BEVALENTA ARABICA. TE koop: MERK TEN. life P ANiNONCm VERKOOPIXG Yfii EENE HOFSTEDE, Zaailanden en Meersch, gelegene Hofstede, PARTIJ ZAAILAND, rJrb'irW Jw" 1876- SS koopea extra sciioao Maaigras, Openbare verpachting van Vogelscbieting mot de bolle naar Geldprijzen. 1huren Eene groote hoeveelheid tiraanzakken. Zich tc bevragen,'Statie straat, K' S, te Aalst. m SecMs. ted-cfi Zilverwerk, Dentelles, Alost. Rofstede en eene jfarf^Lailaci1. Établissement Industriel' avec grande liaison de liallre, Adjudication taéparatoin, 20 <aod«t» fired ia lerichteo. Na deze redevoering wrrd door dm lieer voorzit ter Waghner d# ver- fiailenog gesloten verklaard. Taal <m Vrijheid. Dunsilsg 6 juut 1871», tta 9 ure 's avonds, voor- driénfoFér De mutikanten op don i> tuien. Smth eeoige dage® meldt ,de Boniteur irde een morgeud eeo nieuw krediet aan het een of ander ministerie. Men wist niet dat bet kabinet tot 4ea 13 juni op den plak moest leven. Ga tutte De sulttu tèn Tirkije, waarvan sinds eenigeo lijd zoo voet gesproken wurdt, heeft opgehouden te regeren t Hij is van den troon afgesteld Het is' de vermoedelijke erfgenaam van dea troon de sultan Moyrad, die Abd ul-Aziz op* volgt. Denieuwesultan iade neef van Abdui-Axiz. Hij is den 91 september 4840 geboren. Ondér de eerite hervormingen door deo nieuw*"' deuc, iwöevoer«L «elt men de aücnaffiug van den harem. Wat gaat men verrich ten met de twaalf honderd vrouwen welke hel huwelijks geluk van Abd ul-Aziz moesten uitraa keu Gaat uien ze bij openbare veiling verkoopen door uitscheiding v.iu bedrijf! Of gaat men eent openbare tcutopnstolling iurichleu leu voordei Ij van de oUoniaiisqhe schatkist.? i 41el tweede gedacht schijnt veel praktischer te zijn, daar het eerste gedacht niet buitengesloten wordt. Ue tentoonstelling voor deverkooptug dal zots in het gewone order der zakio zijn. Burgerlijken stand dor stad Aalst. jail i'/itj't oan den 26 Vei tot den 2 Juni.. GtaOORihN. -i.dunelijk 12 u» Vrouwelijk 11 HUWELIJKEN. I). Van der Keken, iwij-idergast met C. C»r- nand, dienstm. U. Cjllehaut, werkman met M. De Smet, kaotw. t). Luycx, Schoenmaker, met G. Van der Poor ten, uaasler. C. Van der Meer»cb, twijnder, met M. De Pel ler, twijnster. A, Van der Kist, twijnster met D. Mallbieu braasstor. F. Veilefan, twijnster met M. DeTrocb. twijn-, 0VERL1JDEN. l'i.Stuyver, wed, Merteos, kautw, 42 j.. Kei riuJ. Goösstiis, iu. Mïiylaert z. b. 82 i., <se!im.— M. Verhuist, vr'. liojiueeck, kantw. 42 Peueratr. - J. Vau Gallier, wed, de Backer, u. 82 j.ï Gehdsekesira.it F. Piilips, m. Van W >Ieerv.'He,;i. li.'7.Sj.. M'.beke, --?C. Ue Bot- <.«r, vr,'fttogoir, renlcuicrsii'. 92 j., Zöulstraat. A. Jannes. Wed, Amaiidl, z. I). 41 j., wuonende ie liiUiSeb J. Meuleuuergh, z. b. 74 Kapéllèslr. - J. Semey, m. Jauiseus. l. b. 72 j., vrijueidslr. F. Steenluul, laodb. 31Ï„ Mijlb. S. De Neef, wed. Vau Dmssche, sotf.-i-slckin. 54 j. Mijl brke. 11 kinderen onder de 7 jaren. GF20NDHE1D AAN ALLEN teruggegeven tonder meJecijneo, xunder puigene tonder kosieu door de •.makenjkegexondUeiditiluoa *an De ÜAatt vaa Loudso, getegO Zes-en.twintig jaren on»ertnderiijl<eii uUtlagea. Zij bestrijd ui«t goedeu uitslag den moeilijken eet- 'usl, slechte spijsverteringen, maagontstekiugen, de gal da «inden, de Kuurheul, het slijm, de braaklust.de aaag opwerp en uitwerping, den buikloop, den hoest, de belemmering aio ademhaling, de uittering, al de wanorders veroorzaakt door borsiontiteking, keel. adem- stem, luchtpijpen, blaas, lener, lendeu, ingewandeu, slijm voortkomende uil iie bertenen en hel bloed Zij hreAreads75,000 geaeiingen beweikstelligd, waaronder die van den gr»af Plutkow en de markieiiu bratian. MM. de professors Dé.lé, NVurier, doetoort Gampbel Shorland. Ure, Angelateiu, ent., enz waarvan uittreksel ft'68,176. M. de Pattour Compare!, van 18 jaren maagkramp, van maag-en teuuwpijneoiwakta en sachlelijkd sneetingen. N*7,422- Uitputting. Baldwin, vin volledige -vertwakking, verlamming der leden uit hoofde van ieugduitspauuing. N" 76,4*8 Verduo, 15 Januari 4872. Sedert 5 jaar leed ik pijnen in do «tobic tijde an aas de uithoiliDg der maag, van slechia tpijtverteringeo, #n*. Ik aartel niet u toetevcrtrou«en dat uwe Revaleata SB ij gered beeft. Eb.nbst Catté, Muxikant bij bot 63* linio-reg. Yoedtomer dan bel vleesch, spaart zij 50oaal den prijs der medeeijnen. In dooien van 4ji kil fr. 2.t5 ijï kil 4 fr1 kil. 7 fr 6 kil 32 fr 42 kil: 60 fr. Do beschuiten van Keialenla in dooien van 4,7 eo!6 f Den Cbifcolade-Hevalenta in dooien van fr. 2 25; oan 575 tassen 60 fr. iVerzending tegen post-mandaat. Du Barry an C*, Keizerslraat, 42, te Brussel. Depot te Aalst, bij M. Van den Hbr&bwmbi, apa- Theker. Lobkbbn Loaise Scllenslaghe, 4, Kerkstraat. St. Nisolaas. Charles Mabille, apotheker. A. Vergauwen, apotheker. A. Vermeiren-Hannoset. Dindbbmunde. F Brujlandt, apolb Groole Mokt, F Vaudermynsbrugghe apotheker. 'Scheldeslraal WrrrMW. Demnnter, gebroeders, negocitatet. Zbi«. Weduwe De Lamp?'» bakkerigge. Hólloicay's Pillen. G*eO Wantrouwen. - üe fU blleke opinie «preekt mei reeoe i wakke vj ouaAkeio S«W, over de terileutt-n deze» l*tUe» fr tuivenue vao'VH regelioit der vverking v«n de verschillende orgaoe* en r*- sterking van nel meerOhtUfk lndnem Ih Bet felgemé'ta. Uoiloway'i Pillen hebben eepe vtfinioanlbetd ♦crkjognn Jn hei'généteo vao'oii«e«ieldhedén der invag. lever 'en «tersn en iandei'nigen tb r bersene en- «rOiweo. Vroeger «4Mutr voorbeeld in d» gr.-ehlvdeolader grueeekuod» Srm belut»- rjkttsak unoanèteln decer Pidetr j». dm dr sickedwe do loren dér deorblj gevoe«d«o4-*o»rWhonon«»llt!njp«_Js brtewHjze deal» ken bep»Wo.»«t. «ene Jaiothe» 41» m*** ven don-sleke Md ^o.. HoHovvay'oPillon «nrkssdf d« fljor.vo votllgkeld en de grovliU krockt. ,1 AALST. S l»o'- sretihïct. itïit. 50 o«n/, Mastel utn .JUg*e—V7 tiai-rtt - j- -i' Haver Raeptaed Lyotaed Recpzaed-OUe - - Ljoiteil-Olic Raep.<aoi<-Ko«k.per 460. kil. Lf n-aacJ-P oenen H-ppe IlSTS", i ardapp'tsoodujper 4/4 bnct. Idem, witto. Roif per 3 kilogram Kijers per 25 Vlas, per 3 kilos Viggenci, per stuk. ,4v soort fr 35 2»«o«ri 30 50. Lynwadeo ter merkt gebragtstak 16 kjrknch 4'J 28 00 A 3u-tïO 25 00 «00 57 00 58 Of» <2 00 43-0# •41 00 O-i-0 7 81 - 9 72 4-72 o 4 9o 5 40 k 6 te Schooaaardu, Vrankrijkstraat Do Nófuris MlCfllELS. te WichHen. zal, met; gewin van p;ili|i»lag en gelagen, openbaarlijk ver- koopéii Eeite Brjiuisde Holslede, groot in grond vol-? ijens titel il arm 5Q Ciiilwreo «fc vofgens ladaster j lOaivn 40 centiaren, lóel al de er opsta at. ito ge buuwi'u. gélegen te Sqlioonaafde, aan L«-infjens. nabij dé Vrankrijkslaa't; pal ndr oost deri heer Uitli ndaeJe, zuid de weduwe Marckx. wWt Jan- Baptist Riiuliaiit. en itoord Aloijsius brack en den hfiT Linssens. Gebruikt door den eigehiar, D&minicut Bo- gqert. ZITDAGEN: Instel 3t) Vei .o7fi Verblijf tAMZ. Telkens retieo pijnsd'ig'. tin 4 ure ahmiildig, ter hnrberg van AlnïjsiuS Brack". Vrankrijkstraat. te Scuoonaardtt. GELD. Ten kantoore tan den Notarik MICH1 ELS.-tn Wlehe4eO,"4ca»men hlttjd geld be komen, aan gewonéu intrest,thns hekel op grond* goedereu. Openbare verkoopiög van te H%altert, Uerckxkt'n, t)enderhautem, Baardegeiu, Moorsel. Hekelgem, Lede en AaUt. De Notaris DE PAUW, te Aalst, ssl teu verzoeke reu wie bel behoort,- met gewta v^n p^lmsla^en en gelegen, opetvnatlijl verkouprn Haaltert. I. 22 s. 6D c. Land op den Wijngaard, sectie B N* 1(>9b. Beomprijt 45 fr. Gebruikt door G.-B Vsn den Stotme. II 36 s. 78 c Land, op bei Laarveld, sectie A N* 772. Gebruiker Beuttit Roebfecit Verdeéld iu 2 deelen 4' Deel 2d aren 98 centiaren, leu oosten 2* DhI. 45 aren 8-< cealtarrn, ten wetten. Kerckxken. UI. 13 t. 50 c. Laou op den Wijngaard, Sectie B N* 765. Gebruiker Joieph B-en»"'. IV 45 a. 60 c. Land op deu Wijngaard, sectie B N»8*9. Baonpriji 7d fr. Gebruiker J- ti Vsn den Olorme. F. 7 a. 04 c en volgens meiinjt 41 a 58 c Land, op den Wijngsard, sectie B N* 8i5ó GebtmLcr Joseph Dura. Denderhautem. VI. 23 a. 5o c LrfnJ in het'Hemelrijk, teclie A N' 336. Gebruiker Frans De Sadeleer. Baardegem. VII. 34 aten en volgent meun* 32 si. 54 c Luid. op den HoeveDksuter, ivctie C N* 530. Gebruikster Virgi- uie De Bock, Moorsel. VIII. 46 a 44c. Land. op. den Burek, sec'.ie D N*1 558 en 559 Gebruikers J De Racdt en B. De Smedt. IX. S3 a. 56 c Land, op het LangeveJd. sectie D N" 549 en 550. Gebruikers J- De Raedt en B De Smedt. Hekelgaxn- X. 18 a. 6'J 'c. Lan i op L«u»in«kenhourde. sectie A N*741. Gebruiker Frans 'IVtumeimtn. XI. 15 a Lah'i. op-ien Huistbosch, sectio A N'739. Gebruiker Ftah» Tsmu er man Lede. XII. 22 a.'7d e Lani gt»cnik> v,or Bouwgrond, op den Groolenkauter, s-clie C N' 99. Gebruiker Pieler- Jtn De Trucb. Aalst. XUI 85» 75 c. Land, gruajWil de Mot. sectie C siN"746. 7l7 <>n 7i8 Gebruifcers Frans Scbollaeri, J wèilekens, J Uab ydt en P Bosman. Ver «Md Boomprij, 600 fr. XIV 33 Land e« Meersch, «p Jem Kruek btfr. sectie C eet N* 729 Bumprij* I0D/5- GebruiUr Jud«cus Hajcyjt. (QgeUeuUretagmt* 24lta*mb«<-,l676. 2 ';:"T JftMtsi Vetttijf, Into*» 10 tart WW. I uur oemiddag, ter Estamincl f»K VIER WINDEN, bij #4»-er AmMt-Ot Fkyir, u Asbt,c»p de K«nerlijk« OPENBARE VERKOOPING Mnraemt tII«rseh(M»nsl te Meire» nabij da Kerk. De Notaris VERBRUGGHEN, tbt Efpt. lol ilies In rreh'ie bcnocmtl, zal. ten overstaan v;»n den heer Vrederechter de9 kantons Aalst, mei nalrvinfj der wet vsn 12 Juru 1816, ten ferzorke-der rigenerm, ter hier ouder bepaalde zitdagen, openbaarlijk verkoopeo fieNiei koor. Eene allervoordeeligst gelegene Hofstede inel de medegaande gt houweii, boumcn en hagen, too deze fs gestaan tol Meii-c, aart dé Nieawslraat. bekend bij kadaster sektie B N* 1726, groot iu grond* aehl sren zestig cenliareh. pa lende óóst de Gemee.nieschool van 'Meire. itud Franciscuè De Brucker. west JeSieenstraal, noord de NieuwslraaL Om zeffeos in gebruik Ie komen. Boomprijs 100 fr. ZITDAGEN Iltsru, V4ÓEN9DAG 21'MbI .g-g Verblijf, Wocnsoao 7 Juni ..Telkens om 4 me namiddag stipt, ter herberg dej» weduvva Lievens, te'Meire. aan het Dorp. i Voor alle verdere lotzcUtin};»-n ztcl) Kjtrrvoegep ten kantoore des Notaris VERBRUGGHEN, té Erpe. VerLouping «ao eene allerbeste te Sch.oonaarde. De Notaris MOENS. te Lede. zal ten aanzotke van den heer Franciscu» Ludovicus Cool. op_ hier na bepaalde dagen openbaar te konp bieden Bene allerbeste partij Zaailand, gelegen (eSchoo- naarde, omtrent den Opstaldriescli, genaamd het VVilteveld, groot lij uieiing33 aren 71 centiaren, krelie C N* 1902a dis kudasteis, palenda: oost den Armen van Wichelen, zuid Jan-Baptist D'Houdi, west Augastin L-immens aU gebruiker, «-bjnoord de weduwe Van den Brorck. fo gebruik met Kersavond «anstBamló. ZITDAGEN Telkens ecne Woensdag, leu 3ur.e,juist naniid dag, le Hofstade, Kortenlioek,- ter herberg dert Groenen 'Boomgaard^ bewoond door Fmnc:t cu'tiLudoviCujf Brqcke. 'GROOTE tENplTlE VAN TL AALSr-SCHAARBEKE Donderdag 15 Juni 1876, zal Deurwaarder RINGOIR. openbaar vendilie houden, vau bei voigende schoon Gras 1" Voor Mijnheer Ea jóae Jllie-Van der Noot. om 1 uur na noen 40 kooptMi exlra schoon Waaigras, wassendoin het beluik en rond het kasteel le Aalst-Sbhaarbekd, achter de hériterg het RJilijf 2* Voor Mij iheer Jjn-Bapiiste Jelic. ora 4 ure u« noen Te Aalst-Schaarbeke, Sle Apotonia, van 12 koo- pen extra goed Maaigras 3* Wegens Mevrouw Van der Noo'.-de Vrek- hem 3 koopen goed Gras daar neren. Alles, met langen lij l van betaling, zoo in princi paal als ongeld en ouder verkoop konditién_loen voreu tc lezen. 11 hectaren Land en Meersch, te Krrmbodegenj, Welle en Denderleeuw, op 4'rijdng 16 Juni '1876 om 1 uur namiddag, ter herberge van Auguste Beeckman, le Welle aan het Dorp. Door de ambtsverrichting van de notaris ARENTS, te Haalterl. Vooruit 5 franken, Zondag 11 Juni 1876, ter Eslaminet den Grooten St. /«ov>ij Ph. Van den Bulcke, Nieuw- straat, te Aalst. Inleg 60 centirncn per scheut, bolrapersgeld tcedebegrepen. Een schoor. Renteniershuis rae,t alle gerieflijk heden;, pomp en regenwater, geslaan te Aalst in de Denderstraat. Zich te bevragen bij M. 1'ktrub MIGBIELS, Cumonlstraat. By sterfgeval. OPE.NBARE VERKOOPING Lijnwand, i'orceli{peri',.05i.' TE AALST., 3j Ha Rolwii BOON £,U^ Art»tl. z«l verkoopen, op Dun&oag 6 Juni 1876, te .lógtèrton om 6 ure 's morgens, 'aan bel-rte*f btw'r< v»> Home weduwe De Wolf-^uwt^s, ih de St-rti^at te Artsljide Mobfllare tiorWcrpen thêflófdaar 'bevin dende en bestjiandeinatDemlijin: 'J> waL Sohoone Meubels jn #c»jou en abder hoir 1 als: Taféls StoHen, Fauieu Is, Buffels'ComnfWJrr Kachels. Spiegels, Peuduls-errVaseir, Printe«,'5d7ii- pijicn, Qirinquels, exlra schoone ert' groote-Rirt iu acajou j i - - j 'y. B. Bedstoiden, Matrassen en Btdgerief, Lavabos, NBchliaWs. Spiegels C. Eene hoeveelheid Lijnwaad.- als-:. Slaapla kens, Vrouwheotdeoe," llahddoekv-n. Üerviitten, Tafvtlakens, Gordij ien en Slors r O* Klecdtugstulckeh en aJtderf-.tpiltd^Jwer. X. ScHéitels. TPlIooreh cn Kuffijserviccn in .Öii- néesch j»a ree lijn Tafelgerief, als'rSchpli'ls,, Tej;- Inoren, Bier-ert .VVijirgl.izrn,ebt.. ?t'iseis. schoon Keukengerief Ijédfopeiij»er én aardewerk, Stoe ten, Kuipen. Ktnoers. Mande»; :CèfFvrs,"ei.z.^ 1 F. Brandhout qn proitdêliijg G. Zilverwerk'. Soupiepels, Servicèij*. Kolfijla,- pels, Suikeffangen Goude Ringen, Oo'ringen, Bi'oche. goude Horlogie cn Keting H. Een extra goede Vioal, Nog aad.erc voorwer pen, le vee 1 oui te melden. s1—Ld^-i4| Pnr suite de décèf. VENTE PÜ3LIQÜE D'Ü.VE tigrande quanlité d» Le Nntairo BOÖME, b Alosl, vendra pcbliqtie-i ment. la requête de qui de droit. |eö Juin 1876, a 9 heurrs du matln el jour snivam. la maison inorluaire de Madame teure De WolfSauwens. a Alost, rue de la Station, N* 5. une Irèi grapde quautiiè de Oenlelles, telles que Den «lies blanches :i Volants, MouebqifE^o- tails. Manchettcs. Barbes. Bandes, Cols, etc. Une trés grande quBntijé <fte-fk;ur* biut u p<*ór fabrication. Deulelles noirtjs èn sole. L« vente se fait au complant avae ninjhcalioq de 10 peur frats. ÜPEiNBARE VERKOOPING -dan«ene behuisde - TB BBOMDEaiaS. IWHötfrir BOONS. Asist. zal. tti>-'Fer«fFk£ der eigenaars, apenbvYi'lijk vcrkiMipwn. tttoÉuivt i,' van palmslagen en met .de pleegvoi-nren det'wét van den 12 Juni 1816, do volgende goederen, le weten F.ziste ioof. Téiie behuisde llófslede trtst Stalling, van ouds genaamd**drn Ouden Bureel,» groot in gronde 9 aren 13 centiaren, géktaan, en geitgen le Eroiulégem. aan den steenweg vair Aalst op Gent, gecadaslreenr sectie A ex N** 3f»0, 3dl en 562, paleude oost en noord de losweg, zuid den steenweg, west koop twee. Boomprijs 20 fri. In gebruik bij A. Gooman en J. Rasscljaert. Tweede xoop.' Eene partij goed L»nd, jroot 27 aren 05 centiaren, gelegen le Èrondegeni, neveiis voorgaamln koop. gecadastreerd sectie A vs N* 560, 361 en 362. palende oost koop een. zuid. d^n steenweg van Aalst op'Genl, west i) De Windt, noord den losweg. In gebruik bij de zelve. De koooers zullen in het gebruik komen met 24 December aanslaande. ZITDAGEN Instel, Vrijdag 9 1fi7B Verblijf, VniJDAC 16 Jü!n 1876< Telkens om 5 ure namiddag, te Aalst. Esplanade- plein, ter Eslamiuet Thiskrv Martens, bij d'heer Theodore Van der Smissen.. VENTE PUBLIQUE du bel et vaste (Malterie Allemande,) (tlue A A lost, tut de la Station, prit dé la StoUou du ekemin de fer et du quai de la Dendre Le Nolaire .BOONE, a Alost, vendra publiqu?* ment. a ririlWvenHon de son eolUgue,Maïir. DELPORTE, Nolaire k Bruxelles. a la requdte des propriètaires et avec bénéflee de jMiuiztées La b. lie ct vaste propi iélé indiquée au-plan sur les affiches él óomposéé de t 1' Lot. Une Malterie, svslème allemand. corn* plAlrment organisée el établie dans des conditions exceptionnellrment favorables, a Alost. rue .dis Fabriques, avrc tnilé.iel nouveau et perfeclionné au complet, 1900 mètres carrés dVjtcellents jjep- moirs, machine a vapeur. grande glacière, réservoir a gaz, conduit, d'eau vers la Deudrc, bureaux, logi-mcnts pour employés et v^ste „cour, d'uno conlenanoe6eT7 ari-s08 eeulisres, 2" Lot. Une helle et grande Mnisou avec aour, Alost. rue de la Station, attenaole a la Milterie, ayant une superficie de 4 ares 79 ceniiares. Entréc ctjouissauce immediate. SÉ.VNCtS DÉFimTUA S7 JCI.T 1876, a 5 heures de relevée, Alost, Place de la Stniion, a la Farorrts Kienupise, tvuut par M. Joseph Meert.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1876 | | pagina 3