BET VKIIUNI VAN 4EIST. KOOPnAiVDEL. «YVEROEID. LANDBOUW. Aelst9 October. PS' 622. ZOAÜAG, 50 OCTOBER J 858. 12» JAIiR. Dit blad verscbynt alle zaturdagen. De prys van het Abonnement is 6 fr. Brieven, enz., franeo'loe) te zenden. YZEREN WEG. Vertrekuren van Aclsl. 4 July. (4) >i Gent. brugge, Oostende 8 25 12 25 2 55 Gent S 05/ in I* kl. 6 u 8 55 Gent. Doornvk, Mouscrun, Kortryk, Rvsfel langt Gent) 8 25 - 12 25 - 2 55 3 05/ EXP. 1- kl. 6 Uoornyk, Mon»>- Kales 8 25 f en (langs Aeth) 7 40 - I. 12 25 - Dendermonde 5 35 8 30 9 25 12 3(1 3 05 0 Lokeren 5 35 8 30 12 30 6 9 Mechelen 5 35/ 8 50/ exp. I« kl. 9 25/ 3 05/ - 8 15d exp. I- en 2« kl. Antwerp. 5 35/ 8 30/ exp- 1* kl. 9 25/ 3 05/. 6 i>Z. Brunei 5 35/ 7 30d 8 30/ exp l«kl. 9 25ti 11 »d 3 nd 5 30d— G 8 15d Leuven, Tliienen, Luik, Verviers 5 35/- 8 30/ exp. P kl 9 25 3 05/ 6 Tliienen. 8 15d exp. P en 2" kl. Landen 5 35/ 8 30/ exp. p kl. 9 25d 8 05/ Aken. Keulen 5 35/ 8 30/ kxp. p kl. o 25/ —il »d exp. I* kl.— (3 Keulen) 8 ltd exp. P kl. Sloen «til Ie Lede, de konvoois vertrekkende uit Aelst ten 8 25 (2 25 2 55 G en uit l behalve diegene vertrekkende uil Aelst ten 9-25 's morgens len 6 30 10 4 10, en uil Aelst, ten 7 40 2 15 5 20. O Not«. De letter beteekent langs Tennonde en de letter d langs Denderleeuw •n 2* kl. C 40 2 15 Kaer Aelst. Van Anltt erpen 8 15 10 15 2 50 exp. p kl. Van Brussel 7 85 11 Sa 2.» 6 05 ;8 Van Gent 7 8 45 2 15 4 45 7 40. Van Aelh 6 80» 10» 4 107 Van Lessen 6 45 10 16 4 2» 7 30. Van Gecraerdsbergen 0 55 lu 25 4 35 7 Van Ninove 7 20 12 5o 5 8 Van Lokeren 6 40 9 20 3» 5 30 —7 Van Dendermonde 7 15— 7 55 II 50 I 4u Van Oostende 6 15 7 15 P kl. - il 4 45 7 40. te Gysegem al de konvoois Santbergen, de konvoois vertrekkende uit Aelh HET BRANDWERK. ii Indien de liberalen boven liggendan is t gedaen niet de religie, dan worden de kerken geslotende priesters weggejaegd en al de ryken opgeplmiderd en wel namentlyk de oude ryke vrouwkens. Zoo spraken de politieke pastoors en de klerikalen tot de kiezers, en vele kiezers hebben liet geloofd Ilewelde liberalen liggen nu boven, liggen verre bovent liberael ministerie staetvoor lange jaren vast aen t roerde overgrootc meerderheid der kamer is liberael.... Ilewel! is bet nu gedaen met de religie v\ orden 1111 de kerken gesloten, de priesters weggejaegd en al de ryken opgeplunderd.. Antwoord hierop, kiezers., gy die men zoo schandelyk by den neus beeft geleid? Bekent openlvk dal men u bedrogen beeft, of dat gy de domste menschen der wereld zvt. Feesten Ie Aelsl Ter gelegenheid van de opening der Land-en Uof- Louw-Tentoonslelling, en dt instelling der Reglbank van Koophandel Zooals wy liet voorzien hodden, zyn de feesten, verleden zondag alhier gevierd ter gelegenheid van de opening der Land-en Hofbouw-Tenloonstelling en van de instelling onzer Reglbank van Koophandel, ten volle waerdig geneest van beide deze gebeurte nissen en van de hooge persoonaedjen die geneer- digd hebben dezelve by te noonen. Ten II uren vereenigden zich op den koer van het Stadhuis de verschillige overheden en aeri"e- steldc koipsen der stad en vormden er zich in stoel om de heeren Ministers naer de Statie van den Yzeren Weg te gaen ontvangen. De stoet was sa mengesteld als volgt 1' Een piket gendarmerie te peerd; 2" Ecne afdceling der Burgerwacht met het muziekkorps aen het lioyfd3" Du leerlingen van 's Ryks Middel bare School; 4* De werklieden der Leerwerkhuizen; 5° De Maetschappy van I.nnd-cn Hofbouwkunde; 6' De gemeente-en oclroi-Oiilvangers; 7 De Kou- troleur en de Ontvangers der dircklc belastingen en van hel enregistremenl, en den Verificateur8 De Commissie van geneeskunde en van openbare ge zondheid 9' Het Bureel van Weldadigheid en de Armbezoekers; 10° De Commissie der Hospicien 11° De Commissie en den Direklcur van liet Mili tair detentiehuis12* Het Muziekkorps der Ko- ninglykc Maetschappy van Harmonie 13' De Plnels-Commnndanl en de Officieren van het Gar- nisoen14* Dc l.andbonw-Comice15" M. de Vrederegler16* De Raad der Scheidregtcrs17' De Kamer en de Reglbank van Koophandel 18" De Gcmeente-Racd 16 Hel Kollegie van Burgemees- Icr en Scliepenen en den lu-er Arrondissements commissaris. De stoet wierd gesloten door een detachement der Burgerwacht te peerd. Het was 11 1/4 uren toen MM. de Ministers van hel Inwendige, van Juslicic en van Buiienlandsche- zaken in de Statie aenkwamen, alwaer M. de Gou verneur der provincie zich olieede sedert eenigc oogenblikkcn bevond. Op het oogenblik dat zy van het konvooi afstapten werden zy met de levendigste toejuichingen begroet, terwyl het kanon de lucht met vreugde geschut dccil weergalmen Na de plegtige verwelkoming van MM. de Minis ters, door M. den Gouvcrncut der provincie en door M. den Burgemeester, heeft de stoet zich langs de Laterale straet en de Molenstraet naer de Merkt begeven. De straten waren te eng om de ontzagge- lykc menigte te bevatten, die zich overal op den doorgang der hoog achtbare bezoekets verdrong, en dezelve, even als by hunne uenkomst in de Statie, met de geestdriftigsle geroepen vanLeve de Koning! Leven de Ministers, bejegende. Op de merkt stond de BurgerwachtJn slagorde; toen MM. de Ministers er acngekomen waren, begon de défilé, die in de beste orde is afgeloopen en waerover MM. de Ministers, en byzonderlyk M. Ro gier, al hunne tevredenheid aen den Kolonel van het Legioen uitgedrukt hebben. Onmiddeljk na dc ltevue greep de opening plaets van de Lund-eu Hofbouw-Tentoonstelling. Alles wat dc stoutmoedigste verbeelding zich van de schoonste land-en hofproduklen kan voorstellen, was daér in overvloed by een verzameld en tevens in de beste orde gerangschikt. Nimmer vertoonde zich het planteiiryk in meerdere pracht en weelde righeid, en nimmer verwekte ecne Tentoonstelling van aerd—en boomgewassen if»cer bewondering van wegc de ontelbare liefhebbers. Eere aen degenen die zoo veel ievcr en zooveel verstandelykheid aen den dag hebben gelegd om de Tenloonslelling op eenen zoo luisteriyken voet interigten! Eere aen de landbouwers, ueti de hoveniers, aen de kwee kers en liet hebbers van fruiten en van bloemen, die, door hunne schoone produkten naer de Tentoon stelling te zenden, zoo magtig vee| hebben bygedra- genom den alouden roem van het akkcr-cn hofbouw kundige I.and van Aelst een nieuwen en nog meer schitterenden luister bytezetten! Nb de uitreiking der medalien die door MM. de Ministers aen dc overwinnaers behandigd vvierden, hebben deze hooge ambtenaren de leerlingen van 's Ryks Middelbare School, en de werklieden der Leerwerkhuizen, die vergaderd waren in den hof en op den koer van het Stadhuis, alwaer de Land en Hofbouw-Tentoonstelling plaets had, in oogen- schouw genomen, tot de cenen en de anderen woorden van aeumocdigjng toesturende. Daerna zyn MM. de Ministers, vergezeld van de voornaemslc feestgenooteu, onze schoone St. Mar- linus kerk gaen bezoeken, alwaer zy hel voorlreffe- ly k meesterstuk van Rubens, de Pestzieken voor stellende, bewonderd hebben. Van daer zyn zy een bezoek gaen afleggen aen M. Cumont-Dc Clercq. oud-Volksvertegenwoordiger, cu thans Voorzitter der Reglbank vau Koophandel. Ten 5 uren begun het Banket dat door de leden der Landbouw-Comiee en de Regters van het Trihunuel van Commercie aen MM. de Ministers wasaengeboden, en aen liet welk 150 dischgenooten, die op hel zelfde hadden ingeschreven, deel namen. Het banket was voorgezeten door M. den Burge meester; aen zyne regter zydc zat M. Rogier, minister van het Inwendige, en aen zyne linkere zyde M. Tesch, minister van Justicie. M. de Vricre, minister van het Uitwendige, was regtover M. den Burgemeester geplaelsl. Gedurende het Banket speelde het muziekkorps dcrKoninglyke Maetschappy van Harmonie van tyd lot tyd eenigc van de schoonste stukken van liaer repertorium, die telkens met levendig handgeklap begroet vvierden. By het nagercgl heeft M. dc Burgemeester een toast ter eere van den Koning en* van de Koninglyke Familie ingesteld. Levendig was de geestdrift met welken dezen toast door j heel liet gezelschap onlhaeld wierd de zael dreunde onder het geroep van Leve de Koning! Leve de Koninglyke Familie! en gedurende verscheidene minuten werd dit geroep op nieuw aengeheven cu telkens met verdubbelden geestdrift licrliacld. Wanneer de stilte hersteld was heeft RL Rogier den toast van M. den Burgemeester beantwoord roet eene welsprekendheid en cene zoo warme uitdruk king van vuderlandsche gevoelens, dat dit rnael het gezelschap zich door eenen oubeschryflyken geest drift liet vervoeren ;de zael dreunde op nieuw onder de geroepen van Leve de Koning! Leven de Ministers! welke geroepen nog verlevendigd wierden door de uitvoering van het onsterfelyk lieJ van Grétry Ou peul—on être mieux! Dit oogenblik van algemeene begeestering is vvaerlyk door geene peu te bc- schryveu. Ten 7 1/2 uren hebben MM. da Ministers het Banket verlaten om naer de Static te gaen, en nl de dischgenooten vergezelden hen in stoet. Intusschenlyd was de algemeene verlichting be gonnen. Op de groote merkt prykten drie zegebo- gens, namely k aen de ingangen der Kcrkstraet, der Lange-Zoutstraet en der Nieuwstraet, en locgewyd aen den koophandel, aen den Landbouw en aen do Nijverheid, en de welke met duizende verlichlings- glaeskens van verschillende kleuren versierd waren, alsook het golhische voorgebouw van het oud-stad huis, wnervan nl de bouvvliniën op de bekoorlykste wyze uitschenen. Toen MM. de Ministers uit het Stadhuis op de merkt kwamen, werd de Toren van het oud-Stadhuis eensklaps en als by tooversbg met bengalscli vuer verlicht. Op dit oogenblik leverde decs gedeelte der stad een opregt betoovercud gezigt op, en de verrukte toeschouwer kon zich gemakkclyk in eene van die fantuslieke steden wanen, waervan men de beschryving slechts in do Duizend en eenen Nacht aentrefl Ook was er maer ééne stem om den inrigler tan dit echt tooicrsehouwspcl, M. Van de Waele, bouw meester der stad, overliet wonderschoon effekt van zyn werk geluk te wenschen. Van de merkt zette dc stoet zynen weg voort langs de Leopoldslraet, die op eenp schitterende wyze verlicht, bevlagd en met eene byna ondoor dringbare menigte opgepropt was. Toen de stoet op de Esplanade acnkwnm, werd er een prachtig vuur werk afgeschoten in 't midden van de ontelbare menigte, die op alle stonden hare veirukking voor dit 1001 treffelyk schouwspel uitdrukte. Na het vuervverk hebben MM de Ministers op de vrienilelykste wyze hun afscheid genomen van de notabiliteilen der stad, en zyn onmiddclyk met hel konvooi van 8 u. 15 m. naer Brussel terug gekeerd, ten uiterste voldaen over de eerbewyzingen en het gulhartig onthael welke zy alhier genoten hebben. Aldus eindigde deze gedenkwaerdige dag, waer van de Aelstcnaers nimmer het geheugen zullen verliezen. By koninglyk besluit van 2 October zyn acngfuleld by dc ltcglbank tan Koophand.l te Aelst Voorsiltcr J.l. Cumonl-De Clercq, Ncuocianl te Aelst 2e Regters bg de zelfde Reglbank i. M. C. Van I.an- genbove, ni'gucianl te Aelst; —b. M. J. De Cta.cker Notie, neg'. iJ. c. M. F. Liollier, ne^1. lo GceraiT.lsbcrgcn. 3" Regters-suppleanten bg de zelfde Reglbank a. M. E. Van der Smissen, ncgucianl te Aelsl; 6. .M. Dekens, ncgocianl te Nuiovc. By koninglyk besluit van zelfden daluinisM.il J. Puppaeri, dokloor in de region te Brussel, tot tlreflii r by du kouphaiiJclsrcglbaiik Ie .teist benoem.I. Een koninglyk besluit tan den zelfden datum luidt als volgt Art. 1. Dc Reglbank tan Koophandel, te Aelsl daersc- Stcld by du «U tan -.6 jui.y tau bet loopei.deja.r, ;al zyne zittingen beu len te beginnen tan den 13 dtr louin ir.la niarnd octobcr.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1858 | | pagina 1