BEHUISDE HOFSTEDE, bdm w mm 1 WELGELEGEN HUIZEN AJSNONCEM. Uooiucd, Scliaarhoul, iloppcstakco. ran 202 knopen Staaken op Struik, z:i It O VIVHl A TER1ALEN EENE BROUWERIJ Pachthoeve met Graanwinilniolcn, behuisde Hofstede cn Landen. twee perceelen Land, te Haallert. tf'ffSfjS I Jfeverlceiing, slaep cu slerUto aon do zwakko '"en en kinderen, no is tienraael voedzamer dan Let 'if00110 vleesch en chocolade. tfbcder en in tabletten van 1 i tassen, fr. 2.2d; voor Ir.; voor 48 tassen, 7 fr.; of oinlrent 10 —ami per las. Zending tegen poslbon. Baubv riiAiuu cn C°. ,1 2, Kcuerstret, to Brussel. A)epot le Aelst by P. SchallinVan den Her- ;ewegbo en Van.ler Bies»apothekers, en in allo sleden J»y de eerste apothekers, kruideniers «n pasteibakkers >11. IV iv TEN. AALST, 27 Jonuaii. Per 1 liecl. 52 lit. oO cent. Voo.t Cr. 32 SO 37-00 Mastcluin 20-00 33-00 Rügs« 22-00 21 00 Ci.fr.t. - - 10 00 20 00 U 00 10-30 ll„.,„«,l 00-00 00-00 Lyuoicd 31-00 3o-00 '02-00 .103-00 Lvnued-Oli.82 00 83-00 HuoL-taoo-Koek.iior 100 til. 20-00.21-00 L) n-iaed-Koekcn 28-00 30-00 llipp. (1871; - 114 00 .118-00 AerOapo'lioode)pel 1/2 beet. 9-30 u IO-oO Idem, wille. 9-00 09-50 Boter per 3 kilogram 7-00 4o Kijers per 25 2-00 2-54 Vlas, per 3 kilos 4-63 K Viggenen, per stuk, 1u soort fr. 30 2° soort fr 25 Lynwaden ter merklgebragl stuks 70 verkocht 35 GEERAARDSBERGEN, 22 Januari Tarwe p 00 kil fr- 35.00 Maslcluin Haver Rogge Boenen KooUaed p heet Lyazaed Rogge Haver Koölzatd Aordappcls, per 100 kilo" Boter, per 1/2 kilo Vlas per kilo Stoppen id, SOTTEGEM,23 lloodc tarwe, per 130 ers fr, Mas' zluin Roggo Boenen Kolzaed Haver, per bcktoliler Boolcr, per kilo Eijercn, per 25 Vlas, per 3 kilos 26 50 110 0 24 50 24.50 49.50 36.50 nuari. 25 00 a 27 00 20 00 a 21 0 a 00 00 8 000 a a 9 00 1 40 a a 1 50 Januari. 35 Oo a 56 00 32 00 a 33 00 25 50 a 28 50 29.00 a 30 00 28 50 a 29 50 2 55 a 2 85 1 00 a 175 3 90 a 4 80 22 Januari. Koolzacdolie. Kempolie. Lynzaedk., Keinpkock. Kooltaedk Lynzaed, de heel. Koolzaed, de 100 kil. Kempzaed, p. bekt. üeersl. Haver p. 100 kil. Vreemde tarwe p. 80 Dito rogge p. 70 kil. Inl. larwe p. 400 k. Inl rogge p* 130 VEN DIXIE VAN Bakkershout en Kepers, TB SGHJBRSCAMP Deurwaarder RINGOIR, Vader, zal op Vrijdag 2 Februari 1872, (Lichtmis), tan9ure's moreens, niicnbaar venditie iioiiden, met lijd van bctalinj; zoo voor principaal als ongeld, mils het stellen van cc 11 of meer incdekoopers op tc geven mei afslag y. Wegens Mijnheer Fraters-de Clippvlele beginnen achter de'hofstede van Frans LJacus, aan hal gescheid van Cherscamp met Wanzele Nonne-Bosschen 1» i koop Schaarhonl 2» 25 koopen Sparren Snippel 3- so ij. schoone Sparre Hoppostakcn 40 iG id. Bakkershout 5" 12 id. Boonstaken: 6. 5 id. Kepers 7„ no id. Bucken, Olmen, Abeclen en Canada Booinen go7 id. Sparre Snippel aan dc Bcrnaars- w tide d'heeren Heretic Op de Doornte j« 16 koopen groote Sparren en Kepers 2» 55 id. schoone Hoppestaken 5° 14 id. Bakkershout. Op de Ezelweide 1» 16 koopen Boonstaken 2° 15 id. Sparren Snoei. Op don Ouden-Bosch, achter de Kerk 1" 15 koopen zware Sparren, dienstig voor bouwgt'iief 2» 15 id. schoone Hoppestaken 5« is id. zwaar Bakkershout 4- 4 id. Boonstaken De tol dies genegen begeven zich bij den herber gier Judocus Van Cauler, togen gemeld gescheld met Wanzele, om tc beginneu aan den eersten koop voor M Fraters. Sieur J. B. De Clt-rcq, wachter, is met den aan wijs gelast. GROOTE VENDITIE Sc'aarhout, Boom-en Sparre Snoei, te Meldert, op Cravaal Bosch. Deurwaarder Rl.NGOIR, zal op Maandag 19 Februari 1872. van 9 ure 's morgens, openbaar venditie houden van de volgende koopen Sparren eu ander Hout A. Wegens Mijnheer De Clippelo d'Oliue 1. 80 koopen Sparre Staaken op stam; 2. 50 Schaarhout in de Graat en Ful- bei gbosch en veel Boouisnoei; 5. 4 Canudas aan liet land in huur bij GuillaumeCordeuians legen de baan naarAssche; 4. Aan liet land daartegen en het Hof-te-Put, 21 koopen schoone Canadas, gebruikt Joseph Robyus; 5. 5 koopen geknple Staaken en 2 Snoei op Meysbcrg. Voor d'heeren Hcrellc 48 koopen Sparre Snoei, liggende op Vorst-Cra vaal-Boscli. Men zal hijeen komen en beginnen aan de Drevo of eersten koop Sparren op stam. Ieder kooper moet na afslag stellen goede en welgekende medekoopers. Die van vorige vendition schuldig zijn zullen niet aanvaard worden. Sieur Fr. VcrloesWachter, is met den aanwijs gelast. Bij gedwongenc onteigening. OPENBARE VERKOOPING van een Hofstedeken met Erve, te Erondegem, Kauterken. De Notaris DE WINDT, te Oordegem, zal. inge volge de wet van 15 Oogst 1854. krachlens vonnis der Burgerrechtbaiik van Dendermonde van 4 Ja nuari 1872, uitgesproken op vervolg van Eduardus Van Bavegem, lijnwaadkoopman te Balegem, en zijnen avoué Meester Eyeroian tc Dendermonde, legen Augustc De Vlieghei", koopman, te Eronde gem, openbaarlijk verkoopen Een behuisd Hofstedeken met Erve, gestaan en gelegen te Erondegem, op het Kauterken, hekend hij kadaster sektie B nummers 172a en 1725. groot volgens hetzelfde 4 aren 80 centiaien, palende noord-oost Joannes De Brauwcr, zuid west de Kaulerbaan en zuid oost de weduwe Van den Eeckhout. EENIGEN ZIT DAG Maandag 29 Januari 1872, om 1 utir na noen, ter hei berg De Concordebij d'heer Edjion» Ban.nevillk, le Aalst, aan de Groote Markt. fr. 82-00 a 82-50 105-— a 0 00 a 25-00 a 27 17a 20-00 a 22 30a 36— 46a 50— 27-00 a 28 22-00 a 22 30 —00 a OO-CO a 00-00 TWEEDE VENDITIE van op hel Hol le Slrijmecrscli, TE VL.IERZELE. Op Vrijdag 2 Februari 1872, O. L. V. Lichtmis, le beginnen op klokslag van 12 uren 's middags. De Notaris DE WINDT, te Oordcgcm, zal, zoo het behoort ten gestelde dage en ure, openbaarlijk verkoopen, de Bouwmaterialen voorlskomende der gedeeltelijke afbraak van het Hof te Sir ij meersch, en bestaande namentlijkin 6000 goede oude liol- landsche pannen, veel eiken halken, ribben, kepers, vlieringen en scheervveeken. drij arduiue kribben, verscheidc dorpels, 1200 vaineisteen, menigvuldige koopen slaghouten en verders bouvvgerief, drij koppel schuurpoorten, 20 binnen, buiten en stal deuren, 5 lange trappen en 15 builen vensters. De venditie gebeurd op lijd van belagnli mil borg te stellen op eerste verzoek. Voor het beginnen dezer venditie zal men ter heiberg van sieur J.B. Lievens, te Vlicrzele, Slrij mcersch, kunnen voldoen de inkoopen der venditie gehouden den 26 December lest. Bij sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van met sclioon Woonhuis co Erve, te Oordegem, Gendschensteenweg. De Notaris DE WINDl', le Oordegem, zal, ten verzoeke van wie het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen, om do kooper er seffens van in gebruik le treden Eenen schoonen Eigendom, gestaan en gelegen te Oordegem aan den grooten steenweg van Gent op Brussel, groot 40 aren 50 centiaren, palende oost d'erven Limpens, noord de beek, west juffrouw weduwe BogaeiT te Aalst en zuid voorzeiden steen weg. Dezen eigendom bevat; A. Schoon onlangs gebouwd Huis met twee ver diepingen, hebbende 4 beneden plaatsen, 5 slaap kamers, grooten zolder en kelder, bakkot cn oven, verkenskotcn, schuur, schoone paarden-eo koei- slallcn B. Schoone ook onlangs nieuwe Brouwerij met zes groote kelders, twee groote pulten met beste water, en al de brouwmaterialen uitgezonderd de tonnen. Het bier loopt rechtstreeks, zonder pom pen, van den ketel op koelbak en geelkuip naar den drijfkeider. C. Hovcniers-Lochling beplant met goede schoone Fruitboomcn en een beste perceel Zaai land. Deze Brouwerij is allervoordceligst gelegen als zich btvindonde in een middenpunt van geineenlens allen er van onvoorzien. Alle gemak van betaling zal den kooper toege staan worden. ZITDAGEN Instel19 Februari .07., Verblijf, -4 Maart lö'~ Telkens ceneri Maandag, om 2 ure namiddag, ter afspanning be /waan, bij den lieer J. li. Van de Keere, le Oordegem, Dorp. VoOr de sleutels en verd re inlichihgeri zich te vervoegen hij den Notaris 1 E WINDT, le Oorde gem, bij welken te verkrijgen zijn groote en kleine kapitalen, mits b.ezel op giondgoedèrcn. OPEN BARE VEKKOOP1NÜ VAN EESE allerbeste Zaailaudeu cn Welden, eene Hofstede en een Boschken, te MeUlertMoor se f flcliclgem. Esschene en Assche. De Notaris BOÜNE, le Aalst, zal openbaarlijk verkoopen 1° Eene extra schoone Pachthoeve niet groote Stallingen, Schuuren en verdere Gebouwen en 55 aren 20 centiaren Lochling, te Meldert, Hoog- slraat, sektie AN" 548, 549 en 550. 2" Eene partij Land, le Meldert, vijf Bunders, sektie A Nu 541, groot 51 aren 58 centiaren. Verdeeld in 2 koopen. 3° Eene partij Land, te Meldert, vijf Bunders, sektie A N° 547, groot 43 aren 57 centiaren. Verdeeld in 2 koopen. 4" Eene partij Land. le Meldert, vijf Bunders, sektie A N" 557, groot 58 aren 07 centiaren. Verdeeld in 2 koopen. 5" Eene partij Land, lo Meldert, Haegelaar of Goossensbroek, sektie B N° 205, groot 98 aren 50 centiaren. Verdeeld in 5 koopen. 6° Eene partij Land, le Meldert, den Koning, sektie B N°' 74, 75, 76, 77; 78, 79, 81a, 82, 85, 84a 86a, 87, 88a en 89, groot 1 liectaar 75 aren 28 centiaren. Verdeeld in 7 koopen. 8° Eene partij Land, te Meldert, Domcnt, sektie C N" 503, groot 68 aren. Verdeeld in 2 koopen. 8° Eene partij Land te Meldert Kleinen Driescli, sektie C N* 406, groot 42 aren 75 cent. Verdeeld in 2 koopen. 9° Eene padlij Land en Mccrsch, te Meldert, Moris, sectio DN1" ll8, 169 en 170, groot 58 aren 04 centiaren. Verdeeld in 2 koopen. 10" Eenen Meersch, le Meldert, den Roij, sek tie N°'19U, groot 34 aren 05 centiaren. llu Eenen Meersch, te Meldert, Kosterbosch, sektie U N°' 184 en 185,groot 56 aren 64 centiaren. 12" Eenen Meerscb, te Meldert, Kweddelsveld, sektie C N'3 189, 190 en 191, groot 48 aren 22 centiaren. Verdeeld in 2 koopen. 15" Eenen Meersch, te Moorsel, Groenenmeersch of Valuijnljes, sektie C N°443, groot 51 aren 09 c. 14" Eene behuisde Hofstede met 26 aren 16 cen tiaren Lochling, le Meldert, «Joment, scklie A N°' 148 en 149. Gebruitt bij de wed. P. Van Nieuweuborgh. 15° Len Boschken, te Meldert, Domeut, scklie A Nr 30, groot 7 aren 81 centiaren. 1G° Eenen Meersch, te Hekelgem, het Zwijn, scklie B N°' 172, 175, exl74, 175 en 169, grool 1 liectaar 17 aren 50 centiaren. Verdeeld in 5 koopen. 17" Eene partij Land te Assche sektie F N°'6066,607a en 6076is, groot 47 aren 08 eent. Verdeeld in 2 koopen. ZITDAGEN instel, Maandag 15 872 Verblijf, Maandag -29 Telkens 0111 2 ure namiddag, te Aalst, ter esla- minet Concordiaop de Groote Markt. De plans der le verkoopen goederen zullen op de zitdagen aangeplakt worden ter herberg waai de verknoping geschied. Voor verdere inlichtingen begeve men zich ter studie van buvengcQoemdcn Notaris BOONE, te Aalst, Nieuwstraal, alwaar er tc hekomen zijn groote eu kleine kapitalen mits hijpolheek. I te Dendei'hautem, genaamd den Kempenaar i> I Micrabeel, groot Jo an-n 83 centiaren. 1 ZITDAGEN: Ia stel, Dinsdag 16 .,070 Vbrulijf, Dinsdag 30 jAI,ÜAnl 1W~ Om 0 ure namiddag, tor h uliorj genaamd Dei Kloet, bij Charles Iimjssinc/f, te HaailerL o: den BrnL OPEN BAR E V ERKOOP1.NG van eene te Haaltert. De Notaris AREN I'S, ter verblijfplaalse van Haallert, zal met gew in van palmslagen en gelagen, openbaarlijk verkoopen 1" hoop. Eene behuisde Hofstede 111 Erve cn afhankelijkheden, gestaan cn gelegen bunieu 1!.: gemeente van Haallert, aan de Pluitnslraat. bekei: bij kadaster scklie A miium r 1764 en '1765. i t eene groolle van 15aren 50 centiaren. 2C hoop. Een perceel Land. gelegen tc Haa'.'e: achter de Pluimslraat, bekend bij kadaster sekim A nummer 1745, met eene grootte van 5 aren 60 centiaren. Boomprijs 10 fr. 5° hoop. Eene pari ij Land, gelegen le Haallert, op het Osscnbrockveld, grool 50 aren 66 cenliari sektie A nummer 567, met eene grootte van 51 aren 40 centiaren. Deze partij zal in twee deelcn opgeroepen wor den 1° deel. De helft ten zuiden. Boomprijs 20 fr. 2" deel. De helft len noorden. Boomprijs 10 fr. Een perceelken Land, gelegen le Haallert, op den Kraaiwinkel, bekend bij kadaster sektie. A, N" 503, grool 10 aren 5-4 centiaren. De kooper^zullen met betalen der koopsommen in gebruik der goederen komen. ZITDAGEN Instel, Woensdgg 17 - Q-0 Verblijf, Woenldag 31 Telkens 0111 4 ure namiddag, Ier herberg De Fontein, bij Charles-Louis Muylacrl, le Haallert, op den Brul. VERKOOPING van eene lc lircmbodcgciu. ia dc Kcppcslraal. De Notaris AREN TS, le Haallert, zal len over staan van den lieer Vrederechter des kantons iler- zele, openbaarlijk verkoopen Eene behuisde Hofstede met Erve, gestaan cn gelegeu te Erembodegem. in de Kcppcslraal, groot 9 aren 56 centiaren, sektie B N°' 414, en 415 deel van 416, komende nevens de hofstede van Charles Louis Eeckhout en door heui gebruikt. ZITDAGEN Instel, Maandag 13 Verblijf, Maandag 29 '°'I- Telkens om 3 uren namiddag, ter herberge ge naamd den Kanonierhij sieur Judocus De Bac ker. tc Erembodegem, aan de Statie. OPENBARE VERKOOPING van en een perceel te Denderhautem. Dc Notaris ARENTS, te Haaltert, zal, overeen komstig de wet van 12 Juni 1816, opcobaarlijk verkoopen 1" Koor. Een perceel Land, gelegen tc Haal lert, op den Brulkauler, sektie B, deel van N°47, groot 8 aren 95 centiaren. 2'koop. Een perceel Land. gelegen te Haal tert, op den Brulkauler, sektie B deel van N" 47, groot 8 aren 31 centiaren. Boomprijs 60 fr. 5" koof. Ecu perceel Boschgrond en Weide, Om uit de gemeenzaamheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING van aan den Brusselschensteenweg, te Erembodegem. De Notaris ARENTS, ter verblijfplaats van Haaltert, zal, ten overslaan van den heer Vrede rechter van hel kanton van Herzele, openhaariijk verkoopen, de nasohrevene Huizen, le weten 1° koop. Een schoon, groot en welgelegen Huis, geslaan te Erembodegem, san den Brussel schensteenweg, zijnde van ouds eene welgekalanlc herberge, hebbende schoone bentden-cn boven kamers, sremisic. stallingen en onlangs nieuwen hoppenast en schoonen hof. bekend bij kadaster sektie A uummers 1411 en 1412, met eene grootte van 8 aren 60 centiaren, palende oost den steen weg,rd de kindea Juzi.eArys, west de weduwe Coucke en noord hel nasohrevene huis en de weduwe Couckc. Bewooud door d'heer Charles Louis Van Geil. 2" koop. Eeu Huis cn Erve, g-slaan en gele gen le Erembodegem, aan den Brusselschensleen- weg, nevens hel voorgaande, hekend hij kadaster scklie A nummer 1420, met eene groolle van 8() centiaren, palende oost den steenweg, zuid den eersten koop, west en noord de weduwe Coucke. Bewoond door d'heer Constant Van Geit-Van Vaerenhergh. ZITDAGEN InstelDonderdag 18 Januari .n79 Verblijf Donderdag 1 Februari Telkens om 3 ure namiddag, ter estamincl ge naamd utT Coji.uekciluuis, bij Emmanuel De Nilte Erembodegem, legen de Kerke. De goedgekeurde verkoop-konditien berusten t'flks inzage ten kantoore van opgenoemden No taris ARENTS. te Haallert, Hoogstraat. Verkooping van Zaailanden en Keerscli, te Sïoorsel en Saedekerke. De Notaris DE SMET, tc Erembodegem, zal m< t gewin van palmslagen en gelagen, openhaariijk verkoopen Onder Moorsel. 1° 15 a. 58 c. volgens titel en 15 a. 10 c. vol gens cadaslar Zaailand, op het tHeksterken, S'« B N"779. 2° 19 a. 70 c. Zaailand, op Gansbeke sectie E N°114. 5"21e.'60 c. Land, op dc Konijnaarde, sectie B N° 596. 4° —53 aren volgons titel en 52 a. GO c. volgens cadaster Meersch, aohjer het Kasteel, S. C N" 416. 5° - 30 a. 80 c. Land en Uoplochting, op don Kaltcusteert, sectio B N° 219. 6* 55 a. 70 c. Land, aan den Driesch, sectie D N°' 268 en *69. Deze partij zal in 2 deelcn opgeroepen w orden 1® deelDe westhelfl 2* deelde oosthclfl. Onder Liedekerke. 8 a. 78 c. volgens titel en 8 a. 50 e. volgens oa« diister Land, op den Lcenkauter, S. A N*- 641 cn 642. ZITDAGEN Instel, Donderdag 8 VRRHMJKÜOKÜE.UAO 15 F,!liB"A," 1872- Telkens om 5 ure na noen, ter herberg van Joseph Van Vacrenberghle Erembodegem, aan het Dorp. Studie van dcu Solaris ItltüCkl'OT, le Aalst. Venditie van 28 koopen zware Kanada Eike en Wilge Boomen, alsmede van 62 aren Loof te velde, eene hoeveelheid Aardappels en Wortels, 590 bundels Hooi en gezaagd Berd, te Herderseui, aan de oudé Kei k, op Woensdag 21 Februari 1872, om 9 ure voormiddag, ten verzoeke van steur Beruardus Van den Steen, te Uerdcrseui.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1872 | | pagina 3