HET VERBOND VAN AI LSI KOOPHANDEL. NA VERHEID. LANDBOUW. iV 619. ZONDAG, 26 SEPTEMBER 1858. L2« JAER. Dit blad verscbynt alle zalurdagcn. De prys van het Abonnement is 6 fr. 'sjacrs. ieven, enz.,/ranc(ftoepte z Y2EREN WEG. Yerlrekiiren \an Aclsl. 1 July. (1) Dendermonde 5 35 - 8 30 9 25 - 12 30 - 8 05 6 O Geni. Brn^e. Oostende 8 25 - 12 25 - 2 55 Gent - 3 051 hp. Lokoren 5 35 8 30 t2 30 G 9 I 1° kl. 6 8 55 Gent. Mechelen 5 351 8 301 exp. 1» kl. 9 251 3 051 G ..1 Doornyk, Mouscron. Korlryk, Rvssrl {langs Gent) 8 25 - 8 15d EXP. I' en 2' kl. I 12 25 2 55 3 051 exp. I' kl. 6 Antwerp. 5 351 8 301 exp. I* kl. 9 251 3 051. 6 »t. j Doornyk, Mouscron. (langs Aelh) 7 Brussel 5 351 7 40(1 8 301 exp t'kl. 9 25d n 2' kl. - 12 25 2 55 in 2" kl. - 6 I«e 3 I>d 5 30d G "1 8 15(1 Leuven. Thienen, Luik, Vervier» 5 351 8 301 exp- l'kl. 9 25 3 051 6 i.l Thienen. 8 15d exp. le en 2' kl. Landen 5 351 8 301 exp. I* kl. 9 25d 3 051. Aken. Keulen 5 351 8 301 exp. l'kl. 9251 II »d exp. I' kl. (3 n! Keulen) 8 :5d exp I' kl. Kales 8 25 1' 2' kl. Ninovc. Gceracrdsbergcn, Lessen. Aelh 7 40 2 15 5 20 8 15- Bergen, Quiéirain, Brainc. Charleroi, Namen (7 40 l'en 2'kl. Namen) 2 15 5 20- IVaer Aclsl. Van Antwerpen 6 15 10 15 2 50 exp. I« kl. 4 30. Van Brussel 7 35 II 3j 2> 5 05 !8 Van Gent 7 8 45 2 15 4 45 7 40 Van Aelh G 30» 10 4 10 7 20. Van Lessen G 45 10 15 4 25 7 30. Van Geeracrdsbereen G 55 10 25 4 35 7 40. Van Ninovc 7 20 19 50 5 8 Van Lokeren G 40 9 20 3 5 30 7 15. Van Dendermonde 7 15— 7 55 11 50 t 40 —5 oo 6 05 Van Oosiende 6 1 - 7 15 E Staen HlII te Lede. de konvoois vertrekkende uit Aelst ten 8 25 12 25 2 55 G en uit Gent ten 7 bebalve diegene vertrekkende uit Aelst ten 9-25 's morgens en 9 's avonds. le Terna ten G 80 to i. 4 10, en uit Aelst. ten 7 40 2 15 5 20. (I) Nota. De letter 1 beteekent langs Termomlc en de letter d langs Denderleeuw. kl. 12 5 30. Aclsl, 25 September. HET BRANDMERK. Indien de liberalen boven liggendan is 't gedaen met de religie, dan worden de kerken gesloten, de priesters weggejaegd en al de ryken opgeplundcrd en wel namentlyk de oude ryke vrouwkens. Zoo spraken de politieke pastoors en de klerikale» tot de kiezers, en vele kiezers hebben het geloofd Hcwelde liberalen liggen nu boven, liggen verre boven't liberael ministerie staet voor lange jaren vast aen 't roerde overgroole meerderheid der kamer is liberael.... Hewcl is bet nu gedaen met de religie worden nu de kerken gesloten, de priesters weggejaegd en al de ryken opgeplundcrd.. Antwoord hierop, kiezers, gy die men zoo schandelyk by den neus heeft geleid? Bekent openlyk 'dat men u bedrogen beeft, of dat gy de domste menschcn der wereld zyt. Over eenige weken kondigde de Indépendance aen. (lat het ministerie, by den toekomenden zitlyd d ;r'wetgevende kamers, met eene krachtige en dui delijk afleskende politiek zoude afkomen. Het was indcidaed tyd geworden dat eene be lofte van dezen aerd, en uit de bovengemelde bron Yoortvloeijendc, de hoop kwam opbeuren van eene menigte liberalen, aen wien de tracgzaemheid van het ministerie in het volbrengen ven zyne beloften, op eene ernstige wyzc begon le mismoedigen. Hoe vertrouwend wy ook zyn in de tyding door de Indépendance gegeven, zyn wy niet zonder eenige onrust te hebben wegens eene briefwisseling uit Brussel aen dc/'alrtevan Parys toegestuerd, volgens de welke liet ministerie zich gedurende den toeko menden zit tyd zoude bepalen lot de voordragt eener enkele wet van belang, namenlyk de wet op de liefdadigheid benevens eenige wetten van eene gansch ondergeschikte aengelegenheid. Van de wet op het onderwys, van de intrekking der Conventie van Antwerpen, wordt er in de gemelde briefwisseling geen enkel woord gesproken. Het is nogthans onbctwistelyk dat liet hoogst noodi" is geworden eene uitwyzende oplossing tc geven oen de wet op het onderwys, met alles wat daermede in verband stoet; want de pretentie» van het kierikalismus, verre van te verminderen, ver meerderen van dag tot dag op dit twrein, en wor den zelfs zoo vernederend voor de onderwyzers, dal men welliaest geen man, hoe weinig gevoel van eigen weerde hy ook zou hebben, meer zoude vinden, die zich met de eerbiedweerdige en moei- jelvke lack van liet onderwys zou willen belastcD, indien incn dacr niet eindelyk mede gedaen maekte. Om dacrvan een enkel voorbeeld le geven, kon digen wy den volgenden omzendbrief af, welken M. de kononik Davreux, geestelyke sclioolopzigter, heeft toegestuerd aen al de gemeente onderwyzers der twee provinciën, het bisdom van Kamen uit makende. Ziet hier dit stuk Bastogne, den t September 18ÜS. Mijnheer den onderwyzer, a De oefeningen der retraite voor de onderwyzers van hel bisdom zullen dit jacr geopend worden le Carlsburg den dynsdag 21 september, des avonds, om den volgenden zaturdag, des middags, le eindigen, en le Malonne den zondag 26"rn, des avonds, om le eindigen des zondags 30"rn, voor middag. De onderwyzers van myn gebied, die deze retraite willen bywooncn, worden verzucht hunnen Deken er van te verwittigen zes dagen voorde opening, omdat het noodig is de plaeiscn vooraf tc besproken. Zy zullen zorg hebben acnleJuidcn welke eene van de twee vergaderingen zy willen bynoonen. Er wordt bun aenbcvolen i° Van toctekomen voor de opening der retraite ten vyf uren 's avonds 2= Van vourzien te zyn van cenen kerkboek en van eenen pater-nosler; 3° Van zich le voorzien van de voorwerpen diczy noodig hebben om zicb te scbecren en van bunne beste ktecJing- stukken voor den laetstcn dag Zy zullen in 't gesticht der Brocderkens logement en kost bekomen nuts de geringe som van eenen frank per dag. Ik noodig u uil, M. den onderwyzer, van deze heilige oefeningen tc profileren, ten einde uwe gcwigligc funclien hoe langer boe beter te vervullen, en ik bid u de verzeke ring miner toegenegenheid te aenveerden. N J. Davreux, Kanonik. Sclioolopzigter van bel bisdom. Zietdaer tot welk punt dat de geestelyke school- opzigtersop de gemeenteonderwyzers willen druk ken en by de zelve allen geest van onafliankelyklieid, alle gevoel van eigen weerde willen uitdooven. Misschien zul men ons opwerpen dat de brief van M. den kanonik Davreux slechts eene uilnoodigiug is, en dat liet de uitgenoodigden vry staet er aen te volkomen of niet. Eenieder weet wat eene uitnoo- diging van dezen aerd beteekent en hoe vermetel het zou wezen voor menigen gemeente onderwyzer aen liet verzoek van zyncn sclioolopzigter niet te voldoen. Men moet dus bekennen dat het hoogst tyd is geworden aen eenen diergelyken staet van zaken een einde te stellen, en dat liet ministerie niet meer verlooving mag brengen in het voorstellen der wet op het onderwys dan in de voorstelling der wet op de liefdadigheid. Wy herhalen nog eens dat wy betrouwen hebben in de beloften door de Indépendance, namens liet kabinet, gedaen. en in de welke de voordragt der wet op liet onderwys noodzakelvk moet begrepen zyn. Doch, indien liet ministerie hierin nalatig bleef, dan zal de liberale drukpers niet falen het zelve zyne beloften met krachldudiglieid le herin neren. Dc Sludiebeiirzcii en de Inivcrsilcil van Leuven. Onder de zaken, welke liet ministerie reeds haddc kunnen afmaken en welke liet niet gedaen heeft, moet men de regeling der kwestie van de fondalie- beurzen op den eersten rang stellen. Volgens de wetsbepalingen van 181-4- en 1828 moeten de studenten, die fondntic-bcurzen hebben, in de universiteiten van den Staet de leergangen volgen. Dat is ook zeer naluerlyk. Dacr de Slaets-geslich- ten tien welke vroeger deze fondatien gedaen wer den, niet meer bcstacn, komen zy naluerlyk aen dc thans bi'slaende universiteiten van liet land. Welnu, wanneer men de fondatien voor dc godsgeleerdlieid niet mederekent, dan telt men 211 beurzen, die gczamenllyk tol eene somme van 00,430 fr. 50 c. heloopcn. Van deze 211 beurs- gangers zyn cr 157 op dc universiteit van I.cuvcn, die by gevolg van de 00,430 fr., welke van regts- wege aen de universiteiten van den Staet behooren, 40,029 fr. 42 c. wegslrykt. En hoe legt men het aen, oin dc universiteit van Leuven, ondanks dc voorschriften der wet, aldus te bevoordeeligen? Welke zyn dc redens, die men inbrengt, om de universiteiten van den Staet van hetgeen liaer wettelyk toekomt, verstoken le houden Wy zullen dit uitleggen. liet groolerc deel der persoonen, gelast met dc weggeving der beurzen, behooren tot den gceslelyken stond. Welnu, de gcestelykheid beweert, dal dc tegenwoordige uni versiteit van Leuven de regtstreekschc erfgename is van de oude universiteit van Leuven cn zy eischt diensvolgens, dat degenen die de fondatie beurs- zen bekomen aldacr de leergangen volgen. Muer de wet en het gezond verslond komen te gelyker tyd tegen zulk eene bewering op. De oude universiteit van Leuven was een geslicht van den Staet, dat geheel en al onder liet opzicht van hel gouvernement stond. De tegenwoordige Universi teit van Leuven is eene byzondere onderneming, die gauschelyk onafhankelyk van 't bestuer is, en zy kan diensvolgens niet meer de erfgename van de oude eniversiteis zyn, dan de acrlsbisschop van Mechelen dc erfgenaem van Pieler den Groole we zen kun. Er bestoet hier eene wczcnlykc roovery, cenc blykbare schending van de wet, en het ministerie is verpligt dacr een einde aen le stellen, zooveel Ie meer dat MM. Frère en Tcscli, toen zy nog in de oppositie waren, het feit op eene nadrukkelyke wyze voor gansch het land aengeklnegd hebben. (Broedermin.) Eergisteren heeft alhier onder de voornaemsle industriëlen en kooplieden van hel uriondissement de kiezing plaets gehad voor dc plaeiscn van Voor zitter, Reglcrs en Regters-Suppleanlen by de Rcgt- bank van Koophandel dezer s!ad. De kiezers waren ten getallo van 45. M. Cumont-De Clercq is met 44 stemmen gekozen lol het presidentschap; MM. De Craeckcr-Nollé, C. Van Langenhove, beide te Aelst, en M. F. Liolbicr, le Geeracrdbergen, zyn met eene groote meerderheid van stemmen gekozen tol dc plaelsen van Regters, cn tot lteglers Supplc- anlcn, M. Van der Smissen-De Schryvcr, te Aelst, en M. Dekens, te Ninovc. Verleden zaterdag heeft eene deputatie van onze land- bouw-roaetscliappy zich naer Brussel begeven ten einde aen M. Rogier de rocdalie op le dragen, welke bel arrondisse ment ter zyner eer beeft doen slaen, uit erkentenis voor de uitstekende diensten welke by aen den landbouw bewezen heeft. Drie exemplaren van deze meJalie, in goud, in zilver cn in lirons, zyn aen M. Rogier bebandigd geworden, alsmede de parkamenten lysl bevattende dc namen der ondc.Meekc- naers, die verre boven dc 800 in getal zyn, en onder de welke men boven de 700 van dc voornaemsle landbouwers van liet arrondissement lelt. Op dc eene zydc der rocdalie stae.t de becldtcnis vao M. Rogier, met dctc woorden in den omkring Charles Rogier, minister van het imcendige. a Op de krerzydc staet een zinnebeeld, den Overvloed verbeeldende, met dces onder schrift Aen den bcvoideraer der landbnua--wetenschap, de Landbouw mactschappg van Aelst. Langs den regtcr kant van hel zinnebeeld leest men deze woorden Onder wys, Droogmaking en langs den linker kant Land- bouw-vcrgadeiingcn, Landbouw Congres. ln een woord, de m"dalie berin nut alles wat de landbouw aen M. Rogier verschuldigd is.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1858 | | pagina 1