vam asmmits! VERKOOPING. ZAAILANDEN EN B0SSCH1 CHOCOLADE-REVALENTA Dü BARRY BOUWMATERIALEN Hofstede, liofsiedegrond en Zaailanden EUSCllE TAAL. VAN BOOMEN, BERICHT. DUIVEPART, VENDITIE van Strooi en Eiken Boomen. De Notaris DE PAUW, Ie Aalst, zhI op Maan dag 12 Februari 1872, om 9 ure voormiddag, ter hofstede van Thomas Van Dam nieste Wichelen, wijk Bogaard, openbaar vcrkonpcn, Bouwmateria len, 4 Eiken Boomen dienstig voor pomphouten cn 1,000 bussels Strooi. VERKOOPING gelegen onder )Vclle, Erembodcgem, Aalst, Lede, Bofslade, Gijsegem en A tide gem. De Notaris DE PAUW, !e Aalst, zal, namens den Belgischen Staatten verzoeke van den heer Advokaat Razyxakers, te Brussel, handelende over en in naam der Algemeene Maatschappij, ter be gunstiging der nationale nijverheid en der naam looze maatschappij van den ijzeren teeg van Denderen IVaas en van Brussel op Gent langs Aalstbeide gevestigd te Brussel, opcnbaarlijk verkoopen de overschietende cf niet gebruikt geweest zijnde deelcn der panden aangekocht voor de daarstelling van gemelden ijzeren weg, en om standiglijk beschreven op de bijzondere plakbrie ven, gelegen op het grondgebied van Welle, Erembodcgem, Aalst, Lede, Hofslade, Gijsegem en Audegera. Deze vcikooping zal geschieden met eene premie van 1 /2 p. gewin van palmslag. ZITDAGEN: iKSTtL, Woensdag 17 j ,8-2 Verblijf, Woensdag ol Telkens om 8 ure 's morgens, ter Estaminet La Maison de Commerce, aan de Groote Markt, te Aalst. Er zal gcenen derden zitdag plaats hebben. De voormalige eigenaars even als de gadingheb benden die genegen zijn een of verscheide deelen der te koop gestelde gronden, uit der hand te koopen, kunnen zich daartoe begeven vóór den dag tot verknoping hiervoren vastgesteld, ten kantoore van bovengenoemden Notaris DE PAUW, alwaar de plans of teckeningen dezer te verkoopen gronden even als de verkoopingsvoorwaarden, dagelijks kunnen naargezien worden. VERKOOPING VAN BOUWGROND cn LANDEN te Zele. De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal openbaar te koop bieden 1* 23 aren 20 centiaren Bouwgrond, op den Kleir.cnkauter, sectie C N® 424. Gebruikt door Domien en Leo Schepens. 2° 35 aren 10 centiaren Land, op Boschkau- ter, sectie D N° 927. Gebruikt door dezelve. 3» '1 hectaar 96 centiaren Land, op Duiven- akker, sectie D N* 841. Gebruikt door Frans Poppé. 4° 57 aren Land, op den Nienwenkauter, sectie D N° 957. Gebruikt door denzclven. 5* 64 aren Land, op den Nieuwenkauter. sectie D N-946. Gebruikt door Frans Cocne. Instel, Zaturdag 10 P 10-a Verblijf, Zaturdag 24 1875 Telkens om 5 ure namiddag, ter Estaminet Aux Arcades, bij jufvrouw VV° Fan den Bioeck, te Aalst, aan de Statie. VERKOOPING van Woonhuizen, te Aalst, cn Land, Ie Piieuwerkcrtcn. Dc Notarissen DE VR1ENDT en DE PAUW, te Aalst, zullen met gewin van palmslagen gelagen, ten verzoeke der erfgenamen van wijlen M. Adria- nus Franciscus Bood, te Aalst, openbaarlijk ver koopen 1° Wooningen, te Aalst, Korte Ridderstraat sectie A N°' 34a en 55c. 2° 2 Huizen, in de St. Jobstraat, sectie A N- 96 en 97. o" 10 Wooningen, op St. Job. 4* 6 Woonhgen, op den Et-lenoven. 5° 7 Huizen, aan de GeeraardsbergscliPstraat sectie B N°'380. 581, 582, 385, 579e en 579b. 6° Een Huis met Stallingen, te Aalst, Gee- raardsbergschestraatsectie B N° 579a. Lest bewoond geweest door den overledenen, dienstig voor alle bedrijven. 7° 12 Wooningen, gelegen als voren. 8° Een Huis met Stal en Cour, gelegen als voren, sectie A N® 2275. Bewoond bij Jacobus Bombeeck. 9° 10 aren 90 centiaren Land, le Nieuwer- kerken, Dries, sectie B N° 988. Alles breeder bij de gedrukte plakbrieven be schreven. ZITDAGEN Instel, Maandag 15 T ,0__ Verbluf, Maaaihg 29 '8'2- Telkens om 2 ure namiddag, ter hei berg de Meiboomte Aalst, aan de Zoutstraatpoort. VERKCOPING te ÏBaardegem. De Notaris PE VR1ENDT, te Aalst, zal met gewin van p -lmslag en gelagen, openbaarlijk ver koopen 1' non; me 1! fslede. groot 16 aren 60 cent In gein- k j .ien beer verkooper Rokisf. 2* koop. Een l.'ofslcdegrond, scktie I) N° 20?a, root 20 aren. In gebruik bij de wed. Ruyssinck, i ii - 5° koop. 25 aren Land, op Vossenhol sectio D N° 187, 188 en 189. 4* koop. 10 aren Bosch, sectie D N* 190. 5° 51 aren Bosch, seclie D N" 170a. 6* 46 aren Land, sectie D N® 169a. 7* 59 aren Land, op Kerkhofkauter, sec tie C N® 2525. 8° 14 aren Land, sectieC N°233r/. 9* 53 aren Land, sectie C N° 229. 10° 11 aren Land, op Wolfpennink, seclie EN® 19a. 11® 21 aren Land, seclie E N® 18. 12" 15 aren Land, seclie E N® 94. 15® i» 9 aren Land, op den Kloetenaar, sec tie E N® 107. 14* 24 aren Land, seclie E N" 79 en 80. ZITDAGEN: Instel, Donderdag 18 Januari Verblijf, Donderdag 1 Februari Telkens om 3 ure namiddag, ter herberg DE HALVEMAAN, bewoond bij den heer Sekretaris foostenste Baardegera. VERKOOPING VAN 4000 IIOFPESTAKEN 2000 Boonstaken, Plafondlatten en Joffers, ic Aalsl, aan den Zwarten Hoek, achter de Static. De Notaris DE VRIENDT, te Aalst, zal op Maan dag 29 Januari 1872, oin 1 ure namiddag, open baarlijk verkoopen, de leu hoofde gemelde voor werpen. Lessen in de engelscbe taal, gegeven door eene engelsche jufvrouw die gedurende meer dan zes jaren het onderwijs heeft gegeven in dc bezonder- ste familien van Engeland. Te schrijven onder aan Miss E. poste-reslante te Aalst. LOGEMENT LOUIS MEGANCK, vleesehouwer en herher- gier, aan de Groote Kerk alhier, heeft d'ecr het publiek kenbaar te maken dat hij iinvooners en reizigers aanvaardt aan gemalige prijzen. VERKOOPING te Nieuwer kerken. De Notaris DE VRIENDT, te Aalst, zal op Dijnsdag 30 Januari 1872, om 1 ure namiddag, openbaai lijk verkoopen 74 koopen schoo-ne Wilge, Abeelen en Kanada Boomen, waarvan verscheide van 2 1/2 nieters dikte, alle zeer wel gelegen voor het vervoer. Te vergaderen om 1 ure stipt, ter herberg den Plaisanten-Uof, bij Leander Gordon, te Nieuwer- kei ken. De Notaris DE VRIENDT. te Aalst, zal op Za- turdagen 27 Januari en 10 Februari 187?, telkens om 4 ure namiddag, ter herberg de hoosbij d'heer De Smït, te Aalst, Brusselschensteenweg, openbaarlijk verkoopen Een Huis met Erve, Schuur en Stal, te Erem bodcgem, tegen den Brusselschensteenweg, op Ronseval. groot 6 aren 94 centiaren, sectie A deel van N°' 76a en 77b. Lest bewoond geweest door Petrus De Tr<v er. -v VERKOOPING BIJ LICITATIE van goede binnen Lellerhaulem en Sl. Lïevenshautem. De Notaris A. L, VERBRUGGHEN, te St. Lie vens Hautein, zal met de vormen voorschreven bij de wet van den 12 Juni 1816. op de hi« rna bepaal de zitdagen, openbaarlijk verkoopen A Binnen Letterhautem. Eerste hoop. 15 aran Land. gelegen te Let terhautem, op den Kerkkauter, gekend ter kadaster sektie B N® 92, palende oost en zuid Angelus Goossens, west den voelweg, daarover de volgende partij en noord d'heer Rohyns. Tweede hoop. 11 aren 80 centiaren Land, ge legen als voorgaande op den Kerkkauter. gekend ter kadaster seklie B N® 93; palende: oost den voet- weg daarover voorgaande partij, zuid Angelus Goossens, west de straat. Derde hoop. 63 aren 70 centiaren Bosch- grond, gelegen als voren op den Kraaijenbosch, gekend Ier kadaster sektie B N" 359b en 3605 palende: oost den heer Notaris Verbrugghen, zuid de rede, west oog de rede cn noord M. Feyerick. Vierde hoop. 20 aren 80 centiaren Land, als voren op het Oudeveld, gekend ter kadaster sektie B N® 402palende oost en noord de weduwe Christiaan Mabilde, zuid d'erven D'IIaese, west d'erven Vcllenburg. Vijfde hoop. 18 aren 60 centiaren Land, gele gen als voren, gpkend ter kadaster sektie B N°® 409, 410a en 115a lendende: oost den armen van Lel lerhaulem, zuid den voelweg, west Angelus Bau- wens eo noord Charles Beurms. Zesde hoop. 46 aren 80 centiaren Land, gele gen als voren op den Kruiskauter, sektie BN°518 palende oost Madame Versmessen, zuid den Zu- renmeersch, west d'erven Christiaan Mabilde en noord Francies Neuten. En B. Binnen St. Lievens-Hautem. Zevensteen laatste hoop. 23 aren 80 centia ren Land. gelegen te St. Lievens-Hautem op den Molenkauter, gekend ter kadaster sektie B N° 185a- palende oost Francisca De Saedcleer, west den voelweg daarover d'heer Charles De Cooman en noord de Meuleslraat. ZITDAGEN Instel, Maandag 29 Januari Verblijf. Maandag 5 Februari Telkens om 2 ure namiddag, ter herberg van Judocus Hans sens, aan het Dorp (e Letterhau tem. Voor nadere inlichtingen begeve men zich ter studie van voornoemden Notaris VERBRUGGHEN. TE HEREN TERSTOND. Een schoon en welgelegen HUIS, staando in de Nieuwstraat, N" 26. Zich (e bevragen bij den eigenaar d'herr Do fyl- der-BauwensLange Zoutstraat, te Aalst. BOLSPJEL OP DEN VLOER fr. 30 VOORUIT 30 fr. 1° prijs 20 fr; 2° prijs 10 fr. in de herberg au Prince Beige, bij Victor Aelbrecht en bij Henri Bombeeck, Zoutstraatpoort te Aalst. Art. 1. Met partijen in te geven van 4 mannen in ieder perlij. Art. 2. De inleg is bepaald op 50 centiemen per man. Art. 5. In geval er maar 5, 4 of meerdere par tijen deel aan den kampstrijd nemen zullen de 30 franken evenwel afgespeeld worden. Art. 4. Den 28 Januari zal het plaats grijpen en den zelfden dag zal men inschrijven van 12 ure lot 4 ure 's namiddags. Art. 5 Men zal inschrijven bij Vicior Aelbrecht en de prijzen afspelen bij Henri Bombeeck. Arl. 6. De prijzen zullen op den zelfden Zondag afgespeeld worden. Art. 7. Er zal eene zilvere Medalie gegeven worden aan de gemeente welke het meeste getal partijen zal opleveren. Art. 8. En alle geschillen zullen door de com missie beslist worden. Tc bekomen Bij JEAN DE MULDER, te Aelsl, Ge\.|,e. straat, 87, Likeuren aen de goedkoopste jL. van fr. 0,60, 0,80, 1,00, 1,25, 1,50, 2,00 enz? Hij belast zich ook met het aflrekkcn van nen, emballeren of inpakken, enz. Constand MO ER EELS cn Casimir DE VYLDER, Veulen en Veesnijders, nabij de Statie te Burst, maken bij deze bekend dat zij onder goede waar borg of verzekering dezen stiel uitoefenen. Zij verhopsn door hunne welwillendheid en goede diensten de gunst van bet publiek te verwer ven. Zij zijn to spreken alle ZalurJagen op de Var- kensmarkt, te Aalst, cn den Dijnsdag te Sottegem ook op dc Varkensmarkt. KUNSTTANDEN EN KUNSTGEBYTEN Gebreveteerd s.e/scl. Chirvrgien-Tandmeester, Lange,traaf, n» 26, te Gent. Inzetten «tut tanden en eansche gebijlcn t-cltre- teleerd en zoodanig verbelerd dal zj de nal'tierlrlt. landen gelyVen, cn geplaels worden zonder wjr- lels of tanden uitte trekken, zp zyn gewaerborrd roor dc uilspraek, knonwing en dnerzaenheid. To raedplegen den Dynsdag ran ieder week in het hótel demille Colonnes, le Aelil, Slaliejlraet by Madame Schaffelaer. Geene medicynen meer De gezondheid terug gegeven zonder medccynen, zonder purgatie en zonder kosten aen de volwassenen en aen de kinders, door de smakelyke Gezondheidsblokm de REVALENTA-ARABICA DU BARRY VAN LONDEN. Zy gcefl de volle gezondheid aen de maeg terug, aeu de zenuwen, longen, lever, klieren, blaes, lenden, hrrseng bloed en slymachtigheden, alsoek de* eetlust, goede verleering en verkwikkonden slaep, genezende de kwade vrr- teeringen (bcdorvenen eellust), maegonlsteking, unegkramp, gewoonlijke versloptbeden, speenziekten, z.'ymziekten windigheden, opblazing, barlkloppingen, buikloop, bloedloop, zwelling, draeijing, ruizelingen in de ooren, zuerheid' verslyrodheid, hoofdpyn, schcclheofdpyn, droefheid, walgen en braking na den slaep eu op zee, zelf? by zwangerl beid, droefgeestigheden, maegznren, bloedepdrange», ontstekiogen fdcr inwendigheden en van da blaes, krampen en zrnnwirekkingeu der ®aog, s'.aeploosbeden, longziekte, stikking. hoesl, engborstighcid, korlademing, ontsteking der luchtpyplakken,Iongleering (vertering^, sehurften, uitslagen, ettergezwellen, verelleringen, zwaerbloedighvid zenuwkrankbeid, verzwakking, rbumatismus, 'jicht, koorts, grippn, valling, verkoudheid, bloed ver bitting, morder- zeviuwsmart, vallende [ziekte, geneklbeid, de gevalleneer terugkomende jaren, bleekzucht, gebrek en Itnd van bloed, zwakheid, dagelykscbe eu nacbtelyke zweelzivkle, waterzucht, pisvloedziekle, graveel de I, Lnnl .1.. ..IfinU.ltn. AM Ja. ïnr.olr lloF L 1 All Pf - fit t fOll WPItrioLl On Witl. 1J i kwael, zenuw noodlydeud v f „...rei ontstcltenissvn der keel, der ademhaling en der spraek, der, kinder- en vrouwenziekten, witte vloed, dVwegbTvvinê der iwVndstooden, bet gebrek aen bevleesdheid, van frissche en van zenuwacht.he krachtdadigheid Dezo eeiwaer verdltnt even gelyk des voorrang aen de melk en een den waterpap voor do kinderen op te voeden en voo." zwafiken van allen ouderdom te verslerkeo. Hy vervasl bet vleessb in het onmatig verliezeu van smeer der '«"J zw; .\kende of opgeblazene persoonen. ffittrtksel teu 72,000 genezingen wederhoorig een «i'f< eniere behandelingen Genezing van den Pau Boomen, 21 jnli 1866. De gezondheid van den Heiligeu Veder is uitmuntend, vooral sedert dat hy rja|, S. houdende van al ander hulpmiddel, zyne eetmalen doet met de Rbvalenta Ababica Du Babuv 'die °il wonderbare uitwerkselen op hem gemaekt heeft. Zyne Heiligheid kan niet genoeg de voordeelen nrrzrn 'd dit uitmuntend meel hem verschaft, waarvan by by ieder eelmael eroe schotel neemt. Briefwisselaer d"' Gazette du Midi. cr Getuigschrift 58,6(4, fan Mevriuw Markiezin ie BRÊHAH, Napels, (7 april 186? Ifynheee, Ten gevolge eener leverontsteking bleef ik leeringaehlig gedurende zeven jaren Het wa" onmogelyk te lezen, te sehryveu ik had zeuuwachtigo trekkingen door het geheele ligehaem, eene zeer moeiiel k spysverteeving, hardnekkige slapeloosheid, en was onderhevig aen onuitstaenbare zenuwsendoeningen, welk uren lang'geens rust lieten. De geruchten vsn het gewooue leven, deden my leed; ik was doodelyk treurig en% omgang met myne gelyken was my zeer lastig geworden. Verscheidene gencesheeren my nutlelooze geneesmid h 1°° vooreeschreven hebbende, heb ik in wsnhopigen torstand uw gezo«dheidsmeel willen beproeven. Sedert drie P Pn den is het myn gewoon voedsel gewrrden. De Revalenla is wel genoemd, want God zy geloofd J zy heeft m d herleven; nu kan ik my bezig houden,fbezoeken ontvangen en afleggen, eindelyk mynen maetschappe|?™gUel hernemen. Ontvang, Mynbecr, de verzekering myner gevoelig# erkeulelykbeid en myne innigste hongachtin Markiezin di Bbéuau. Voedzamzr dan het vlecscb, snaert da gezondheidsbloem wtl vyftigmael den prys der andera eeneesml ü«t. In doozen l;k kil., 2 fr. 25; 1/2 kil., 4 fr. 1 kil., 7 fr.2 1/2 kil., 16 fr.6 kil., 32 fr. 12 kil ga t Buit DU B4RRY C®, Keizeretraet, 12, Brum/. 'r* Gezoidbtid aen allee door de enrcnjeljtbare lil poeder en in tabletten. Deza uitmuntend# spys, lienmael voodsamer dan de gewoone chocolade, zuivert bet bloed ve Lt zenuwen en de hersens en brengt dezelve tot kalmte, en markt bet vlersch vast. Door byzondcre werklui''' tniverd van alles wat de cacao verhittend bevat, is deze chocolade dienstig voor de teerste menschen en1"00 ^d~ kinderen van iwak ligchaeussgestel; zy schenktden eetlust weder eo jeeft eene goeds spysverteering en*?0' t slaep aen de meest verzwakten, zelfs aen degenen die de gewoone Chocolade niet kunnen verteeren rUk{ Cr.....} N- ÏO.OCO. c>dili j juoi |S68 Mynheer. Ik heb het geluk a te mogen molden, dat myne vronw, die sedert jaren schr kkelvke inw 1' pyuen leed en aenhoudende slapeloosheid, geheel is hersteld door uwe onvergelykelyke Chocol'de-Hevalent VV# zyn u geheel dankhaer en neem deze gelegenheid om n myne grootste achting te verzekeren. Vikcekti Mot3 Getuigschrift N' 63,715. iucEKTn Motano. Parys, 11 «pril 1868. "®*nheer. - Myn# doehler, die uitnemend lydend was, kon noch verteeren, noch slepen zy was m t l loo. -id, van flauwten en zenuwontsleltenis overvallen. Zy bevindt zich wel met de ChocoladeRevalcnla Vh"' d. g.iondh.iJ BH gG.J.n ..Uiut, «prirertotrins tla.p, g.r.slheid d»r ienuw,n. bl.ee.iii.h'.id'H .Iwseh he.ft l.r.g g.icb.nkt». U. h..}..!.!,!., B de MoKTroSi, In doozen en in tabeletlen voor hel bereiden van 12 tassen, 2 fr. 25 in doozen van 24 tassen 4 fr a assen, 7 fr.; van 129 tassen, 16 fr.; van 288 tassen, 32 fr.; van 576 tassen, 60 fr.; omtrent 10 oentimen de tasse DU BARRY en C®, Knzerctract, 12, Brussel. Te koop by Schaltik, Varbm Hrbbkweghb. Vin Biest, apothekers, le Aalst. me* Assehedb. Vandevyvere-Cools. negt. Acdekakrbk. Bcvernage-Van Eechaute, drukker, J B. Tyman, apotheker. Eecluo. Goethals-Ryffranck, neglweduwe L. Temmerman, neg'". Gbhi V D. Bast, apolb.Sle-Eliffabelhs gracht. 97; A. Dwolihnuwrr» spotb., Spi.golilr,.t I V Luci. ...tv St-Gooris.tr.et, 12; D. Legers-Bog.rrts, negl. Gonde Lren.pla.ti, (0; 4d.li Pols, .rot» Th Y.nfn.' S°,' Ralaod.rslr.et, 15; ..d, V.nHo.o, n.gte,, M.g.l.i.tlr.el, 18; V.n Copps .lle-lto.l,, „,gt. V.ldit,,.! «S-'Dobói.- M.rne, negl. Hoogpoorlslr.et, Iwed. Do Rudd.r, nrgt.,, Binn.st.g., SJ: 'i. O. C.nwtr n.gt n« ,.i Ut A. D..l ..,l Hoogpoort, 34; V.n Brabant, negl. Br.bantslrt.tf 85; t '„,2 f.'/f.,?""Ti I Watitftra.ïlnitlc njit.iluLS.. IT n..f...l 41I'.ft..... 17 -ir ia Of ^"RI'eRVt 9 C. Wautcrs-Roi'ls, pasteibakker, Koestrael, 21; Van Dooren-Kvens, Korto Ui CiHURAERDSBEncEN. D. Wittinck, apotheker. Loekreu Weduwe De Smel-Tberaon, negt. Roksse. J. Roy, apolb«kcr. St. Nikolaes Ch. BabiIIe, apotheker, A. Vergauwen, apotheker. Sklzastb. J. B. DeZoeuw en comp negocianlen. DEKniruHONDB. V. Bruylandt; J. Janssens cn F. Vanviermyngbrugge, apotheke Wettkbesi Demunter gebroeders, negocianlen. Zelb. Weduwe De Lamper,broodbakster. Aalst, drukkerij van G. DE VOS.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1872 | | pagina 4