paerdeÏ'ea1 vee, iB m k sr Avis ii Sill, les Fahricanls. Gewoone daeriaarkt Verkoopiag van Zware BOOÜIEN, 100 Koopen Wilgen, Abeelen en Canadas aAfllfcASDBH, ZVEILANDEYNEERSCH E\ BOSCH, Boomen en eenen Meersch, lot Yleckcm. Huizen, Zaeilunden, Bosch en Weiland, MAGASIHT DE MUSIQTJE. Piano» a vendre ct a louer.On se chargo dc faire accnrder les Pianos. Romances a fr. 1,75 la douzcine. Hue Leopold N° 49 4 Alosl. LesFrèrcs NOFL, fabricanls a Alost, ont l'honneur de porter a la connaissance de MM. les fabricanls de Tissus, qu'il vienncnl d'etablir en cellesille, un alelier de lisagc muni de tous les instruments el oulillagesles plus nouveau*; g'éianl adjoint deux liseurs expérimcnlés et au courant de lout ce qui concernc leur élat. Ils meltent leur atelier de lisage 4 la disposition de MM. les induslriels qui voudronl bien leur accorder la confiancc d'y faire lire leurs dessins. Les plus grands soins seront mis 4 l'execulion de leurs ordres taut pour la promptitude que pour la régularilé avec les quelles iis seront servis. STAD ABI.ST. as üsa§$0 op Xalurdag II November I83J. Het Kollegic van Burgemeester en Schepenen der Stad Aeist, Provincie Oosl-Vlacndercn; Brengt ter kennis van bel publiek dal de tweede Paerden en Vee-Jaermarkt dit Jaer zal plaels hebben op Zalurdag 11 November aenslaende. De Paerden en hel Hoorn-Vee ter Jaermarkt gebragl sullen vry sjn van PlaeisgrlJ. Lr zal aen de Kooplieden alle bulp en bystaod verleend worden. Gedaen in zitting van den 17 October 1854. Den Burgemeester Op Bevel: den Secretaris, O. DE G11 EES 1'. B. DE RYCK. BERIGT. JEAN LEVEAU, kopergieter-en drayer en yzer drayer, hier voren Kapellestrael, beeft d eer bet publiek te ver- willigen, dal by zyne wooning komt te vestigen, in de L'opoldslracl, N° 35. te Aclsl. Hy hoopt door de volmaeking zyner werken bygevoegt aen de goede buedanigheyd zvner wacren, bet vertrouwen van de heci« i fabrikanten, brouwers, slookers, molenaers, entte bl wen behouden. Men kan by hem altyd bekomen, bierkraenen van alle soorten, kraencn voor vapeur ketels wac alle gewigten, gazkracnen, klokskens en bellen, coussenels, ornementen in koper, enz., enz. Hy belast zich ook met de reparation acu de ketels en kraencn, alles aco den geringsten prys. Ry beveel! rich I" ieders Slinst. Door uitscheiding van Bedryf. MERKWEERDIGE VERKOOPING ran Petrdcn. kacijen. Verkens, Wagens, Karren, enz., Ie Slrjpen. De Notaris RCYSSCHAERT, te Soltegero, zal op ver soek en ten hove van den heer Jan Baptiste Van der ilacghen-De Vale!;, te Slrypcn, tegen Soltegem, den Woens dag eerstkomende, 8 Piovember 1854, om 8 uren 's morgens, «pcnbaorlyk verkoopen 8 Goede jonge Trekpeerden, hel oudste 7 jaren oud; 14 «llerbes'.e Melkkoeijen ten meesten deel bekalfd, 4 Veerzen en 4 Slieren; 3 vette Verkens; 5 goede Wagens, 4 Treemkarren, 2 Hakkarren en 3 Zeekkarren, 5 Pluegen, Eggen, Sleden en Rollen; 100 hectoliters allerbeste Patalers. Ten 10 uren voormiddag, sullen de Peerden, Koeijen, ent., verkocht worden. TE N1NOVE. Woensdag 15 November 1854, om 2 ure na noen. zal dc Notaris DE DEYN, wegens M. Jan Govaert en Mevrouw Terlinden, verkoopen 60 koopen zware Canada Boomcn. ter dikte van 2 4 2 1 /2 meters, aen het hof ter Duist en het bof ter Schoor te Ninove. Te beginnen aen het hof ter Duist. VENDITIE VAN tot ILedc, Wichelen en Gjscsirni. De Notaris DE PAUW, lot Wichelen, zal, op Woensdag 15 November 1854, om 9 ure voor middag, opcnbaerlvk verkoopen 29 koopen Canadas, Abeelen en Wilgen Doornen, tot Lede, (op het geselleed van Wichelen), aeu ecne party Land, geuaemd den Slerrewal. 60 koopen Wilgen, Canadas en Abeelen Roomen, staende tol Wiebelen Scliounaerde, ontrent den Haveren Schoof 11 koopen Wilgen Boomen, staende tol Gysegem, on trent den Speciilineersch, aen eenc party Land, gebruikt door Joannes Meert lol Gysegem. Dc verkooping zal acnvang nemen tot Lede aen den Slerrewal, op langen tyd van betaling, mits stellende goede en gekende borg cu betalende het ongeld comptaut. I'enditie van te Aelst-Schaerbeke, Lede (iligl bj Ilufstade) cd Gjsegera. De Notaris DE PAUW, tol Wichelen, zal op Maendag 13 November 1854. om 9 ure voor middag, opcabaerlyk verkoopen 6 Popehcren Boomen, staende aen ecne party Land, te Aelst-Schaerbeke op hel Rruipelvcld, gebruikt by de wed. Üe Vulder. 2 Kanadas, staende aen eene party Land, tol I.edc aen de Brisilieslraet. digt by Hofslade, gebruikt bv Adriaen Van JJauwertneiren. Circa 50 koopen Eiken, Wilgen. Kanada, Abeelen en Esschen Boomen, van'2 a 2 1/2 meters dikte, staende op goeJeren tol Gysegem, mitsgaders 62 koopen Eisen Scbaer- boul acblerdc kerk al.laer, en aen het Sas. De verkooping zal aenvang nemen te Aelst-Schaerbeke, aen bet Land, gebruikt by dc weduwe Dc Vulder, op langen tyd van betaling, mits stellende goede en gektnde borgc en betalende hel ongcld comptanl. Icrïioopiitï van te Oombergen cn Woubrechtegem. De Kandidacl Notaris LEIRENS, te Weiteren, zal we gens zyne lastgevers door het ambt van den Notaris DE VUYST, te Borsbeke, opcnbaerlvk met gewin van instel- penningen en gelagen verkoopen: Gemeente Oombergen. 1° 30 Aren 80 centiaren Land, gelegen te Oombergen. wyk Collliem, genaemd dc Sic, palende oost den armen van Hillegem, zuid Bernard Van Uurmc, en met een bvlken aen de baen, west Frans Stevens als gebruiker en noord dc volgende. 2" 40 Aren 40 centiaren Land, gelegen als voren, ge naemd de Grobbe, palende oost de volgende party, zuid de voorgaendc cn Frans Stevens als gebruiker, west da slraet cn rioord den Vuelwcg. 3" 25 Aren 87 centiaren Land, gelegen als voren, ge naemd Collhenis-lochliiig, oost de weduwe Albert Blom- maert, zuid den armen van Hillegem, west de voorgaende party en noord den Voel weg. 4" 44 Aren 34 centiaren Land, gelegen als do voorgaende, op Oombergsoed, palende oost Frans I nn de Velde, zuid den lieer Vullet, west jnfv. üe wed. Jan Van Teemsche en noord den ouden Hcirdeweg. Alle deze goederen zyn in gebruik by Frans De Spiege- lesr, te Oombergen. lol Kerstdag 1854. Gemeente Woubrechtegem. En 5" 61 aren 60 centiaren Land, te Woubrechtegem op den gruulen Kauler, palende oost de wed. Buyse, zuid den Gracht, west dc kindcreu Wynant en noord de wed. Nut tinei:. In gebruik by de wed. De Waele, te Woubrechtegem, lol Kerstdag 1854. ZITDAGEN: Snmbr S5V. >ciblyf. Woensdag lo Telkens om 2 ure na noen, ter herberg van Charles Quintyn, in dc Suis, lo Borsbeke. Voor nadere inliglingen kan men zich vervoegen by genoemde LEIRENS en DE VUYST, alsook by den Sekre- taris TOR REK ENS, te Aygem. Nota. De koopers, indien zy zulks verlangen, zal er hen 2 maendeu tyd ter betaling buuner koopsom toegestaon worden. VERK.OOPIIÏG gelegen te Opwyck en Erembodegem. De Notaris DE SMET, te Erembodegem, zal openbaer- lyk verkoopen Eerste Koop. 1 Hectare 15 aren 68 centiaren Land, te Opwyck.In gebruike by dc Linders Temmer man aldaer. Ingesteld, fr. 2,750-00 2de Koop. 84 Aren 96 centiaren Land, te Erembode gem op T Veldeken. Ingesteld, fr. 4,510-00 3da Koop 42 Aren 32 centiaren Land, gelegen als voren, op den Kluiskanter. Ingesteld, fr. 1,610-00 4do Koop. 29 Aren 49 centiaren Meerscb, gelegen als voren, achter de Kapclle Termueren. Ingesteld, fr. 1,700-00 5dc Koop. 46 Aren 88 centiaren Bosch, gelegen als voren, in oen Osbroek. Ingesteld, fr. 800-00 ZITDAGEN: Instel, Donderdag 26 October Verblyf, Donderdag 9 November Telkens om 2 ure na middag, ter herberg Le Pavillon Beige, bewoond by Louis Van Geit, te Ercuibodegem. VERKOOPING VAN Den Notaris DE VUYST, zal ten verzoeke van die het behoort verkoopen, eene parlye Meersch. aen dc Kerke lot Vlcckem, groot 39 aren 06 centiaren, oost het Kerkhof, zuvd sieur Schokkaert, west en noord de strael. Instel, Donderdag 2 November a- Verblyf, Donderdag 9 dito. lö04" Ten dry uren namiddag, by do erven Ottoi, in SinU Eloy lot Ba mbrugge. Dc Boomen dacraen staende zyn groote Kanadas, Olmen, Essclicn, Eyk en Tronken; circa de 60 koopen, zullen den 2 Novomber voorzeyd, ten een ucr namiddag,- verkogt worden. Cbpeiibarc V erkooping ran gestacn en gelegen TE LeTTERHAOTEM EN S" Li EVENS-HA 1TTEM. De Notaris VERBRUGGHEN, te St. Lievens-Ilaulem, zal ten verzoeke en overstaen van die het behoort, op Maen dag 30 October 1854 voor den Instel, en op Maendag 6 November voor hel Verblyf, telkens om 3 uren nanoen, Ier herberg bel Gemeentehuis, bewoond by Angells Eloot, te Letterüaulem, openbaerlyk verkoopen, dc volgend* Grondgoedcren: Gemeente Letterhagtkm. Eerste hoop. 14 Aren 30 centiaren Hofstede-Grond, met hel onlangt nieuw gebouwd slecnen Huis en verdere gebouwen van Schuer en Stalling, mitsgaders de Kalheilen er op le be vinden, geslaen cn gelegen te Lclterbaiitem aen de Kerk- slraet, Sectie B, N°' 2l8t> deel van 2I9, 225b en 223d, pa lende oost zelve strael en bet Kerkslracljc, zuid Angelus Eloot, Jan Baptiste Ma bilde cn derven Pieter Loetens, noord den volgenden koop. Tweede Koop. 16 Aren 22 centiaren Hofstede-Grond, met bet steenea Huis, de verdere gebouwen en liet Kalheil er op staende, gelegen als voren Sectie B, N" 216b, 217 en deel van 219, palende oost de Kcrkslinel, zuid koop Een, west d'ervea Pieter Loetens, noord Frans Vettenburg. Derde Koop. 33 Aren Zaeiland, gelegen te Lelterhaulem.op hel Oude» veld, Sectie 11, Nc' 428 en 429, palende oost den Voetweg, zuid Henri Droushaut, west Joseph Beurms, cn noori Madame Rollicr. Vieide Koop. 43 Aren 40 centiaren Room-en Strnikbontbosch ew Maeimeersch, gelegen als voren op den (leliegracht. Sectio B, N" 335», palende oost Lrevin Hanssens, zuid d'ervou Van Loo, west M. Droesbeke cn noord de strael. Vyfde Koop. 9 Aren Zaeiland, gelegen als voren op den Kerkkauter, Sectie B, N" 114, palende oost M. Lacumbe, zuid den Voetweg, west Lievin Hanssens, noord Juducus Eekhout als pachter. Zesde Koop. 7 Aren 38 centiaren Land, gelegen op meergcmelden Kerkkauter, sectie B, N" 101, palende oost de kinderen Judocus Eekhout, zuid d'crven Joseph Hanssens, west den Voetweg. Zevende Koop. 11 Aren 50 centiaren Land, gelegen als voren op den Kerkkauter of Ilekkcshock, Sectie R, N" 21, palende oost en noord den Voetweg, zuid Pieter d'Haest cn wrest 41. Van Ghcel. Achtste Koop. 23 Aren 56 centiaren Land, gelegen als voren aen da Meulebcck,Sectie A, N" 1621, palende oost de strael, zuid de beke, west cn noord d'ervcn van Cromphout. Negende Koop. 2 Aren 46 centiaren Locliling-Grond, gelegen a's toren op den Key berg, Sectie 11. N" 2l!lt>, pale de nn-i Pieter d'Haese, zuid d'crven Michicls, west Lievin Verlinden. Gbmeente Sint Lievens-Hautbm. Tiende en laelste Koop, 15 Aren 70 centiaren Land. gelegen te Sint Lieveni- Haulcin op den Molenkaulcr. Sectie 15. N" 166, palénde oost en zuid derven Buyse, west Donal Goossens, noord de Molcnstraet. Men treed van ronrsclircvenc Grondgoedcren in 't ge bruik met Kersavond aenslaende. Foor alle verdere inlichtingen wende men zich ten kan toorevan voornoemden Notaris VEBBB UGGUEN. Men zegge bet voort. BERIGT. Benedictcs EEMANS, Blikslager en Loodgieter in do Nicuwstrael le Aelstheeft de eer hel publiek le laleu welen dal er by hem le bekomen zyn alle soorten van Lampen zoo als Modcrateurs. enz.; dal hy zich belast met liet herstellen van Carctlt, Modcrateurs cn alle soorten vau Lampen als ook met het crlakken cn Bronmeren der zelve, en verders met alles wat zvnen stiel betreft, dit alles goed of geen geld. Door zyne gematigde pryzen verhoopt hy da gutisl van een ieder le zullen verdienen. JfMJEHÜT F4iV ISJËnjEN Den Aelsterschen sak, inhoudende 1 heet. 36 lil. Tarwe (Nieuwe)20- ü-0 22- 0-0 Mastcluin (Nieuwe)15- 0-0 17- ti-ü Rogge13-10-0 14- 0-U Gcerst (Nieuwe)10- 0-0 0- 0-0 Haver7-10-0 8-10-0 Ruepzaed (Nieuwe) per zak. 20-10-0- 0-0 Lynzaed14- O-U 18- 0-0 Raep-zaed-Olie per aem. 73-10-00- 0-0 Lyn-zacd-Olie69-10-0— 0- 0-0 Raep-zaed Koeken, per 1215 kilo. 118- 0-00- 0-0 Lyn-zaed Koeken154- 0-0 0- 0-0 Hoppe (1854)162- 0-0 173-0-0 Acrdapp' ^ruodc)per 1/2 bcclol. 2- 4-0 2- 10-0 Idem, wille (Nieuwe.) 1-14-01-18 0 Boter, per 3 kilogram 3- 6-0 3-09-t» Eyers per 250-15-0— 0-17 O Viggcncn, per stuk, 1"* soort Fr. 18 O lil. 2da fr- 15,00 Lynwaden ter merkt gebragl stuk* 376 Verkucht 202'

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1854 | | pagina 3