruüence, de droit canon, d'hisloire ancienne el moderne, de littérature, etc., parini lesquels des ouvrages trés rare» et plusieurs mantiscrils du plus haul inierct. La venlc aura lieu a Alost, dans la raaison mortuaire, rue de la Cbapellc, li s 7 et 8 Novembre prochain, a dix beures piécises du malio, parlc ministère du Notaire VAN- DEKHEYDEN. Le catalogue se dislribue gratis A Alost chez M. Spitaels— Schuermans; 4 Bruxclles cbez Decq, rue de la Madelainr; a Gand cliez Hoste, rue des Champs, el cbez les principalis libraires de Liège, d'Auvers et de Louvain. De Zaekwacrnemer VAN DEN BOSSCHE, te Smetlede, zal over zyne principale in 'l openbaer verkoopen Eersten Koop. Eene party Land, gelegen le Eronde gem op den Hoogkouler, sectie A, nummer 430», groot 11» aren. In gebruik by Judocus d'Uuy, te Erondegem. Ticeede en laetste koop. Eene party Land, gelegen als voren, aen den Driescli, genaemd de dry Bunders, sectie A, nummer 58, groot 12 aren 93 centiaren.In gebruik by Benedict Le Maire, te Erondegem. Instel, Woensdag 25 October Verblyf Woensdag 8 November °4, Telkens om 4 uren na middag, ter herberg De Barriers, by joft'. wed. Bbiuet, te Erondegem. VEF.KÜ OPING Groenen Jlulsacrls, Kappelingea en jonge llaegen, TIC SSIIt.SM' f V TE Tl CS SIS:. Den Zaekwaernemer S. VAN HOOREBEECK, te Aelst, zal door bevoegd ambt, ten aenzoeke van d'hecr Adolph en joullrouw Marie Dc Btemmaecker, op Maendag 30 October 1854, te beginnen om 9 uren voer middag, op laagen 1)4 van belaeliog, openbaerlyk verkoopen, te weten Eerst te Burst, aen cenen meersch tegen de kerk, 14 koopen Abccle, Popeliere, Wilgc, Canada en Esschen Boo- Ten Ticeeden, te Meire Oostdorp, Cawenberg en Boscb- slract, 35 koopen Abeele, Popeliere, Canada, Wilge, Esscb», Oliue en Eyke Boomen, waeronder veel schoone Olm», Eyko, en Esscben Tronk-üoomcnmetst al liggend» gekapt. 25 Koopen Groenen Mutsaerts, Kappelingen «n nog ander Brandhout. De koopers zullen zich moeten voorzien van gewoon on geld en sol va beien medekooper. MERKTEN. Te Dendermonde den 23 October, waren de pryien ter merkt, zoo als volgt: wille tarwe, per hekt.. Ir. 29 33; mode id.31-32 niaslocin00 00; rogge, 19-49; boekweit; oj-uo spelt o OU haver, 10 lü; geersie00 uO; vlas, per kilog. 1-69 kemp I 17 beier, I 93; eyereo, per 25, 1-36 aerdappcleo, de luQ kil., 12-.ni a ou-00. Kooi'Handelbeurs Rer aem: lynotie11. 69-00 3 70-00; kempolie, fl. 68-8® 70 Ou; koolzaedoiic, 0. 74 o« a 7» oo. Lynzaedkoek,: per 1,215 kil 153 no a 160-UO; keinpzaedkoekcu, Q 124-00 a 125 v0; kooizardkoeken. 116-00 a 117 uo l'er beeloliter Ijuzaed, tl 15-10 a 16 0o; kempzaed, 10 ,5 aio-lil; kooliaed! 17-10 a 18-Ou. lulandscbe tarwe, par Deinlerniundscbc zak. 22-00 a 23 00; loem rogge, i3-.5 a 14-i5 buitenlandscb» tarwe, per 80 kil. i0 00 a 17-ou; idem rogge, per 70 kil., lu 05 a I l-oo; haver, per 100 kilog., fr. 2o-U0 a uo-oo; gcerslo, per hectoliter. 7-1 u a 8 00. Te GeeruTrdsbergenden j:t oet-.ber, verkocht men d« irwe per Hectoliter, Ir. -.8 60. rojge.fr 17-ho; ma,ieluio, fr 2l ai), tiaver, fr, 08-75, hoonen. fr. 18 10; aerdappelen, Ir. 09-iu; nieuw koolzaed, Ir. 26 60; iyuzaed. fr. 23-60: (innen: te koop gesieid, 49 6tuks, verkocht. 38; vloi, 1-16, per kil.; o.oooo kil.; tabak waren te koop gesteld ten prize van: t« kwal., fr. o»-00; 2* ld., fr. 00-00; S' ld.fr. 00,00 per 50 kilog. To Kortryk, uiacndag2l Octo bcr, waren de merktpryzen :oo als volgt: witte tarwe, 29-03, per hectoliter; id. rood», fr. 26 52; rogge. fr. 17-70; haver. fr. 10-12, koolzaed-oll», o-Oo per ton; lyeohe, gl. 58-0u; koolzard, fr. 29-uu per beet Ivnzacd, fr. 27-00; koolzaedkucken. fr. ou-oo per 10(1 kil.; Ijnzaed-koeken, fr. 26-00; keuipkoekeu, fr. la-00 Te Poperinge. verleden vry dag, stoDdde tarwe aen fr. 25 97 de rogge fr. 14 25; de haver, ft. 9-50; de hoppe fr. 320-o0 4 "TO per 50 kilos. Te Bruggenp zaterdag laetst, stond de tarwe den bectoll' r aen fr. 29 4 rogge.ienfr. 19 79; boekweit, fr. 13 3r; haver. 9 27; geerst fr. 13 80 hoonen, fr. 00 00; aerdappeleu Te Doornyk, 21 October«lond do merkt zonal» volg» itte tarwe, per heet., fr. 29-56; mode tarwe- 28 18; mai- telein, 22 50; rogge, iJ-85, haver, 8-85 Pryzen der Zaden, Oliën en Koeken: Rtssel 17 October Koolzaed. - ld. gezui' OEIelte r. - LÜme"ne' 23 a 29 a 05 115 a Aelst, drukkerv van G. DF. VOS, iu de Kerkstraet, N' 346

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 4