N# 1539. Zondag 4 Jnni 1876. DE WATERGEUS, 30e jaar. IJZEREN WEG Aalst. 3 JuDi. ïnrlreianjn van Aalst. l November 1875. 'td^icti'orbcUu"d"de d.7gateiw f' "aia -i$ «.v.!,; S "jr- iJi'mJSS; n" 'wSiteu™** W.M.. Wil blJd vcztrbïjnt tils Mterdagea. Britven, ent-, franco toe te eenden, tin den drukker-uil$everLeopold- straat, N* (I. De prijs van hot abonnement is li fr. 'sjaars Prijs der gcwoone annoncen 15 centimes rektamen 25 centimen Gertuzberliike Hlkprlinn KA. j_. i insertieu ÜO centimen per druk/£g$}i\ Brttssel 5.52" 7.19 t.lf~ 9 24 11:55 1.04— 8.5b 6.01 8.49 9.0» 10.04"*. Qent (5.00 des vrijdags) 7 5»*" 8.41 «*W 5.09 3.41*" 6.1» 6.40 8.1**" 8.66. Dendermonde 4,58 6.50 8.48 12.25 5.06 6.40 10.05. lokeren 4.6» 6.50 '9.48 12.Ï5 5.06 6-4». Niobve, Georaar'dshergen, Lessen en.Aath 6. 7:50 8.15 11.53 8.50 9.09 (afstappen te Denderleeuw.) Oottegem en AudenaardC'6.00 7.50 8.1» 11.55 5 59 604. Erpe-Meire, Borst, Heriele tn SoUegein 5.53 11.50 6.(1». Oostende 7.5»"* 8.69 12.22 13.40 3.51"" 6,40. Voor 4e Volksbibliotheek ram 't V^91eiiis*ronds. Bedrag der vorige lijst fr. Duizendmaal eer aan Antwerpen I Kobt-n tan Ortanae's, Helèoc, Louis en Louise. £o attendant sur mes genoux..** Iels voor het tolk. Voor de. groote uiltaart der bokskans, .Serenade, J'airaequi ra'aime, Een taarijoogen, Zonen maan. Dl' klerikale buis op 15 juui. Vijf trienden, Van,'i ongedierl der papen verlost ons «aderlaiid, urie bonden aan een been, Drie zonderlinge'bareclWaehtetSf Lnura en Od. A bas Malou _nn H*<\r<LVO'>r vv-.m'v-^edic $UUfr. «ie- 'aOtifilê aan de Gardé Citiek, Van veischillige. Een doosje poudre de rit, 'Nen pot blanketsel, 0.50 0.S0 0.30 0.30 0.20 0.20 1.00 0.25 020 0.30 0.75 0:50 0.15 0.85 1.10 0,10 0.10 0.25 0.75 0.10 0.10 Medeburgers, leest en oordeelt! In dan nacht luiscben maandag eu diji sdag heeft men slijk geworpen op hel standbeeld Joannes Nepomucenus. Dit vaodaleii werk word door al de liberalen tan Aalst als eene schaodJaal aanzien en de vurigste wensch van al ome vrienden is, dat de pliebtigen opgezocht en door'l gmechl gestraft worden. Liberalism beteekend vrijheid vao gewe ten. eerbied voor alle politieke en godsdienstige overtuiging en die hel liberalism anders vef- itaat behoort tot de onsen niet. Wij hebben, wel is waar, het gemeentebestuur beknibbeld dat duizende franken verkwisi beeft or Belgte onder den hertog m Aha. ▼EU HAAR HET FRAHSCH TAS H. G. MOKE. (51* Vervolg.) TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Hic erlt f?rw4 borao minui «mala» ooDtra eum,ei innnaapjiu contra aoinai. Gr.**si». is. if. Dra* ul ni wieed raeoseh »ija s* hiD.I van atttn legen hom, en sijoe hond tegen ellen. 's Anderdaags, bij het krieken V3n den dag, kwam dun Alonzo zijnen gust opwekkeuhet U heden, zegde hij netn. dat de hertog de Medina» Cceli te Brussel aankomt; eene zitting van den Staatsraad moet dezen morgen plaats hebben. Zou b«t u aangenaam zijn er mij te vergezellen Lodewijk van vvmchestie aanvaardde met blijd schap dit voorstel, want hij begeerde vurig zelf «pp oordeel te vellen over degenen wier bestuur ïoo beweenlijk was voor de Zeventien Provinciën. Hij verhaastte zich dus den Mulat te volgen. Deze bracht hem in eene geheime tribune, van waar hij alles kun zien en buoren. De raadslweren waren dien dag taliijker dan naar gewoonte, want het gebeurde dikwijls dal t6jen' ven hen, die over den hoogmoed en de wreedhei<l van den hertog van Alva verontwaar digd waren, zich van dc vergaderingen otthfeMM,' Vffl (Brussel naar Aalst -7.20"* 7.28 8.l) H.06 11.65 8.10 3.12— 5,01 5.55 8.00*" 8.20. f ténvên 5.80 6.50 9.55"* 10.42 1.20 1.47 5.20— 5.37 7.00 7.48 9.34 11.00.') luik 5 20 6.50 9.35*" Mil® 1.47 5 20*" 5.27 7.48 11.00. •MMcb 5.3-2 6.38*" 7.27 P.J«— 9.51 10.56"* 12.45 2.30— 3.40 4.54 4.59"* 5.39 6 50 8.05 9.00 141»*": Antwerpen 5 52 6.38*"* 7.27 9.16*"* 9.51 10.50*** 42.43 2Ü0— 3.40 4.34 539 0 30 8 05 9.00 11.30***. Van-Dendermonde -naar Aalst 7.18 9.45 11 34 2.25 5,27 8.23 10.47. 6Iechelc.il 5.27 7.14 9:55 5 29 8 21. Gent 7.15 11.37 2.23 5.25 5.57- 10.45. Hamme 7.25 1.00 7.15. Aalst 5.12"* 6.52 ,7.5»*** 5.09 8.09 8.14 9 31—. Van Sent aaar 6.15 10.69 1661*" f.56 Kortryk en Moesereen s'js »3g 4M f Waar Aalst Van Aath 6.49 70:50 1.40 4.80 '7(58 911 Vao tieers.rdsbergen 1.Ï! 11.08 2.18 4 58 «33 950 V.*L Kinove 7,55 11.36 2.46 5.26 9.01 10.18 Wlti zeggen EXPRES ea f kin, 1% f «O 34 klas. •au 'l beeld van Joannes Ne pom nee nu*, omdat dit beeld hoegenaamd gfene kunstwaarde bezit 4ri thars dat het hersteld is,-h«l derje niet waard ia »an de som dat deszet^ herstelling gekost heeft;} ondat dit beöhi eeq zpiuebi'eld is der kleiikala verkwiisetia^,. omdat ons kristen gemoed.ziol* tegen het stelsel der jesuiteu veriut welke hek kristen,iooj j„ bijgflluo«i,.ht'i(i en de afgoderij willen versmachten en alle; dagen heiligen en mirukelen uitvinden- om* den «eest Van 'i volk Ie verwarreu en met eene ontzenuwde en bijgeloo- vlge menigte hun plan van verslaving en alleen-! heersching ten uitvoer te brengen. Zulks doende vervulden wij eenea heiligen plicht en als burger «q als kristen. Maar bel beeld Mn Joannes Nepomucenus is aen openbaar monument, eeneigen-iora der stad, eu als dusdanig, en ook omdat dit, beeld door ie» xek- r deel ouzer medeburger! vereerd wordt, moet het geëerbiedigd worden. Daarom betreu ren wij ieti boogste hetgene in den nacht van maandag eu dijusdag is voorgevallen daarom spoeron wij 'r gjrechi aan «eene moeite te sparen ten eiudn .ie plicht «gen op tezoekeu ea ze voor- nv ctfiouji. Wie zijn de plichtlgea T Do opstellers van 't Land van Aalet moeten dit weten, zij die dijnsdag zonder aarzelen scJirevet. •lat het liberalen ziju dat de politie dus naar liet bureel vuu 't Land van Aalst ga, en 't onderzoek zal spoedig ten einde zijn dit blad schijnt dui delijk de plichtigen te kennen, want 't schre. f dijnsJag stellig dut hei liberalen jijq eu om zoo te aprekeu moet het de uameu der plichtigen keiiueu. Vao het oogenblik af dat wij de acluirkerij, op de Houtmarkt gepleegd, vernamen, voorzegden Wjdat e klerikale partij ze ons zou aaugowievej) eu tegen one gi-ëxploileerd hebben. Wij kennen hei jHtui'is.n, wj weten dut voor heu alle mi ide- len goed zij 1 em tot hun 4oe| te komen om eeni-^e stemineu te winnen imje gemeeu e kieziug von Antwerpeo' vomleo tij uit dat liberalen hel H. Sacrament hadden beleedigd; Je zaak kwam voor 't gerecht en de rechlbank beslatigde dal de liberalen niet plichtig waren. Waren cr dus plichtigen, was de belecdijiug aan 't H. Sacra- raem toegebracht «iel uitgevonden, dan waren de beleedigers, door de zwarte bende omgekochte klerikalen oio stemmen te winueo. Hetgene wij veozzagen is uitgevallen. Nauwe lijks weet onze bevolking wat er op de Houmarkt geschied is. of een groot gedrukt papier komt uit 1 bureel van 't Land «an Aalet te voorschijn, dat de liberalen der stad aanklaagt ei weet te zeggen dat de daders der schurkerij,liberalen zijn*. Zoo Jpoedig is de aanklaging van 't jesuiteupapier verschenen dat men geneigd'.is to gélooveu dat bet op voorband gedrukt of geschreven was. In naam der liberalen van Aalst protesteren wij tegen die laffe aantijging. De mannen dié slijk geworpen hebben op 't beeld van- Juaiuiti Nepo raucenus kunnen lot onze denkwijze niet belmo ren. Slechts manuea die eeneu rouwstoet uï jou-^ W-V..W h^pdigi/igén en^ster ujlbr?!tc« cr flen graf, slechts zulke mannen zijit._iu. staat een openbaar mouumeut te schendeu. De zwarte bende heeft kasteelen gebouwd op de gebeurtenis van maandag nacht. Machteloos om door de rede en de logiek de groiidbegins.len van '1 liberalism te weêrleggen. overtuigd dat de Waarheid het klerikalism moet in den grond booren, omdat de waarheid is, dat de grootste vijand d?r zaraeolbving de priesterheerschappij is, dal de priesterheerschappij in verleden eeuwen en onlangs nog in Spanje hel bloed bij stroomen heeft doen loopen, dat de pries'erheerichappij overal zedelijken verVal en armoede na zich sleept - rekeut de zwarte be..de siechts op logen en bedrog om de macht in haudeu te krijgen eu hel volk te verbeesten. Maar 't gezoud oordeel onzer bevolkingen zal hunne hoop te leur stillen; volk kent de spreuk t'a reus cui prodest, degene is schuldig die er belaug iu had dal het schelmstuk .gepleegd werd. liever dan deel Ir oemen aan de onrechtvaardige maatregelen wdke aten' moest klemmen, op straf van vei dacht te vvprden. Zij zetleden zich in die zaal neder. \«aar eertijds zoo v. Ie groote mannen thans velbannen of op het schavot gestorven, g«l zeteld hadden. Een spauosch edelujin. de lieer de Rhoda. 41004 den Woning tol den hoogen raad van een land veHievén vyieus taal, noch zeden, noch' wel'én nij W. ndo. Zal op den stoel die de Graaf van üguiond gewoonlijk bezvttede maar er was eene plaats die ledig uteef nooit, sedert de aan komst wu den Hertog van Alva, had een raadsheer hoogmoed óf onverschilligheid genoeg gmad om er zich neder lezelteu net was de piajts van Willem van'Nassau. Kene dieue stilte heerschte in de Vergadering J men hoordé er slechts de stappèn der soldaten welke den ingang bewaakten. Het was eeneafdne ling Albanieis welke de Hertog uit het koningrijk Napels medrg. bractit haden wier barbaarscne taal, woeste Uitzicht en lurkscoe gewoonten het] 100 hatelijk als verschrikkelijk gemaakt haddeö ▼oor de inwoners der Nederlanden. Na nog al lang op zich te hebben latenwachtep trad de Landvoogd langs eene bijzondere duur Binnen. Don Ferdinand Alvarez de Toled», hertog van Alva, generaal der heilige Infeu>isitieluitenant en kapitein generaal der Zeventien Provinciën, was toen vier*en-zealig jaar oudinaar zijne gestalte was nog recht, zijp gang stevig en al zijnetode. maten gezond. Het: karakter van dien beroem den man stond op cijn lange en ontvlee.vchde grlaa, afgeteukeud. Zgn hoog voorhoofd,, zijne dourdrin (1) Vlgliui klaagt er, in zijnen 146 en brii-r over.dat mén tot de g«v*ichtl«te plaatten nog alochti Italianen en Span aatda«i»eBiil4. Oe reden ervan, *oli;en» b^m, ia dat de Belgan atlas all beesten en Luiberanan, te Madrid, naozian warden. gende oogen, door ebbenhoutzwarte wenkbrau wen overschaduwd zijn neus gekromd als de bek van eenen roofvogel al zijne gelaatstrekken ver rieden den hoogmoed, de heer>cbzuoht en de bloeddorstigheid. Zware knevels en eeo spilsuit- koiivnUe baard verdokeu het onderste gedeelte van zijn gelaal, zijne onderste lip alleen bleef bloot eu die vooruitstekende lip had iels doods en terug* sloolends. l)e Hertog was prachtig gekleed en droeg den halsband van hi t Gulden Vlies. Na de raadsheeren welke, bij zijne nadering opgestaan weren,* met eene kleine buiging gegroet te hebben, ging bij zich op eene soort van troon welke den souvereiu en bij zijne afwezigheid den algemeenen Landvoog den in stemJ was, nederzetten. Aller oogen waren op hem gevestigd men wachtte met ongeduld •lal hij verklaarde ora welke reden de raad was bij 'engei oeprn. en men trachtte op zijn gelaat de verandering zijner fortuin te lezen ma.ir hij scheen behagen te Scheppen in de nieuwsgierig lu id dergenen die hem omringden te Imr °e stellën, en bij sprak eerst van niets dan van onver schillige zaken. - Wij zijn heden talrijk, Mijne hoeren, zegde bij, de i*aao>heeron teekm doende van (e zitten liet schijnt dat versch: ide'ne personen die zegden onlslclu te zij.., eensklaps genezen zijn. U wensch er hun gelui m.-de. Na die bijtende schimprede tegen degenen die niet altijd voor hem geuloeid hadden, vroeg hij op gemeen/amen toon aart den raadsheer de Rhoda of hijeenig nieuws vernomen had. Men verzekert, antwoordde de Hidalgo, dat don Johan de ia Cerda, bij zijne ontsbhepiug, door de geuzen niet wel.is onlüaaliUewurden. De Hertog ghmlacute, en de vreugde die hij over de ramp van zijneo toekomenden opvolger gevoelde, Ons, liberalen, kon de schanddaad der sliik- •erpers „iets dan w»|« en afkeer fnboeze'meif. •i i°' ia lWart® ®»r>'ien, vrb»de b«r!ee<Jiz;ir>g nui. oeetd Vim Nepomucenus een voorwendsel om .!fe"u ie. ,,berale» «'«eva-leb, om de hberalen •ileschiMeren als «o (sdiensJhaters en beeldstorm mers. Maar gij hebt uwe batterijen teVpooJfc oii«.r.askerd gij hebt uwe helsche vreugde *.ie; kuniien in toom en; tusscben dereuHen van 't >pot- «brifi uu de Mole„sir»a( heeft de bevolking gelezen dal uw gewaande verontwaardiging nui- Cbelarij 1S, en dab gij de beleediging a.10 't beeld ge ju icfiT° m UCCÜ 0,8 eeD «r001 8#luk d.r'.Sl!"' <>'- OOg«« I. op.i.e,* i, e.,,, aodero ..ulfj- fih T d leg«ü de Iiber.leu ..eêr«lireef. s 'f Land beweert dit llbertlen, veertieo d.aet, geleden, ook «ÜBghdd up den otour |to|. legie gewttryeu b.dde.t. Wilt ;e .«ten ^,ed.- burgers, wie rten aaur v ^.iii «rneter h»d uttgegurt,-!, óeree- i-ul, Cti «etter het Land dat in «je Pontstraat xesn«iör. wbrat; maar 'twas ee„e kle^|^„*^ Itüeraleu betelijk tem.tee, ee d.t ie geateitbde. Mier, wij berbaie.j bel, wie tij, de plichliMo Meu legt ons del er tot ju den «roe-en mor. der I1ü"|SÏ JS 7"as '"«"«■kloribele herberg kien f1""?"?1* ZJU Je b"»i »f h».i„ dier iili den nL* h"actll^lijlra Allenier, ote kwei.te „tot ku„„ell op|osse„ j Vji >dcbdet.,wj Wij hebben in one voorleelste itutnmer geeetrd del Joeoitee; tfepomucenue *oen ingebfeldeo helllgeil te. Gebr, It ei,, p|„„ ba|el 0„, d •clm-dettu v«o Aepetoacenui l odeOtendo ,.le~ lenoate te doen keuoeti. Tot ,oo..»g bloot in rijoe oogeo. JV»e. nada-m hrroem bil txoeilei"'0 d« Vlatoiogeo ieeroo be- EoklDu±%Md$h"r k""di'!d' ^«od vet. - Men spreekt van een leger van franecbe nrn. testanten dat op Henegouwen anode aior'otken zegde de under nor:,tier, baron de Tysenioh - Wo ev; untfn Chiapin Vitelli en" tui,,, zoon ÏJSfSK?''2?r*. Mjar 6'j- geleerde en nelilbaro hebr Vighus, gy wiensaftv.ijjgheid wii zoo dikwijls 6,i -diB«.ukk,t5 Ucn blaatsraad. Die bekwame rectitsgeleerde welke priester geworden was mêer nit vontMh itgheid dan u.t godsvrucht, wasjnislzoo oud als de Hertog f)maar deze I .atstb in het leger opge voed, had een gezond en kloeke hciuarn hehoffi de andere in hol k.htnet oud geworden, boog™ zcsltgjaligen onderdon, onderdegehtekk, iikhede van eeneu hoogen leell.j j. Zij grest had eonle? wonde, nare spWsVtnd.glieV verlo- ren, en gewend out de minste aaudoutiLVn 1, hpanjaards hesp,eden, ,as iuj gcnti'kk'ehjk h (Ihrrdt iwrtj.rez.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1876 | | pagina 1