HET VERBOND VAN AELST. N' 656. ZONDAG, 5 JINY 1859. 13° JAKK. KOOPHANDEL. NYVERHEID. LANDBOUW. Aelsl, Juny. Dit blad verschynt alle zalurdagcn. De prys van hel Abonnement is 6 fr. Brieven, enz., franco loe te zenden. YZEREN WEG. Vertrekuren van Aelsl. 20 Mei 4839. (4) - 3 05 6 - 3 05/ 6 Van Antwerpen 6 15 10 !5 2 50 nr. l« kl. 4 So. Van Brussel 7 35 11 3o 2 o 5 06 7 15. Van Gent 7 8 45 2 15 4 45 7 35 Van Aelh G 30 10 u 4 20. Van Lessen 6 45 10 15 4 35. Van GccracrdsbergeD G 55 10 25 4 45. Van Ninove 7 20 10 50 5 10. Van Lokcrcn 6 50 9 25 3 530. Van Dendermonde 7 15— 7 55 11 50 I 40 —5 #0 6 os Van Oostende 6 15—715 exp. kl. 12 5 30. Sfnen e(ll Lede de konvoois vertrekkende uit Aeist ten 8 25 12 20 - 2 50 - 8 05 - en uit Gent ten 7 - 8 45 - 2-15 - 4 45 7 35. - te Gnseaem al de knnvnni» behalve diegene vertrekkende uit Aelsl ten 9-35 "s morgens. le Ternalh al de konvoois ter uitzondering van bet gene vertrekkende uit Aeist ten 8 10 's avonds le Ideaem «n m Santbergen, de konvoois vertrekkende uit Aeth ten 6 30 10 4 20, en uil Aeist, ten 7 45 2 15 5 20. 'u-ujim cn to (l) Nota. De letter beieekcnl langs Tennonde en de letter d langs Vcndcrlevuir. Dendermonde 5 35 8 30 9 35 12 30 Lokeren 5 35 8 30 12 30 6 Mechelen 5 35/ 8 30/ bxp. f kl. 9 35/ 8 led bxp. 1' en 2* kl. Antwerp. 5 35/ 8 30/bxp. kl. 9 35/ 3 05/. 6 Brussel 5 35/ 7 46d 8 30/ bxp kl. 9 30d 11 »d 3 »d 6 30d 6 1./ 8 lOd. Leuven,Tbienen. Luik, Vcrviers 5 35/ 8 30/ exp. 1«kl— 9 35/ 3 05/ 6 Thienen. 8 lod exp. Ie en 2* kl. Landen 5 35/ 8 30/ bxp. 1* kl. 9 35/ 3 05/. Aken,Keulen 8 80/ exp. I'kl. 935/—8 sod exp. I« kl. -3 05/ bxp. - 8 05 Gent. Doornyk, Mouscron, Kortryk, Ryssel langs Gent) 8 25 12 20 2 50 3 05/ exp. 1° kl. 6 Doornyk, Mouscron, langs Aelh) 7 45 5 20. Kales 8 25 1* en 2« kl. 12 2o 2 50 l"en2« kl. 6 fen 2e kl. Ninove, Geeraerdsbergen, Lessen, Acth 7 45 2 15 5 20 Bergen, Quiévrain, Braine, Manage, Charleroi, Namen 7 45 I' en 2* kl. voor Namen. 2 15 520. IVacr Aelsl. HET BRANDMERK. Indien de liberalen boven liggen, dan is 't gedaen niet de religie, dan worden de kerken geslotende priesters weggejaegd en al de ryken opgeplunderd cn wel nainentlyk de oude rykc vrouwkens. Zoo spraken de politieke pastoors cn de klerikalen tot de kiezers, en vele kiezers hebben het geloofd Hewelde liberalen liggen nu boven, liggen verre boven't liberael ministerie staet voor lange jaren vast acn 't roerde overgroote meerderheid der kamer is liberaelllewel is het nu gedaen met de religie worden nu de kerken gesloten, de priesters weggejaegd cn al de ryken opgeplunderd.. Antwoord hierop, kiezers, gy die men zoo sehandelyk by den neus heelt geleid? Bekent openlyk dat men u bedrogen heeft, of dat gy de domste mcnschen der wereld zvt. Zondag laetst liccft alhier de vergadering plaets gehad van de leden der Libeiale Associatie van ons arrondissement, om overtegaen lol de herkiezing van het besturend comité voor het jaer 1859, door het reglement der associatie voorgeschreven. De aenwezige leden waren ten gctallc van 72, onder welke men de deputatien van Geerardsbergen, van Ninove, van Sotlegem en van vcrscheide gemeen ten des arrondisscmcnts bemerkte. De vergadering wierd voorgezeten door den achtbaren M. Cumont- De Clercq, oud lid van de kamer der volksvertegen woordigers. Na de openings-redevoering door M. den president uilgesproken, en dewelke levendigljk wierd toegejuichd, heeft M. de advokaet De Ryck, sekretaris der associatie, het verslag over den toe stand derzelve gedurende hel jaer 1858 voorgedra gen. Wat men vooral met voldoening uit dit verslag bemerkt heeft, is dat het getal leden gedurende dit jaer met 35 vermeerderd is. Vervolgens is de vergadering overgegncn tot de kiezing van liet comité, samengesteld uit 15 leden der stad, en 5 gekozen uil elk kanton van hel arron dissement. Het bureel is gehandhaefd geworden als volgt: Voorzitter, M. Cumonl-De Clercq, oud lid van de Volkskamer, President der regtbank van koophandel; Ondervoorzitters, AIM. De Gheest burgemeester, en De Craecker-Notté, schepen der stad Aeist; Sekretaris, M. B. De Ryck, advokaet. Na de stemopneming, waervan de uitslag door dc vergadering met toejuichingen onthaeld wierd, heeft M. Cumont-De Clercq in treffende en diepgevoelde bewoordingen doen uitschynen hoe betreurlyk de aftreding is van M. Verhaegen, Je moedige en ver standige inrigter der liberale party in Belgie. lly heeft aen de vergadering voorgesteld liaer spyt te kennen te geven over het onwcderroepelyk besluit door den achtbaren Voorzitter van de Kamer der Volksvertegenwoordigers genomen, door de hoop uillediukken dien beroemden burger eerlang op hel politiek, tooneel te zien wederkomen in liet be lang der party welke hy zoo wecrdiglyk vertegen woordigd heeft, en in het belang van het behoud onzer zoo schoone cn vrye instellingen. Dit voorstel werd by eenstemmige toejuiching en onder het ge roep van Leve 31. Verhaegen! aengenoraen. Na de zitting hebben de leden der Associatie zich vereenigd aen een banket, in het hotel De lieurs van Amsterdam. By het nagerecht heeft M. Cumont-De Clercq den volgenden toast uitgebragl: Mynheeren, ik heb de eer u eene toast voorlestellen welken steeds door al dc Belgen met geluk wordt uitgebraglacn den Koning! wien wy de eer cn den voorspoed van ons schoon vaderland verschuldigd zyn. Onze politieke tegenstrevers hebben de pretentie zich met den titel van conscrvateurs te versieren. Wy hebben, veel meer dan zy, het regl dezen titel te wederei- schen. Indien onze nationnalitcit en onze vryheden bedreigd waren, het is ontegensprckclyk by de libe ralen dat men het meest verknochte mannen zoude vinden om dezelve te verdedigen, zelfs ten pryzë der grootste opofferingen. En dacr onze liefde voor de vryheid onofschcidbaer is van de liefde welke wy onzen beminden Koning en deszelfs stamhuis toe dragen, zoo mogen wy verzekeren, zonder vrees door de daedzaken te worden gelogenstraft, dat, indien eenig gevaer hen bedreigde, het by de libeialen zou wezen dal zv de verknochtsto verdedigers zouden vinden. Drinken wy dus tereere van den Koning en van onze vryheden! Daerna heeft M. Van Santen, van Geerardsbergen, een toast toegebragt aen der. achtbaren Voorzitter, wiens verkleefdheid onvermoeibuer is. Nadien heeft M. Ue Deyn, oud-notaris le Ninove, een dronk ingesteld op de ontvoogding der buiten kiezers. Ten slotte heeft M. de advokaet De Ryck een treffende oproep gedaen tot de eendragt der libera len. Het is onnoodig te zeggen dat al deze toasten met den mecsten geestdrift zyn toegejuicht geworden. Kortom, de vergadering was overheerlyk en ont zagwekkend en zal niet weinig bygedragen hebben om de vriendschapsbanden lusschen al de liberalen van bet arrondissement nog nauwer toetehalcn. Indien dc veiligheid van Belgie nieuwe waerbor- gen noodig had, het zou dezelve vinden in de hou ding van Duitschland en Engeland. De eerste dezer mogendheden, door hare belangen zoowel als door hare verbintenissen geroepen om onze onafhanke- lykheid te ondersteunen, heeft, om deze taek te vervullen, niets anders noodig dan de eendragt en de standvastigheid die meer dan eens acn hare gouvernementen ontbroken hebben, en wel tot zoo verre dat de werking barer krygsmaglen cr door verlamd waren. Doch, de geestdrift welken hart bevolkingen beloonen by het enkel gerucht van eenc verre afgelegene worsteling, bewysl genoegzaam met welken drift zy zich vereenigen zouden om hel gemeenzame!) k vaderland le verdedigen, indi.n de linie van den Rliyn cn van de Macs, door de inruk king van een veroveringsleger op het belgisch grond gebied, bedreigd wierd. Wat de engelsche natie betreft, die acn dc ver dediging onzer provintfen ten allen tyde al zoo veel gewigtigheid heeft gehecht als hare souvcrci- nen, de onderstand welken hacr verbond ons ver zekert, wordt meer dan ooit gewigtig door dc spoedige ontwikkeling van liaer leger het welk zy heden lol ccne builcngcwoone evenredigheid ver meerdert. Hare soldalen, tol hiertoe ontzaggclyk door hunnen moed, zullen het thans ook wezen door hun getal, en indien eene curopische worsteling moest uitbarsten, zy zal die soldaten bereid vinden om er een even zoo wcrkzacm deel aen te nemen als de bondgenootcn nevens de welke zy onder Willem en onder Wellington streeden. Degenen die eenig belang hebben gehecht acn dc bedreigende ontwerpen met de welke het tegen woordige gouvernement van Frankryk kon beschul digd worden, moeten dus gerust gesteld zyn door de verzekering van de voortacn onoverwinnelykc hinderpalen welke dc uitvoering van diergelyke ontwerpen ontmoeten zoude, liet is mogelyk dut Oostcnryk, alléén voorde ovorheersching van Italië tegen de fransche legers worstelende, de ncderlaeg bekome op het terrein op het welk hare in den kryg onafgerigtc soldaten legen over de regimenten van Afrika cn van Krimëen staen, en wel in 't mid den van eene vyandige bevolkingmaer het is volstrekt onmogelyk dat al de dapperheid van die verhardde regimenten ter zelvcrlyd zegenviere over de strydmugten die thans leeron hun te wederslaen en over degenen die hendes noodsvan onze grenzen zouden terug slooten. E11 voor wat het schynbeeld van een russisch verbond betreft, de onrust welke het verwekt heeft komt niet minder hersenschimmig voor onder hel enkel oogpunt der ufgelegendheden en der getallen. Maer het is niet alleenlyk de bestendigheid van ons nationnael bcstuen die blykbaer te voorschyn komt uit dc beloogingen waervan de naburige ian- den het tooneel zyndeze beloogingen laten ook klaerlyk de noodzakclykhcid uitschynen van de po- lilieko wnerborgen van het grondwettelyk stelsel vooi de volkeren van hei vaste land. Terwyl het fanatisrnus of den geest van mouwvagery zekere partyschryvcrs ucndryft om hol parlementair gou vernement met even zoo veel onbeschofiheid als plompheid uiltemnkcn voor alles wat slecht is verheft zich overal do slem der volkeren rondom Frankryk om het wantrouwen te bestatigen welk het despotismus inboezemt. Ilet is geenszins van de fransche natie dat Duitschland en Engeland vrees hebben, maer wel van hel gezag van eenen vrymag— tigen vorst, die met een enkel woord geheel Europa aen het wankelen kan brengen. Voor wat eigenllyk ons aengact, wy geloovcn geenszins aen de reusachtige ontwerpen welke men hem toeschryft; maer het achterdenken is zoo alge meen, dat al dc gouvernementen met den stroom der dcnkwyzc zullen te rekenen hebben. Frankryk zal langs heen den Rliyn en dc Zeeëngte van Kalos gecno genogendheid meer vinden; het kan zich aldacr aen gecnerlei verbond noch acn gecne hoe- genaemde duerzamo onzydigheid verwachten zoo lang het ontbloot zal wezen van het regt om zelf zync lotbestemming lc regelen, zoolang die lotbe stemming zal afhangen van de beslissing van éénen man alléén. Hy, voor wien deze les het gevoeligste moet wezen, is de souvercin wiens poogingen om het algemeen mistrouwen te doen ophouden, lot nutte loosheid veroordeeld zyn, ten ware hy eindigde met aen zyn volk en acn Europa eene lot nu toe onver wachte waerborg te geven van zyne goede trouw, door het volbrengen der beloften van vryheid welke hy onlangs uitsprak cn waervan de verwezenlyking het cenigslc middel zou zyn om de zedelyke grond slagen van zyn gouvernement en van den curopi sche vrede lc bevestigen. Journal Je Gand.) Macndag aenstaende zal liet Depot vao liet 2e Reg'. Jagers lc paerd, sedert vyf jaren alhier in bezetting, onze stad verlaten cn nacr Leuven vcrplaetst worden. Dit ver trek wordt liicr met spyl acnzien dewyl dc officieren, als mede dc onder-officieren en soldalen, de gcncgcndlicid verworven badden van heel dc burgcry, met de welke zy steeds in de vriendelyksle betrekking stonden. Hel Depot der Jagers zal, zoo als wy reeds gezegd Lebben, albicr vervangen worden door de depot-compagnie van tiet Regiment der GiJscn. Op bel oogenblik zelf dal wy verleden zaterdag de brandramp vermeldden, welke te llaellerl dacgs le vuren dc bofslede der weduwe |)o Uoeck in asscbe legde cn door den donder veroorzaekl werd. brak op nieuw een onwedcr boven onze stad en omstreken los, en viel de bliksem op

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1859 | | pagina 1