HET VERBOND VAN IELS! KOOPHANDEL. NYVERHIll). LANDBOUW. Aelsl20 Jlaerl. IV 593. ZONDAG, 21 MAERT 1858. 12' J AER. Dit blad verscbynt alle zalurdager.. De prys van hel Abonnement is 6 fr. 'sjacrs. Brieven, enz., franco toe te zenden. YZEREN WEG. Vertrekuren van Aelst. 21 October, (t) Dendermonde 5 35 8 30 9 25 12 SU 3 OS 6 00 Lokereo 5 35 8 30 12 30 6 00. Mechelen S 358 30/ e\t. I« kl. 9 25/ 3 05/ 1 6 00/— 8 oud EIP. 1* en 2» kl. Antwerp. 5 35/— 830/exp kl.—9 25/3 05/. 0 00/. i Brunei5 35/7 l.ld8 30/EXP I" kl.9 25d3O0d5 3od 600/ SOOd. Leuven. Thienen, Luik, Verviers 535/ 8 3oZ exp. 1* lil. 9 25d 3 05/ 6 Thienen. - 8 OOd exp l« en2« kl. Lenden 5 35/—8 30/ exp. l«kl.—9 25d—3 05/. Aken. Keulen (5 35/Aken) —8 30/ lip. f kl 9 25/— 8 OOd ■xp. fkl Gent, Brugge. Ooitende 8 25 12 25 —2 55 Geul— 3 05/ exp. I' kl. 6 00 8 10 Gent. Doornyk, Slouscron, Kortryk, Rvssel (langs Gent) 8 25 12 25 —2 55 -3 05/exp. I'kl.—6 00. Doornyk, Mouscron, (langs Aeth) 7 40 5 30. Kales 8 25 l« en 2' kl. 12 25— 2 55 l«en 2' kl.—C 00 l'cn 2* kl. Ninove, Geeracrdsbergen. Lessen. Aeth 7 40 2 15 5 30. Bergen, Quiévrain 7 10 2 15 5 30. Uraine, CharleroiNamen 7 40 l«en 2*kl. Namen—2 IS—5 30. iVaer Aelst. Van Antwerpen 6 15 10 15— 2 50 pxp. t< Ven Brussel 7 35 II 3o 2 5^05 Van Gent 7 00 8 15 2 15 - Van Aeth 6 30 10 1 li). Van Lessen 6 50 10 Jo 1 30. Van Geeraerdsbergcn 7 00 lo 30 1 ia Van Ninove 7 25 19 55 5 05. Van Lokeren 6 10 9 10 3 00 —5 30. Van Dendermonde 7 15— 7 55 li 50 l 1 7 28. Stacit afll Ie Lede, de konvoois vortrekkendc uit Aelst ten 8 25 12 25 2 55 6 00 en uit Gent ten 7-00 8 45 2- dlegene vertrekkende uil Aelst ten 9-25 's morgens. te lernath al de konvoois, ter uitzondering van hel gene vertrekkende u bergen, de konvoois vertrekkende uit.le/h ten 6 30 10 00 1 10. en uil Denderleeuw, ten 8 15 2 10 5 45. (I) Nota. D* letter beteekent langs Tennonde en de letter d langs Denderleeuw. 5 13. te Gysegem al de konvoois behalve 1 Aelst ten 8 uren 'savunds. te Idegem en te Sant- HET BRANDMERK. Indien de liberalen boven liggendan is 't gedacn met de religiedan worden de kerken gesloten en de priesters weggejaegd. -> Zoo spraken de politieke pastoors en tie klerikalen tot de kiezers, en vele kiezers hebben het geloofd Hewelde liberalen liggen nu boven, liggen verre boven't liberael ministerie staet voor longe jaren vast aen 't roerde overgroote meerderheid der kamer is liberaelHewel is het nu gedaen met de religie worden nu de kerken gesloten en de priesters weggejaegd... Antwoord hierop, kiezers, gy die men zoo schandelyk by den neus heeft geleidBekent rpev.lyk dat men u bedrogen heeft, of dat gy de domste menschen der wereld zyt. Een woord over de Tienden. 'De joodsche priesters heften de tienden en de •erste vruchten. Dit was hunnen ecnigsten loon, want zy hadden niets bekomen by de verdeeliug der grondgoederen, en mogten er ook geene aen- winnen; zy genoten geene jnerwedden endeden zich niets betalen voor hunne diensten. De katholieke klergé. alhoewel hy in de meeste tonden eigenaer was van de dry vierde deelen van den grond, deed zich alles betalen, en ontving daerenboven de tienden. De tienden, die in den beginne vrywillig waren, wierden in het concilium van Macon, len jare 585, verpligtend gemaekt op straffe van excommunicatie. Deze straf later onvoldoende geworden zyndc, zoo vermeerderde men de strengheid der censuer, en «Ie prinsen voegden er tydelyke straffen by. In den beginne werden de tienden slechts geheven op de vruchten der eerde; weibeest werden zy ■itgebreid tot den arbeid. Van foncier wierdcu zy persooneel men legde ze op oen den werkman, aen dun soldaet; men hefte de tienden op de beesten en op derzelver vermenigvuldiging, op de jagl, op de molens, op de vyvers, op het hooi, op de wolle, op den kareelsteen, op hel aerdewerk, op den arduin steen, op de melk, op den honing, op de slaven, op de ontucht, zelfs op de aelmoesEven als de grondeigenaer, moest de bedelaer de tiende aen de geestelyken betalen. Een concilium, het gene van Isle-en-France, in 12S0 gehouden, verbiedt het graen van het veld weg te voeren vooraleer de tienden geheven zvn. De goddeloosstc tiende was degene die "onder de benaming van Novate geheven werd en die alle verbetering trefte. Wilde de boer eenen grond onlginneu, wilde hy zyne wooning herbouwen, of cenen nieuwen stal maken, wilde hy cene nieuwe soort van zaeisel of van vruchten, van grof vee of van schapen beproeven graen, haver, vlas, ossen, zwynen, paerdon, schapen, kiekens en ander ge vogelte de verslindende tienden waren daér, die zyne hulpmiddelen uitputtedeu en alle verbetering beletteden. De tiende, dit was als de adder; zy zoog het beste bloed van onze voorvaderen uit. De heiligen hadden hunne tienden. Aldus werden dl ti«nde van Molenbeek aen St. Giidtila toegelegd dour Karel-de-Dikke wanneer deze prins het lichaem der heilige van Moorsel naer de kerk van St. Gcri te Brussel deed overbrengen; en wanneer de relikwie ten jare 1-407 van daer naer de kerk van St. Michel overgebragt wierd, ging die tiende over aen het kapittel van St. Michel-en Gudula, als eene der toebehoor tin van het lichaem der heilige. Het is waer dat de onregtmalige schatting der tienden slechts met groote moeite by verscheidc volkeren tot stand kwam, en dat de Kerk dikmaels haren toevlugt moest nemen tot de grootste streng heden om ze te handhaven. Eindelyk, de fransche revolutie barsstc uit. Mi- rabeau giog bewvzen dat de tiende niet het tiende, maer het detde deel van het wezenlyk revenu des landbouwers uitmaekle; en het was waerschynlyk naer deze berekening dat daer, waer de tienden moeijelyk te ontvangen waren, dezelve vervangen wierden door de Tier^age, die aen de Kerk het derde deels an het mobilier van elkeu afgestorven parochi- aen toelegde. De tiende, met de daed afgeschaft, blyft een regt voor de Kerk. De tienden niet betalen is eene sacrilegie, volgens de Théologie morale van Ligori; on vei selieiJe «ransche catechismussen herhalen nog het gebod der Kerk. De concordaten van Ooslen- ryk en Spanje, nauwelyks ledent twee a dry jaren met den Paus gesloten, hebben het heffen der tien den in die landen gemagtigd. Het is op dees oogenblik nog ter mvner kennis, zegt ecD fransche schryver (1) (Jat meer dan eene buiten-gemeente, waer de pastoors, spyts de jaer- wedde die zy van den Staet ontvangen, onwettelyk de tienden en de karwven tot hun persoonlyk ge bruik hebben gehandhaefd; zy hebben eene rol, door ben epgemaekt, op de welke ieder pachter aenge- teekentstaet.de eene voor5 fr.,dcanderevoor 10 fr., een derde voor 15 fr., min of meer. Dit is onafhan- kelyk het regt van naoogsting voor den onderpas toor. Indiende pastoor een wagendienst van noode heeft voor werkingen aen de kerk of aen de pastory benoodigd, of voor zyne eigene noodwendigheden, zoo kondigt hy deszondags,zonder verderen omslag, van op den predekstocl aen, dal op zulken dag, zulke pachter zynen persoon, zyne ossen en zyne kar zal te leveren hebben. Gebeuren de zelfde misbruiken, en misschien nog ergere, niet alle dagen ook in Belgie? Den DcQilerbadc op heeler tlaed belraepl. De klerikale bladen hadden aengekoudigd dal M. Dasnoy, burgemeester der gemeente Sinte- Marie, (Luxembourg) van zyne bediening afgesteld was, om geweigerd te hebben op 10 december laetst te kiezen voor M. De Moor, liberalen kandidaet, en om zich openlyk geuit te hebben ten voordeele van M. Notliomb. Die bladeren hadden van deze zaek een groot lawyt gemaekt engeschreeuwd dat het eene schandalige vervolging wasDe Momteur Beige heeft op deze aenlygingen geantwoord en de daedzaken in liaer waer daglicht gesteld. Ziethier het antwoord van het officieel blad Den heer Dasnoy, dien men ten onpas afmaclt als een slagtoffer van zyne politieke dcnkwyze, is van zyne bediening van burgemeester afgesteld, om den persoon van den Koning openlyk met de grofste uit drukkingen beleedigd te hebben. Deze tieleedigingen zyn uitgebraekt geweest gedurende den dag van 7 december laetst, en wel numcntlyk in cene herberg en in de tegenwoordig heid van verscheidene persoonen. Verscheide ge il Bosnfmere, lluloirt de* paytans.i loofweerdige getuigen hebben, by het bestuerlyk onderzoek tot het welk deze daedzaek heeft aenlei- ding gegeven, de wezenlvkheid van het feit vastge steld. Deze antwoord van den Momteur is sedert den 10 dezer maend overgenomen geweest, helgene Den Denderbode niet belet heeft de lastcrlyke aentv- ging, volgens dewelke M. Dasnoy zoude afgeste'ld zyn om geweigerd te hebben voor M. I)e Moor te stemmen, in zyn nummer von den 1-4 aflekondigen. Het is aldus dat de godvruchtige Denderbode zyne gewillige lezers melde waerheid bekend maekt.".... De zaek van den Dender. Men leest in de Indêpendance Beige van den 12 maert 0 Dc deputatie van de steden der Dendcr-Vallei, by de welke MM. de representanten der belanghebbende arron dissementen en MM. dc afgeïeerdigden der koolinynrn van het Westen van Bergen zich gevoegd hadden, is over eenige dagen door den (ussclienlydigcn minister van open bare m-rken ontvangen gewoiden. M anneer de afgeveerdigden dr.n droevigen toestand hadden bekend gemaekt in welken deze schoonc bevserbare rivier zicb bevindt, cn dal zy de noodzakelykbeiJ hadden aeiigewi-zen van eens voor al aen die toestand een einde t« stellen onder bet dubbele oogpunt der scbeepvaerl en der ovcrslfoomingen, beeft M. de minister aen de deputatie verklaerd, dat bet comilé der bruggen en «cgin zich daegs te voren moest vergaderen om overlegaen lol liet onderzoek van hei acnlenemen systeem om de scbeepvaerl te verbete ren en aen de overstroumingen een einde Ie stellen; doch, dal hel comilc, uit oorzack der onpasselykbeid van een zvner aenzienlykste leden, verpligt was geweest dc ie nemen be slissing over deze gewigtige kwestie lol bet einde der toe komende weck te verschuiven. M. de minister heelt herinnerd, dat het gouvernement in dc tegenwoordigheid staet van iwee stelsels, onder ver schillende oogpunteo bestudeerdHet ecuc byzondcrlyk tol doelwit hebbende in de oveislroomingen te verhelpen; het andere, zich bovenal met de verbetering der scbeepvaert bezighoudende. Hy heeft geëindigd met aen dc depulatio de hoop te geven, dal men er in gelukken zal de beide stel sels ie vereenigen en aldus voldoening te geven aen al de belangen, u Wy mogen dus hopen die oude kwestie der ver betering van deu Dender eindelyk eene oplossing te zien bekomen. Geheel het arrondissement zal gelukkig zyn te vernemen, dat M. de minister zich vlytig met deze zaek bezig houdt. Wv bedanken het gouvernement over de bezorgdheid "welke het aen den dag legt ten voordeele van werkingen van een zoo levendig belang voor de bevolkingen der Dender vallei. Iwec stelsels zyn in tegenwoordigheid, zegt de nota het eene byzonderlyk tot doelwit heb bende de overstroomingen, naer beneden, legen t<- gaen het andere vooral de verbetering der scheep- vaert voor oogmerk hebbende. Men ziet het't is een volledig systeem van ver- belering dat het gouvernement voornemens is ten uitvoer te breugen. De stad Aelst mag dus byzon derlvk de hoop koesteren var. welhaest op" liaer' grondgebied werkingen te zien beginnen, die haer tegen overslroomingcn moeten bevryden by middel der doorsnede van aen de eerste sluis l«.*t aen de Zeebergsche brug. Vooral dit luetsle werk, dat begrepen was in het ontwerp van verbetering van den Dender, in 1818 opgemaekt door den ingenieur der proviucie, M. Wolters, zoude van het grootste nut zvu voor onze stad, in dezen zin, dat liet zoude toelaten op die plaets eene geheele nieuwe nvver- heidswyk oplcrigten, alwaer de fabrieken en de werkhuizen naby dc rivier zouden tot stand kunnen gehragl worden, iets dal tegenwoordiglyk ontbreekt en de nyverheidsontwikkeling in eene nakende toekomst, beletten moet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1858 | | pagina 1