N° 1702. Zondag 3 A niO"*n &1K 1 ,Q "*7 Cl IJZEREN WEG. Vertrctorm tan Aalst. l Juli 1875. Aalst, 2 Aususti. 1y? wiüb1 Brussel 4.40 (3« kl.7.17 7.50 8.12"* 9.08 11.53 1.04"' 2.51 5.22*** G.ll S.49 0.11 10.0G"*. Gent (5.00 des vrijdags) 7.59"* 8.41 9.45 12.22 12.40 3.09 3.41'" 5.24"* 6.12 6.40 8.49 9.36. Dendermonde 4.53 6.40 8.42 12.24 3.06 6.40 10.05. Lokeren 4.55 6.45 8.48 12.25 3.06 6.40. Ninove, Gecraardsbergen, Lessen en Aatft 6. 7.50 8.12 11.53 2.50 6.4 (9.09 afstappen te Denderleeuw.) Sottegem en Audenaarde 6.00 7.50 8.12 11.53 5.52 6.04. Erpe-Meire, Burst, Herzele en Sottegem 6.05 12.30 0.02. Oostende 7.59"' 8.59 12.22 12.40 3.51"* 6.40. Van Dcndormonde naar Assche: 5,25 7,15 9,10 3,4o 7,10. Van Assche naar Dendermonde: 6,20 8,25 2,45 4,40 S,üO. Vaa Bropsel caar Aalst 7.20"* 7.25 9. 111.06 11.53 1.55 3.02"' 5.01 5.55 7.00 S. 8.10 8.20. Leuven 5.20 6.50 9.35*" 10.42 1.20 1.47 5.20"* 5.27 7.00 7.48 9.34 11.00. Luik 5.20 0.50 9.35"" 10.42 1.47 5.20"" 5.27 7.48 11.00 Mechelon 5.32 6.38"* 7.27 9.16"' 9.51 10.50"' 12.43 2.30'" 3.40 4.34 4.59"* 5.39 6.30 8.05 9. - 11.30. Antwerpen 5.32 6.38"* 7.27 9.16*" 9.51 10.50"* 12.43 2.30"' 3.40 4.31 5.39 6.30 8.05 9.00 11.30"*. *5Taa Dendennoncle naar Aalst 7.18 9.45 11.34 2.25 5.27 8.23 10.47 M echelon 5.27 7.14 9.35 3.29 8.21. Gent 7.15 11.37 2.23 5.25 5.57*" 10.45. Hamme 7.25 1.00 7.15 ^?an Gent naar Aalst 5.12" 6.24 7.39" 8.15 10.59 12.31*" 1.53 5.00 8.09 8.18 9.31'". Kortrijk ea Mooscroa 5.15 9.38 128 4.34 7254. Kfaar /iaÏ3j Van Aath 6.49 10.30 1. 4.20 7.5S 9.12. Van Gcoraardsbergon 7£7 n.os 2.1S 4.53 S.38 9.5Ö Van Ninovo 7.55 11.36 2.46 5.26 9.01 10.18. Van Sottegem langs Erpe-Meir» 7.49 2.00 7.43. wilt «eggen EXPRES 1* en 2° klas. - 1°, 2- en 3C klas. Dit blad vorschijnt allo zaterdagen. Brieven, enz., franco toe te zenden, aan C. VRANKEN, drukker-uitgever, Peper straat, N° 18, te Aalst. Politieke berichten. Do Kamer der afgevaardigden van Frankrijk heeft deze week een nogal merkwaardig voor werp van wet gestemd met 249 stemmen tegen 166. Die wet heeft tot voorwerp de afbraak van het Paleis der Tuilerieste Parijs, welt in 1871 afgebrand is. M. do Bennigsen hooft zijn ontslag van lid der gedeputeerde Kamers van Pruisen en ook van lid Van het Duitsch Parlement gegeven. Dit is een groot verlies voor de liberale nationale partij. Zij zouden nochtans do eendracht inde partij kunnen veroorzaken. Het was immers te veel toegevend heid van M. de Benuigsen in de hervorming der oconomieke kwesticn, welke de nationale liberale part j verscheurde. De Xoord-Duitsche Gazette schrijft dat Mon- s g lor Masella zich niot te Kissingen bevindt en dat hij volgens [geloofwaardige inlichtingen be- s oion heelt er zich van dezen zomer noch niet te begeven. - Aldus vallen aide onderstellingen der klerikale dagb'a 'en welke urbi et orbiaankorldietdïn.- i'ï '"jen'-MOuas vivendi met het Vatikaan ge'eekond haddon. Op het Duitsch oorlogschip Renown, zich in de Willemshaven bevindende, is er een kanon van 21 centimeters kaliber gesprongen, ten dien ge volge zijn er 3 dooden, 3 zwaar gekwetste en 11 ligt gekwetste der aan boord zijnde manschappen gebleven. In het Engelsch parlement heeft M. Corven gevraagd of het Engelsch Gouvernement niet zoude geprotesteerd hebben te St. Petersburg over de wroede en barbaarscho liandolingeu dor russische politie. De Kanselier hoeft in deszelfs naam geantwoord dat hot Engelsch Gouvernement zich niet mogt bemoeien met het inwendig bestuur der andore natiën. Khérédine-Pacha heeft het Turksch ministerie verlaten. Alles is er noch eens in do war. Men gelooft dat de benoeming van Aerifi maar voor- loopig isendatwelhaast Madmoud-Ncdding terug aan liet hoofd van het bestuur zal zijn. Do telegraaf kondigd eeneaanzienlijkeberoerto to Philippoli. Men verwacht broedere uitleggin gen. Het schijnt nochtans dat de benoeming dor beambten van do ijzere wegen en telegraphen, door het turksch bestuur, do oorzaak van deze oploop zoude zijn. Zou de hand van Rusland daar niet onder zitten Sea afgebranden stadhuis toren Men is alreeds vlijtig bezig aan hot plaatsen der stellingen aan onzen afgebranden stadhuis toren. Deze stellingen, welke onbetwistbaar dliizondo franks meor zullen kosten als de tien duizend franken 6chadoioostelling welke do brandmaat- schappij aan ons beiuarend stadsbestuur als go- schonk gegeven hebbon, schijnen gemaakt to worden onder hot toezicht van stadsbouwmees ter; MaarHeeft er iemand gehoord of gelezen dat deze werken aanbesteed zijn geweest? Weet er iemand of de aanbesteding dezer wer ken aan-of afgekondigd zijn geweest Of worden die werken in regie uitgevoerd Dit ware eeno schoone concurrentie tegen de Aalsterscho schrijnwerkers, timmerbazen en audoro mannen van don stiel, wellco allen stad iasten helpen dragen en bun aandeel in do schade door die droeve ramp veroorzaak, zullen betalen j Maar ook die hebbon allen toch te veel werk Nu indien die werken in regie of door stads bestuur zelf uitgevoerd wordenwie zijn alsdan de leveranciers van do benoodigdo materialen Worden die materialen zoo maar rechtstreeks uit or hand gekocht? Door wie en bij wie worden zij gekocht? En op welke condition? Wie heeft er al die .balkon geleverd? Levering zeker van groot belang on waarde. Wielevertor het bonoodigd ijzerwerk? enz.,enz. En worden dio leveringen in concurrentie uit gevoerd of worden did zoo maar rechtstreeks en zonder gedingen ter hand gesteld? Dit zijn al vraagpunten waarop er klare uitlog gingen dienen gegeven te worden Indien ditalles volgens do voorschrij vingen der bestaande wottea eu reglementen geschieden dat do geëisclito condition van een wel geplaatste economie in 't oog gehouden worden, dan is het nog maar zoo het zijn moet; want deze welke de penningen van 't algemeen besteden moeten zicli van al do mogelijke voorzorgen omringen om dat er hun noch gegronde beknibbelingen noc'.i beris pingen zouden Kunnen treffen. Maar daar schijnen onze stadhuis-liceren zich weinig mode te bekreunenDit schijut de minste' hunner bckommornissen te zijn Door hunne nooit verst lanbare lichtzinnigheid, door hunne nooit vergeefbaro onvoorzichtigheid wordt ons eouweuoud belfort afgebrand, wordt den nooit overtreden beijaard van Coecke ver nield, eu onuloje '"khs" Vóél' düizêudo franks komen halen, en dit zoo wel door kleri- kalon als door liberalen doen betalen En dan nog iu plaats van dio benoedigdoherstelliugs-werken openbaar aan te bestedenen aldus eenc verzekerde vermindering op die uitgaven te bekomen .worden die werken uitgevoerd men weet niet op welke voorwaarden. Maar zonder nieuwsgierig te zijn, zouden wij nochtans .gaarne de bevoegde overheid willen kennen welke toegelaton heeft die herstellings werken, dio eeno grootesom voreisschon, op zulko conditiën uit te voeren Wij donken dat do gemeente-wet nog niot toe laat werken van zulk belang uit te voeren zonder de benoodigde toestemming van de bevoegde overheid daartoe gov raagden bekomen te hebben? Is die toestemming in volkoming der wet ge vraagd door onze stadhuis-liceren,wel dan hebben zij plans en besteken aan hunne vraag moeten bijvoegen en is het hun allergemakkelijkst aan hun nederige engebuigzamemedoburgers te laten kennen hoeveel do herstellingen hunner eeuwig vermaarde onbekwaamheid, volgens hunne eigene schatting moot kosten. Maar indien zij zich niet.in regel gestold heb ben zal do bevoegdeovorhoid dan hierop dooogen sluiten? Dit Ycrdieud onderzocht to worden. Dc scheien mei God. In den loop dezer week is door de assisen der Vaucluse (Frankrijk), tot vijfjaren gevang ver oordeeld den genaamden Henri Rouviêro, veertig jaren oud, lid van het order der broeders van Maria en in religie broeder Vindicien genoemd. Dezen heiligen man had gedurende verschillige jareil onderwezen met God en was alleenlijk be schuldigd van menigvuldige aanslagen óp de goede zeden op 17 zijner leerlingen, waarvan er eenige min als 13 jaren telden. Wij durven uit eerbied voor onze lezers in geene verdere bijzonderheden treden,zeggen wij alleen lijk dat alios inliet sakristijn en zeifin do kapelle des gesticht gebeurde. Een brief van een vrouwenband hadden zuive ren broeder Vindicien verwittigd dat hij beticht was en hem aangeraden de vlucht tc nemen. Ongelukkiglijk is het berichtte laat gekomen. De korrcctionnccle rechtbank van de Vieone (Frankrijk) beeft sieur Lutou, pluimen fabrikant eu leverancier der Jcsuicteu, tot 6 maanden ge vang veroordeeld voor openbare aanslagen op de eerbaarheid begaan in volle zitting van de civiele rechtbank van Poitiers. De ;korrektionneele rechtbank van Bonneville (Frankrijk), beeft sieur Prunier, bestuurder der broei'© school vanSamoens tot 2 maanden gevang veroordeeld voor aanslagen op do goede zeden zijner leerlingen. Het beroepshof van Angers (Frankrijk) houdt zicii bezig met bet beroep door bet openbaar mi'listerie van dc korrektionnoole rechtbank van La Fléche tegen het vonnis van die rechtbank dio den Abt Galbi n vrijgesproken had voor ontucht op minderjarige kiuderon en openbare aanslagen op de goede zeden. Denadvokaat-gcacraalspivekt ziju rekwisitorium uit en zegt dat die feiten mouten gestraft worden. De uitspraak is tot eeno nadere zitting ver schoven. Den Pre fokt van den Avoyron doorzijn besluit van 24 juli 1879, he ft den heer Magne,in religie breder Quirinus, bestuurder dergemeente school van Broquiés afgesteld om reden van den 9 dezer ïuaa&d grove mishandelingen op een kind zijner schvol gepleegd te hebben. Die zoete broeder, meester met God, had de zachte gewoonte zijue leerlingenutet een rcglettc af 1}o ranselen. ijoor een besluit in dato van 23 juli 1879. door .{^ivfoktvan Snond-ct-Loiro genomen is dame wijzeros "der g&m&gUStQr Marie Leouio, onder- ontslagen om redon dat deze, meesteres met God, gewoonlijk hare leerlingen al'sloog. Men leest in La Republique de laNiévre, dat er proces verbaal gemaaktis tegen oen der zusters van liefde, van Novers. omeeu kindje van 4 1/2 jaren met baar signal, soort van houten boekje, feslagen te hebben ca het aldus aan den linken ant der hersens en onder het oog van den zelfden kant gekwetst te hebben. Hot parket heeft de zaak iu handen. Do oversto van eon klooster te Gent is tot oono boetlvan vijf franken en tot do kosten bij verstok veroordeeld, omdat zij alle de zustors die zich in liet gesticht bevonden, niet overgegeven had. Dj gonaamdoBoulai'd.m religie broeder Augus- tinua, hulp-onderwijzer te Bougcs, komt voor 3 maanden opgeschorst te worden mot volle beroo- vinglvau bezoldiging,voor grove inishau leling u op can kiuiie.i Jou overste berispt voor oaopL:- tjuheid ciVvoor onachtzaamheid. Vlarsüng eis Waal. In-(Vlaanderen telt men den helft dor lager, schöfen welke iu de Walen prevention bestaan. Men telt er eeneschooi op 2626 inwoon, rs terwijl men in.de Walen eeno school telt op 9-J5 in- woonors. In Vlaanderen zijn er 34 ongeleerde miliciensop iÜJ, in da. Walenproventien slechts van 5 tot 13 por honderd Van 1850 tot 18(39 telt men 1307 vlaamsche veroordeelden tégen 638 walen. Van 1S30 tot i860 zijn er 493 in do vlaamsche proventien ter dood veroordeeld tegen 1GS in do walen proventien. Dezelfde evenredigheid bestaat er in do gevangenissen (3 op 1). Iu Vlaanderen zijn er op honderd inwooners 17 door het bureel van weldadigheid geholpen. In do walen proventien teltinencrmaur 11 per 100. Öp zekere plaatsen in Vlaanderen is deze even redigheid nog veel grooter, alzoo lot Brugge daar zijn er 36 cp 100 inwooners ton laste van het armbestuur Ook in Vlaanderen is do gezondheid slechter als in do walen. In vlaandoren sterft er 1 op 11 tot 41 inwoon .u's als wanneer er in de walen maar 1 op 48 tot 54 sterft. Dus is liet leven korter in vlaanueren ais in de walen en dit schrijven do geleerdste doctors too aan do armoede, gevolgen van do ongeleerdheid en van do suporslietio. Ook vermeerderd do bevolking met reuzen stappen in de walen proviution (39 per 100 op 20 jaar), op zelfde tijdstip is dio vermeerdering in de vlaamsche prevention van 9 per 100. Laat ons dus maar scholen maken, klorikalen zoowel als liberalen. Hoe meer de geleerdheid zich zal verspreiden hoe meor onwotenhcid cn bijgeloovigheidzullen gebracht worden, heemeer liet vlaamsche volk zal verlicht worden boe meer hot zicii van zijue hedendaagsche slavernij zal verlossen. iDo Ëvchoolwet. Volgons do bevelen van het bisdom on houdt zich do Belgische kler^o met r.i-t ander; dan met de wei, op het leger onderwijs ia don "stoei dor waarheid Uuzig, en houdt hij zich onledi r met die wet, die hij zich wel wacht te dot-Ü kennen zot. zij eigeutlijk bestaat, tegen zin en reilen uit :e leggen. Dit laat hem toe alle soorten van drogreden op de scholen zonder God uit te kramen on als wij zeggen uit te kramen dan is het wel nog eeno grootste toegevendheid van onzen kant, want er zijn geeno vuclikladden nog vaartkapoenen dio grovere taal zouden kunnen afgeven en zoo weinig als zij rekening dor waarheid zouden houden. Den Echo du Luxembourg, schrijft onder andere dat de pastor van Docbamps zoo verre dn weg ingeslagen heeft dat den sclm >lnnvs.er gedacht heeft hem met het volgende bericht to moeten antwoorden, het wolk hij ia de gemeente doon aanplakken her fr £vaa de vodors ca moedi3r3 van familieL Art. 4. Het onderwijs der religie is aan de zorg der familien enaftu.de verschilligegodsdi .lis ten overgelaten. Eeno klasse is aan dc ministers van de ver schilligo godsdiensten tot hunne dispositie ge steld waar zij voor of naar de klasse het gods dienstig onderwijs aan de leerlingen hunner godsdienst zullen mogen geven. UITLEG REDEN Indien er geen lid van do kim gó do religie in de school komt onderwijzen zal lm aan den schoolmeester to beurt vallen dozo plicht to ver vullen. Aangezien a) Deze vrijheid aan den school moester toege staan do religie té onderwijzen als in- de priester niet doet. b) Dat de school ecu kwecking is waar do deugd, do li l'de van het goed ci-d;r cu van werk zaamheid tsn blo ion. Verklaar ik dat zoo als ia het vc-iedcne m;Ju koors vau religie ea catechismus .-.ai geven. En ten gevolge dat het Christusb. óld eu andere zinnebeelden derrcligtu ia mijne school blijven bestaan en dat er dus geeno horgeuaamuo veran dering in gekomen is, V, Do school meester, (Get.) Tii. Quoili:;, zoon. Het volgeado artikel is ers '?tvr ccr.eu hoofd onderwijzer van ons kaaien ge.zciuion De klorikal n bazuinon overal eu p alle t men uit dat ze, gftnsch het land door. gaan scholen et stichten om hot wereldlijk ondom, ijs en van 1 Juli 1879 te doen vallen. Is dat wol mogelijk, kunnen zij daarin geluk ken? Om zulle oon gedacht door te drijven moeien zij noödzakc' jk 1° Kot noodige geld hebben; 2° Over een toereikend en bekwaam onderwij zend personaeel kunnen beschikken. Hoe slim het de klerikale partij ookweto aan' boord to leggen om ge IJ aan tvclk c/- zul zij er toch nooit in gelukken geld gen o bijeen to krij ;:n om het'grootsche werk dat zij schijnt te wiilon najago-i, i-itiovo -r; n. Want voor hot bouwen allron der schoolloka len zouden er verscheidene millioen i noodig zijnde onderhoud dier gebouwen zou jam I jks honderden duizenden franken kost >nen wat men aan d - iderwijzers voor jaarwedden >n betalen hebben, zou alle jaren tot vele milliocnca, beloopcn Misschien, vóór 25 jan n,.zoü men aan de ver wezenlijk iu van dou klerikalèu droom kunnen geloovou beboon. Eén SStal jaren geleden, was liet volk nog niet uitg zogen doorde omnal w der zoogezegdo Cl ineeshens St Zietorj^-Pei -

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1879 | | pagina 1