HET VERBOND VAN AELST. K00PIIANDEL. NYVERHEID. LANDBOUW. Aclsl16 October. JV 623. ZONDAG, 17 OCTOBER 1858. 12» JAER. Dit blad verscbynt alle zaturdagen. De prys van hel Abonnement is 6 fr. 'sjaers. Brieven, enz., francó'loe'J.e zenden. YZEREN WEG. Vertrekuren van Aclst. 1 Jul). (I) Dendermonde 5 35-8 30 9 25- 12 30- 3 05— 6 9 Lokeren 5 35 8 30 1230 6 9 Mechelen 5 351 8 301 exp. 1* kl. 9 251 3 051 6 »1 8 15d exp. 1- en 2* kl. Antwerp. 5 351 8 301 exp I* kl. 9 251 3 051. G 1. Brunei 5 351 7 40d 8 301 exp fkl. 9 25d II »d 3 .id 5 30d 6 >.l 8 I5d Leaven, Thienen, Luik, Verviers 5 3518 301 exp. 1' kl.9 25 3 051 6 »t Thienen. 8 15d exp. 1' en 2' kl. Landen 5 351 8 301 exp. kl. 9 25d 3 051. Aken, Keulen 5 351 8 301 exp. l'kl. 9 251 11 »d exp. 1* kl. (3 »1 Keulen) 8 iSdEXP. I» kl. - 2 55 Gent 3 051 exp. Doornyk, Mouscron, Kortryk, Ryssel (langs Gent) 8 25 12 25 2 55 3 051 EXP. Ic kl. G Doornyk, Mouscron, (langs Aeth) 7 40 5 30. Kales 8 25 1» en 2« kl. 12 25 2 55 I-en2ekl. 6 l«en 2» kl. - 5 20 Ninove, Geeraerdsbergcn, Lessen, Aeib 7 40 2 15 - 8 15. Dergen, Quiévrain, Braine. Charleroi, Namen (7 40 l*cn 2* kl. Namen) 2 15 5 20. Naer Aclst. 1« kl. 4 30 Van Antwerpen 6 15 10 15 2 5i Van Brussel 7 35 11 3j 2> 5 05 J8 Van Gent 7 8 45 2 15 4 45 7 40. Van Aeth 6 30» 10 4 10 7 20. Van Lessen 6 45 10 15 4 25 7. 30. Van Geeracrdsbcrgen G 55 10 25 4 35 7 40. Van Ninove 7 20 19 50 5 8 Van Lokeren 6 40 9 20 3 530 7 15. Van Dendermonde 7 15 7 55 11 50 I 40 —5 00- 7 45. Van üosiende 6 15—715 exp. 1« kl. 12 5 3C te Lede, de konvoois vertrekkende uit Aelst ten 3 25 behalve diegene vertrekkende uit Aelst ten 9-25 's morgens ten 10 —10 4 10, en uit Aelst, ten 7 40 2 15 5 20. (1) Nota. De letter 1 beteekent langs Tcrmondc cn de letter d langs Denderleeuw. Staen stil s 12 25 2 55 6 en uit Gent ten 7 8 45 2-15 4 45 7 40. f— le Gysegem al de konvoois n 9 's avonds. te Ternalh al do konvoois. te Idegem en le Santbergen, de konvoois vertrekkende uil Aelk HET BRANDMERK. t< Indien de liberalen boven liggendan is 't gedaen niet de religie, dan worden de kerken gesloten, de priesters weggejaegd en al de ryken opgeplunderd cn wel namentlyk de oude rykc vrouwkens. Zoo spraken de politieke pastoors en de klerikalcn totdekiezers, cn vele kiezers hebben bet geloofd Hewelde liberalen liggen nu boven, liggen verre boven't liberael ministerie staet voor lange jaren vast aen 't roerde overgroote meerderheid der kamer is liberael.... Hewel! is het nu gedaen met de religie worden nu de kerken gesloten, de priesters weggejaegd en al de ryken opgeplunderd...? Antwoord hierop, kiezers, gy die men zoo schandelyk by den neus heeft geleid? Bekent openlyk dat men u bedrogen heeft, of dat gy de domste menschen der wereld zvt. Verjariug der stichting van het Belgisch Ryk. Terwyl de Septemberfeesten, die jaerlyks ge vierd worden tot aendenken van de roemryke ge beurtenissen welke aen ons geliefde vaderland zyne vroegere onafhankelykheid en vryheid terug schon ken, steeds eeu onderwerp van algemeenc vreugde zyn voor de vryheidsminnende Belgen, en van open bare erkentenis jegens den Vorst voor zyne voor- beeldelyke getrouwheid aen de Constitutie dia wy ons zetven gegeven hebben, zyn die zelfde feesten by de vyanden van onze instellingen eenc gelegend- heid van biltere herinneringen, van vuige laslerlael en trouwelooze beschuldigingen. Doch, de boosaer- dige aentygingen van onze tegenstrevers vinden slechts ingang by de onwetende menigte en boeze men aen de klaerziende, maer regtzinnige katho- lyken zeiven niets dan medelyden of afkeer in. Hiervan zullen onze lezers een treffend bewys vinden in het volgend artikel dat wy onllecnen aen den Journal hislorique et littéraire, van Luik, een katholyk tydschrift, wiens opsteller, de achtbare M, Kersten, steeds de waerheid boven den party geest stelt. M. Kersten wederlegt de aenrandingen welke het ullramontaensch dagblad L'Univers lleli- gieux, van Parys, dezer dagen in eene briefwisse ling tegen de belgischc instellingen beeft afgekondigd ter gelegenheid der viering van de acht en twintig ste verjaring onzer ontvoogding. Ziethier hoe de geleerde scbryver zich uitdrukt Belgis mag nimmer het tydslip van zyne verlossing, van syne vrymaking, van zyne aenneining onder de onafban- kelyke en souvereine Slalen van Europa vergelen. Is er voor de volkeren een grooter geluk dan hunne nationali teit 1 En wat kan er, door hel bclgisch volk in Y byzondcr, hooger geschat worden dan door zyne eigene wellen bc- sluerd le zyn De Belgen weten wal zy van de vreemde domioatie uitgestaen bebbcn, en eene reeds langdurige on dervinding doet bun het geluk wacrderen 't welk zy ten gevolge van hunne ontvoogding genieten. Behouden wy op eene vadcrlandscbe wyze bet gcbcugcn van die groble gebeurtenis, en dal de verjaring onzer schei ding met Holland ten eeuwigen dage eene feest voor hel land zy. Docb, vieren wy deze verjaring zonder hoogmoed, zonder het minste belccdigend nadenken, zonder hael tegen bet volk met het welk de mogendheden ongclyk hebben gehad ons te vcreenigeu. Dit volk is voor ons een volk van broeders; cn, tikltegcnslacodc de geweldige scheiding en de verschillendheid van belangen, niemand staet ons nader. Indien wy eene diergelyke broedcrlykhcid weten te eerbie digen, zoo zullen onze openbare vermaken nimmer onze naburen kwetsen en Nederland, dat zelf by de scheiding gewonnen heeft, moet bet ons niet ten kwade duiden dat de geheugenis van onzo vrymaking door jaerlyksche feesten geheiligd worde. By deze manifestation is cr geene kwestie van oorlog meer; hel denkbeeld der worsteling welke deze verandering tcwege heeft gebragt, verzwakt van jaer lol jaerr, cn allengskens zal dit denkbeeld teenemael verdnynen. De beide volkeren, staellundiglyk gescheiden, zullen niet to min vereenigd blyvendc eenen hebben de anderen noodig.cn men moeier niet aen twyfelenof zy zullen, des noods, zich met elkander nauw Terbinden lol hunne gemeenzamelyke verdediging. Ten andere, de gelukkige gevolgen van deze vormveran dering verklaren cn billy ken die algemccne vreugde, en Belgie, zich alles herinnerende wat het sedert 1830 ge wonnen beeft, en alles wal cr onder hel beheer der vryheid is uitgevoerd, zoude niet kunneu nalaten er zich geluk over le weiischen. De goede uitval onzer Constitutieliet ge lukkig en voorzichtig gebruik dat ntcn gemackt heeft van onze instellingen, dc volbiaglen voortgang in al de takken van den nalionalen voorspoed, dc orde cn de gerustheid d>o niet opgebonden hebben te heerscben onder bel regiem dat wy ons zclvcn gegeven hebben, enz., zyn zoo vele redenen om ons le verheugen ca ons boe langer boe meer aen onze vryheden le verkleven. NogibaM. «;»JI uien, op Jets oogcnlillk zelf, meukchen die hel ons integendeel zouden willen doen berouwen wal er gebeurd is, en die poogeo den vreemdeling een valscli denkbeeld le geven van den toestand in welken dc belgiscbc katholieken inzonderheid zich bevinden zouden. Dusdanig is de zin van ccncn brief, uil Brussel toegestuerd aen bel ullramontaensch dagblad L Univers, lan l'arjs, en door dit blad over ecnige dagen afgekondigd. Volgens den cor respondent van bet franscli dagblad, zuuJeu dc bclgisclie kalbolykcn, onder het regiem dal zy zich zeiven gegeven hebben dc dupen zyn van hunne eigene trouwhartigheid, door gcenen scliyn van voorbcliouding in de Constitutie geschreven te hebben, en nch niet bet minste ondersteu- ningspunt te hebben gespaerd. Uit vrees van beschuldigd le worden van onverdraegiaerabeid, zegt de coriespondent, sloten zy God builende Constitutie,en wierden niet gewaer dat zy de deuren wyd open lieten voor de misleidende god heden van bel liberalismus. In ecu woord, de bclgische Constitutie is het werk van ecu blind vertrouwen in de liberale regtzinnigbeid en in de ir.enschclyke wysheid; cn dc politieke en zedeljke toestand van belgie, weinig of liever zeer slccbl bekend by den vreemde, bovenal in Erank- ryk, is verre van gunstig te zyn. Maer waerover klaegl men ui 't byzonder en wal kwaed hebben de bclgische kalbolykcn le verdutcn? Zy hebben zich geen enkel ondersteuningspunt gespaerd. Voorze ker hebben zy gedacht dal zy eeue genoegzame ondersteu ning hadden in de volstrekte vryheid, welke door dc Con stitutie aen dc uitoefening van hunnen godsdienst gewaerborgd is. Heelt deze vryheid bun ontbroken? Out- breekt zy bun lieden? En indien zy hun niet ontbreekt, welke andere ouderstcuning hebben zy van nooJe? Vinden dc fransche kalbolykcn en de katbolyken van de andere landen eene vastere en zekerdereondersleuning in dc weiten welke de Staet bun oplegt? In welk deel van de wereld gc- uiclen de kalbolykcn meer vryheid dan in Belgie? In welk land zyn dc kalbolykcn meer rcgistrceks, meer uitsluitend onderworpen aen bel boufd der Kerk? Waer onderwyzen en prediken zy, wacr vercenigcn zy zich met eene zoo vol strekte onafhankelykheid? Uit vrees van beschuldigd te woiden van ouvcrdracg- zaembeid, zegt de correspondent, sloten zy God builende Lonstitulieeu wierden niet gewaer dal zy de deuren wy d open lieten voor de misleidende godheden vaD hel liberalismus. Indien deze verwyling gegrond was, zy zoude voorzeker boven al moeten toegepast worden aen dc geeslclykcn die van het Nalionacl Congres deel maekten. Alaer boe zoude Cod uil de Constitutie gesloten zyn, wanneer de Constitutie eenc volkomcne vryheid aen de godsdienst wacrborgl? Indien het zoo was, dan zoude God uil de godsdienst zelve moeten gesloten zyn 1 Wel is wacr dat dc naem van God in de Constitutie niet geschreven staet, maer alwie rcglzinnig is en bel gezond oordeel behouden beeft, ontmoet God in al de schikkingen wacrin de bclgische katbolyken, in hoedanig heid van leden der Kerk, dc waerborgen van hunne rcglen vinden, cn wel naincnllyk in do artikels li, 16, 17 cn 20, alsook iu bet art. 117, hetwelk dc jacrwcddcu cn dc pen sioenen van debedienaersder eeredienslen ten laste van den Staet legt. En is God in de art. 79, 80 en 127, die do ver- pligling van den eed «kennen en handhaven, ook niet op eenc inwikkelyke wyze medebegrepen Indien God wezenllyk uil dc Constitutie ware gesloten geweest, wy zouden bel beheer der goddeloosheid en der godsverloocbening gehad hebben. Hoe zoude het katholyk Belgie dit beheer vrywilliglyk aengenomen hebben? Hoe zoude liet zich gedurende acht en twintig jaren aen het zelfde onderworpen hebben, zonder zich le beklagen, zonder tegenspraek, zonder bet gewaer le worden? Belgie, dal de plagingen van het gewezen gouvernement niet heeft willen verdragen, zou zich goedsmoeds voor de zaek der goddeloos heid verklaerd hebben, alloenlyk om niet beschuldigd le worden van onvcrdracgzaembeid 1 Men beeft overigens maer zynen tegenwoordige» godsdiensligen toestand te on derzoeken en onze bisschoppen te ondervragen om dien locslaDd met zekerheid te kennen. Laten wy deze overdrevenheden over acn het dagblad, 't welk hel noodig acht hel constitutionneel regiem te be lasteren en niet ophoudt bet zelfde le beslryden. Wal ons aengael, houden wy ons le vreden met gene w y hebben en hel gene wy zyn cn, de oogen werpende op hel overige ge deelte van het katholyk Europa, wachten wy ons wel van ons te mistrouwen van onze instellingen eu onze onder steuning elders te gaen zoeken. Bood \an 'l Ros Bayard. Wy hebben onze lezers in een buitengewoon nummer van dynsdag den val doen kennen van bel scbandblad dezer stad, dal door de publieke vcrontwaerdiging nedergeveld is. Alle treflelyke lieden, welke ook hunne gezindheid weze, zien met genoegen diergelyke schimpbiaden verdwynen. Maer belgene alhier eene hevige opschudding verwekt heeft, is de veropenbaring der nieuwe betrekkingen, die bestonden lusscben den slrouijen opsteller van '1 Ros Bay ard, en geeslelyke persoonen, die door iedereen met den vinger acngeduid w orden als stichters, geldschieters, opstel lers en verspreiders van een blad, dat gedurende eene loop- bacn van negen maenden modder en vynen narr het boofd wierp van staetsminislcrs, vollsverlengenwoordigers, open bare ambtenaren en ireft'elyke persoonen, aen wie men an- niets verwyten kan dan hunnen moed van opcnllyk eene politieke denkwyze te belydcn, tegenstryding aen strekkin gen van eene party, die onze konstilntioneele vrybeden ont kent, en die der prieslerheerschappy, de rykdom der kloos ters en de misbruiken van eene andere eeuw door list en geweld zoekt te herstellen. De maskers zyn afgerukt; le vergeefs zoeken de opsto- kers van walgelyke lasteringen en eerschendingcn hunne schacmte te vergen le vergeefs trachten zy ons te bedrei gen, zeggende. Dat de goede zaek niet zal verlaten worden en dal een ander blad de zelfde princiepen zal verdedigen.» Hoe Zy schamen zich niet dal schandaleus lasler- werk de goede zaek, en hunne eerschendingcn princiepen te noemen. Ware het niet dal wy cencn afkeer voor de personali teiten hebben, wy zouden heden met naem cn toenaem do verdedigers der goede zaek doen kennen. Wy wachten naer de vcrschyning van ,1 Ros Bayard, ii° 2, dat naer alle vermoedens voor stichters, geldschieters en opstellers zal hebben, de zelfde geestelyke persoonen dia reeds in onderhandeling zyn met Brl, opsteller van den Den derbode. Het was waerlyk dc moeite nietweerd van t' Ros Bayard te laten vallen I (Dendergalm.) In zyn nummer van zondag laetst zegt dc uitgever van Den Denderbodc inderdaed, dal er le Dendermonde een nieuw weekblad, den titel dragende van Den Belg onder zyn beslucr verschenen is. Een weekblad voor titel voerende Den Belg, opgesteld door mannen die deslyds in Den Denderbodc schreven Liever dat Belgie niet meei bestoet als onafhankelijke natie, dan met een ministerie Rogier-Frèrecn die in bel zelfde blad opcnllyk de gecsielroede van L. Napoleon ter hulp riepen om Belgie te komen kaslyden! een diergelyk week blad cn een dtergelykcn titel, zeggen wy, zyn ccne dubbele spollcrny. Hel blyft echter le zien of Den Belg by den klergc van het arrondissement medewerkers, ondcrsleunders cn rond leurders zal vinden, zoo als Den Dender bode a vindt m het arrondissement van Aclsl Wy twyfclen er acu.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1858 | | pagina 1