Overlyden. te ontwapenen, 1,500 van hen werden gevangen genomen en mei boelen tot 4,000 gulden geslagen. Men nam ze willekeurig gevangen, op deze wijze waren zij verpUchlde slad le onlvluchlen. lien gansch leger nonnen, paters en pastors waren met de Spanjaards teruggekeerd. Ryhove en Oranje, alzoo eindigde de geleerde en welsprekende redenaar, hadden gepoogd aan ons vaderland eene grootheid le verschaffen, die het gemaakt had tol een der eerste landen van de wereld. Met hel mislukken van hunne pogingen was, voor eeuwen misschien, de groolsehe toe komst die onzen stam voorbehouden scheen, verloren. Do gebeurtenissen van (lent, de bemoöingen van Hembyze droegen niet weinig bij uui de po gingen van Oranje lot Godsdienstverdraagzaamheid in de tot eenheid te versmelten Nederlanden, le vernietigen. In Hembyze hebben wij den man leeren ver achten, die zich groot wilde maken door hel involgen der blinde hartstochten van het volk, ui 11 vnow, den Nederlands-gezinde die aan liet gruuie Vaderland gehecht bleef lol bet einde vau zijn leven. In onze eeuw werd het plan van Ryhove en Oranje nog hervat, de vereenigde Nederlanden hersteld, Geut was en bleef lang trouw ver knocht aan Oranje maar ook de tweede maal was hel de partij die haren slcrkslen steun bij Walen en Katholieken vond, die moest zegepralen. Herdenken v ij het echter dankbaar tenslotte, dat zoo de sloltelijke banden lussclien ons en Nederland verbroken zijn, de zedelijke banden van vriendschap cn samenwerking immer sterker en sterker worden. Gent, nu nog, onderscheidt zich in Zuid-Nederland door zijne liefde voor zijne broederen uit hel Noorden, de landgenoten van Oranje, hel volk dal Ryhove onthaalde toen hij de vernedering zijner moederstad ontvluchtte. Het liberale en leerzuchtig Aalst bedankt M. Max Rooses voor deze schoone en diepdoor dachte rede, die door de talrijke aanhoorders aandachtig nageluislertl en mei daverend hand geklap werd begroet. Gemeenteraad. Openbare zitting vail den 2U Januari 1872, ten 11 ure 's morgens. De raad is voltallig behalve M. Van der Smissen, die afwezig is om rede van ziekelijkheid. M. Van Wambekc geeft lezing van zijn verslag bestuitende lot den kosleloozen afstand aan het gouvernement van een perceel gronds voortko mende van de afbraak van hel gewezen hotel de brij Koningenmet last voor den Slaat er ten zijnen koste een brievenpost en telegrafburool opteriehten. Hij ontwikkelt de voordeden welke daaruit voorde slad zullen voortvloeijen en eindigt mol le zeggen dal hel eene voortreffelijke zaak voor dg.sliid.is. M. DeRyck vindt integendeel dat het voor do slad eene zware opoffering is, lot dewelke hij niet wilt medewerken. Sedert do Majorité hieraan hel hoofd is, heeft zij niet opgehouden do strengste spaarzaamheid in alles en voor alles le prediken. Men heeft de Hospicien hare onderstand*gelden onttrokken aan hel Bureel van Weldadigheid heeft inen de dringendste hulpgelden igeweigerd en nu wilt men aan 'l gouvernement een cadeau vanoö.UUU franks geven. Hij begrijpt in 'l geheelc de noodzakelijkheid niet vau deze plotselinge ver- kwasting. Hij bekent dat een post-en Iclegrafüurcel in T midden der slad noodzakelijk is, terwijl de verplaatsing van lokaal, nu naar de eene straat en dan naar eene andere straat, zeer onaangenaam is. Hij herinnert dat er destijds geene spraak was van üe oprichting van een monument als hetgene waai van thans kwestie is, en dut, wanneer men er van gesproken hoeft, al de raadsleden het daar omtrent niet eens waren, dewijl M. Monfils er liever eene overdekte markt voor de boteren het vlecseh zoude gemaakt hebben. Toen etnige leden der majorité, zonder daartoe eenig mandaat te hebben ontvangen, zich bij den tocnmaligen minis ter van openbare werken, M. Wasseige, hebben begeven, kon de raad er niet aan denken den grond kosteloos aan het gouvernement aftestaan. Tol staving van zijn gezegde herinnert de redenaar de stappen te Brussel gedaan door wijlen onzen bc- ireutücn Burgemeester en hem, om den heer Minister bekend le maken dal de geldmiddelen dei- stad aireede le zeer bezwaard waren om haar nog nieuwe opofferingen opteleggen. Hij is van gevoe len dal de kosleluozc afstand niet kan worden aangenomen, maar dat men den Slaat zou kunnen voorstellen dat hij ons jaarlijks eene zekere som vooi Oen afstand ten eeuwigen dage zoude betalen. Spreker Voegt er bij dal M. Van Wambekc, iu de voorgaande zitting beweerd heeft, dal de slad Leuven op dees oogeublik hel gouvernement een <uiioerde pand, ter waarde van honderd duizend franken, aanbiedt, om er een post bureel opterieh ten. Deze beweeruig is strijdig met de waarheid, dewijl hel blijkt uil inlichtingen, door hem inge wonnen, dal geen hoegenaamd aaubod van dit glacli door hel gemeente beslier van Lcuveu aan liet gouvernement gedaan is. M. Van Wambekc beantwoordt eenige grieven door M. De Ryck opgesomd legen de meerderheid van den raad Ju protesteert tegen de .uzichlcn van dc'n redenaar. Indien er subsidieti, door de Hospicien en door bet Bureel van Weldadigheid gevraagd, niet zijn toegestaan geweest,'t is omdat de uilgaven van die twee gestichten steeds vermeerdereu en dat uieu de uilguvn navolgeos de inkomsten moet bepalen. Hij vindt dal de majorité meer gedaan heelt dan hare voorgangers. Vervolgens terugkomende lot de kwestie die op de dagorde staal, namelijk de koslelooze grondsaf- slaiid zegt hij. dal noch liet gouvernement noch de 'wetgeving, nooit een diergelijk wetsontwerp voor eene slad van tweeden rang zullen aannemen, indien deze zich genie opofferingen wilt getroos ten llij vmdl dat ïudien het gouvernement alhier een monumentaal hotelvoor de brievenpost en den tclegraf wilt oprichten, de stad daaruit een groot voordeel zal trekken en zich te recht over het bezit van ecu diergelijk geslicht zal mogen roemen. De zaak is aangevatmen moet ze aannemen of ze laten varen. Hel is ten andere lijd dat de kw estie beslist worde. Zij zal ter Kamer der Volksverte genwoordigers in beraadslaging worden gebracht, eu vele redenaars zullen vinden dat de opofferin gen, hel gouvernement opgelegd, zeer zwaar zijn. M. De Ryck protesteert tegen do gezegden van M. Van Wambeke volgens welke hij, De Ryck, ooit de gedachte zou hebben uitgedrukt den grondwaarvan kwestie, kosteloos aftestaan. Spreker heeft gezegd dal hij zoude getracht hebben de opoffering, der stad opgelegd, zoo licht mogelijk te maken. Hij vindt dat de grond welke de Slant neemt, te groot is en dat een post-en telegrafburcel vol doende is. De oprichting van oen hangar is over tollig in aanzien van dc nabijheid der spoorvveg- slalie die slechts op vijf minuten van hel oplerichleu postbureel afgelegen is. Hij vraagt of hel voor 'l gouvernement wel zoo lastig zou vallen aan de slad eene schadeloosstelling le betalen Tot staving van zijn gezegde, wijst de redenaar op eenije sleden die hun postbureel hebben dal door den Staal betaald is, en eindigt met le verklarcu dal hij in zijne conclusion volhaardt. M. Levionnois protesteert tegen het verslag van M. Van Wambeke die zegt dat de raad eenslemm.g is geweest om de zaak, zooals hel verslag ze voor draagt. goedtekeuren. Volgens hem is de gewich tigheid van een postbureel niet in evenredigheid uiel de aanzienlijke opoffering welke men de stad wilt opleggen, llij doet een tegenvoorstel, hierin beslaande, dal de stad zelve een postbureel zou laten bouwen,'l welk aldus haren eigendom zoude blijven. M. Belhune waagt eenige opmerkingen die van wege M. De Ryck een schertsend antwoord uitlok ken, T welk den overhamschen redenaar al de be lachelijkheid van zijnen onnoozelen zeever doen gevoelen. M. Van Wambeke komt op zijne vorige opmer kingen terug en zou gaarne vaststellen djt hij, ge durende de lange onderhandelingen welke no pens de zaak hebben plaats gehad, den grond in kwestie niet kosteloos wilde afstaan. Indien hij eindelijk heeft toegegeven, T is omdat er geen mid del was om er anders mede gedaan te maken. In dien, zegt hij, de raad het aaubod verwerpt, dau is de zaak verloren. M. De Ryck verkiest geen postbureel te hebben, liever dau de slad lot eene geldopoffering van 55,000 franks te dwingen. De stad zou later hare foudson wedertrekken door den grond bij gedeel ten te verkoopen. M. Monfils spreekt eenige woorden ten voor- deele vau deu cadeau, uau het gouvernement te doen, 0111 een postbureel in 'l center der stad le bekomen. Hij zegt dat de stad Aalst veel meer markten of openbare plaatseu bezit dan «enige andere slad, van gelijken rang, des lands. 'Is dus om ei nog céuj meer te hebben dal hij, adder- zins iu alles zoo karig 5o,0ü0 franken uil de stadskas wilt werpen. Dit vindt hij waarschijnlijk veel liefdadiger dau een paar duizend frauken toe- lesta.ni om onze behoeftigen eeue hulpeude hand toetereiken. M. Van Wambeke legt zijn voorstel in stemming en de majorité neemt hel ccnpariglijk aau, dal is met 7 stemmen tegen 5. Na deze stemming zegt M. Van Wambeke dal hij al liet mogelijke zal doen om iels van het gouver nement ten voordode der stad te bekomen. Wij houden ons echter overtuigd dat Zuster Anua niets zal zien komen. Dc openbare ziltiug wordt gesloten. Dal de koslelooze afstand der gronden van hel gewezcu hotel der Unj Koningen reeds eene geklonken zaak was vóór de zitting van gisteren, en dat de raad slechts voor de (riem was bijeen geroepen, 0111, in schijn, over dien afstand le be raadslagen, is klaarbjk gebleken uit de lezing, door M. De Ryck, vail eeuen blief, uitgaande vau het departement van openbare werken, waarin dit departement zijne dankbaarheid bei .igl voor den cadeau welken de slad Aalst aau hel gouverne ment ten gesclicuke geeft. Eu M. Van Wambeke die dau nog de spotzucht zoo verre dreef de stad over die belie affaire proficiat te wensclien Is het mogelijk op eeue hatelijkere wijze met ccue gan- sctie bevolking deu gek le scheren Nacht congres. De vergadering grijpt plaats in een salon van M. Ui WolfSchepen. (Het is rond tien ure. Niemand in de gebuurte is nog op, en de mauu hangt uithaar twijfelach tig en op dit oogeublik beneveld licht is wonder gunstig om deze geheime samenkomst nau liet alles doordringend oog van pater Alleswetend te ontrekken.) Schepen. Welkom, Notarishebt gij wel upgemeikt of u niemand heeft zien binnen komen P Notaris. Er is geen levendig hart in de straat, wees diesuangaande gerust. Schepen. Onze vrienden zullen niet vertoe ven. Welnu, ik hoor eone weifelende bewe- cii,..het zijn de vrienden Raes en De Bièvre. De Doktor zal om lien ure slipt hier wezen. Zijn wij stil, want niemand iu het huis mo l van onze bijeenkomst welen. Want met vrouwen cn dienstboden moet men tegenwoordig een oog in 'tzeil hebben. Raes. Eilaas! Francis, g'liebt maar al le veel gelijk. Ik weet er van te spreken en alles komt uit en de duivel weel hoe. Schepen. Zeg dan toch teu miuste God weet hoe, vriend; zijn wij niet do vertegenwoor digers van den heiligen godsdienst? Stil,er komt iemand binnen. All l vriend doktor, het was op u dal wij waclilteden. Wij zijn nu allen bijeen, Mijnheeren, komcu Wij dus oumiddelijk ter zake. M. Monfils heeft mij verzocht UI. tea mijncn't bijceu to roepen om samen ceu besluit le uemdii nopens de geheime vergadering die, volgens hel Verbond, onlangs in het landhuis heeft plaats gehad eu op dewelke men niet een ouzer heeft toegelaten. Doktor. Deze doenwijze, Mijnheeren, heeft mij inderdaad hoogst bekommerd eu teu diepste verontwaardigd. Waarom, inderdaad, moet ons min recht toegekend worden dau uau onze andere kollegos van deu raad. liebbeu wij miu dau zij voor ouzo zaak gedaan Raes. Dut is waar, Doktorik vind ook dat het onbetamelijk is. De BièvreIk ben er ook hoogst over ver wonderd bijzoodetlijk dat mou De Wolf, Ver- brugghcu, Raas cn mij.iu deze uitsluiting begre- peu hebbe. Voor deu Doktor begrijp ik zulks nog vao wegens Pater ltcklor. Die mauneu zijn toch zoo wraakzuchtig nochtans is dezen hier nog niet lang, anders zou ik veronderstellen dut hij zich nog heden wreekt over die brieven welke de Doktor, in dee tijd, hel Verbond toestuurde en waarin hij de Hoogeschool van Geut.... Doktor. En Van Wambeke dan, die de glazen van hel bisd.. Schepen Mijnheeren, vermijden wij bittere herinneringen. Het doel ouzer samenkomst ligt immers daar niet. Notaris. Dut do wil van Pater Rektor ge schiede. llij moet zijne reden gehad hebben om le handelen gelijk hij gehandeld heeft, llebben wij niet beloofJ blindelings le gehoorzamen. Ten andere laten wij de slimmen maar doen. Zij zijn slechts met drij. Wij zijn hier meekdeuiieid eu Pater Rektor zelf heeft ons dezes voorrechten leeren uilbaten. Zijne lessen zouden wellicht legen hem zelf kuuneu kecren. Jesuit legeu jesuit. (De Wolf gual sluipend aau de voordeur loeien of er niemand aan du waterveosler, luistert Raes. Voorzichtig, Jef, voorzichtig. Want moest men zulke propostea liooreu Doktor. Hij heeft, Jan ver.... gelijk Is hel dierwijzo dat men ous iu het algemeen,eu mij, die gedurig aan de geweldigste aouraudiiigeu ben blootgesteld, over onzen iever voor de partij beloont Schepen. Wees bedaard, Doktor, en troosten wij ous. Van Wambekc en Belhune moeten blik sems wel gewaar wordeu dut zij gauu buiten viiegeu om leeds zoo laug op voorhand voor liuuue persoonlijke handhaving le zorgen. Ik veronderstel hier uil dat wij op vastere voeten staan. Doktor. Gij lieden, ik geloof het Wilgij hebt nooit welk eene vuile zaek moeten effen strijden. Alles is altijd op mijnen rug geschoven geworden en nu zou hel zoo zijn dut Schepen. Is hel slechts nu dat gij de uitba ting uwer schijnvrieudeH ontwaart eu waarom hebt gij er iu toegestemd Doktor. Oh vriend, men zegt dat ik zulks uil lauiereu hoogmoed deed maar men kan dit alles niet uitleggen zonder spreken. De kalau- disiemijn broeder de pastoreen beetjehel gezagen overigens Pater Rektor en den bisschop'I ziel er hem lief uit. (Ohware ik nog in deu tijd der Hoogeschool van Gent Zeg eeus, Dc Wolf, deukt gij dat meu u miu dun ui ij mankeert Schepen. In 't geheel niet. Ik, Schepen, was ik dan slechts eeoo pop die men tot dit ambt ge bruikte. De Bièvre. - Het is dierwijzo dat ik uwe be noeming heb hooreu uitleggen. Maur de kwfku- tongeu zijn Doktor. Gedenk, Frans, dat gij door de liberalen zijl genoemd geweest en dat deze wel weten wie zij nemen. Belbuoe was zeer sterk op bel Scbepcusambt uit. Maar deu ouden Burge meester kende hem te wel. (Ouder ous, het is toch eene.i ouverdragclijken hoovaardigaard. En tol wal goeos is hij, om GoJs wille, bekwaam Heelt hij ul eens gegaapt zonder de grofste bees- lighedcn uittekrumen eu zeggen dal dit Burgemeester zou moeten geweest zijn U... Allen gelijk. 't Was toch wut vet. Doktor.llij dacht er zoo zeker van te zijn, dal hij zich door de boerca vau Mijlbeke M. de Burgemeester deed noemen. Notaris. Vau Wambeke is te wakker, jongens. Hij heeft reeds met M. Lienarl, van zaliger memorie, die zeker niet dom was, geleefd gelijk met eene doode muishem al zijne popu lariteit, zijii gezag, ja zelfs zijne gezondheid in hel verdedigen onzer vuilste akten eu nesten doen verspillen. Nu is hij met Belhune aan '1 spel. 't En zal met dezen Phenix zoo lang niet duren, 't Is waar dut dezen noch kennissen, noch schitterende toekomst, noch persoonlijke waarde te verlitzcn heeft. Maar terwijl blijft die fijne vos altijd uit hel spel. Kortom, wij zijn hier slechts zijne dupen. Mijn broeder Charles begiot bet ook al gewaar te worden. Doktor. Dal hij wachte tot met de aanstaan de kieziugcu. Mijn besluit is genomen en 't zal er sluiveu. ik beu onafhankelijk. Niemand kan mij doen zwijgen, En is 'l dat Byl niet durft, ik zul hem eens arrangeren Allen gelijk. Doktor, slil u, om Gods wille M gr. zegt ons gedurig dat wij voor de goede zaak vervolging moeten dulden. Gaat gij dan toch tweedracht zaaijeu. Alsdan zoude het met ons allen golijk gektonkeu zijn. De BtècreWat zoudet gij nu vau zin zijn to doen t Is or diesaangaande een ontwerp. Le" het mij klaar uit opdat wij niet uitmeten gelift mot do kiezing voor deu jesuit en den champet ter. Raes. Ik weet ik wel wie zijne les slecht onthouden had, maar.... Schepen. Ten allen gevalle, Doktor, ben ik van uw gedacht niet om er aau Van Wambeke van te sprekan. Want alsdan zal hij iu het Sche- pen-kollegie gedurig op mijn kap zitten en ga weet hoe hij is. Ten andere, verwittigd zijnde zal hij nog gevaarlijker wezen. Notaris. Willen wij liever met onze vier gedurig tegen hom werken. Hij zal zich op liet einde wol moeten ovorgeven. Hij zal moeten bersten of buigen. Ik zal 't ten andere eens aun Charles vragen. ScKtpen. Dit ook i9 a! onmogelijk, Notaris want zoohaast bij tuiks ontwaart, zal llij ons lec- iiemaal onder het voetvolk steken cn met Pater Rektor alleen zijne foefen maken. Doktor. Ik ben er voor on het moet cr door Niet langer dun morgeu Eensklaps gaal de deur open. 't Is midder- nacht, de geliefkoosde uur dor spooken, jesninlen eu francmacons. Pater Rektor verschijnt o|. de zijde, en de vergadering, met eene hartroerende eenparigheid, valt op de bcido kulëii eu verwekt met leedwezen heer Rektor, «ij zijn niet waar- dig dal gij konn schuilen onder ons dak, maur draait alleenlijk uwou drijtip en wij willen snellen al waar hij henen w jst [Ucdtgtdeeld.) Liberale Alliance ler slad Aalst- Op zaterdag, 3 februari, om 7 ure 's avonds stipt tv beginnenzai or in do zaal der liberale Alliance, in den Graaf van Egmontdoor den heere Bergmaan, doktor in de rechten te Lier, ccue voordracht gehouden worden over dm Patri ottentijd in ons Vaderlaud. Alle dc Heereu Leden van stad en van het Arrondissement worden hij deze, tot deze voor dracht uitgenoodigd, en alle liberale vrienden zullen lot dien avondstond toegelaten worden. In den nacht van dijnsdag lot woensdag is op de lijnwaadbleekcrij van M. August Scliueruiaus, alhier, een stuk lijnwaad gestolen door eenen per soon van Haallert, die door onze policio reeds u. t zijnen buil was aangehouden en in ver zekerde b< - waring gesteld, toen M. Sehuermaiis aanklacht der diefte kwam doen. Men verzekert ous dat m dief een oud veroordeelde is. Burgerlyken stand der stad Aalst. Aangiften van den 12 tot den 20 Januari GEBOORTEN. rriBttue.'vk 12 01 VrouwetjK 9 HlfWELYKEN B. De llvcke, z. b, met H. Eeckbaut, z. b. C. Hebbèlinck, dagl. met S. Vau deu Bueck, dlcusita. F. Uurrcmau, bez. incj V. Leclercr, bez. F tluuuer, twljndersg. mei i Gabriel, dieastm. A. Van deu Bieind, wever, met C Du huuiuck, dieoslm J. l)e Naeyor, rondt luciM, Vanderbevdeu, z. b. J Vau Neck, laudb. mol B Van de Velde, landb. 1'. Bacr.aeri, unid, met M. De Neef, kleerni. J. Vau Cypeghem, z b. oict T. Seryent. dagl. F. Seiney, tapisiler, met E. Beaudtn, z. b. A. Macs, pasteibakker, met II. Scbuuppe.z. b. J. Vau iloorter, wed- Vau Geit, z. b. 80 j., MlJIb. P. DcTrojSier, mau llulterwulgbe, schrijuw. 73 j., Hou-s| J* Verhuist, twijuil. 17 j., Laugerldderst. m'. Javeau vr. Verbruggbo, bez. 32 j-, Slatiesl. J. Dc Vuy»t ,Ved* lleynjsenj, z. b. 88 j., Schaarbek.0. óe Neef, iwijndcrar." lij., MljlbJ. Meen, wed. Du Bidder, 7oj.Muutst.-l J. ttoesems, bcgg ju GS j., Beggijnuof. - J. Van de Meersili wed. Van der Borght, Jz. b 80 J.. Hoogst. E. Vau der Smissen, va. Placquet, bez. 40 J., Scbaerb.j Neuker- mans. broodb. 68 j., Pontst. B. D'Uaselcei, man Ledeeed laudb. 61 j., Mij b. 8 kinderen onder de 7 jaar. Gezondheid aon allen door de zachte Revalenta Ara- bica du Barry dio zonder medecynon, noch purgalic- uoch onkosten geneest, de slechte spysverlering, maeg, onlsleking, maeg-en buikpjn, slymachlige vochten, winden, zurigheid, slym, walgingen, oprispingen, over geven, vcisluptheid, afgang, hoest, kortademigheid, uittering, alle wanorder» der borst, keel,adem, stem, v. n de luchlvalen, blaes, lever, lenden, ingewanden, slyrn- vliezen, hersens cn bloed. 72,000 gonczingen «aeron- der degene van Z Heiligheid den Paus, den hertog van Pluskow, Mev. do markgravin de Brcban, enz., enz. N° 65,817. Vervant, 26 maerl 1866. De Revalenta Arabica heeft my het leven gered, cn my genezen van eene moeijelyke spysverleering (dyspepsie) vau acht jaren, voor welke ik den raed gevolgd had van de beste geneeshceren, zonder noglaus ooit eencn goeden uilslag te bekomen, en volgens hen, ik had nog slechts eenige maenden televen. A. Brunelieus, Pastor. Wollein, 1 maert 1869. Ik leed aen eene zeer zware en onmatige pyuclyke ziekte. Ik kon tnyne spys niet verteeren, noch slapen, 'l ls aen uwe Revalenta Chocolates te danken dut ik byna goheel hersteld ben. ik verzoek u nog eene doos van 5 ponden (120 tassen aflczenden. Uw verkleefde Alois UimzA. Parys, 26 Apnl 18G6. Mynheer, Het gebruik welk ik vau de Chocolade Revalenta heb gcmaekl, heeft my ceno dusdanige ver lichting veroorzaekt, dal ik niet twyfel of ik zal van myne verstikking, gebrek aen krachteD, slaeploosheid en rhumalisme genezen. Gelief my er nog twee kilo grammen van te zenden. Hartelykcn dank. Gaillard, intendent generoel. Voedzamer dan liet vleesch, geeft zy do gezonohtid weder en spaert 50 mael haren prys in medecyncn uit, In dooien van 1/k kil. fr.2.25; 1/2 kil. i fr.; 1 fr. 7 fr.; 2 1/2 kil. 16 fr.; 6 kil. 32 f.; 12 kil. franco 60 fr. Do Ghocolade-Revaleata geeft don eetlust

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1872 | | pagina 2