Klerikale aedeleer. Ai» hot gerecht eeneo onser partijgenoten treft, worJt die (nun door ons over boord geime- 'cn die man i» «oor ons sis politieke man dood e.ue bladen kondigen zijoe veroordeeling san en tljne schanddaden «orden door on§ oa »r behoo- reo seschaudvlecht, Ko 100 ook moet eeme poli tieke partij «elke sieh eerbiedigt, bandelen. De partij dit grondbeginselen verdedigt, die de «aarheid langs hare zij Je beeft, heei'l zich met teen» portonen ie bekommeren eu moet niet bloten o*er de schanddaden van hut eene of het andere harerloden. Wat doel''-de klerikale partij T Verschijnt «el oailoto «oord «au verontwaardiging in de kleri kale bladen tegen da menigvuldige broerkena eo geestelijken die de kiaderen naar tiel an lichaam bederf an T Melden dia bladen «el ooit de veroor deling ven eeoen langgerokte T Hebben nj «el ooitvan*dp aetnodelijke dieverijen dar Lsngrauds- banda geaproken? Ab utfco nooit treft aait in bnoae kolonnen e«n voord van medelijden aan voor de ouders «eiker kindereu door klerikale wangedrohteu be zoedeld «orden nach voor de slachtoffers der klerikale Sosuliemannea. Verre van de klerikale tedabedervera of dieven aan den schandpaal te hechten, verpdn tij taffen laster naar de slacht offers en trachten uj de pliebligen te verontschul digen. Volgen» de klerikale bladen, zijn Tan Liere die to Brugge en te Geut, Ducbèae die door vier vechtbaiikin, Stevens van Gysegera, die te Den- Hermende veroordeeld werden wegens dierlijk- baden, da«uderpaxlor vso lavichove en honderd andere ttdtletrdtreê'.acbioffer» der liberale «raaktucht; lij» de Laugrandisten de treffelijks", do eerlijkste lieden der wereld 1 Meer nog, de.awarte veroordeeldenof d mannen die zich mei hel «weet van ongelukkigen verrijkt hebben, «orden op eene bijlandere wijie aap der kierikalen guoSt aanbevolen. De gctelleu van Langrand worden door den «il der bisschop pes u»Af de Wetgevende Kamers gcionden rieter De Decker «eed gouverneur van Limburg gpuoeufd! Paalor Van Liere, werd na zijne dubbele «rroocdoelj&g*:fastsr eeeer parochie, in 't bisdom van Ai ra»; klerikale advokaten giugen den reeds tweemaal veroorJeeldeu Duchesne du baud druk- keu Steven» va» Gysegem is thans bestuurder «au «au patisionoaat te Louden Da svarte bande stelt alles in 't werk, gold, bedreigingen en invloed om de klerikale «ondaars door't gerecht |e doen vrijspreken of hen hunne strafte doen oalbopeuhut een of het ander iloostt' serbwgl au "r tenen valscbcn naam de i- deielO? hunne dierlijkbe Jeu riekt**» aar. ;ij onbebeod zijn, vourlte- sette Wefbif^n t>i gsladon> heeft dn bisschop van Jjicnen dun gemis radel» Ferdinand De Bia di» in *4868 door de rechtbank van Marche en h?t bof -van Luik veroordaelJ «evd tot 32 maandeu ge- vangsitiing wegens 32 aanslagen op de «eden, pastor geuoemd der parochie Flamierge Moeten «ij dan in tegenwoordigheid dier on to oehenba'e eu welsprekende daadiaken, «eggen «at klaiikale «edeleer beteekeut Zeggen die daadzakeu niet klaar genoeg waarheen de partij «il, die mannen aan haar hoof t stelt wier voor hoofd door 't gerecht co de openbare zedelijkheid gebrandmerkt is En de klerikale partij wil bet lot van bet edelmoedige België in handen houden. Ah dat «al, dat mag met; du «es laatste jaren der klerikale referring hebbeu de ledelooslieid tan 't klerikalism blootgelegd; wf'jarou verou dering eo schande voor one Vadurlaod is reeds 4e veel hut kieterekorps zot dit binnen tien dagen bewijxeo, Jacobs, Woeste en anderen durven dan nog be- weeren dat zij Ier «elver tijd den. onfaalbare.n Pin Nono eo liumien eed kunne» getrouw blijven 1 De Paus is onfaalbaar. Ofwel moeten zij onfajlbaatheid loochenen, of «el tij» »lj mein- eedigon. Wat mag dat betcekonen T Verscheidene outer gemeenteraadsleden had den aan 't Bestuur der Franca-tireura een hulpgeld beloofd van 400 fr.; die heer en hadden zelfs de c Franea-tirewra o peruktrd dat dit hulpgeld eene afgedane «aak «as, en dat de maatschappij er mocht op rekenen voor het geven van den grouten prijskamp van schijfscbieiiiijr. Gelukkiglijk hadden de Franca-lirturs ge wacht om hun programma opteslellen tot dal een ofHeiïala brief uit 'l Stadhuis de vergunning van een hulpgeld verzekerde, want.... als zij, de verledene weck, een beslissend antwoord aan den Burgemeester vróegen, vernamen zij dat «ij. op piets mogen rekenen. Hebben de heeren Van Warobeke, Gheeraerdts en Borreraan misschien niets te «eggen op het stadhuis, en moeten zij «ich aan de bevelen van M. Moi.fils onderschikken T Of i» «r misschien nen compromis gesleten tiisscben gemelde n trio en aan Dinderbode, welke laatste, kon het zijne maag verteeren, den laatsteo garde-citiek «ou op el«n T Volgens «ij vernemen beloopen reeds de in schrijvingen voor de» prijskamp van schijfschie- ting lot eene buitengewoon groote som. D liberale dam. s der stad hebben ook voor verschei dene hotiderde franks ingeschreven. E> ouder al het ingezamelde geld komt er gee en centiem voor uit de ku» van St. Pieterspenning noch uit degene der Ck'inetakena. De liberalen zijn zoo pingras De Pans en onse Grondwet. Ziehier, de beoordeeling van Pius IX over onze Grondwet 't is de Univtre. het bijzonderste orgaan van het ultramonUoism, «elke die beoor deling afkoodigt «oo als «ijo correspondent uil Rome «e onlangs uit dan eigeo mond van den Paus heeft vernomen Die regeringsvorm {<Je gropdw»li$ljjk« mor rtrchie.) berust op drie voornainp grondregelen, De eerste is de dwaasheid, de tweede de god^ deloosheid, de derde de onrechtvaardigheid. pi Koning regeert, maar bestuurt niet, ziedaar e de dwaasheid. Als een raai. koning is, regeert bij, al» h,i "Keer', bestuurt hij. De Koning it uitl verantwoordelijk, ziedaar de goddeloosheid. Welke menach, mij» God, is niet verantwoordelijk voor u en voor «ijueo eveomensch. De ministère uj* verantwoordelijk, ziedaar de onrechtvaardigheid. Dio ministers doen slechts wat de Koning hun beveelt. Overig*"». duurt die schoone regeringsvorm slechts sedert veertig of vijftig J«r, eo de val keren zijn er reeds moede ven. ilij heeft gee.ie j ..«kracht, eu de andere (de oppermachtige L„.rehie) degene door dc VMniniglnid .Igek.urd, hord voerhj of ..jftlg j»or go- dnurd. Moo »l 101 dien regering,vorra moeien t> terug komen, loo moo tiel.haogl er de F»» coene doekilieo, .erkla»it hij :icl, 'openUi,k de ..].„d der X'eche Grondwet. Eo.do klyikelc rolki/erle- jrowoofdiger, tus oo, I«nd, Domoitier, Milou, De volgende brief is op ons bui eel uit Erem- bodegem toegekomen met verzoek van rocJedee- liiig Gtackle Beer opateller can het VBRBOKL vah Aalst, Sedert de kiezing vart'23 Mei laatstleden, hebben de zendelingen van vrtJoen broederliefde onder do tnenschenlot Ereinbndcgem hunne woedende en buteiijke uithrakingen legeu de liburaleu (en hoogste laten stijijeo. Allerleileugens, bedreigingen en scheldwoorden, werden op den Sloel der wzAaana in de twee eerste missen door ouze onderpaslorkens op de liberalen uiiijehraakt. Wij inug a u incX »cvr.cl..ï- ring zegden «n anlwtKirden op uwe sermoenen. Neen on'derpastorken». de liberalen willen deö Godsdienst niet vernietigen neen, zij willen dit kerken niet sluiten neen. zij willen de waardige priesters hunnen trok niet afnemen. Als gij zulke kluchtjens op uwen predikstoel speelt liegt p,ij. en gij weet dat hetgene gij vertelt valsch is. Waarom Wilt gij dan den Sioel der Waarheid ontaarden en veranderen in een stoel van leugens? Ah wij begrijpen het, gtj sclire.-uvyt moord en brand, omdat gij verzekert zijl dat de liberalen m l eene verpletterende meerderiieid den 13 dezer maand in de kieziugen voor de Kamers zullen zegepralen. Belgié wil liet juk der verdrukv kers van hel volk afschudden. Gij durft ook gebeden vragen voor een goeden uitslag den 13 en dien uitslag durft gij noeinm voor het,welzijn van *1 vaderland Uier zouden vsii u moeten vragen fanatieke leugenaars wat uwi vaderland is Is het Room-; of Brlgiè ..Gij zijl Rooiusche, dus vijanden van den Koning en »an onze vrije beUisehe. inslelliugen. Gij veroor deelt en vermaledijdl de Grondwet en hare mj- hrdeo. En gij durft gebeden vragen voor het gelutt van België Wat geveinsde vaderlandsliefde! Maar hebt gij vertrouwen in de gebeden die gij vraagt Neen gij weet msar al te wel. dat indien uwe gebeden voor welzijn van 't vaderland moesten aanhoord wordvu, de kieztngcn zouden aftopen in 't voordeel tan mannen die hunnen Koning, hun vaderland en deszelfs vrije instellin gen lief hebben, 'lisle zeggen in 'tvoordeel der liberalen, en niet in 'l voordeel der Roomsche die hunnen.koning en hun vdderland haten. ue gebeden welke gij gevraagd hebt, schijnhei lige waren oen middel om de lujjeloovi;; eo eenvoudige menscheu te verleiden, en aanstonds bebtgij .•eriander middel geraden die nw vertrou wen meer waardig was als de gebeden. Dezen raiddel is het geld. Gij hebt hezegd dat gij zondag in üe drie missen zult «ene omhaling doen van geld voor goede werken, bit is volgens u de cenigsle reddingsmiddel. Gij hebt geen vertrouwen in de gebeden voor den uitstag der kiezingen maat wel in't geld. Wij bedanken tt ouderpastorkens om ons dit te hebben kenbaar gemaakt. Maar durft gij nog u voorstellen als de dienaars van t»od, gtj die in God zoo weinig vertrouwen stelt Geld roept gij. o schijnheilige, met 'l geld kan men mirakelen doen. Opgepast dus, inwoners van Ererabodegera, opgepast liberalen, laai u niet foppen, laat de Rootnsciie vaderlanders met uw liberalen geene kiezers uilkoopen. Aanvaard, enz. x- voorvallen uit de geschiedenis van eefcen heilige voor te stellen, bit is een overblijfsel der myste riéh uit de middeneeuwen. Uil jaar nu, besloot men, in de gemeente L.., aan de geloovigeo eene hartroerende vertooning te geven van den gevangen Paus. Men huurde eeo inwoner van het naburige dofp oor de eerwaardige figuur van den Onfeilbare voorlest ellen, en twee andere boeren doden dienst als gendarmen van den koning-struikroover, die hem gevangen houdt. Hel waren toevallig drie vrienden van 't kort nzt zooals er in den gcheelen omtrek geen vierde te^inden was. ico beloofde bun ieder drie frank, die men hun na de procesaie zou betalen, om wel veraekerd te zijn van hunne medewerking. Op den bepaalden dag zag men statig iu dan Stoet voorbijtreden 1* de Raus met een kartonnen Pau9kroon op 't hoofd eo in een lang wit kleed gehuld om den middel was een dikke, ijzeren ketting geslagen die &an weerekanlen door dc twee geïmproviseerde iialjaansclie gendarmen werd vastgehouden. Ue pastoor vond bel schouwspel wondérpracii* Oig gelukt Dc Heilige-Vader naderde met waardige eo gelalcue houding,*en de gendarmen hadden bet woeste uitzicut dathunne bediening vereischte. Toen na afioop dc processie in de kerk terug keerde, was de eerste zorg der drie tooneelspelers, hun loon te eiscben, en de koster overhandigde 10 franken aar» den artist, die de rol van Huis vervuld had. hem gelastende se met zijne cipiers te deelt-it. De overblijvende frank was een e gratifi.iaiie van den dekeu, zuo tevreden was hij geweest. Zoodra de Heilige Vader en zijne twee gendarmen aan 't b->o d stonden van hel spiksplin teroieuw gou JslUksken gingen zij arm aan arm naar de naaslbijgelegen krot g... otu te wisselen. Maar de hoofdrol beweerde, dat de gratificatie hem lock Wam, en weigerde met zij ie makkers te paarlen. Er ontstond twist en men werd spoedig handgemeen. Zoodat de inwoners van L... eene vaudeville na het drama kregen zij zagen hoe de gevangene zicli bediende van de twee ijzeren keiiinge» die hem nog altijd om 'l lijf bingeu, hoe hij er zijne gen darmen meë afroste, en hoe bij vervolgens, zwictt lende voor de overmacht, mei een koppel u> r heerlijke blauwe oogeu huiswaarts keerde. ftteakronijk. Men schrijft uil Antwerpeu, 30 mei: De ondercomitciten der verschillij liberale association houden zich heden onledt,; tmt <lt voorloopige kandidaten voorde wetgevende kieziiv gen. Ziehier de namen der voorloopige kandidaten- MM. Leopold de Wari. burgemeester, is Jos, David, k»>L>voirdrf-, Vt»*.-»-c- Bond MM. Edward PécAer eu Gust. Van Huvrr voor de Liberale Assocuttit? MM. Victor Ly.oen en Victer Wmiers, gelezen substituut, sour den Geuzenbond Deze zes lieberalou genieten de grootste gene genheid in ouze stad on zijn gëene onbekt-ndeu. Al de liberalen van Antwerpen zijn overtuigd dal met zulke namen de overwinning zeker is. Men lelt 10.600 kiéz- rs voor de Knuers. waar onder 1,439 van den builen. De liberale denk wijze wint op den buiten, dank aan ouze liberale Coiifc- renliegevers. a M. Jos. David is zonjaj laalsl mar Stabroeck gegaan, waar hij voor een talrijk pubiteok over de ki ijgskwestie heeft gesproken. Ken onzer vertegenwoordigers. M. Corem-ms, woonde die vergadering bij hij iieefl aan M. J. David geantwoord, m «ar deze laatste heeft at den bijval iu de zitting bekomen. Men zegt insgelijks dat aan dft« letterkundige M. J. van Beers eene kandidatuur is aangebonden geworden, maar hij weigert te om gezoudiicdste- deden. Het volgende slichtende en waar gebeurde historietje komt ons toe uit een hoek vau West- Vlaanderen. Men heeft, in de processièn van dat land, voor gewoonte, toonoeh-n uit het leven van Jeiüi of Feesten der Gentsche Pacificatie. üp zondag 21 mei h. eft te Gent in de groote goihischo beiiedenzal van het stadhuis, eene al- gemeeiie vergadering dei deelnemende maatschap pij-n plaats gehad. Een duizéridlal leden der bij - zoudeiste knugen der stad hadden de uituooui ging van het geineenteb stuur beantwoord en ver sebiillge vertegenwoordigers der vlaatDACüe en fratiselte dagbladpers van Belgie waren Ook upge komen. Aan het bureel namen plaats: de heeren Wagener, schepen eti voorzitter der feestcommis sie. Herein.!us, hóogleeraar en ondervoorzitter, Piokaerl. schepen der stdd en de overige leden der feestcommissie. Om elf uur werd de vergadering geopend en dfi heer voorzitter WACMAi^.heUom h«t «wUii&ch stenen spieckgusioelie om namens hor college vau burgemeester en schepenen op de beleekmiS der fetsleu der P-.cificatie vau Gsnl aan te drlQj- gen. Spieker zegde dat eenige leden der thaatschap - pijën, die hunne medewerking aan den stoel be loofd hebben, gevraagd hebban om ingelicht te worden over de wijze waarop de 300' verjaardag ider Pacificatie van Gent, «ou getierd worden. Deze vraag, vervolgde spreker, scheen on» vol- omen gegrond, eu de feesl-commissie heeft ontniddelijk deze algemeene vergadering bijeengeroepen. De historische sto-l, die lijdeus de feesten zal ingericht worden, zal geene ijdele maskerade, nog veel min eene belonging legen den katholieken godsdienst zijn. Hij zal de heugelijkstegebeurte nissen der XVI0 eeuw, zooals de geschiedenis ze ons onvervalscht heeft doen kennen, aanschouwe lijk maken. "T in écu beginne btd bet gemeentebestuur van Geut gedacht dat PiohrdW iiftd di t plechtig feest geheel en gausch zouden bijgetreden /ijn en men vrrtnoedde ui het gehéél met dal dc katholieke diukpers deze groulsche plechtigheid als tegen- «iilj iig aan d«a kulhuliekeo godsdienst zou voor stellen. Hl-I feCst is-eeae fierianering het v«r- boi-d van Noorq e« Zuid, oaa de vertoéning i«H«- sehen fcatholiri^en eo protestanten, om te s^men de dwingeiand^ «ode Spaujaardef uit tfe Neder landen te roeien eo de gbdsdienitige verdraag- caaohrid, de vrijheid vau hel geweten te beko men. Het is dus geen politiek of geen part ij (best. dat men zich voorstelt in, do eerste dagen vai$ Sep tember te vieren, ihaar eeo nationaal', een «adèr- laadsch feest. De katholieke drpkpers van België zegt dat jfle Pacifieatie van GódI niets dan list en'bedrog van protustantscbezijde was, Dat is niet zoo. - De ge- scbiedenis is daar om tr "herinneren, dat omlcr de de onderteekenaars van dat vredeverbond de namen aangetroffen worden van den bisschop van Atrecht, dan abt van ,St. .Piejers te Gent en den abt van Ste Geertrui te Leuven, en dat da Pacificatie door de godgeleerde piob ssors der boogeschool vaa Leuven werd goegekeurd. De katholieke dagbladen van Belgle zeggen dat de. pacificatie niet lang ill stand Werd gehouden, omdat zij t.-gen dé Roomsche kerk gericht Was. Neen, daarom isjze 4\nift zoo siniedig vernietigd, uiaar wel omdit er langs wederzijden' dweeper»1 'waieii, die alle verzoening dwarsboomden v aan drii eenen kant Filips II eu de waal«cbe malcon tenten. aan den anderen kant de onverdraagzame, calvinisten als Hembyse. die te Gent de katholieken' Vervolgde. Maar het was nuclide Prins van Oranje noch de gemaiigdc katholieke paiiiij, die de Paci ficatie vau Gent geschonden heeft. De Pacificatie-feesten zijn dus de herinnering aan een werk pan eendracht en verzoening. De heer scheuene Waüs.ikr eindigde zijne rede voering. die heidiValdelijk' door luide lo< juichnigen onderbroken werd, mei ecu woord van dank aau de talrijke maalscuappij n der slad, die hunne tne- dewefKUig vuur den- lii.-loiisclicii stoet hebben loe- gezegii eu «riet den warm uitgesproken wenseh dat de fcesleo waardig zoudou zij.i van Geut uu van het gauschc vaderland De heer Pabc Frbukeioq, secretaris der feest commissie, beklom daarna het spreekgestoelte co" gaf ernige gescliiedkuilidige iiiliciitiogeu over de vcrschilhge gedeelten van den hislonsehen stoet. Zoo besprak hij ópvolgèuliijk het eedverbond dor edelen, dal de e iste groep der kavalsade zat lija, den beeldenstorm, tret seitrikhGWpnd van. Alva eu den Moeraad 2* groepue pogingen vo»- den.Prins vau Oranje om de iNedHrlaudeu gewa penderhand aan do dwingelandij «au Alva te ont rukken, de vervolgingen der ketters «u vader- latidvrhgeziudun 3° groep), en dé baldadigheden dér spa.i»sc,ie .soldateir die in de ifsehuwdijku tpaamche Furie te Antwerpen (4W g.oej', uov.-iuber loVü hun loppuut berrikl. u. Spreker las versdieidene uittreksels uit eene onlangs uilgrgeveae génlscne kroi.jjii, geachreier. door eeneu geiitschm kalholiekc van dien lij I. Warcus «er nrwyeji die kerkmeester ;n bi Jaoobsket'k was. VooraUe ving vau h«l ophangen vsn *e«eu prol«staut*cne Gentenaars en van het le*«udt» «rbrainleu van vier Anaba.disien. te Geol, Op de VserrirpUat 3ü>- luaart 1568), door Vaerriewyek met u-etf<-nde kleuren co aand..enlijse woeden geschilderd, maakten op de talrijke aanwezigen eeucu d,. peie indruk. Daar had «en de H Jukwisilte, niet zoo- ais zij in de romans en in. de frauscne opera» als La Juive of Let Huguenots min of uwer nauw keurig wordl voorgeSteeld. maar zooals zij unz» voorouders otiraeëdoogend-kastijdde. Na dit somber gedeelte onVer zestiende eeuw-» sclie beroerten, kotnt het blij Ie en troostende. Pacificatie van Gent. Bij het vernemen der oik<> ragrldheden der spastische soldal en had Willen^ -van Oranje getracht naar «one toenadering tusscheu' de z ven tien provinciën der Nederlanden en hij was er in gelukt te Gent eene bijeenkomst van «t gevaarriigden der hijzunderste gewrélen, zoowei nalholieke als proti slansciie te doen houden. Deze afgevaardigden waaronder drie katholieke prelaten on Manrix vau Sl-AIdegomle, gingHi een vrede verbond ;n«n, dal te rectil dtn naam van Pacifica tie van Gent krëejjf. De 25 artikelen van dit Verdiag bepaalden öfc eeudiaehtige vi-reeuiging der iSederlaiidsche gc- WbSleli om den gemeeneii vijand dc Spanjaarden uit 't land te dr ijvjm. Daarbij werden de zervuL- gingen legen de ketters geschorst en de bauoelln gen boscb ea watergeuzen vooralteruggeroe pen. Eindelijk liet het verdrag aan Willem van Onn- je 'svaderiamlscb streven rpcul wedervaren. De Pacificatie wérd ten gentschco stadhuize, den R t,ov. 1576. slechts vier dagon. na de Spaansche Furie onderteukeud. Dit blijde gedeelte onzer zestiende eeuw zal ira den stoet voorgesteld wordeu door den wage», der verzoende provinciën die elkander de hanij toereik eu, door den wagen van den godsdiensltgea tred* die ons eenen katholieken bisschop met een© hervormden predikant insgelijks hand in hand zal «bónen, door den stoet der juichende geuzen, •doür tkf luistertijke intrede van den vader des Vaderlands, Willem den Zwijger en door den wagen dei' oiylertcekcning.van de Pacificatie. Ein- d'lijk zal dekavalkadc gesloten wórden doorcenen stoei.'waarth'de zestiende-eeuwsche sla 1 Gent mei hare gilden tan St. Antone, ai. Jooris, St. sebastiaan èh Bt. Michiel, met hare neeringen ea redei ijkers, waaronder de heden nog besta m de Fontei nisten *m. enz. uil het verleden als het ware z menwageu c worden. Ziedaar, iw breede trekken, hoe de heer F»»w- retnwie/reuL. cut. u» e zal vernj-en en door den pr.ichtigen bloe- wageu der maagd van Gent zal opgeluisterd RICQ ueu IU31VI ibvik II m.--~ dige onvervalschte betéekenis ontvouwde. Waar heid heeft «1 fecstcmiimissie ibetiacht en haar doei is O blijft geen feest van portijhaat, maar een feest van verweniag, e«o «ólksgettud wcjor-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1876 | | pagina 2