nm iriris 9 Zaeilandte koop, te Hertlcrsem. ANNONCEN. BEHUISDE HOFSTEDE, VcBtlilie van goed Dender-llooy, Ie Aelsl. Picri wat zeer koortsachtig en nu en dan poogde by zich goed te houden door'te schertsen. Toen men liem den zwarten sluijei op "t hoofd legde,zegde by: o lk gelyk goed aen eene oude coquette Tom uien hein de kostuem van de veroordeelden arudeed, nep by gy bin.lt my gelyk eeue woisl. Onder hel mes op bel schavot zong by nog altoos met duidelyke slem Mouiir pour la pahie I Wal Rudio betreft, die genade beeft gekregen, die beeft, belzy dal by voorzag dal by niet zou moeten sterven, belzy oil onverschilligheid, de dagen voor de balsregling schier uilsluilelyk al zingende doorgebragt. Er bevond zich eeneonlzaggelyke kiygsmagt opdc placls. Reeds van den avond vvasaen liet volk den toegang der plaels verboden. Er zyn persoonen, die den gauschcn nacht liebben overgchragl in de kamers, welke iy legen liooge j pryzen gehuerd hadden. Men spreekt van groote damcndic getracht hebben hair van Orstni te bekomen. Men zegt dal er hevel is gegeven hel acngezicbl van de twee veroordeelden, na de balsregling nul vitriool te ver nietigen, omdat men hunne gelaelstrekkeu niet zou kunneu afgieten. Eene korrespondentie van Etoila zegt, dal L. Na poleon aen zyncn geheimen raed voorgesteld heeft aen Orsini en Piert genade te vcrlcencn, doch dat de leden van dien raed zich met eenparigheid tegcu zyncn wenscb hebben ver- klaerd. Dat, bvaldien L. Napoleon stellig genade badde willen verleenen, by zich-weinig om de denkwyze van zyncn raed badde moeten bekreunenmaer iels wal met regt opge merkt wordt, is, dat onder degenen die zich zoo eenparig voor bel schavot verklacrden, zich Mgr. Morlot, aerlsbis- scliop van Parys, dal is te zeggen een dienaer van God van eeuwige liefde en vergitleiiis, bevond. Men zoude zich grootclyks vergissen indien men zich inbeeldde dat de vriendclyke repliek van het franscb gouvernement op oe nota van lord Malinrsbury, ui ant woord op de frausche depeche van 20 January, de vriendc lyke betrekkingen tussclien de beide landen op eeue duer- zame wyze hersteld heeft. Oe harde en by lende lael welke de engelsche drukpers, eo vooral de Txmei liet meest gelezen en meest invloed hebbend dagblad van geheel de werelJ, legenwoordiglyk legen Fraukryk en legen deszcKs keizerlyk opperhoold voert, zal de toestand lusscbeu de twee natten nog meer gespannen tuaken dan liy ooit geweest is. Van hareu kaul biyil de frausche dtukpers met teil achter om liet naliooael gevoel van Engeland le kwetsen, eri de volgende uil-rek uit een artikel van den Univert, waerop de Times nog niet geantwoord he ft, zal den lezer geniakkelyk laten beseffen dat bel gewaende einde der moetjelykbeden welltgl hel begtu zou kunneu zyn van eeneu stact van zaken waervan de oplossing nog niet le voorzien is. Ziel hier hoe de Univers zich uitdrukt Deser dagen deed een erigclscb slaetsman in een zyner van hoogmoed opgeblazen redevoeringen opmerken, dal keizer Napoleon de kracht en de hulpbronnen van Enge land ze ;r goed kent. Voorzeker kent by ze... maer er is nog iels dat de keizer kent, en de sluelsmautieu van Engeland, rekenende op onze verdeeldheid, onze ongelukken, onze tuegeefly klieid, schynen vergelen le hebben hel nationale gevoel van Fraukryk tegen Engeland. Daer zyn hulpbron nen orinitputlelyker dan die welke de beer Disraeli met weidsclieu wooidenprael prees. Als Engeland verstandig is, dan zal hel zich niet blootstellen oui le omdervindeu wat Fraukryk in de hand van een bonaparte vermag... ia De Fiansclieii houden niet van Engeland en niet zonder grond, en by alle ouccnigheid, by alle verdeeldheid, bcslael er nog één woord, dal op den top der Pyreneën, aen bet siiaud van den Oceaen, lu de vlakten van den Elzas en in de heiden van Sologue, in de stralen onzer stad, in het paleis, iu de hul, in de fabrieken, zoowel als ^p tiet han delskantoor, overal üezeltde gewaerwordingen, deuzelfden onuitpultelykcn yver zou voortbrengen. Engeland moet wensclien dal dit oogenbllk uiet koine; Engeland heeft tegenwoordig niet meer de vrienden welke helm den aen- vang dezer eeuw had, en de laetsle jaren hebben den door den slag van Waterloo voorlgcbragtcii indruk al zeer ver zwakt. Engeland verloor de kracht zyner overwinnigeu; wy echter behielden de verbittering door die zelfde overwinnin gen by ons opgewekt, en dal is ook zeer goed bekend by hem,'die, aeu liet hoofd van onzen Siaet geplaelst, zich beroemen Lau de erfgeuaem van ötnt-Helana le zyn. De zaek van Ctialons is nu ten gronde gekend; het is de aenliouding van verschillende persoonen, zooals wy reeds gezegd hebben, en natuelyk van eenen door bel volk zeer beminden koopman, die de onlusten veroorzaekl beeft. Tc Ctialons is de Uemokralteke denkwyze zeer sterk: onder de republiek behoorde de ganschc deputatie van dit departe ment aen dit uiterste deel der Montague of zelfs aeu hel Socialismus. De aenhou-ingen woroeti uagelyks lalryker. Te Lyons zyn op nieuw meer dan honderd persoonen iu hech tenis genomen. Men spreekt byzonderlyk van een ryken koupm«in;die den 24 febtuary, den verjaerdag der Republiek, aen een groot getal dcmokrutetl een banket gegeven beeft. -—Men leest in eeue byzondere eorrespondencieNa de opneming dei militaire adressen iu den Monitcur, kon digde hei spotblad l'uncli van Londen eene kartkatuer af die (e veischootién was door de liglgcrac.klbeid van den cngelscben volksgeest ten aanzien der overdrevenheid van den fransetien ooilugs-vver. Die caricaluer verbeeldde den franscben liaeu,in kolonels-kostuum, die luidruchtig op den onder ue karisaluer berliaeld); ook zag tnen er keizer Na poleon op, die toornig nep: u Dal vervloekte dier gaet myue gel-uren wakker maken. Deze kleine wraek van het Icekenscbi ifl legen de pen, was erger geworden door hel zenden dier karikaturen onder hand aen de kolonels der regimenten, des le meer d.ier die zending gebeurd was in naeni van den militairen klub van Londen, waervau keizer Napuieuu eerelid is. De- kuloliels der regiineuten schreven blei over aen den voorzitter van vleit klub, zeggende dal zy hunne piiglen zuu.lcu vervullen tegenover die voorbedachte beleedtgitig. Maer hel komiteil van den klub bewees d3t een kwaedgeztoden kluchtspeler zich valschelyk van den oaem van dcu klub bediend had om die zending te doeu. Zelfs verscheen in dm Timet eene aenkondiging, waerby eeue belooning van 50 ponden sl. beloofd wordt aen hem die den dader dezer ongeoorlofde guitenstreek zou doen kennen. Dagelyks hebben wy onze lezers slechte voorteekens mede le deelen. 'l'erwyl de engelsche dagbladen pronken met hunne zecvluleu, heeft de minister der zeevaerl van Fraukryk aen de prefeklen der zeedeparlementen eenen omzendbrief gezonden, om hun te bevelen eene buiteuge- woonc acnwervnig van zeeheden le doen. Men meldt van eenen anderen kant, dal verscbillige officieren des franscben legers, die zich beleedigd vinden over hel zenden der engel sche kartkatuer iu name des hrilschen krygsblubs, die nog- tluns die suakcry ontkend heeft, aen den minister van oorlog oorlul'gcvraegd hebben, om naer Engeland te trekken teu einde daer de leden van den klub over die beleediging uil le dagen. Iu uitvoering der wel op de openbare veiligheid, over eenigcn tyd door liet wetgevend korps aeugenomeu, zyn een groot getal der in february aengehoudene persoonen uit Fraukryk gesiuerd. OPEISBARE YERKOOPIÏIG tcczende de herberg Ninuve, den 17 Meert 1858. M' Voor myn leste woord zal ik aen uwen poselynen corres pondent, op zytien brtcl door uw blad van zondag medege deeld, opeulyk zeggen dal hy roepen mag zoo luyd als hy kan, dal ik nevens den bal slaen, maer dal al zyne slimme uylvallen legen zyne soorlgelyke hem niet hebben konneu versloppen. Want wy wccleu le wel wiens dwaesen jongen met den eersten brief zoo veel w tod heelt gemaekt, w ie daer over zoo onbescbaemd heeft geratst en daerby nog vele leugens vertelt heeft. Wal aengact de vuyle vodden... zy liggen by de familie niet die men zoekt le bespotten en lasteren. Wy willen geene vuyle vodden aenwyzeu om geen slecht esempel van per- sooualileyd le geveu, en teder moet zyne zaken keuueii. Aengaeiide de borse geld waer overmen zoo veel lawyt heeft gemaekt, zyn er van de lamtlie, die daerby niet zullen verliezen; uiacr zonder dacrom by bel pubhek een pluyin- keu op den hoed le vragen, of zouder le willen doen uyl- scbynen dal wy beter doen als een ander. Foeydal is schande, en niemand zal daer van zekerlyk den dup zyn? Voor Cosyn Pielen. Burgcrljken stand der stad Aclst. Aengiften van den 12 lolden 19 Maert. GEBOORTEN. Mannelyk 5 - Vrouwelyk 2 OVERLYDEN. Joanna Van Schepdacl, wed. vau H. Longe, zonder beroep, 74 j., My lboko. Maria Van der Vekeu, wed. vau J. Van Thicnen, 83 j. Moleslrael. Judocus De Leemans, zonder beroep, 36 j., le Ninove woonachtig. Petrus Impens, groiidcigenaer, 69 j., Bolermerkt J. Maria De K.-gel, wed. J. Booue, zonder beroep, 87 j., Nazaretbslrael. Petrus J. De Houdt, mau van J. Van Nuffer, landb. 53 j., Mylheke. Isrigilta De Smet, vr. vau P. Franssar, zonder berorp, 44 j Mylheke. Maria Van der Biest, wed. vau J. Steppe, 75 j., Leopold- strael. Re 'ina Scheire, vr. van P. De Ridder, zonder beroep, 60 j., Zoulstraet. H. Marcoen, 3 m., Schaerbeke. genaemtl den Houten O» te Aelst, in de Zonneslraet De Notaris Fihmi.n I. D. VERBRUGGHEN, le Erpe, zal wegens de eigenaren, ter hier onder bepaclde ztldageu, met gewin van palmslag, openbaer verkoopen Eenige Koop. Een schoon Huis met Erf en koetspoort, zjnde de vor- maerde herberg Den Bonten Os, geslaen en gelegen te Aelst, in de Zonneslraet, N° 9, komende van d'eene zyde aen hel buis van d'heer Jan Bapl. Slirnon en van d'ander :ydeaen het geen van d'heer J. Van Santen. Dees Huis: laetst bewoond bv de jofvrouw de weJuwc en kinderen Van Stappen, is allervoordecligst geschikt voor een fabriek of bezonderc neering. In 't gebruik le komen met liet tellen der koopsom. ZITDAGEN Instel, Maendag 29 Maert ,oVo Yerblyf, Maendag 42 April 0 Telkens om 4 uren na middag, ter estaminel Ds Vaeht van Leuven, bewoond by d'heer Stobbeleer, in de Vaerl- stract, le Aelst. V oor alle verdere iuliglingen, hegeve men ztob ter studie i oe gezegden Notaris VERBRUGGHEN, te Erpe. Pi'. B. Het Huis kan alle dagen, van 's middags tot uren ua noen, door de liefhebbers onderzocht wurden De sleutels er vau zyn berustend hy ü'beer J. Van der Guchl, in de Zonneslraet, te Aelst. De Notaris DE PAUW, te Wichelen, zal, met winst van 4/2 par cent palmslag, openbaerlyk verkoopen: Een welgelegen parccel Land, te Herdersem, op Neren- berg, sectie, B, N° 588a, groot IS aren 40 ceoliaron. la gebruik by de wed. JuJocus Tas. Instel, Zalurdag 27 Meert .uru Yerblyf, Zalurdag 10 April 3 Telkensom 4 ure just na middag, in d'Ark van Pioe, la Aelst, Molenslraelpoorl. JlÉiltlAT »',iiV ÉSJEBi&X Per 1 heet. 32 lit. 50 cent. Tarwe .Vlasleluin Geerst 12-10-0 14-0-0 9-10-0 -11- 0-0 7-1 U-O— 8-0-1 0- 0-0 0- 0-0 8- 0-O 9- 0-0 Kaepzaed19- 0-0O- U- Lynzaed14- 0-0 46- 0-0 Kacp-zacd-Olic6'*- 0-0 0- 0-0 Lyn-zacd-Ohc. 53- 0-0 0- 0-0 Baep-zaed Koeken, per 1215 kilo. 420- 0-0 0- 0-0 Lyu-zaed Koeken450- 0-0 0- 0-0 Hoppe (1857)fr. 44.00 a 46.00 Aerdapp' iruode) per 1/2 heclol. 1- 9-0 1-43-0 Idem, witte0-49-0—4-2-0 Boter, per 3 kilogram 3-14-0 3-17-0 Eycrs per 250-13-0 0-16-0 Viggenen, persluk, 1"° soort Fr. 22,00 ld. 2d" fr. 14,00 Hel Kollcgie van Burgemeester cn Schepenen der stad Aelst, verw ittigt hel publiek, dat er op 30 maert aenstacn- de, ten 2 uren 's namiddags, door bevoegelyk ministerie, zal worden overgegaen lot de openbare verkooping van de Abeelboomen, wassende op den grond, naby de labriek van de heeren gebroeders Nucl, op de Esplanade, le Aelst. BERIGT. JacquesLENSSENS-BEECK.MAN, te Aelst in deAgler- straet, in de herberg genaemd de Schelde, maekl kcnbaei dal et by hem ten allen tydc le hekomen zyn eerste quali- teyd van KOOLEN, acn eenen geringen prys. VERKOOPING een pnrceel Land, «e Hofatade E\ VAN EENE PARTY BOSCH, TE LEDE. De Notaris DE PAUW, ter verblyfplacls van Wichelen, zal, ten verzoeke van wie het behoort eu uiel gewiu van 1/2 per cent palmslag, openbaerlyk verkoopen Eerste Koop. Eene behuisde en bestalde Hofstede, geslaen en gelegen te Hul'slade, op d'Hoogstraet, hekend by kadaster, sectie B, nummers 359, 364a, 3646 eu 365, groot in gronde vyf aren vier-en-vecrtig centiaren, palende oost de Mole- beek, zuid Jau BruylanJ, west dc Calseyde van Aelst naer Dendei monde en noord Louis Ivuys. Thans bewoond teu deel door Rosalia De Brandt, hel ander deel onbewoond. Ticeede Koop. Een parceelken Land, gelegen als voren op hel Linde- veld, groot 3 aren 40 centiaren, palende oost de kinderen Louis Gallebaul cn Joannes Dbondt, zuid Colela De Coster, west Jan Pannekoek en noord dc baen, bekend by kadaster, sectie C, numuier 3546Ü. In gebruik by J. B. Klinckaertte Hofstade. Derde en laetste Koop. Eene party Bosch, gelegen le Lede, naby den Calonièn Bosch, groot 6 aren I 4 centiaren, palende oost den armen vau Hofstade, zuid d'heer Pieter Jan Galmaert, west Louis De Spiegeleer en noord J B. l)e Smet. Onverpacbt. Om er door dekoopersio gebruik van le tredeo te welen Van den eerste en derde koop, met betaling hunner koupsomme, eu van den tweede koop met 24 december 1858; zonder by den kooper eenigen hoegenaemden prys van vervoelkcden le moeten betalen. ZITDAGEN Instel, Woensdag 24 Meert j Yerblyf, Woensdag 14 April Telkens om 4 ure na middag, ter estaminel genaemd Den Uil, bewoond by d'heer Fitter Joannes Van Nuffel, te Gysegcm ut hel Dorp. Alle inlichtingen takende de verkooping, tonnen geno men worden ten kantoore van boveiigeuoeuidcn Notaris DE PAUW, alwacr er gestadig geldsommen te bekomen zyn mils voldoeude bezet. Dcurwaerder NOTER1S, Z3l ten aenzoeke van de heer' n gebroeders l'<z>i der Doodt, aen hun Pakburs, Hoogsliaet te Aelst, op Dynsdig 23 Maert 1838, ten i urm na noen, openbaer vcnditie houden van ongeveer 4,000 kilogram men beste DENDER-HOOY, (5 a 600 bussels), verdeelt in koopen l'elks gerieve. Op tyd van betacling mits borg. Gelieve het voorts te seggen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1858 | | pagina 3