HET VERBOM VAIV VEEST. KOOPHANDEL. OVERHEID. LANDBOUW. Aelsl, 2 Oclober. iV 621. /.OMUG, 3 OCTOBER 1858. 12" JAER. Dit blad verscbvnt alle zaliirdagcn. De prys van het Abonnement is 6 fr. 's jaers. Brieven, enz.,/ranoTloeJte zenden. YZEREN WEG. Vertrekuren van Aelst. I Julj. (I) Dendermonde 5 35 8 30 9 25 12 30 3 05 0 b 9 i, Lokeren 5 35 8 30 12 30 6 9 n. Mechelcn 5 35/ 8 30/ eip. 1« kl. 9 25/ 3 05/ 6 i 8 15d exp. t' en 2* kl. Antwerp. 5 35/ 8 30/ exp- kl. 9 25/ 3 05/. 6 Brussel 5 35/ 7 40(t 8 30/ exp fkl. 9 25(1 11 »d 3 »d 5 30d 6 8 15(1. Leuven, Thienen, Luik, Verviers 5 35/ 8 30/ exp. I' kl— 9 25 3 05/ 6 Tliienen. 8 I5d exp. I« en 2' kl. Landen 5 35/ 8 30/ exp. kl. 9 25d 3 05/. Aken, Keulen 5 35/ 8 30/ exp. kl. 9 25/ 11 »d eip. I* kl. (3 al Keulen) 8 :5d eip lc kl. Gent. BruCRe, Oostende 8 25 12 25 2 55 Gent 3 05/ exp. l« kl6 o 8 55 Gent. Doornyk, Mouscron, Korlryk, Ryssel langs Gent) 8 25 12 25 2 55 3 05/ exp. kl. C Doornyk, Mouscron, (langt Aelh) 1 40 5 30. Kales 8 25 cn 2- kl. 12 25 2 55 l°cn2« kl. 6 l«en 2« kl. te Lede, de konvoois vertrekkende uil Aelst ten 8 25 12 25 2 55 l behalve diegene vertrekkende uit Aelst ten 9-25 's morgens en 9 's avonds. ten 6 30 10 B 4 10, en uit Aelst, ten 7 40 2 15 5 20. (I) Nota. De letter beteekent langs Termonde en de letter d lan»« Vendcrleeuir. Stnen Mil iïacr Aelst. Van Antwerpen 6 15— 10 15 2 50 exp. 1« kl. Van Brussel 7 35 II 3j 2.b 5 05 ;8 Van Gent 7 8 45 2 15 4 45 7 lo. Van Aeth 6 30u 10 b 4 10 7 co. Van Lessen G 45 1015 4 25 7 30. Van Gceracrdsbergcn 6 55 10 25 4 35 Van Ninove 7 20 12 505 a8 Van Lokeren G 40 9 20 3 30 Van Dendcrmonde 7 15—7 55 7 45. Van Oostende 6 15 715 exi 1 50 l 40 —5 «0 6 05 kl. 12 5 30. 8 7 10.'—te Gystgem al de konvoois - te Idegetn cn ie Santbergen, de konvoois vertrekkende uit Aeth HET BRANDMERK. Indien de liberalen boven liggendan is 't gedaen met de religie, dan worden de kerken geslotende priesters weggejaegd en al de ryken opgeplunderd en wel namentlyk de oude ryke vrouwkens. Zoo spraken de politieke pastoors en de klcrikalen tot de kiezers, cn vele kiezers hebben het geloofd Hewelde liberalen liggen nu boven, liggen verre bovent liberael ministerie stact voor lange jaren vast aen 't roerde overgroote meerderheid der kamer is liberael.... Hewel! is het nu gedaen met de religie worden nu de kerken gesloten, de priesters weggejaegd en al de ryken opgeplunderd.. Antwoord hierop, kiezersgy die men zoo sehandclyk by den neus heeft geleid? Bekent openlyk dat men u bedrogen heeft, of dat gv dc domste menschcn der wereld zyt. De Fcesl der Scholen. Dc Schoolfeest «Tie aen de Septemberdagen een zoo aen- brlangcnd karakter beeft gegeven, zoude in baer zelve bjna niets zyn, indien men slechts liet stoffel}k locmeel, 'l welk zy aen bet oog opleverde, in aendaclil nam. Het waren kin deren luebehoorende tot al de klassen der samenleving, welke dc spoorbaen naer Itiusscl vervoerd bad cn die dour den Koning in oogcnscliuuvv zyn genomen. Maer de boufj- slad bad er zich mede bemoeid om ze ie ontvangen. Zy heeft zy ontliael.l als lure genoodigden en beeft hun de eer van bare monumenten bewezen. De koninglykc familie beeft te, van baren kant, met de uitmuntendsle vrienJelyk- heid ontvangen Een der ministers beeft hunecnc acnspraek gedaen; cene onlzaggelyke menigte snelde bun Ie gemoet en begroette ben met hare levendigste toejuichingen. Deze kinderen, gekomen van al de uiteinden van België, hebben dc hoofdstad doen weergalmen uiet hunne geroepen van genegendheid cn begeestering voor de dynastie van Belgie. Dil nieuwe schouwspel was aendoenlyk; in deze revue, die men roo sehandclyk heeft uitgescheld, was eenc zoo vadcr- landsche gedachte besloten, dal men dc eenvoudigheid van hare vormen vergat om er slechts hel zedelyk cn zielroerend karakter van te beschouwen. Er was daer een gedeelte van de bclgische jeugd. Hel andere gedeelte, dat men opgesloten hield, zoude zelfs den oproep niet hebben durven beantwoorden, indien die oproep hun gedaen ware geweest. Terwyl de gemeente beslueren fier waren liet vertrek in te riglen van de jongelingen in hunne gestichten opgekweekt, cn al dc maetrcgelen namen die geschikt waren 0111 deze fcesl luister bytezetten, hield dc gecslclykc overheid niet op hare dagbladeren belastering cn spotterny jegens dezelve inleblazcn; de jonge lieden aen bare zorg toevertrouwd en aen dewelke alle andere lezing verboden is, wisten van «leze plegligheid niets anders dan hel gene hun er van gezegd wefd door dagbladeren die belast zyn alle andere overheid dan de hare te vernederen. In deze omstandigheid hebben de klerikale dagbladeren, in ba cl en vcrachielykc gevoelens, alles overtroffen wat möge- lyk scheen lc wezen. Gelukkiglyk heeft deze ongehoorde houding veel meer goed dan kwaed gedaen acr. de gelukkiug der feestzy heeft dc onverschilligen acngeprikkeldmen verlangde de feest der scholen te zien in duigen vallen, en men is er slechts in gelukt dezelve ontzagwekkender te maken. Wal wil men Dc openbare geest is daer men loocenbt hem, maer by openbaert zich. Wacrom beeft men ben; uitgc- daegd Belgie wordt aengedreven door twee verscbilligc stroomen; dit is Uaerblykclyk. De priesterbecrscliappy wilt hel land den stroom der eeuwen doen opvaren; omdat zy de vaders niet Iran medeslepen, wilt zy zicli meester maken van dc binders; zy wilt ze vormen uacr haro iuzigtcn. Zy meende dat dc vryheid baer dezelve zou leveren; zy maekt zich kwaed, gclyk iemand die men besteelt, omdat men een deel van dezelve aen bare bestiering ontrukt. Langen lyd heeft zy dc Stact zelf bare ontwerpen zien begunstigen door eenc try willige werkeloosheid, door eene geveinsde onverschilligheid jegens zyneeigeneoiiderwyzings gestichten. Het toenmalige gouvernement zegde genoeg dat zyne gencgendbeden elders waren, cn dat bel die gestichten slechts behield om geenc vooringcnomcndhcdcn te kwetsen die echter de zyne niet waren, üc priesterlicerscbapny kan dus zich met gewennen aen de gedachte dal het staets- onderwys eene ernstige zack is met dewelke zy moet reke nen. Ie vcrgeefscb roemt zy zieb dal dc fumilicn betrouwen in hare gestichten hebben dal de oflkiele concurrence niet gcvacrlyk is. Eenc manifestatie zoo als degene die te Brussel komt plaets te hebben, de indruk dien zy in al de provin ciën gemaekl heeft, dit alles loont baer aen dal bel nalion- gael onderwys veld wint. Indien bel slcchis cene tcnloODslelling van scboliereo (.egoldcn had, zooals die schaemleluoze dagbladen zegden; indien bet belang van die kinderen, dewelke zy zoo lief beeft, en die menging blootstellen aen al deverderfenissen der hoofdstad, de beweegrede van bare Icgenkaniing was geweest, zy zouden zoj kwaed niet zyn gewcesl; maer acn de beweging welke op de gebcele uitgestrektheid van bel land plaets bad, begrepen de opperhoofden dal de openbare denkwyzc zich gereed maeklc 0111 eene zydcliugschc, doch schitterende protestatie te doen tegen dc kuiperren van alle slach welke de klerikale party in bel werk stelde om zich uilsluilelyk meester te maken vau de jeugd, die levendige kracht der natie. Die jongheid moet, in een vry land, vry opgebragl wor den. Bestemd om te leven onder eene Constitutie die de vryheid der ceredienslcn uitroept, moet zy mei de deuk- beclden van vcrdraegzaeinlieid gevoed worden. Hoe zoude men zich een volk kunnen verbeelden, dat aen al de rncri- schen hel rcgl toekent van bunnc gedachten vryelyk uille- drukken, cn dat zyne kinderen zoude doen opbrengen door onderwyzers die deze grondbeginselen van verdraegzacuibeid onkrieslelyk cn verfocijelyk noemen 1 Zonderlinge bandel- wj ze om den nalionalen geest 111 de toekomst te versterken cn te grond vesten Deze legenslrydigbeden springen in T oog. Ten zy men het vermogen der opvoeding wilde loochenen, moet men bekennen dat, met dbn tyd die loopt, de leder, der geesle- lykc korporalien, de prufessors aen welke de bisschoppen de bestiering der jeugd toevertrouwen, met banden en voelen werken om dc grondslagen der nieuwe samenleving lc ondermynen. Zy verduiken geenzins liet spyl dal zy gevoelen over bel verlies van bel oud regiem zy spannen al hunne krachten in om bel zelfde te herstellen; zy hebben alles by deze verryzenis te winnen, en men denkt dal zy nu t alles zullen aeowenden om van hunne leerlingen aan hangers te maken dat zy de lioup opgeven de nieuwe ge slachten op zulkcr wyze ie voimen om er werktuigen hunner politiek van te maken!.... Hetgcnc wat de bclgische natie noodig heeft, dil is, als togen-gewigt, cene door de wel geregelde opvoeding, onder de bewaking van bel burgerlyk gezag. Even als voor alle andere openbare diensten, is de konlrol der volksvertegen woordigers, der kiesraden, der drukpers, der openbare denkvvy ze bier noodzakclyk. Hel geldt bier ee:i al te ernstig belang dan dal Belgie zich des»egcns zoude verlaten op de geestelykhei I, die, door bare Iieerscbzucbligc slrcUm -en in zake van onderwys, met al bel wcnscbelyke vertrouwen meer inboezemt. Zict.luer du gevoelens der genen die den oproep van den minister beantwoord hebbenvan de ouJers die zich ge lukkig acliiieden hunne kinderen naer Brussel Ie zenden cn ze onder de ougen van den Koning lc brengen; van al die kinderen leiveu, op wier geest deze voorstelling een vadei- landsclicn indruk beeft gemaekl die onvergankelyk is. Nog eens, de openbare denkwyze beeft ziel. geenzins vergist nogens hel karakter van deze manifestatie cn nopens dc woede welke zy verwekt beeft by de vyauden van eenc na ionale opvoeding. Zy beeft er cene groote gebeurtenis vau gemaekl, en zy beeft gelyk gehad. Dc klerikale minis ters gaven zich niet eens de inocilo by do nitdceling der pryzen van den algcmecnen kampslryd cene redevoering Uillespreken; zy aenzagen die lack als eenc karwy wacrvan dc liberale administration bun den last hadden overgelaten; zy verdoken zelfs bel spyl niet 'l welk zy inwendiglyk ge voelden omdat zy zich met die taek moesten belasten. Hel kontrast kou niet villedigcr, cn dc bcteekcuis niet schitte render wezen. (Journal de Liige.) Br den oogcnscbouw der leerlingen van de Stadsscholen en Leerwerkhuizen beeft AI. ltogicr de volgende redevoe ring tot den Koning uitgesproken Sire, Ik heb de cere acn Uwe Majesteit dejeogd van hol land aen te bieden welkede weldaedvan liet publiek onder wys onder bcscliermschap des gouvcrncmenls van Uwe Ma ji-steit ontvangt. Tien duizend werkers, behoorendeaeu 473 gestichten, zyn van de verstafgelegen punten onzer provin ciën toegesneld om den koning te groeton in hel hert zelve der nationaliteit wacrvan vvy den verjaerdag vieren, 't Is aldus dal het koniglyk huis, 'l wrik reeds dry geslachten telt, met begeestering rondom zich ziet scharen" hel tweede en derde geslacht van bet ontvoogde en gelukkige Bel-ic. «Uwe Majesteit late met goedheiJ bare blikken varen over de ineengedrongen gelederen van dit belangvol, vader- landscli cn blydc leger, 't Is om 100 te zeggen in een enkel tafereel dc toekomst van Belgie. Zy die aen 't hoofd stacn bestemmen zicb tol bet ruw cn roemvol beroep der wapens. Dan volgen degenen die geroepen zyn om eens de meesters van bet volksonderwys te zyn. Andere wjden zicb aen de studie der letteren en scboone kunsten, waeraen bet land altyd zyn grootste roem te danken bad cn zal te danken bebbeu deze leeren de tc lang verzuimde kunst van de produklen des lands in hunne oneindige vcrscbeidendheid te verbeteren verder, bieden zfcb in groot getal aen die welke bekend gemaekl zyn met den voortgang der ny'ver- beid, en onder deze, beschouw ze, Sire, met cene byzonderc welwillendheid, zyn er velen door hel werk aen de ellende ontrukt, om de werkzame cn verstandige werklui "cn van dien voortgang te worden. Allen hebben uit de lessen der meesters, even als uit de overlevering buuner familie, liefde voor bet vaderland, eerbied voor zyne instellingen geput, alsook liefde cn eerbied voor den geët-rdeu monark die sedert 28 jaren "s lauds lol beslueit. Allen nemen op dezen groolcn dag, jegens koning en vaderland, de vcrbin.ltcnis van al hunne poogingen aen te wenden om nuttige cn goede burgers te worden. Allen zullen uit deze groolscbe plegligheid, gedenkenissen en indrukken luededragen welke nooit zullen uitgewisclit worden. Sedert lang bekend met de toegenegenheid van Uwe .Majesteit voor alle dc klassen der natie, cn vooinainelyk voor die welke baer sieraed, hare hoop zyn, zou ik myno slem do magi willen geven om in die zielen de gevoelens vau Uwe .Majesteit voor dc leerzame en vlytige jeugd Ie doen doordringendan, ook de tolk der gevoelens dier geliefde jeugd wezende, zou ik al dc stemmen, die uil al die borsten opstygen, willen vereenigen 111 cenco enkelen va- derlandsclien roep van Vivat dc Koning u Fcesl tc Aelst. De feest die op morgen, zondag, alhier zal ploels hebben Ier gelegenheid van de opening der Land en Uofbouiv-Tenloonstelliug. en van de instelling der Reglbank van Koophandel, belooft nog schitte render te zullen wezen dun men cr zich aen ver wacht had. Zoo als wy het reeds gezegd hebben, zullen drie Ministers, MM. Rogier, Tesch en de Vrière, M. de Gouverneur der provincie en ver- schcidc andere hooge persoonaedjes er tegenwoor dig zyn. Een Stoet, samengesteld uit de overheden tier provincie en der stad en uit verscheidene fonc- tioi.narissen van het arrondissement, uit detache menten van de Burgerwacht en van het Guruisoen, uit de leerlingen der .Middelbare School eu de werk lieden der Leerwerkhuizen, met het muziek aeu hel hoofd, zal ten 12 1/4 uren de Ministers aeu de statie gaen ontvangen. Hel deel van het programma der feesten, dat de algcmcene verwachting zal overtreffen, zal voorzeker de Land-en Hofbouw-Tenloouste'ling zyn zoo onder hel betrek van de hoeveelheid als onder het gene van de verscheidenheid en de uiluemende schoonheid der land-en hofvoortbrengselen en der zeldzame plantgewassen. De overdekte gallery en, bestemd om dc verscbilligc produktcu to ontvangen, gcpluctst in den hof van hel Stadhuis, eu gemaekl

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1858 | | pagina 1