PILLEN HOLLOM GAÏBTTR DBS WILLIS la belgique siUliKN B(j Terandering m woonst. Pit der hand te hoep TE HUREN: Te bares voor 25 December jl 876. TE HUREN HÏJPOTHEKAIRE KAS na de hoveniers eo landbouwers. BmEHmERl^G- ÏIWTSCIIAPPIJ te geut. DE WAARHEID. I DUIVEPART, LKEMAfifit CP BliiWnUK HOUTHANDEL MET STOOMZAGERIJ. S3 w~.l wtB!- KOOLMIJNEN YAN LEVANT-FLËNU Henry Jordan, HE11VR. VON GIMBOBN Aiiatherin-mondwater of aromatisch niundwaler, £etw pmcfUig nin/trgebotttcde filta in lutchtn- iie «poorbaan en tie Dendertaart dieoslig ▼oor Restaurant en D rinkhall* Zicb te berrageo bij do heeren Hiw. LECLERCQi ftinuwitrut ta Aalit of Edw. MlCHELS, te Wattain Ja* KLAES. herfl de eer het publiek kenbaar |e maken dat zij» magazijn van de. Hnppemarkt otergz-bracht is in de St. Jorisstraat, N*:93, tua- Khen de houtstraat en de Botermarkt. Mijn magazijn zal nog meer en meer vooriien zjjn van alle soorten van gemaakt ijzerwerk, stale waren en keukeogerief. Er zal altijd een schoone keus te einden zijn aan geringe prijzen. Hij beveelt zich in ieders guast. 1* Een sahoon en groot Huis met zijn Erf, te Aalst. In da Nicnwstraat. Bewoond door M. Bippolict Leclercq en Zuster. Is Een Huis met zijn Erf, te Aalst, in de Nieuw straat, nevens het voorgaande. Bewoond door M. Petrus van den Bulcke. 3* Erna goede partij Zaailand, groot 1 heclaar 07 arpn SO centiaren, gelegen te Aalsi-Schaarbekr, op den Siesegerokauler. Gebruikt door de Vfeduwa Van Nuffel en Hujrlaert. 4' Èenen Hof. groot 30 aren 73 centiaren, gele- Ïtn tc Aalst, aan den Heetenovrn of St. Jobstraatje. rbruik door Severlnus De Regel. 5* lenen goeden Dendermeersch, groot 87 aren 46 aenliaren. gelegen te Erembodegem. in den Kapellftnetrsch. Gebruikt door M. Hippoliet Laclergq. Zich te bevragen bij de Notarissen MICHIELS, ta Wiebelen, en DE PAUW, te Aalst. %en groot Magazijn met WOONHUIS, dienstig voor alle bedrijven, gelegen te Aalst, Molenstraat. Zieb te bevragen bij M. F. De H'aif Coevoet. Ean Hof en Bierbrouwerij met ongeveer 45 hect aren goede Zaailanden en Meersclien, te Grooten Berge. .Zich teverfOJtg«n ter studie van da Notaris VAN BE MERGEL te Settrgem. Een groot Hopmagazijn, te Aalst, in de Den- dfr!ir5»t- Olbij den Hangar der Stblie. Zich te bevragen bij Jozar VERLEYSEN, Se cretaris der stad, te Aalst, Veldstraat, 5. LTTTÈRATURÉ'. SCIENCE, ARTS, BNSEiGNEMENT. ÉCONOMIE DO.MEST1QU&, MODES, VARIÉTÉS. Supplément» de 24 gr avures^o Modes •t 24 patrons découpéspar an. Paraiasanl le 4' et l« 43 da cheque mol». Abonne ment poor la Brigique 19 fi. par «n, 6 fr. 50 c. ponr A mois. on ouméro 6ö centime*- Eovoyer on bon de post. au Dire.teur-Gérant M TülRlFOCQ. 44, rue SaintpJa»", Bioielles, MEME MAÏSON P»tr?ni de tons «iiemenls. lr;om de coape, Gravure» de modes pour toilette* de villa, de bal at de vre«rst'»s«,®enl8 emach lig d door Konink ijk buluil va* 19 Maart <835 15 «KVBST1SB te Brussel, Cijprèsstraat, N* 8. Ten kiolopre «an den Noierie DE PAUW, ie Aalst, Vcjiarlijke plaais'.'K* 26. b»n men bekomen Kapitalen waadt Hijpolhikaiit Kat op voldoende goederen gele gen ra Balgonlaud. an aflogbaar bij gedeelte ieder half ^"oaxtWa Kei geeft ook Obligatiin uit »»n fr 50, 100 400 500 an 1000 en gaven volgens bonnen dour 4 of'5 4j2 leo honderd intreet, betaalbaar per i maanden. Date Obligatiin «ijn allen gewaarborgd door gqcde, kiiootheken en door hnt maatschappelijk kapitaal van -Hiipolbekaire Ka» Deielve loopeo yao 4 lot 5 jaren en ani naar »«rkie«ing. Zij «ijo nooit aan eemge doding «och atrliti onderworpen, aoed.l ar gaan beter ut gerusttr.middel bestaal om «ga geld aaat lekerbeid u,t le saltan. ICR1CHT Te bi-kororn bij D««.É VAM CAMPENHOUT, Roo.eraanjMlr»al, AUlt, alle MOrlen.vjp XilieriUdbn, all beste bloemkoolzaad, rood. fooien, aafoijen. wortel, billera.en, a,om. parel, ..lade ininaaie zaad, enz., eoz., alaook .eiste i'orl raoWa.seh Elatertaad Booaen, Erwlen, 'Vitaen, Spaansche Tarwe, VogeliMd. enz. Alias ter ouw en hesle seurt. 'dc Vereenigde-Nijveraara 9 AieilU«>' BUEIAEMS, Aalst, Korte Zout- strut t.. j Het is zeldzaam, zeer zeldza.im. dut eene J verkoudheid langer dan drie dagen weder» straat aan Doctor BRISSAUDS pillen vin lang genomen in dosis van drie per j dag. Beproef en gij tult overtuigd rijn Fr. f.50 de flesch met uitleggende brochnnr DépotAalil, Yan ia* IIzaakkjubm. A- potbeker. M<\auckeppit we Kndim) l.jen hrnnd. ftmack- Ifi bij koninklijk i.elnl eon tin 8 M, erl (855 au dn 10 Juni 1867, gevestigd to Braml. Doze Msalscliappij pergfJicri «oor alle braad, (hetMuir dei Hemels dMèpeader begrepetxi AU men veel hoofdpellcu hfrfi dan is 't en treken dat hel hair epoediu rel uitvallrn Gebraib dan tpoedigonmiddtlijk De Dalminolie indien gij het »ilt behouden. Ten gevolge van bet gebruik van deie olie komt er een einde aan 'l uittellen van het hair ef selfs de kaalde hqofd'O bedekken rich met hair dal eerst uitvalt, doch neldra hrropschiet en in I eenen weelderden tiairbos verandert Met deze olie moet men geen pommade gebrui ken; zij verwekt geene plekken Beproef en gij zuil overtuigd zijn. overtuigd geheel overtuigd I Fr 2.50 de flesch met brochnnr bevallende alle inlichtingen o*cr bet hair. In 't groot bij dm tepresmlent van Doctor DALMIN, 26, avenue de Ie porie de Hal,'i6, dreef der Hallepoori, Brussel. DRPOT Aalst, Da Vos, Groote Markt. "««u»n «agivNUPi ur^i-r.pr.iii allerhande geboaweh, huizen, pskzmren. f# «teker., molens, boeven, 'schuren, enz., alsmede op alle koop»aren^^erretlschappen van fabrieken, iicuuelen en alle diergfiijke voorwerpen. I Vaste en onveranderlijke premiftn. aoo gering US mogelijk I Zich le vervoegen bij Pntru» 8«rge«nt. le jValst,Yeldstraa^ bt-zondere agent der Maatschappij. KUNSTTANDEN EN KUNSTGEBYTEN Gebrtvvteerd heitel. C/ttrvrgien- Tandmeester, t Lattffe Steenatmat, n' 26, te Oeat Inzetten van tanden en gansche gebijfen, gebre veteerd en zoodanig verbeterd dat zj de naliterlyke landen gelyken, en geplaela worden zonder w >r- lels of tanden uit te trekken, zy zyn gewaerbnrgd voor de uitspreek, knonwing en dnerzaembeid. I Te raedplegen den Djnsdag van ieder week. in het hótel tan >tnand*ren, te Aelst. StaUestraei i by Madame Lambrette. KAS DER EIGENAARS. N A AMLOOZE MA A TSCH'APPIJ gericht hij lu»inl,li^,.|)rtlmt,.r 8 jtmi 1835 re»r BRWS8EE, Eeopoldstraat, V. Lecuiagen. Or Ke« Eft feid oit min NoidArade bljposkfek irrm.,Lr beer b j middel ven enniiuiira of Jee.lljkeeke e!otw£d~ Of» leenlng is vootderiige, ée „WOa. «4*4 «U MO dn grldenilrcnrr hri Remek aerbledi Jntl scbnld ef ie tju" bij middel vei de S^irtieX eSatiStt p'l b.ot d.H S.C f,k«,|„t. S?r* fïu lm vei iRrdeelie dei ksptmii tisi J,1J ttarlilli* anti* X^deote de. deefhutdeoaar ,|ch kmdjt pl| icbuldelKhem. atleepkens le.de> U,i«o «JtoffibT teelt da. In gewooa leeaingea. »i,vG.ai»Qar N- n.. e>«Wal»i9,rao fcapiutaa. Oe Kse der eitfoaers geeh obllaaUio «n I'tljk aan df ifdancleenlhgen. n MIéi Df obllgSlll. tij. brptnd op hljpoihekrn In r.« eaekrm U Mgl. h^ mrew m0kL? •pkft kapitaal darmaetacbappü:de UmSLeËZÏÏÏSl MD ea eenscb hei «ctlf. »■»- Obl)gati«nfltat pramiAo, prov neteni hU de «Motc-n, - jsaritjkscho aiJtMiin. bw uilau, va. lotiffkkingan «o rt«flo«mlna aan d« winil schappij voor 1/4 jaarlijks la prcmlln verdeeld. Obligatiën op termijn. Kapitaal *sn fr 500 en tOOO afloibatr op ■«uldfa iUA Inirftl Revende, te ueifcn r De Obllgstiao voor 10 jaie. 4 tltim hond.rd De voor S jar.n g i/j Un honderd.' Agent der Maatschappij te Aalst Mf BOONE, Notaris, Nieuwstraat. Cets lialsgezln of persoon behoorde sonder dore Pillen le zijn. Derzever leng beproefde krscntdsdlRheid In het hrr- iteHen van dennderenelde werklna van de lever en de nieste de ingewanden versterkende en Het bloed zuiverende, heeft dezelve eenen onvergankelijke, roem, door de geheel- wereld verzekerd. Eeltige weinige doses geven verligtinas eene korte voortzetting van dersetver gebruik, bewerke vrlkomen geneiing. Invtlleden kunnen van deze genezende en wederopwekktode midelen eene zekere verllgting ver- wiekten. Hoe het leven te genieteD. Ie alleen bekend ais bet bloed zuiver Is, derzelfs emlooe geregeld, en de zenuwen d goede erde De eenigr veilige ep zekere wijze ter verdrijving van a le onzuiverheden is hnt gebralk van Hollo way's Pillen, die. het vermogen bcilnen het bloed van alle verderfelijk e stoffen te reinigen, ailr voch ten die bet bederven of versrtnen uitdrijvende en daardoor het zuiveren eo versterken, en eene aigriperne veerkracht geven ean bet gestel. Zoowel jongen alt ouden. Herken als zwakken kunnen derzelver waldadlge uitwerking ondtr- vlnden. Eene groote menigte bevestigen het dtt deze Pillen eene wond rvolle kracbl bezitten om drie gro»t. geheime, der griondhetd, In hei luiveren on regelen der vochten e. het versterken der vaste beitanddeelen. te verzekeren. Onze Moeders en Dochters. De organische nngeregeldDeden der zwakkere sekse alge. worden altijd zonder pijn or ongemak, door.hel gebruik ven Holloway's Pillen hersteld. Zij zijn de veiligste en zekerste geneesmiddelen voor alle kwalen, vrouwen van elke leeftijd eigen, en onwaardeerbaar bij bet keer punt deslevens, of bij kei begin der maagdelijke leeftijd. Verzwakte gestellen slechte gezondheid. Bljslgemeene verzwakkiug,zwaarmoedigheid en trnuw- sebtigeprikkelbaarheid, is er geen geneesmiddel dal en betoóvereod W erkt als deie beroemde Pi<ten. ZIJ verzachte, «n versterken de zenuwen en het gestel in bet algemeen, geven veerkracht een de maag. wekktn de geest op, en in waarheid doen den lijder een totale eo alleraangenaamste omkeer In bel ginrcbe gestel gevoelen. Duireodr prriooeB hebben getuigd, dal dour derzelver gebruik alleen, zij geheel Hersteld zijn, nadst alle andere middelen geraaid hadden. Slechte spijsvertering en haragenezing. Slechte spijsvertering m*t fage werking der lever ia .het' verderf van duizenden, die lederen dag in toenemend lijder doorbrengen, hetgeen alles kan voorkomen worden door hen gebruik dezer Pillen volgens de daar bij gevoegde voorschrift beo. Zij versterken ieder orgoan dairie spijsvertering bt vor- tert, en herstellen zonder het gestri te verzwakken of u tie pnilen; Integendeel zij.ondersteunen en bevaren betlevr bi- pegiosel door «ene volkomen zuivering van het.blpad. Hoest en verkoudheid. Tot dit zaiverend en regelend genre«middei behoort m ta lijoe toevugt le nemen gedurende koud, veranderlijke, on nat weder. Het is het beste middel lege. heeschheid, kei e pijn, diphtheria, pleuris en aamborstigheid, en een onfall bsar middel legen congestie bronchi" Is en on linking luderdead als ten huismiddel ie het onwaardeerbaar in h^t verdrijven va. zotke oagesteldhadan bij joag ea «ud vak balder sekse. BoUtuag't Pilltn xijn hit bult middel in d* loinli bekend voor de volgende kwalen Keortiem. Aamborstigheid, Gslriekteo, Puistjes op debuld. Pijn <ade Ingewaa- den, Verzwikking, Waterzucht. Vro.welijke «re gelmatigheden, i ebt. Hoofdpijn, Slechte ipljaverta- riag, Leverilekten, Lendenpijn. Aenbeijen, Rhmati.tk MoeiJclIJke water tozins, Klierziekten of KooibgsZeer, Keelpijn, S:een en graveel, Secundaire ver schijnselen, AaogeziRlspijn, Ver.erl-chezlekteb' Worme. vantaser lel soort, Lwakbeid uit we ke oorzaak ook ene anz. De Pillen en Zalf worden verkocht In Professor Holtoway Etebliisemeni,'MS, Oifo'rd-atreet, Londen; en bij bijna aderen voornamen 'Apotheker en Drogist-door de geheeie beschaafde Wereld, In Donzen en Potten, tegen Is. 1 1/id.. J»A'9d., 4». «d.. IHm 55'-i P'» SI»- leder. Die van 1» W.* tevatlén driemaal, dia v.-n 4s. 6d. zesmaal, die var II., besuetimaal, die ven JSs.drie-en-dertigmaal, en dla vabgls. awee-en.vijftigmaal de boeveelheid der doos ofpofviniis a i/3d. D« kleinste doos PUleo bevat vier dozijnen de "kJeni«i»pokZstf 4<n opa- Volledige gedfttkie(gebrq«' iaanwtj|ingen zijn bij lede doos en pot gevoegd, «o zijl •krjjgbaar In tedere AaaJy te. tB Ttrrkscb. Aftblicb, A«R«5 »*c% Penleeb.ef Cbi.eet Ad. DE TUTST en C. RAES, te NVetteren, hebben de eer het get« rd publiek te berienten dat sij om meerdere uitbreiding aan bannen handel te geven, een. iloorniagerij kpmen L welige, aan de eleodplia1.». tan den ijtereo weg, en te dezer grjrgenbrid hunne lairijtco kalanten bekend tc mak-io dat zij ««rlaan in tlaat tullen aijo alle baooe toevertrouwde order» «et meer spoed ie klunen uitvowen. Hunne masasijnen sijn lev.ni wel voorzie, van inla.dacbe en bnitenlaBdtgb. hoatwat.a, ieaer»v«« .1 Vag dne handel betreft, too .1» Roods Riga ié- e 0,97+ 0,97 Witte Riga id. e 0,30j 0,35 Ro.de Noordach. delen ainkit«4* ea Jr soort 0.44 -j-0 97. lengte ven 8-00 tet Verdere ro.de witte dele» planken van alle dikten gezaagd uit de balkap, rood# en witte delta panlatten noordscheen inlandiebe sparren voor ladders, gekloven «n gezaagde delen plafondlalten, rirllallén, gekloven eikeat klep voor de küipera, roode en witte geechaafde planchrr gereed om te plaatsen, enz., enz Zij betelen zich nog bijaonderhjk aan voor het vervaardigen en leveren van smballeerkisten ea vaten va. «J* grootten en «likten, aan teer vuurdeeligo prijten Hunnen rechlstretkscben handel met de huiien van den vreemde, laten, hun toe de prijzen hunner waren io^ laag mogelijk I. "eo, als oog bet getrek van betaling «elk sij toeslaan aan gekende personen, geven ban d verzekering het "etal hunner menigvuldige kalanleH voortdurend le zieb vcrgrcolei. BUK EAU EN MAGAZIJNEN Slatirairaat. STOOMZAGERIJ Rtkt aver <U itandplaaU van den ijurtm weg, langt den Heenweg van Wetteren naaf Oomrgbeen. NA AMLOOZE MAATSCHAPPIJ Bil le QUESMES, bjj Bergen (Belgie.) Ondtrtekeiiingen in d* Wereldtentoonittllingtn tan Parijt van 4855 er» 1867. SPCCXALXTSZT vaa Koleo ».t langa vlamia» vqw bel hakken van Poretlein, Glu Fo4«Mfh. van Pannen, Buizen voor Waterafleidingen en in 't algeipee. voor all* Potbakkersproduki.n, Directcor-gerar.l t® Bergen. SOLEN van eerste kwaliteit voor Huishonden», Brouwarijen, Stoom- booten. lie bewerken van IJacr in de SmmJen, Puddlera eo W A T x> vm KaUboven» en in het T alll"»»» '»0r ,11. rtj«fh«4.n ,„«nd. bij d. di,till,lie d. ov.r.Ioe- «.Ik. di„l. en d. njlile I.» .onr »,l n «rüclilb,., ,„"cl0 bel grondbegin tan verlichting belreft. hitte «iicben te EMMERIK. d. Rijn. Glmborn'» WaigSotlt «<r..nigt In litk d. .i^n.nh.ppen tin t.t Ca,1,1»,Ier. Einser en M,rie„b,'d,"„ ,oul en be—ijl' uiiiaudlende dienden bij haoMjnjp, «enloppini!il'dite ipij,ee,tuin|ma.pijn, aambeijen en in't algeBtegn de. tiekUn waartegen men neb va» laxeermiddelen bedient. B In vtrrcgelde doown 54'- 1-95. Znivente »l«4l«dnale Levertraan hij», i„,dé> eenke, i„ nBS,ch,n ft M fm 75 elms- liebt verteerbaren vorm. In flacun# XJzer-lc ver traan. Eta lepel bevat 0.15 grammen ijzer in i i fr. 1.50 nAnomnlClllllDC ,m"k «'jod«. «.rden door all, docloren bevonden hel be,le middel te„n BORSTrftNllllkfco hoe,!, (cborbfidi keel-en bonlpijn le lijn lo doelen 4 tl H5 7!ic«olen in peeel^kj» a Ï5 ennt. WUIZEW-TARWE bel pekje 4 30 o,nt. Zeker middel lek eerdrijeing j«n rellen innder vergif. in bliseen ven fr 1 «n "75- Haarbiklsem of Ean-Ue-Cgtggnc pbitocome. Bij-reinigi d, huid >,n hei hoetd. en k,n hei bene middel .enoemd «orden, nar dnn (roit'paik l.« lieer I.. berorderen ep hel uil>aHen te eoorkomen. IJij i, hotendie» goedkooper den dn" u.ëeiU Inirolietir en-poanden. rlniflacnns a S ir. en I fr. H,t „u gelijke hoeveelheid weier gemengd, is hel de Mugepinnile mundkpoelmg. Hel ne ml eiken Uechter imeak neg, reinigt de liodenikeriterkt «nnll landeieesnh en verbinder! de forming ven kelk op de Undeo De fl.con kuil S fr. Bij lader arllkel ia eene uitvoerige gebruiksaanwijzing. Ruien.tiende erl.kelen rij.i le bekomen in de bekende depóie, A.lst, Vinden Herreweghg en CaYmuncii ,pn- Dendermoi.de. F. »np«L,nv V.n A«nn» en DemekVed. L Vin non SrEnrnn, rpolbeker» le Lokeren bn de Wed. StniawMai U Zei.,bij U. Nnun., rpolhekr Emmerik. H. von Gimborn, Apotheker en' Ft heikant van ehemitheen Uebniiehe ■Preparaten. -ie.|«tH, kae<i-aiVUeedraU«rij «<»..£-M VOS.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1876 | | pagina 4