WOW dEN. IHanufacInre dc bronzes zaeintirden en scboone tigten, voor de oogen van deu toeziener op ccue eclil loeverachtige wvze onlroll. Nooit bicfl onze stad cene diergclvke vertooning gehad, en welliat zul dio gelegenheid zich nimmer voor liaer opdoen Wy raden dus «cnieder acn de/c voortreffelyke vertooning bylewoonen en, 100 veel als mogclyk is, ryne plaelsen vooraf te bespreken, wyl liet te voorzien is dat liet er spannen zal. Men ziet verders de annoncen.) By koninglyk besluit van 25 October, is bet ontslag gegeven door den lieer F. Lievens van zvne bediening van burgemeester van Bambrugge, aenveerJ. By l.oninglyk besluit van den 31 October zyn benoemd In de middelbare school dezer stad, tot vierden regent, M. A.-J. Vanderspeeten. thans cersle onderwyzer in bet zelfde gciliclit. In de voorbereidende sectie van liet geslicht, lol eersten onderwyzer, M. C. ïangnès, thans tweeden on derwyzer; en tol tweeden onderwyzer, M. J.-J de Ceuninck, thans onJermeester in eene der stadsscholen van Brugge. Zondag 15 October was er te Voorde een vyflienjari- gen jongen die eencn voorbyganger toeriep: Watl! Wad! De voorbygnnger kwaed wordende, zegtIk zal u gaen walen, en hierop neemt hy eenen steen, werpt hem den jonden toe, «n raekt hem aen 't hoofd. Woensdag laetst is de jongen overleden. De dader is gevlugt. De uitvoer van vee en gevogelte uil Belgicn naer Londen neemt dagelvks meer en meer uitbreiding, by hel naderen van het winter-saizoen. Men zendt insgclyks veel hoppe njer Londen. Sinds de moordpooging door Jans'ens op zyne zuster gepleegd, verliest men den deugeniet niet uil het gezigt, en heeft men hem steeds in zyn kapootje gekneld gehouden. Zync houding is kalm en zyn wezen koud; hy houdt geern een praelje met zyne wachters, en niets is lol hiertoe eenig berouw komen toonen, dat hy over zyne misdacd gevoelt. Als eene liyzonderhcid slipt men acn, dat Janssens sinds zyne veroordeeling lot eeuwigdurenden dwangarbeid, aen de andere gevangenen zeer godvruchtig den kalhcchismus leerde. Zelfs eene uer voor zync zustermoord hield hy zich met dit werk bezig. Men boopt de zuster van Janssens vol komen te generen. De gemcenleraed van Brussel beeft besloten dal er aen bel gouvernement een verzoekschrift zal gezonden worden, ten einde den vryen invoer van allo eetwaren te vragen. Acht jongelingen van Brussel hadden zich, over eenige 'inaenden, lol eene vroiyke bende vcrccnigd, en leefden, vierden en feestten als ryke lieden, en dit met zeer weinig ■kosten, dewyI zy schier niets van hun gelag betaclden. Als »y naer het een of ander dorp uilreden, wisten zy cr af tc komen ronder zelfs den vigdanl-koelsicr te betalen. In ee n hotel der Nieuwslraet hadden zy onder anderen lustig ge dineerd, niet Bordeaux en Champagne-wyn, cn des nachts wilden zy door de vensters onlvïugieii, doch zy wierden in deslraet gegrepen Zaterdag zyn die jongelingen voor de korrektionnele regtbank verschenen; dry hunner zyn vrygesproken; de wyf anderen zyn veroordeeld van een jaertol Ury mjenden gevangenis, eene geldboet en de kosten. Zy «aren van 17 tol 21 jaren oud. Hel jong meisken, dat over aebt dagen op St-Pielers door eene pisloolscbeul is getroffen geworden, en wier wonde in den beginne geene onrust baerdc, is vrydag avond overleden. Helschynt dal eenige zaedkorrels verre in bet vleescb gedrongen zynde, eene mortificatie te weeg hebben gebragt, die de dood heeft veroorzaekt. De Paine van Brugge meldt dat de beer De Breync by de opening der kamers zyne demissie als representant »1 geven, ten einde plaeis te maken voor M. Cü. Rogier. De Morning-Pust zegt dat de Vcrcenigdc Stalen het beschermerschap hebben bekomen over bet gedeelte des ■liands van St-Dommgo, thans aen de republiek van dien nacin beboorende. Dc verwerving van eene zoo gewigtige Mandplacls in West-Indien door de Vcreenigde Stalen, op «en punt van wacr zy tegelykcr lyd de spaensclie bezuini gen van Cuba en van Porlo-Rico en de cngelscbe bezittingen van de Antilles bedreigen, zou niet met onverschilligheid kunnen vernomen worden. Dit is, zegt de Morning-Post, een der sprekendste uitkomsten van de aenvallende politiek welke de VereenigJe Staten aen dc beide kanten der Atlan tische zee sehvnen te willen volgen. De hceren Armstrong en comp., te Newcastle, (En geland.; werken aen toestellen door de Admiraliteit besteld «n bestemd om russisclie schepen te doen springen welke den ingang der haven van Sebaslopol belemmeren. De toestellen bestaen uil 25 ryen van rondp buizen, van dry in elke ry. Die buizen zyn van verschillende grootte en schuiven ineen op zulker wyze, dal ze dry ondoordringbaro vakken uitmaken. De binnenste buis zal met fyn buskruid "orden gevuld, de tweede met fulmioat kruid. De buitenste buis blyft ledig. Duikers zullen die toestellen onder de schepen plaetsen en eenen elcctrischen drac.i zal er bet vuer aen Steken. Men arbeidt nachten dag aen die toestellen, die de aenstaende weck zullen worden ingescheept, ua tc Tynemoutb hrproeld lo zyn geweest. jtaek van lid Susten. Parys, 1 november, "s avond, Het fransch gouvernement beeft van wege zynen consul- generarl ie Bucharest de volgende depeebe unlvan-en Huchurcsl, 3ü oclober. De engrlscbcn sloomcr Triton, inden avond van den 25 van Sebaslopol vertrokken, ia den 26 te Varna aangekomen. Hel bombardement duerdé uiet bel grootste geweld onafgebroken voort. Men bad eenige kflüons legen de stadspoorten zelve gcrigt. Hel getal der lyken was zoo groot, dat de stad er van besmet was. Adinirnel Nakimoff is door eenen bom gedood. Wy ontvangen bcriglen nopens do belegering van Sebaslopol, langs dcu weg Varna, lot den 25 oclober Op dien datum wierd het vuer met een uitnemend geweld voortgezet, vooral van den kant der belcgeracrs. liet vuer bad niet opgehouden sinds den 17. De vei liezen acn den kant der Russen waren overgroot. Hef gftal lyken was zoo groot binnen Sebaslopol, dat pes- »cbtig« uitwasemingen uil den omkring der stad ópslygden. Hef wis onmogelyk a«n dc begraving dor dooden te dénken! Daereohoven deden de belegeratrs grootcn voortgang. Dy bel vertrek dezer tydingen, waren zy zoo digi by de stad kunnen naderen, dal zy kanons legen dc poorten zelve rigleden. .Men heeft den 29 te Sl-Pclersburg de volgende depechc ontvangen ii Sebaslopol 23 oclober: De belegering en de beschieting duren voort. De schade, veroorzaekt door bel vuer der bondgcnoolen, is weinig aenzicnlyk. a By eenen uitval hebben de Russen op eene fransclic battery 8 stukken kanon en 11 bomketeis vernageld. Langs zee isde nenramling niet hernieuwd. De franschco Monileur meldt in de volgeude bewoor dingen, en dezen keer zonder voorbehouding, de opening des boinbardemcnts van Sebaslopol naer een brief uit Weencn van den 21. Het vuer der batteryen is den 17, ten 1 lj2 ure, tegen Sebaslopol geopend. Te gelyker lyd hebben d« vereenigde violen de forten aen den ingang der haven, de Engelschen die van den linker karl, de Franscben die van den reglen kant aengclast. De Engelschen hebben de buiten-fortilicalieri van den linken kant doen springen; de Franschun hebben hel geschut van hel Qoarantaine-forl lol siiizwygen ge- brngl. (Hel Quarantaine-fort slaet op den linkervleugel van hel leger der belegeraers. Door de vermenging van dit fort zouden de bondgenoolcn locgang hebben lol de Quaran- laine-baven.) Men denkt dat dc engelscbe cn franscbe batteryen 23,600 bommen cn ballen per dag op en in Sebaslopol kunnen werpen, alle tien minuten eene scheut losbrandende. De Engelschen hebben 1,500 yards loopgrachten geopend, waervau bet grootste getal in slaet is om groote kanons te ontvangen. Dc Franschen hebben ruim 1,600 meters loopgrachten en zyu nader by de placts. .Men heelt uil Balaklava eene overgroote hoeveelheid buskruid, kogels cn bommen aengebragt welke iu een reservepark venenigd zyn. Dc Morning-Herald zegt, volgens eenen brief uil Balaklava van 13 oclober, dat de Russen de inwoonrrs van Sebastopoi hebben doen mede-arbei.len acn de vcrslerkings- werken welke zy binnen de stad dacrstcldcn. Met verreky- kervzagmen de vrouwen en jonge meisjes zeer duidelyk manden aerde naer dc ballerycn dragen. De bondgenoolen hebben op die vrouwen niet geschoten: maer de Russen houden geene rekening van die eervolle handelwyze: zy schieten op ons dag cn nacht. Op vier-cii-lwinlig uren hebben zy niet minder dan 3 i 4,000 kanonballen cn bom men op ons doen regenen. Die onlzaggclyke kanonneiring brengt niet veel kwaadste weeg; de bondgenoolcn zyn in veiligheid, er zyn tot heden weinig mannen gedood. By den acnval van Sebaslopol, wacracn de vloot zou hebben deel genomen, heeft de Agamcmnom eenige schade bekomen. Van de Retribution is eenen uiasl afgeschoten, «n eene bom, die aen boord is gevallen, heeft eenen ollicier gedood cn eencn anderen gekwetst. Hel verlies der eskaders zou 90 dooden en 200 gek weisten bedragen. Men leest in den Lloyd van den 27: De dood van generacl Kormloff wordt bevestigd; by is gevallen by liet verdedigen der verschansingen tnsschen bel kerkhof en de Quarantaine-baven, door een stuk van eenen bom gedood zynile. I'rins Menschikoff beeft zyn kamp by Baktscbi-Seraï versterkt. Men leest in de Deutsche Zeitung van Bucharest: Wy vernemen dat eenen groulen krrgsracd in den Krim gehouden is. (ienerael Canroberl heeft voorgesteld de placts te bestormen. Lord Raglan becll geantwoord dat zyn leger reeds 3,000 mannen heeft verloren; dal eene bestorming ten minste 10,000 mannen van helleger der bondgenoolcn zoude kosten; dal by vermeende tegenover hel volk en hel Parlement van Engeland de vcianlwoordelykheid over zoo eene opoffering van menschenlevons niet te mogen aenne- men; dal hy derhalve voorstelde de belegeringswerken meer vooruit Ie brengen. De voorstel is aengenomen. De golfen vaD Finland en van Bolhuicn zyn vry van allen hlokus. Al de oorlogschepen der engclsche viool, welke zich nog in die streken bevonden, zyn vertrokken. Er ligt geen enkel schip meer noch voorRevcl nocb voor Riga. Sir Charles Napier is te Kiel aengekomen. TyiSiiiscn dit Fraiiltryk. De aengekondigde inschepinging van troepen slaet me de eerste dagen van november Ie beginnen; in afwachting dal dc dry linieschepen die te Toulon aengekomen zyn. iu gereedheid gebragt worden en dat de stoomers uil het Oos ten naer Frankryk teruggekomen zyn, beeft men reeds tnecr dan 6,000 mannen zien vertrekken op verscheidene schepen van den Slaet en van den koophandel. Den 26 hebben twee pakelbootcn, de Telemnque en de City of Londen, Marseille verlaten medevoerende 940 mannen van dc jagers Ie voel en van hel 39 linie. (ienerael Thomas is te Parys aengekomen; hy lydl aenhoudende smerlen, waenan men hel einde niet lïau voorzien; want doktor Baudens heeft beslaligd dat de kogel, dien hy aen de Alma in den buik heeft ontvangen, zich nog in zyn ligebaem bevindt en dat hy legen de zenu wen drukt. De maetrcgcl van het gouvernement, waerby hrt verboden wordt het kooni te stoken, heeft in verscheidene departementen en vooral in liet Noorden eenen groolen indruk gemaekl. Naer het schynl zullen verscheidene stokers door dien maetrcgel ten onder gebragt zyn. De Monileur bevat een dekreet, gcdagleekend 24 oclober, waardoor de faculteit, door dekicel van 24juny, aen dc vreemdevaerluigen verleend, oin tolden 31 decem ber graen, bloem, rysl, acrdappelen endruoge vruchten lusschen Algerian en Franki vk te vervoeren, verlengd wordt tot den 31 july 1855. Men houdt xichop dit oogenbiik in Frankryk sterk bezig mei hel verschil dat men vreest tczullen opryzentusscheuliet fransch gouvernement cn dcverfcnigdc Stalen van Amerika ten gevolge van liet-verbod, gegeven acn M. Soulé, gezant der Uoi« van Amerika, by het bof Tan Spanje, van over het fransch grondgebied te (rekken, onder voorwendsel dal by een rcpublikacu is. M. Mason, amerikaenschc minister Ie Parvs, had reeds legen dezen maetregel cone nota hy bet fransch gou vernement ingediend en hy heeft dacropecn antwoord ontvangen, dal hem niet voldoende beeft geschenen. De volgende brief uil Herzele, ofschoon de dagteckcuin» van den 25 oclober dragende: is ons slechts verleden zater dag morgend toegekomen, dus te lact om in ons nummer vau verleden zondag Ie worden opgenomen. Wy hopen dus dal do achtbare inzender liet niet zal ten kwade duiden dat wy verpligt zyn geweest zynen brief tol ons nnmmer van beden te verschuiven: Herzele, den 25 Oclober 1854. Mijnheer de Opsteller, Op uwe vraeg o Zullen de landbouwers cindelyk de oogen openenu antwoord ik vrymoediglyk, dal zy reed* beginnen klacr te zien. Inderdacd, zy beginnen reeds to begrjpen dal de vry beid van over zyno produkten naer be liefte te beschikken, dc eerste noodwendigheid is zoowel voor den landbouw als voor alle andere nvverlieid. De liberale party, die «Ie parly is van de vryhe'id in alles cn voor allen, wilt het alJus, en verdedigt op dit oogenbiik deze vrvbeid van den landbouw; de katholieke parly, die do paity is welke van de viyhtid benauwd is, wilt en vraegl op dil oogenbiik geheel hel tegenovergestelde. En roelans, Mynheer, ik vraeg u of de landbouw geerie njverbeid is gclyk alleandcrc nyverheden; eene njverbeid die eenen las- iigen arbeid medebrengt; eene nvverlieid die geduriglvk blootgesteld is aen gedeeltelyke of totale verliezen ian den oogst; eene nvverlieid die dikmacls jaren van krisis te doorworstelen heeft; in een woord, ik vraeg of de landbouw geene moeijelyke broodwinning is, die nauwelyks den wel stand, nooit den rykdom verschaft'? en het is deze ny«er- heid welke de klerikalen builen de wel, die gemeen is aen al de nyverheden, willen sluiten cn aen de welke zy eeuc geheel afgezonderde positie willen geven! Is dit billv k..'? Neen. De landbouw moet bovenal houden aen do vrve beschikking over zyne produkten, 't is te zeggen, dal hel hem toegelaten zy le verkoopen dacr waer hy liet meest voordeel vindt, 't zy builen 's lands, 'l zy binnen 's lauds. Op dievvyzezal de landbouw uy verheid maer op den zei ven rang gcplaetsl zyn als al de andere nyverheden. Vuurt* verzet «ie landbouw zich niet legenden invoer van vreemde produkten die eenslachlig zyn mei do zyne, mils een bchoor- iyk regl by den invoer, iu gewoune lyden, le betalen. Om le benyzen dal de landbouw niet égoïst is en op de openbaie ellende niet will spekulercn, zouden wy, landbou wers, er uiels legen gehad hebben indien bet gouvernement de afschaffing van het invoerregl op de granen lot den dag van heden verlengd haddc; want wy moeien in ons geweien bekennen dal, door den legenwoordigen prvs der granen, onzen arbeid wal Ie veel bclaehl is iu evenredigheid van het lyden der menigte van hel volk... Zoo als gv liet ziel, Mynheer, is de landbouw bereid om zyn acndeelop 'lallaer van 'l algemeen welzyn le offeren: ue landbouw, die njver beid van eenvoudige en ligt le vreden lieden, vraegl maer een dingen: renen eerlyken vergeldingsloon voor haren arbeid, cn ik geloof met vele landbouwers, niyne vrienden dat dc vrye beschikking over hare produkt "ii, haer de/en vergeldingslooii zal verzc-krien, zoo a.s den invoer, wysselylc in 't werk gesteld, hel brood aen renen redelyken prvs aen 'l volk zal verzekeren. Aldus zal hrt zoo weuscbeijk even- wigl lusschen de belangen van den landbouwer en van de andere ingezetenen des lauds gevestigd worden, lerwyl do katholieken, liet verbod van den u.lvocr vragende, opnieuw zouden willen dal de landbouw alléén al de opofferingen le dragen hebbe.... en dil is bel gene wal de lanubouwers niet meer verslaen. Laten wy dan hopen, Mynheer, dut do klerikalen niet zullen lukken in 'l gene zy vragen; wy van onzen kant, wy vragen geenzins dat de tarwe aen 30 fr. den hectoliter blyve; raa-r zoo als gy bel al dikmacls iu uw bla I geznd hebt, die liooge pry zen zyn sleclils overgaendc; op dil oogenbiik beginnen de vlegel» in al de schuren huil werk te verriglen, en ik ben overiuigJ dat do granen wel- iiaesl aen dien redelyken prys zullen staen, welke de land bouwer alleenljk lol eene billyke vergelding van zvnen arbeid verlangt. Aeuveerd, enz., Burgerljkcu stand der slud Aclsl. Aengifien van den 27 October tot den 3 .YovemUr. GEBOORTEN. Manneiyk 7 Vrouwelyk 4 j RUWELYKEN. Conslantinus De Waegenecr, hovenier, roet Catbarlna De Kegel, zonder heroed. Guiliclmus Desiderius Josephus Van der Spcclen, scbry- vcr, met Ursula De Brul, modenmaekster. OVERLYDEN. Carolus Wcllemans, wed. van Theresia Beeckman en van Judoca Ferdinanda Ringoir, zonder beroep 64 j Lcooold- slrart. Joannes Franci.-cus De Ganseman, 7 j., Molendries. Carolina LuduvicaDe Haeck, zonder beroep,20 j-. Dam. Maria Van Holsbeeck, vrouw van Jan Bapt. Gauseman, winkelierster, 35 j., liovenier-lr el. Anna Maria Van den Bossche, particuliere, 33 Hoogst ract. ET EOWBESïE E3J FER, de B. TROSSAEUT-ROELANTS, a Ga d:.ie Digue de Braband, N" 25, Appareils pour Gaz en loui s genres; objets de luxe, leis que: Lustres, Peudoles, Caodclabrrs, Suspensions, Lampes, cl Objets d'Église.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 2