N° 1680. Zondag 2 Maart 1879. IJZEREN WEG. VerlrctHren van Aalst. 1 Februari J879. Aalst, 1 Baart. De protestatie van den Bokken Gemeenteraad van Aalst. HET VERBON Dit blad verschijnt alle zaterdagen. Brieven, enz., franco toe te zenden, aan C. VRANKEN, drukker-uitgever, Leopold- straat, N° 13, te. Aalst. De prijs van het abonnement is 6 fr. 's jaars. Prijs der gewone annoncen 15 centimen reklaraen 25 centimen, GereGhterlijke inser- tiën 50 centimen per drukregel Brussel 4.40 (3e kl.7.19 7.50 8.12"* 9.18 11.53 1.04"* 2.50 6.00 8.49 9.09 10.06'". Gent (5.00 des vrijdags) 7.59*" 8.41 9.45 12.22 12.40 3.09 3.41"' 6.12 6.40 8.49 9.36. Dendermonde 4.55 6.42 8.42 12.25 3.06 6.40 10.05. Lokeren 4.55 6.45 8.48 12.25 3.06 6.40. Ninove, Geeraardsbergen, Lessen en Aath 6. 7.50 8.12 11.53 2.50 6.4 (9.09 afstappen te Denderleeuw.) Sottegem en Audenaarde 6.00 7.50 8.12 11.53 5.52 6.04. Erpe-Meire, Burst, Herzele en Sottegem 6.05 12.30 6.02. Oostende 7.59"* 8.59 12.22 12.40 3.51"* 6.40. Van Brussel naar Aalst 7.20*" 7.25 9. 11.06 11.53 1.55 3.02*" 5.01 5.55 7.00 8. -*** 8.10 8.20. Leuven 5.20 6.50 9.35'" 10.42 1.20 1.47 5.20"' 5.27 7.00 7.48 9.34 11.00. Luik 5.20 6.50 9.35*" 10.42 1.47 5.20"* 5.27 7.48 11.00 Mechelen 5.32 6.38"* 7.27 9.16"* 9.51 10.50'" 12.43 2.30"' 3.40 4.34 4.59'" 5.39 6.30- 8.05 9. 11.30. Antwerpen 5.32 6.38"* 7.2/ 9.16"* 9.51 10.50"* 12.43 2.30*" 3.40 4.34 5.39 6.30 8.05 9.00 11.30"*. Van Dendermonde naar Aalst 7.18 9.45 11.34 2.25 5.27 8.23 10.47. Mechelen 5.27 7.14 9.35 3.29 8.21. Gent 7.15 11.37 2.23 5.25 5.57*" 10.45. Hamme 7.25 1.00 7.15. Van Gent naar 10.59 12.31"' Aalst 5.12" 6.32 7.39*" 8.19 5.06 8.09 8.14 9.31"*. Kortrijk en Moescron 5.15 9.3S 1.28 4.24 7.21. Naar Aalst Van Aath 6.49 10.30 1. 4.20 7.58 9.12. Van Geeraardsbergen 7.27 11.08 2.18 4.58 8.33 Van Ninove 7.55 11.36 2.<tö 5.26 9.01 10.18. Van Sottegem langs Erpe-Meire 7.49 2.00 7.4S. 1.53 950 wilt zeggen EXPRES 1* en 2e klas. I8, 29 en 3e klas. Politieke berichten. Uit Constantinopel wordt gemeld dat de uit gaven, door het russisch leger veroorzaakt, gedurende de negen maanden van bezet, tot de som van 25 miljoen beloopen. Het turksch leger zal eerlang op vredesvoet worden gebracht, het effektief zal van 133,000 man zijn. De woede die de herziening verwekt der wot van 1842, op het lager onderwijs, kent geene palen moer en wij zien reeds de katholieke Ge meenteraden, die werktuigen der politieke gees telijkheid, zich aan dolle ca tevens onvoorzich tige aanvallen, tegen het nieuw wetsontwerp overleveren. De Gemeenteraad va i Aalst, die slaafachtig den wil der politieke geestelijkheid uitvoert, kon dat sr>bnone werk niet ten achteren bl iven Om aan de bevelen hunner meesters tc gehoor zamen hebben de bokken, raadsleden can Aalst «ene protestatie tegen de herziening der wet van 1842 gemaakt die in de zitting van donderdag 27 februari afgele/.n is geworden, en die aan de Kamer toegestuurd zal worden,waarin zij hunne nederige onderwerping aan den wil der geeste lijkheid ten toon stellen. Dat merkwaardig stuk is eene volkoraene onderwerping aan den wil der geestelijkheid. De waarheid is dat al de leden van onzen Gemeente raad hunnen zetel aan den invloed der geeste lijkheid verschuldigd zijn, en dat niet een onder hen op het stadhuis zoude zetelen, was hij de onderdanige dienaar der priesters niet. Maar de Gemeenteraad die hier het werktuig der geestelijkheid is, heeft het recht niet in naam van bijna gansch onze bevolking te spreken, zooals hij liet zich inzijne protestatie veroorloofd. Neen dat recht bezit hij niet, daar al wie re deneert en door geen fanatism overmeesterd is, de herziening der wet van 1842 goedkeurt en als eene weidaacl aanschouwt, die in Aalst voor liet onderwijs en da opvoeding der jeugd, de geluk kigste gevolgen zal hebben. Neen. dat recht heeft hij niet, om reden dat de drij vierde onzer bevolking niet slaafsch aan don wil der geestelijkheid verbonden zijn en met on<re<luld' het tijdstip afwachten waarop hunne kinderen, aan de dwingelandij van paters en nonnen znllen onttrokken worden. Onze bevolking weet dat het onderwijs, gansch en geheel aan de geestelijkheid overgeleverd, eene klerikale politieke inrichting is, waar de godsdienst slechts dient om de wereldsche heer schappij te bereiken. Al dien Hauwen zeever op de oloude burger- vrijheden, op de heilige rechten van den vader des huisgezins en over de zending der Kerk over de wereld, kan aan geen ernstig onder zoek wederstaan. Inderdaad, ia het niet dwaas te durven bewe ren dat eene wet, die het wereldsch onderwijs inricht en onder het wereldsch gezag plaatst, onze aloude burgervrijheden, krenkt Wat zien wij bijna alle dagen niet voorvallen in de broerkens-en uonne scholen. Wij hebben de menigvuldige aanslagen gezien door broeder Morien nier te Aalst gepleegd. Wat bedoelt die praat van den Gemeenteraad van Aalst jegens de heilige rechten van den vader dos hiusgezins Die heilige rechten eischcn dat do vader des huisgezins de opvoeding zijner kinderen aan de leeraars toevertrouwe die zijn vertrouwen be zitten. Zij die het onderwijs der paters en nonnen voor hunne kinderen begeeron, zullen ze, dank aan de vrijheid vaa onderwijs, aan de congregatie scholen kunnen blijven toe vertrouwen. Ziedaar wat wij de ware vrijheid van den vader des huisgezins noemen, terwijl onzen Gemeente raad die vrijheid ziet in de verplichting de kin dereu naar de broederkensscholen te moeten zenden. Wat heeft onzen Gemeenteraad te zien met de zending der Kerk over de wereld Bestaat zijn# zending niet meer in het bestuur d.er stads zaken of moeten wy besluiten dat de Gemeenteraad hier eene vergadering van kerk vaders geworden is Wij bekennen, wel is waar, dat hij de afge vaardigde is der politieke geestelijkheid, maar niettemin draagt hij nog den naam van Gemeente raad en betaamt het niet dat hij zich bij do wet gevende Kamer als de verdediger der zending tier Kerk over de wereld voordraagt. Een goed onderwijs is de bron van allen zede- en stoftèlijke voorspoed.Daar waar het onderwijs kwijnt en onvoldoende is, daar waar de opvoe ding uitsluitelijk bestaat in oen fanatiek geslacht te vormen, moeten burgerwelzijn, handel en nijverheid onvermijdelijk kwijnen,; De heiligste plicht vau een burgerlijk bestuur bestaat in een vaderlandsch eu krachtig onder wijs aan de jeugd te verschaften. Van een goed en krachtig onderwijs hangt af de welvaart der bevolking ln vele stéden is de opvoeding der werkmans kinderen bijzonderlijk beklagenswaardig. De kinderen mogen maar weinige jaren naar de school gaan, uit reden dat de noodwendighe den van het huisgezing eenen spoedigen dagloon eischen. Nu, wanneer de opvoeding dier kinderen toe vertrouwd, aan meesters die hun bijna niets anders leeren dan den catechismus en de H. ge schiedenis wanneer zij zijn toevertrouwd aan leeraars die hun gestadig het klerikalisin door vertelselkens over zoogezegde mirakels en andere historekens inprinten, dan blijven die kinderen onwetend en zij zijn later onbekwaam hunne nering door hunne geleerdheid te bevorderen. Wie zonder partijgeest onze gezegden over weegt, zal met ons verklaren dat een goed onder wijs de kostbaarste schat is dat men aan de kin dereu kan nalaten. Al het getier op de scholen zonder God waar mede de religie-exploiteurs de bevolking pogen te misleiden, zal in rook vergaan even als het gedruis dat de klerikalen maakten tijdens dp wet op het middelbar onderwijs in 1850. Wanneer de bevolking zal weten dat een lokaal der school ter beschikking der geestelijk heid zal gesteld worden, om aldaar het gods dienstig onderwijs te geven, dan zullen de bliud- ste aan de oproermakers zeggen Gij huilt en schreeuwt over de scholen zon- der God en gij weigert het godsdienstig ouder- wijs aldaar te geven. Dus, zijt gij de verbanners van God. Vervolgens is men overgegaan tot de beraad slaging van eene subsidie aan do kerk van den H. Joseph. M. Van der Haegen was de verslaggever die door zijne domheid het publiek gedurende 1 1/2 ure doen lachen heeft. M. Van Wambeke heeft hem verscheidene malen tot order geroepen. Het was er een echt comedie spel. Eindelijk is men overgegaan tot^ de stemming der propositie door MM. Eemau, Van der Haegen en Limpens ge daan. M. De Cock van Mijlbeke heeft ook net publiek hartelijk doen lachen. Den dezen wist niet waarover men handelde en zegde -Ik zal maar doen gelijk de anderen zeggen van Ja. - En zulke suullen moeten de intresten der stad verdedigen die nog lomper zijn als het paard van Christus. De zitting wordt om 7 ure geheven. De Vastenbulle. Zondag heeft in al de kerken der stad de lezing laats gehad der tweede uitgave van d>' vasten- ulle, herzien en verbeterdAls wij zeggen verbeterd, dan wil dit zeggen dat er nog wat klerikaal venijn is bijgekomen. De geestelijken bepaalden zich niet bij delezing maar toonden eenon buitengewonen ijver om nog erger, als liet mogelijk is, uit te vallen op de scholen, op de onderwijzars en onderwijzeressen, in een woord op allen die niet deuken zooals zij. Men zegt dat in sommige kerken, personen Opgestaan zijn en den tempel Gods, die men wel don tempel der razenden zou mogen noemen, verlaten hebben. Volgens die geestelijken, als de priesters na de klassen in plaats ^an binst do klassen, het .godsdienstigonderwijs moeten geven, dan is het gedaan met het geloof, met de religie, met de ze- deleer in een woord, de wereld is verloren. Zij denken veel lawijt en veel etlekt te maken met te roepen dat God uit de scholen is geban- ne;ials waren zij God zei ven. Ehwel, de groote meerderheid lacht mot hun gejammer, omdat zij •vv'en dat het enkel eene kwestie is van geld en v -heersching. - vóorVïc Iclrljk^ .gcrte'ijlv* «•H»y»V.-. c.'i ichters, professors en bestuurders van Staats scholen, die volgens de wet van 1842 daarvoor rijK. betaald worden, ofschoon zij er niets voor deden, dan alle jaren eens do school te bezoeken en die nu zullen afgeschaft worden. Van overheersching omdat zij geen meest3r meer zullen kunnen spelen over deLoeken, over de onderwijzers, in een woord over alles. Ziedaar do wezentlijke reden van het lawijt dat zij trach ten te maken tegen de nieuwe schoolwet. Maar indien er iemand denkt dat de geestelij ken zich zoo beijveren uit liefde voor de zalig heid der menschen, zooals zij zeggen, dan be driegt men zich grootelijks. Die mannen kennen niets dan eigenbelang, dan baatzuchtigheid, eu al moest geheel de wereld in ruzie en vijandschap leven, dat zou hun niet kunnen schillen, als zij hun doel maar kunnen bereiken. En het is nog niet genoeg dat) zij in hunne kerken prediken en uitvallen, zij leeren de kin deren in hunne kapel liedekens zingen waarin zij ze aanhitsen tot opstand tegen de wetteD, Een dier liedereu uit de Gazette de Ronse ge nomen, werd verlede week overal en hier te Aalst uitgedeelt cn do Denderbode en 7 Land van Aalst hebben dit medegedeelt in hun num mer van Zondag laatst door de geestelijken het is een echt krapuleus schrift, welk de geestelijken zich zouden moeten schamen onder hunne be scherming te nemen, Ziehier eenige regelen van dien klerikalen zang Zij zullen haar niet hebben De schoone ziel van 't kind. Ondanks de lielsche listen Van 't geusche schrikbewind De hel is uitgebroken De school is t worstelperk Zij wil de ziel der kleinen Ontrukken aan Gods kerk Laat 't geusgebroed maar komen, Wij staan ten strijd gegord Wij willen niet dat Vlaandren Een nest van roove 's word' Ziedaar de zang van dio priesters des vreden, die zeggen opvolgers van Christus te zijnOp volgers vau den duivel, dat ware beter gezegd. Het broederkens-onderwijs. Wij kunnen niet genoeg de aandacht roepen van de ouders op de volgende feiten, die bewij zen'hoe gevaarlijk het is, zijne kinderen aan kloosterscholen over te leveren. Wij zeggen niet dat het allen slechten zijn, maar het getal ver meerdert zoo zeer, en men weet dat er nog nooit een overste gevonden is, die zijne onderboorigen. welke zich aan schandalige daden overgaven, aan het gerecht overleverden. Bijgevolg levert van dien kant niemant u waarborg dat uwe kinderen hetzelfde niet zal gebeuren. Ziellier wat wij in verschillige dagbladen vin den over hei gedrag der mannen dat"liet monopo- lium willen hebben van de zedeleer Het hof van assisen van het departement der Aisne (Frankrijk), heeft tot 20 jaren dwang arbeid en 20 jaren«bewaakzaamheid veroordeeld, pastoor F.-A. Grapin, oud 41 jaren, geboren te St-Quentin ,voor aanslagen op de eerbaarheid. De priester Nougaret, oud 37 jaren, onder pastoor van Saint-Sever, te Agde, voorzitter van den Katholieken, Werksmanskring dier stad, heelt oen jong meisje, zijne biechtelinge, verleid en weggevoerd. Men weet niet waar zij zich be vinden. Schandelijke daden van zedelijkheid zijn oa- langs gepleegd op leerlingeneener kloosterschool van Lyon. Het is broeder Bernardin, die heden Voort vluchtig is, welke zich plichtig heeft gemaakt aan schandelijke feiten. De Petit Leonnnis zegt dat M, Cuissart, op- 'iiw'ajf.uidnvtjtra o.-ilag heeft neerge legd, strekkende om de school iii kwestie te doen sluiten. De oHderwijswet. De kathol ij ke dagbladen kondigen den herder lijken brief en bevelschrift voor den vasten af, welke de zes bisschoppen onderteekend eu op de preèkstoelen hebben doen aflezeu. Het stuk, dat geen woord behelst om do menschen tot vasten aan te sporen, maar integen deel een ongehoorde en echt revolutionnaire toon aanslaat tegen het wetsontwerp op het lager onderwijs, is vergezeld van een gebed, dat rille zondagen in de kerken zal gelezen worden, na de mis. In dat gebed, zooals wij reeds gezegd hebben, komt er voor: - Van de scholen zonder God en van de moes- ters zonder geloof, bewaar ons, Heer. Maar wij zouden zeer wel mogen zeggen Van de KERKEN zonder God cn van de PRIESTERS zonder RELIGIE bewaar ons Heer! Want God dient in de kerk maar om geëxploi teerd te worden, van welke laatste de geestelij ken eenen winkel hebben gemaakt. De priesters zijn geene dienaars Gods meer, neen, liet ziju agenten die door de bisschoppen gebruikt worden, om haat en ni.'d onder de be volking te verspreiden; zij worden door de ka- katholijkc partij als kiesagenten gebruikt, n de godsdienst, waarvoor zij betaaldVorden, dat is maar eene bijzaakeerst het wereldlijk en daarna het geestelijk belang, als het hun past. De oorlog die zij tegen de wereldlijke scholen en tegen de wettelijkheid, zullen wij zenden, ondernomen hebben, zou hun wel duur te bestaan kunnen komen. Want de menschen redeneren tegenwoordig eu als zij zien dat een geestelijke zich aan zulke hatelijke uitvallen op den predikstoel overlevert en de meerderheid van het land zoo lastert, dan zullen die lieden maar weinig eerbied voor die priesters en bijgevolg voor de religie meer heb ben, waarvan zij zeggen de dienaars te zijn. Ja. wij zeggen het hier nogmaals de priesters jagen Ons Heere uit de kerk, om zich in zijn plaats to stellen en als meesters over de menschen en zaken te oordoelen. Dat zij dit eens goed overwegen en zij znllen zien op welke gevaarlijke helling zij zich bovin- den. Ia de kloosterwereld. Heel de klerikale wereld staat overhoop met de slechte zaken van het klooster van Berchem Sint-Agatha. Iedereen tracht den ougelukki<»en

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1879 | | pagina 1