N« 1687. Zondag 20 April 1879. 33e jaar. IJZEREN WEG. Vcrfrméi» van Aalst. 1 Februari 1870. Aaisl, 19 April. Dit blad verschijnt alle zaterdagen. Brieven, enz., fivnco toe te zendon, aan C. VRANKEN, drukker-uitgever, Leopold- straat, N° 13, te Aalst. De prijs van het abonnement is G fr. 's jaar?. Prijs der gewone annoncen 1." ceniitnftn reklamen 25 centimen, Gei-cchierlijke inser- tiën 50 centimen per drukregel. Brussel 4.-40 (3* kl.7.19 7.50 8.12*" 9.18 11.53 1.04*" 2.50 G.00 3.49 9.00 10.00***. Gent (5.00 des vrijdags) 7.50*** 8.4l 9.45 12.22 12.40 3.09 3.41*** 6.12 6.40 8.49 9.36. Dendermonde 4.55 G.42 G.42 12.25 3.06 6.40 10.05. Lokeren 4.55 0.45 8.43 12.25 3.06 6.40. Ninove, Geeraardsber^n, Lessen en Aath 6. - 7.50 8.12 11.53 2.50 0.4 (9.09 afstappen to Denderleeuw.) Sottogem en Audenaarde 6.00 7.50 8.12 11.53 5.52 6.04. Erpe-Meire, Burst, Herzele en Sottegem 6.05 12.30 6.02. Oostende 7.59"* 8.59 12.22 12.40 3.51'" 6.40. Van Itrussel naar 7.25 9. 11.00 11.53 s 1.55 Aalst 7.20* 5.01 5.55 7.00 8. - 1 *U0 8.20. Leuven 5.20 6.50 9.35" 10.42 1.20 1.47 5 20" 7.00 7.48 9.34 11.00. Luik 5.20 6.50 9.35"' 10. 2 1.47 5.20"* 5.27 7.48 Met-helen 5.32 6.38"" 7.279.16*" 9.51 10.50*" 12 43 3.40 4.34 4.59'" 5.39 (.30 8.05 9. - 11.30. Antwerpen 5.32 6.38 7.27 9.16"' 9.51 10.50"* 2.30'" 3.40 4.34 5.39 (.'.SO 8.05 9.00 11.30*". Van Dendermonde naar Aalst 7.18 0.45 11.34 2.15 5.27 8.23 10.47. Mechelen 5.27 7.14 9.35 13.29 8.21. Gent 7.15 11.37 2.23 5.25 5.57"' 10.45. Hamme 7.25 1.00 7.15 3.02"* 5.27 11.00 2.30"' 12.31*** 7.21. Van G-ent naar Aalst 5.12" 6.32 7.39"* 8.19 10.59 5.06 8.09 8.14 9.31"'. Kortrijk en Moescron 5.15 9.38 1.28 4.24 Naar Aalst Van Aath 6.49 10.30 1. 4.20 7.58 9.12. Tan Geeraardsbergen 7.27 11.08 2.1S 4.58 8.33 Van Ninove 7.55 11.36 2J6 5.26 9.01 10.18. Van Sottegem langs Erpe-Meire 7.49 2.00 7.43. wilt zeggen EXPRES 1- en 2e klas. 1°, 2° en 3° klas. Politie)» berichten. AANSLAG OP .-ET LEVEN VAN DEN OZ U. Er kóintoiroen tijding lee uit Rusland, dit reet .Yraiuc .waard' i>. Do k r.utf meldt dit -r oen. inslag ia - a- pleèg-' o.''li. I i- v.' van d-. i keizer van -.insla u'. Ziehier de t ,70e depochen wolk3 wj ov r die kriminelo daad ontvangen St-P-t •rsburg, 14 april. -Verscheidene ïevolvcrsc'.olv iju 0; den keizer gelost terwijl hij dek op od .dhij be vond. - M. is niet gekwetst; de dader is aange houden. St-Petersburg, 1april. - O.'liciejl. Pa aaiijL' o o'i.d .,7 Jvd'-ev Int 4't om 9 uro 's mor'gv/4* ,#i ■.atv 1 -cTiïïdM. «bel zijn) '"".vont morgend..a.dkin liet palnis van '1 011 s'laf. Da mo »r'enan; hoef!; zYli rechiover het ministerie va-' builvidaurlr Jt zalc g iphatstea vergift .i«-D e -r (licht b:i ilea keizer als deze voorbijging, Hij -efi vier revol vers li )ten gelost en geen enkel heeft hem ge troffen. De,moordenaar is aangehouden. De ;o aan lag staat stellig in verband met de cv tL'.> iitieke moorden," die sinds ui, e lid in Rusland plaats hebben, In geheel I;-. vu 1 '1 rijk heersc' t er een groote revolrti.mumi ost en zulke gevallen die men reed. ::e v .iden voorzien. Die In.'i'e daad heeft overal ocne groot - op schud li 'g to v set a ibrackt, v -a 1 al' ka iten 7y 1 rj'e.ls blij! toe ue.- «re laeln: un« bij >1 - 'er.o- n 'ze Ak-sai j II, is 0 i-vor.d die - iet goe 1 1 -i ld car.s v -1 hervor. d" i; ..ij1 lain loeft it ovoe-d; i-ai Ra d nl i ui! zo uel<- vorschil- lige «>i! rassen'. 1 gCol d 1, dat wat men ook doe, altijd oatevrodenen /ol hebben. De aanslag op het leven van den keizer van Rm'jM'd, i-'.'v kt bet oorwerp "uit allerp rok je 1E groot -.-tal telegrammen van g.-luk- v,- Ji -'-I 'Si-P Li^inirg toegoko.a. 11 van d v:r c'.illi ••- 'vov v. Europa. De 1 \zz i.- io St-'V 1 liet voorwerp va: 1 "eer t- ,v.ue,e-'- Rii- e - fc. D. -uo -d ih.l.-i Sokolouw te li et .1. Zij - ü*-t ckw 1 i. M;»i 1 ■.-Lt op ii ve ulen 1 - -e 1 do b I\ vee pil' ie v/aarsch'j mjk vergift ovatton. Rij is 27 j oud. I e geruchten had du rover rondloop.-n vor st' ill.m. D keizer heeft zich om 1 uro22r.iinri o;> het b Ikon geloond on is door h -i ntionil hy» "i e ile -h ver.-.ide toejuichingen der vo!!:s- raa sp begroet. liet - 0vacht dc.t ('e moordenaar zich v. giftigd h f. is b: v .i d. Dij3 jy-ond i e.rt oen* (Lr ec' iio-sto ver- lich ea jd- -eh; l. T i ilai.t i d n nacht war nao d. ten on.- gr mei m s. to'I w 'v n tl rif'.ond-n-ophoud :n geduurd beef. ot vivat aan don koi-:^r. Do dader van den aai slag, daalt aan d i .nat- reg 1 ig 'o-- doos de ;oi e li -re",i buiten t;ca .r. A-T'i is 0.1 '.er go ;d g.-l ide, am liet rogi- i e r garde, ven de pol-tie-profectuur naar de vo tin Pi.,rr®-et-Paul geleid. Verslag vail M. Ol-'n. Het merkwaardig verslag over de nieuwe schoolwet, van M. Olin, in naam d..r middon- soktie, aangeboden, b w.at oenigo uitleggingen over do nieuwe wet, wolko kot oodig is to doen uitschijacn, daar zij bowijzen dat do klerikalen hot volk bodriogen. als zij beworon dat do uicu .vo wet God uit do school bant 011 hot onderwijs god deloos „J zij.i, .ooal i\I. Visart, burgemecst. r van Bruggo, in do Kamer zegde. •Ziellier oonige uittreksels van dit verslag; w.arop v/ij do bijzondero aandacht onzer lezers roepon Do g:e 'telijklieid mag bijzondere gestichten op. ion, l'lco.tir.s.liol n mown op alle "ir lui -.a"; t laad opgericht worde zooals t ui hot b -1 iU nkoDdigt, ui v «a d zal dat h.>tt Par; zal de priest r als soivereiiiheorsclien, alle toezie!d v-ibiedeiido, do jeugd laar zijne ..i -ns- v/ijzo opbrengoniL, meest -r zijndo van zijn pro- gvii--,111a, van zijne professors, van zijno'onu..r- wijs-ioctbode, vrij, iu een woord, in do volle bet ekor.is van hot woord. Imarais do Staat zijne onafhankelijkliaid durft dou-i g. Uien, oru in d 1 schol ui de ..>a;tyh.»'ppo- lijko zonding te vervullen, vi door do grou-1- '-'«t ongelogd, t rstoml sclir ouwt n» .j'.lat de St.it do vrije schol op. -vil doodon on van de vos-; tel ijk au martelaars ma!:on, omdat dozen ïieb •eo. t r zijn in de openbare scholen zooals ziV meester zijn in hunne sc lolen. Ziedaar, w -arin geheel de zodeh-klieid steekt; der opposiie tegen hol wetsontwerp. Nu vindt de geestelijkheid dat de wet van 1342- uitmuntend is' maar hoe dikwijls, als zij zieh! maar van de wet kon ontslaan, hoeft zij zo over boord geworpen Dat eeno openbare school mededinging komt doen aaneeuo kloosterschool, wat zal do houding, zijn vu do geestelijkheid tegenover da gemeen teschool v Zij zal iet woede tegen de goniaoeta- s hoe! uitvalle.i.die onder d - vat van t's ;3 sta at, juist al zi j nu doet tegen dn toekomen lo scholen, die zi'o.lioloi. zonder God noemen; zij zal .lie scholen \crmaled i'e 1 welke uogtans aan hot gee.-telijk loezidit ziin ondorwor e-, zo -gonde "dat zij niet dan ongo Isdionslige geslachten kun nen voortbrengen, jongens zo.n'?r zeden en meisjes .- hide, eergevoel. De geestelijken zullen propaganda maken vo r da Kloostorsclioolzij zulle in de gemeente school gaa 1 om de kinderen r uit ie lokken, om de name 1 dor le. rliiyre t te ken-io ui ze li^zoe- kvi. ca i Ts'ond b;-do oud a-s d-r kinderen te aan, toe in-b zo op te ni .lvn z.ocit di" vor- doondo school i. trekken enz - naar do klooster school bzrnd.il. En -L allo inid-lelen uitgeput z/jn schoon sproke bel I'! -a 1 -dreign g n, zal ie 1 tot li t iiitoi'ste middel den io 'vlucht, .-.een: lmi weigeren van de le 'dingen d r go- memit-school tot d eersla com .ïunio. i j li h- benpastoors gezimi di kleine meisjes v. rvloek- ten, omdat z.ii zust rschool aiet hezocluen, 011 een bisschop heeft-le 1 - rling n eon r geine.eute- sc'.iool ven ee.ie groote stad, plechtig in den an geslagen en ze geweigerd hunne eerste communis t„ laten ('o. 11. Lit we.s liet gedrag dor geestelijken tegen do scholen, die ond r het beheer dor wet van 1812 sto deieu waarde geestelijken all- dagen toe gelaten werden als overheidspersonen. liet is noodig, zegt l-ct verslag.zicdieonoogen- blik stil le ••dude.j bij ho a' i lig i foreel. dal; en ons maa! tv 11 hel toeko .siig choollokaal, wa ir de nau van tiod niet me r zal uitgespro ken wot de.i, zegt mca, air alle go bed z-1 uit verbannen zijn, waar het 'kristusbeeld uit zal oefen verdwijnen. De 'ubeeliü g van de bestrijders van het wets- onl werp ontdekt er al die dingo 1 ia 011 nog vele a .der- daarbij. Evenwel haasten zij zich niet ons te zeggen w." r z.'i in de nieuwe wet do veroordeeling hebben gevonden, van wat zelfs in de oude wel niet geschreven staat. Als het CHRISTUSBEELD lieden het school lokaal versiert, is hei daar krachions algemeen gevolgde gebruiken, ten gevolge van maatrege len door il uitvoerende macht, onder de kabi netten van allo denkwijzen genomen. De vrrheid van geweten der leerlingen is er niet door ge krenkt geweest, vermits do groote meerderheid der scholen men zegt het alle da-ren eeno groote eenheid van geloofbelijdenis aanbi dt, 0 m do klassen waar zich audersdoukonde bevin- don. zijn wij zeker dat zij zulke groote onver draagzaamheid niet toonen, als degenen die ze in 'uu ben slagen. Y/ij zullen er bijvoegen ter hunner eere, dat z:i z.irli niet beleedigd gevoelen in hunne over- tuiging, 0 adat. z>! onder do oogen een teeken ho-ben, d'.t niels uitd .ge 'de bezit en dat de zalen onzer rechtbanken dagelijks opleveren aan «0 '.zicht 11 van eeno volksmm'gte tot alle re- loofsbelijdenissen en denkwiizen beboerende. it alles is oeue zaak van zeden -11 ge .voonte en deze zeer bijlioorigo kwestiën, hebben geen belang, 1,-11 zij een valschen ijver, zeggen wij liet woord, eeno groote onbehendigheid, ér to - kwam zonder ernstige reduien, aft; breken"'met ge- vestig 1-en eerbiedwaardige overleveringen. Late-» w'-i, zoo als do wet van IS 12 het dóet, laten wij aan hot gouvernement -le zorg deze uitvoerings punten te regelen metde overtiiigin At het in eenon voldoenden zin van verdraag zaamheid die kwestie zal weten op te lossen. vrijheid vui geweten is in gevaar uietge- !'i'ae! t, zoodra wiets uns dwin s -.s ran te slni- !-ij dad die jnaar schuldelo betoogiugen i.-.rsl -11--U van .-.i e-1 biedwaardigevoelen, k'l die sclicmwspei, -if> iultjgenduel, niet dionon "is .-ene Je., va-, wezentlijke vordraagzaaralieid on ware broederlijkheid Uit het voorgaande moot men opmaken, dat er niets in do wet is, zooals er in de wet van 18(2 niets was welke beveelt liet kruis wog te n men, zooals do klerikalen willen deen geioo- von en liet dus voortdurend van de overheid afhangt het er in te laten, zooals het verslag doot voorzien. ITot is aldus met vele dingen, welke do geeste lijkheid aan het wetsontwerp verwijt, die er zich niet in boviaden. Ziehier nog eenige plaatsen uit het slot van dat verslag Do twist over het volksonderwijs moei einde lijk. worden afgemaakt. Waar twee m-ichten strijden, is voor 'ie het. beste terrain nat Ier n ulraliteu, dat t-veas dat der vrijh. i i is. kut'iolieke godsdi. 1st zul bowijzen, da. zij zi.'i in dim sfciat .'au zaken w -ot - sc ikkon, hier als elders, 0.: -lat haar invloed en har on. wik keliu- :.iet afhangen van eene kwo tie van de bovenlu.nl tusxehen haar en het bur-ierlijk gezag. Zij die gewikkel 1 zijn in de politieleen str'jd, begrijpen den hartstocht, de .wi'-drijvi m, de ourecttt.yaa-dig!ieiii cell's, waarto men zich in di :i strijd togen zijne tegenstanders dikwijls laat verleiden. Meuigeen echter zal zich afvrage 1, of dat gedrag ovo - verse'oonhaar is b'j d bedienaars va-.ee- godsdi; f.-ii«retro i 11 - 1 b id lav.u( -n, e i dio ei.-.; liefd.-riik ioid zoud -1 n .1 I)jto-iiCu t.,g;-uovit li 11. -lie niet al hua'.u L- elan over de i.iricl'.tiug van Staat o'i itsv.lc.ppij. Wij w.1 m t, welk weldaden aan den godsdie sl worde .-\\cx 1- door de i t ijd, astoo- zij.11;! z'bi - oode naam pin iv.- ri.i doe'. 1 ui, I c-ir.ig .-11 .is va hot es li 'ca- -i u i, vvou- •1 fffl? hen, dioden torn hebl^ opgewekt, don linnrdoor veroorzcauten .-.a.R hc-opiè te bo llet le.ud wote het wolde v -ran 1 ring belem- -r iu gee o[ i d v -.der o kind eeue i'olko-v n Oil -li>_ 1 geyen, en cv 1 zoo en z i-i - do a n oaz gemeen- t soli den kunnen coevertroi- -i m -tvolia z-ker- 1. id, dat daar voor hun geloof geen gevaar bestaat. De natie moet w. ten,dat het schoollokaal open hl.'-fi voo en oedienaar van den godsdienst, en dat, L iiij er liet k unt, het ei kel is, veijl hij ./ei - komen D m -.Isc'-ai -i j .1 niet wankelen op liaren gr .rdslr r, wijl er in ied r dorp t./ee m-munieu- le r'leii -i;u opgericht mr eere dor geda-dit- „1 g-, ..-,i(liu .le bclaiigeu des geostos. de kerk e-1 do schoolwijl men op den gevel der eerste zou kunnen lozen - Hier oefent en leert men de liefde Gods» en op ilo deur der aiilvo: Hier leert men lézen en schrijven. 1) 1 k en de school Twee instellingen., g,-lijk -r- bied waardig en in ieder van welke 0 11 oven achtenswaardig raan don staf zal voeren. Wij eindigen hier met den v/ensch dat dit ver slag ook in het vlaamsch zou worden uitgegov n 011 eeue groote ruchtbaarheid er aan worde ge geven. Be nieuwe schoolwet. In het yaalscho gedeelte van ons land, stollen uo libvalou zich 111 beweging om doklerikalé Lei'g.ns oaz;. !;t nis JK;t -wetsoiilwerp op de scho len t.i besi.nido.i 01, de waarheid te laten kennen. Waarom gebeur! d'fc in Vlaanderen ook niot?.. M. Lucq, repres-nlant van Charleroi, heeft to iuarciuello een,- voordracht gegeven die me! don groots,en bijval bekroond is' g'oweestc Wij iaten hier een godeelle zijner merkwaardige réi.iovoo- nng volge i, uiooeno voorspraak, zal g -ven van hetgeen de discussie inde Kamer over de nieuwe sc'ic 'icvot al 7.iin i. Lucq goefi. eerst lezing van art. 4 oer nieu -. o wet, welke aan al de gemèenteliuizcn uitgi'plak*. hangt. Do huisvaders, zegt hij, en de geestelijken z.,11 gelasi, niet li *t goijsdienslig oudorwijs, e;i do zending d *r onderwijzers z.d zijn li-ü. wet m- sciiappelijlt onderric'it. te g wen. Èlk zijne plaats, elk zijne zaak, ieder aan z'jno bezie-ooi,!. (Too- .1 meningen.) - .\Iaar do klerikalen houden staan 'lat hot woiensehappelijk onderwijs niet zeil -lijk is. Yol- g nislu-.i, alleen lm 1111 sciiolon 'zi jn zedo- 1 ijk. Zij Hou I ai staan dat zij do coni so 1 zijn di edelijklie»-l bezitten. - Eiwelik heb ze aan liet werk gezien, als magi.-traat v; 1 hel gereclit, en ik word c-r nog se;i.oql an! Ik heb ze to Chimav 0 (0 •Tuinoi /.i I... Ik heb ze aangehouden te Cha- 1 -'h b ze ie Moiicoau-op-do-Sainbre ai Is de gi-ofib onzer rocatb nlc pro- cef -verbaal van gatuigeuissou bevat 4e \n vcl zon I -r ia;un, monsterachtige 0 r- iocs -.h a opln-ldoi'oa... nog houd 11 zij slaan a! 01 g. I jkheid te bezittm. (Uiibai"stin j vail toejuichingen.) Mijne lieer en, ik wil over zulke kwestii-n niet uit .-ijke-. Maar, zelfs al die sehandelijklie- (iO!) tor zijde latende, hoe zouden de klerikalen den alleenhandel in do odolijkh id hviu Bestaan er go,me alg -meen- gro ulregels dm f het bereik en de kennis van al ii.óa. c' e izi' -.? - D c het goede, vbwhl hel ben le, is dat mat de goh -el z «d -lqklioid J Jem 1,1 uw eeeu- nauste, is dat ui I i.i ied rs geweien gepi-iut - Doe aar anderen wal pij zoudt Hle.t did u *cl a geschtede, is uit groit beginsel don eigendom van eeno enkele god dienst i loejui- clnngeii.) ••O origens zei Is in da scliool zul «1 - priester hei recht hebben zijne godsdie .sties te geven. Dat i oen;- gunst die \elen overtli-evou vinden, T-iaar die alle voorwendsel tot brscliuldi:.gng ua:i ucu prioste-- moest autnemiën... Indien In., liet ben -don zijno waardigheid acht ar te gaan waar hij als 1 c i en overheer st lier niet. kan binnentred.-:», oiwl! danblijv- Inj te huis. (l itbaiting v; 11 r.avos.) »Ma.ar zelfs da over.', -rsi-liing is 1107 moge lijk... zoj t.o onderw 1 -:er oi in toost.-mt. Gij ziet liet, indi 11 er de minst ,i0 trouw bij onze tegenstix-v-i-s bestond, aier mid-L-l om ol!;-»iiu-er ia verstaan. ---r ui ui \vr- k lyk'-Rd zoekt i ui i I» 0-i 1 ,.u l-.u is/.i ii--xploii - (Bi 1 1 i-,>; de ge 'stol jkli -id ba,- -1 -,r uii-i o! di u - -R onderwij d rp lab ,l ijaldieu "•J ,,,'vir -'-1 -r--M .i.-. is u. a, i-d, iklwm en ver garen!-» (Langdurige toejuichingen.) Mijnheer den l. iigroer, VorgecIk- i;j i 'i -u uwo dienstwilligheid co - s koi.i .n. op -1 e.» u ver;ooken hot vol gende iu uw geëerd blad te willen opnemen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1879 | | pagina 1