ET VERBOND VA1V AELST KOOPHANDEL. NYVERIIEID. LANDBOUW. Aelst, November. 417. y.O\l)V<;, 5 NOVEMBER 1854. Se J A I R. TZEREN WEG. STATIE AELST. Vertrckurpn van den 1 November ISiJi-. 1° Ten 7 u. 45 tn. 'x morgens: Dendermonde, Gent, Brugge, Oostende, Kortryk, Mous- cron, Doornyk, Rjssel. Kales*. 2° Ten 9 u. 30 ro., 's morgens: Dendermonde, Mechelcn, Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven, Thicnen, Luyk, Landen. S'. Truyen, Hasselt. 3° Ten 12 u. juist: Dendermonde, Gent, Brugge, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk. Ryssel. Kales. 4" Ten i 11. lom. 'x namiddags: Dendermonde, Meehelen, Brussel, Antwerpen, Leuven. Tlticnen, Luyk, Yerviers, Landen, S'. Truyen, Hasselt, Aken", Keulen". S" Jxn 5 u. 15 m. avonds: Dendermonde, Meehelen, Biussel, Antwerpen Gent, Brugge, Oostende, Kortryk, Mouscron, Doornyk, Rvsscl, Cales*, Leuven, Thicnen. '6® Tm 8 u. 15 m. 's avonds: Dendermonde, Meehelen, Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven" EXP-, Thienen** EXP.. Luyk** EXP., Vervier»" EXP-. Aken* EXP., Van Dendermonde naer Aelst: 1* Ten 6 n. 25 m. 's morgens. 2" Ten 8 u. 20 m. id. 3» Ten 10 u. 10 m id ri° frcn V»U' 4.° m" 'smiddaSs- 5° Ten 4 u. 10 m. s namiddag. o len 6 u. »o m. s avonds. Al de convoois staen stil te Gysegem. ter uitxondering van het laelste convooi dat ten o u. 15 m. des avonds uit Aelst vertrekt. A. li. De konvooijen geleekend met een' zyn uitsluitelyk samengesteld uit rytuigea van 1° klas; die met ticee" uit rytuigen van 1* en 2* klas. Voor de convoois geteckend EXP. [Express trein,) kan men te Aelst slechts coupons ontvangen lot Dendermonde. alwaer men zich van een nieuw coupon voor zvo« lestemmings plaets moet voorzien. ïilslag der Gemeente Kiezingen van 31 oclober 1834. By de eerste stemming waren er slechts 289 stemmers aenwezig, en by de overige stemmingen is dit getal nog veel verminderd, uil oorzaek der volstrekte afwezigheid van alle oppositie. Zielhier <len uitslag der stemopneming VOOR DE STAD. 1" Bur. 2® Bur. Total. MM. DeGheest, aftredend lid. 155 121 276 De Witte, id. 448 113 261 Van den Herreweghe, id. 447 108 235 Cans, id. 143 408 251 Ghccraerdts, id. 422 99 221 VanAsscbe. id. 4 34 403 237 VOOR MYLBEKE. 4® Bur. 2° Bnr. Total. M. Callebaut, Eng. 93 53 1*6 VOOR SCRAERBEEK. 4® Bur. 2® Bnr. Total. M. De Windt, vader, Doctoor. 402 68 470 In vervanging van M. Jouret, I* Bur. 2* Bnr. Total. M. De Pauw, Fr. 105 72 477 Wv geven hier boven den uitslag der gemeente kiezingen in onze stad: zoo als men ziet. zvn het de kandidaten van de liberale associatie die "meteen parigheid van stemmen gekozen zyn. Wy wenschen onze stad geluk over dezen uitslag, en wy kunnen onze gemeente Magistraten slechts uilnoodigen te volhacrden in de manier van besturen welke zy tot nu toe gevolgd hebben, cn die zoo gelrouwelyk in 't kort vervat is in den oproep welken daegs voor de kiczing acn de kiezers is uitgedeeld geworden. De algemeene uitslag der gemeente kiezingen bestatigt door heel het land eene ontwaking der liberale denkwyze. Onze party heeft een beduiden den zegepraul bekomen te Brussel, Ie Antwerpen, te Luyk, te Namen, te Kortryk, te Rousselaere, te Veurne, te Meehelen, te Leuven, te Diest, te Char- leroy te Acrschoot, te Jodogne, te Marche, te Slovelot, te Eeeloo, te Ronsse, le Wervicq, te Boom, te Audenaerde, enz., enz. In verscheide lokaliteiten van ons arrondisse ment, cn wel namelyk te Ninove, te Sottegem, en in andere gemeente, heeft men den zeiven uitslag bekomen. Dit is eene gelukkige voorbode voor de toekomst. Wy hebben aireede meermaels de gelegenheid gehad te zeggen en te herhalen, dat de bescherming van Den Denderbode noodlottig is aen degenen die deze bescherming betrachten. De uitslag der afge- loopen gemeente kiezingen leveren ons daervan een nieuw- bewysop. Twee achtingswaerdige Burgemees ters van ons arrondissement, diegenen van Ilofstade en van Nederhasselt. waren vooral het onderwerp geweest van de hatelyksle aenrandingen van wege dat blad; en wat zien wy? het gene wy voorzien en voorzegd hebben, namelyk dat de kiezers van deze beide gemeenten hunne woerdige Burgemees- Iers, en al de kandidaten van hunne lyst, met eene grooto meerderheid van stemmen herkozen hebben, terwyl dc ongelukkige heschormelingen van Den Denderbode verstootcn en verslngtn zvn geworden. Exclusivisme der klerikale party. Een ieder weet dat de klerikale party zich het monopolium toeschryft van al de deugden en van al de schoone hoedanigheden. Onder andere hoedanig heden voor dc welke zy zich zelve een brevet geelt, bevindt zich diegene van de party der verzoening te wezen, de liberale party zeer milddadigljk beschul digende van uitsluitend te zvn. Bewyzen wy door eeu pas gegeven voorbeeld, dat de klerikale party liegt, wanneer zy zich als de party der verzoening uit geeft. De volkryke en schoone gemeente van Lede wordt sedert menige jaren bestuerd door eenen ver- slandigen burgemeester, die ter zeiver tjd een uit muntende administrateur is en een acnzieuly ken stond in de maelschappy bekleed. Deze Burgemeester, M. Dc Putter, heeft tot schepen ecu man die insge- lyks tot de verstandigste bcsluerders en tot den aenzienlyksten maetschappelykeri stond behoort, M. de Doctoor I)e Sadeieer. Deze mannen, zoo aenbevelenswacrdig, onder alle betrekkingen, doch boven al onder diegene van hunne wyze en goede bestiering want in geheel ons arrondissement beslaet er gcene gemeente alwaer de üucitwegen beter onderhouden en de werken van openbaer nut in zoo groole menigte uitgevoerd zyn, kortom, de gemeente bestiering van Lede mag als een voorbeeld aengehaeld worden, en nogtans, wal ziet men? deze twee achtbare ambtenaren zyn in de laelste kiezingen door de klerikale party bevochten en ver slonten geworden, de Burgemeester, omdat hy tot de liberale associatie behoort, en de Schepen omdat hy, het hoofd niet willende bukken voor de plaesto- lyke coterie van Lede, zich in het belang der be stiering voor den Burgemeester verklacrd had. Al dus. zietdaer twee verlichte en regtschapen bestuer- ders die, tot loon van hunne bewezen diensten, onbcschaemdelyk worden geslagtofTert aen de ran- kune van eene party, die zich als de party der verzoening durft uitroepen! NYy herhalen 't, het woord verzoening in den mond der klerikalen beteekent niets anders dan exclusivimus en ondank- baerheidja, Mynheeren de klerikalen, dit zyn uwe eenigste hoedanigheden, en daervan komt gy by de gemeente kiezingen van Lede een nieuw bewys te geven. Zielhier nog eenige uitslagen der kiezingen van verleden dynsdag, in ons arroudisscmenl: Asptlaere. MM. B. Berlcngé, Fr. Heilbroeck, P. De Clippel, J. De Troyer, P. J. Renlane. Baerdegem. MM. G. F. Van der Stralen, G. F. d'Hondt, P. J. Joostens, Cli. L. Van Langenhove. Erembodegcm. MM. Van Vaerenberg, aftredend lid, M. De Vujst, id., Ad. Mollacrt, id., B. Jacob, id.. B. \an de Velde, id.. P. Van Vaerenberg, in vervan ging van wrylen M. Van Nicuwenhove. Erondegem. MM. D. De Windt, J. d Huyge, J. B. De Smet, P. J. Bieckepoos, Dc Pecrlinck. Grootenberghe. M. den Burgemeester is herkozen, niet legcnstaendo de hevigste tegenkanting van wege M. den Pastoor. Hailterl. Al de aftredende leden ryn herkozen. lier iele. MM. Van Waeycnherghe, J. De Preler, M. Mallbys, P. Cosyns, Fr. De Boom. Uilligcm. Aide aftrcdeDdo leden zyn herkozen. Bofsladc. Nicttcgenstacndc dc halelyke aenrandingen van Den Denderbode, zyn M. den Burgemeester Callebaut, en al de kandidaten door hem onder steund, met eene groole meerderheid van stemmen doorgegaen. Leeuwergem. MM. Edm. d Hane, J. B. De Beer, R. Stevens, C.li.L. Huyghe. Nederhasselt. In weerwil der hevige tegenkanting tan de geesleiykheid en der onbeschofte aenrandingeo van Den Denderbode, zyn M. den Burgemeester Steppe, en al zyne mede kandidateD, herkozen. Ninove. V olledigen zegcprael 'der liberalen (zie verder den uilslag.) Oordegem. Al de liberale kandidaten, ter uitzondering van ceuen, zyn gekozen; hel zyn: MM. L. De Ket- ser, B. Sleexiliaut, B. (ialmaert, B d'Haezeleer, én V an Damme, doctoor, (dezen laetstcn alléén behoort lol de klerikale party.; Onkcrzcle. MM. P. Marginet. M. Jonckheere, P. Van Scbuors, Aug. Van der Putten, J. B. Maugelinckx. Ophastelt. MAK Ch. L. Ilerlcngé, D. De Bisschop, L. Van Hove, F. Magtelinckx, I'. J. V an lleghc. Sottegem.Volkomen zegeprael der liberalen. Er warea 143 stemmers; AI. L. Van Damme,'beeft bekomen 133 steramen; Al. L. Bracckman 109: AI. Uuts- scbaerl 102; M. Cli. L. Jouret 81; Al. A. Minnaert Al. Van Aelbroeck, kaudiJael dor klerikale party cn aftredend lid, beeft slechts 53 stemmen bekomen. Vlierxele. AI. de Burgemeester De Clercq, en ai de kan didaten met hem voorgesteld, zyn met eene groot» meerderheid van stemmen gekozen. M. Ninove, 2 November 1834. Zie bier den uitslag onzer gemeente kiezing By de eerste stemming 277 kiezers Zyn gekozen: 1° Den beer Eliaerl, aftredend lid; Galliot, idem. 3° De Mont, idem. Cools, idem. 3" De Deyn, kandidaet liherae!, in vervan ging van den heer V an der Taelcn, overleden. In de ballollering lusscben den Burgemeester Van Ypcr- sclc en den heer Karei Dc Mets beeft deze laelste bekomen 161 stemmen, en de Burgemeester, geweldig ondersteund door dc klerikale parly, slechts 79 stemmen. Uit dezen bnilengewoonen uilslag kan men afleiden dat hel volk eimlelingc begint le zien van welken kant zvne verdidig-rs zich bevinden, cn dat het niet genegen is onz nog langer dc hand te leencn aen die mannen die, ten allen tydc en in alle landen, onder voorwenscl van godsdienst, hemel cn hel, zoo veel tweedragl en onheil hebben vcroor- zackl, zoo als bellang verblindeSpaenje het ongclukkigiyk nog onlangs lipproefd beeft. Moglen de kiezers, tol bun eigen welzyn, voordeeendragt en de rust, die mannen meer om meer doen gevoelen dat dc burgers veel beter hunne werelschc zaken zullen behan delen zonder hunne baelvcrwckkendc t,usschenkomsl. cn dal er voor de burgery geen eendragl mngelyk is zoo lang de priester zich daermede bemocijeri zal. Dwaze en verblin de menscben alleen zullen nimmer bcgrypen het geen zoo éénvoudig is voor het minste gezond oordeel ieder op syne plaets Die de plaets of het gezag van anderen wil bcklee- den, zoekt alle middels uit om er in te lukken. Hy is een verleider die de céncn lastert en dc anderen door logcntarl cn schyndeugd bedriegt. Al die denkt, nlwie ecrlyk van gemoed is, en alwie eenig geweten in het harte draegt, dat hy een «ogenblik onpartydig naer zyne reden luistere, liact en vooringenomenheid Ier zyde stelle, en hy zal met ons die verklikkers en die verleiders vers'nolen; hy zal met ons zeggen: ieder op :ynt plaets: want dan allccnlvk zal men i. dan zal hel welgaen en dan zal ieder bclg Jhcid isl XX. «eten dal er voor liet Op zondag 5 en roaend3g 6 november, zal er op de zael van onzen Schouw burg eene verlooning worden gegeven van het voorlrelïclyk bcwcegbaer Panorama van Noord- Amcrika, welk de bewondering van heel 3e wereld verwekt heeft. Deze vertooning, éénig in haer slach, is eene geluk kige gelegenheid voor Aelst. want volgens dc dagbladeren van al dc sleden alwaer dezelve heeft plaets gehad, is dit Panorama hel schoonste en het verhevendste gewrocht dal in de wereld bekend is. Het is eene even zoo vermakclvke als oriderwyzende schildering, van 23.000 meters lengde, rin zich dit deel der nieuwe wereld inel alle zyne zeld-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 1