N° 1721. Zondag 14 December 1879. 34° jaar. VAN AALST m VAN HIT ARRONDISSEMENT, Aalst, 13 December Belangrijk bericht. Opgelet Dit blacl verschijnt allo zaterdagen. Brieven, enz., franco too te zenden, aan C. V RAN KEN, drukker-uitgcvcr, Peper straat, Nu IS, to Aalst. De prijs van het abonnement is 6 fr .s jaars. Prijs der gewone annojicmi 15 centiemen reklamen £5 centiemen, Gerechterlijk<Tin§èr tién 50 centiemen per drukregel. liSEZEÏtSLISSTEW Al wie liberaal gezind is en van de klerikalen. een rek 1 aam togen zijne inschrijkögg op de kie-^ zerslijsten ontvangen hoeft;, wordtVerzocht on- middelijk dit reklaam in den Gaféx Ie Comic d'Egmonl, op do Grooto Markt aHiiei\ te bren gen. Al wie van heden een abonnement neemt voor 1880, zal van hier tot Nieuwjaar ons blad gratis ontvan gen. Aande Onderwijzers! Heeren Onderwijzers, verspreidtzooveel moge lijk on.» blad, zoo zult gij niet alleen werken voor icaar/tcid, rede, licht en beschaving, maar uwe eigene, belangen behartigen en helpen verdedi- gJn Wij zijn gelukkig genoeg te mogen melden, dat wij reeds een Twintigtal uwer collega's als abonnenten hebben gewonnen; dat is veel, doch niet genoeg! Gij moet allen medewerken, gij moet' alten ons blad lezen, ondersteunen en ver spreiden. Onze zaak is uwe z.\aic Politieke berichten. FR VNKRTJK. In de zitting van 9 dezer van den Senaat heeft .Tulïös Simon zijn verslag betrekkelijk de vrijheid van het hooger onder wijs neergelegd ou hij besluit met de -afschafling van art. 7. In do bespreking van het budjet van uitgaven had de Kamer der afgevaardigden, de Jfcirwcdde der bisschoppen met 5000 fr. verminderd, doch de Senaat heeft liet cijfer van verleden .jaar be houden. Het is niet te voorzien dat hieruit ecnig Conflict zal voort spruiten, vermits de Senaat zich toch eindelijk naar de zienswijze der Kamer zal moeten schikken. Bij de laatste verkiezingen te Kamerijk, heeft M. Cirier, republikein 9978 stemmen en M. Ju les Ainigues bonapartist, maar 8317 stemmen bekomen. De minister Lepère heeft eene som van 5 mil- lioen gevraagd om de ellende der talrijke arme mensehen te verzachten. De Kamers houden op te zetelen tot in het be"in van Januari en in t.usschentijd zal het mi nisterie oenen plaatsvervanger gevonden hebben voor don minister van Justicie, die vast besloten heeft zijn ontslag te geven. SPANJE.Geheel het ministerie heeft zijn ontsla" gegeven, over do zaak van Cuba. De maarschalk Campos is er niet in geslaagd een ministerie te kunnen Vormen en de koning heeft deze taak opgedragen aan Canovas del Castillo, die als prcydent van het' kabinet zijn ministerie volgonderwijze heeft ingericht Torenos, buitonlandsche zaken Orovio fi- nantién Eehaocrria, oorlogPolo, zoewezen li id gallat, justicie Uoblcdo, inwendig Lasal, openbare werken Eluagen, colonieën. 1 OOSTERIJK. In dit land zjjti de militaire wetten gestemd bij meerderheid van stemmen, zoowel van deze als van gene zijde, der Lcitha. Nu moeten zij volgens de Oostenrijksche grond- waf. nog eens gestemd worden in de 2 3 der stammen bekomen om kracht van wet te hebben. DUIT3CHLAND. De meerderheid van het Duitsch parlement hooft den afkoop Yan vor- sclieidene ijzeren wegen gestemd, do Nalionalc- JAberalen hebben hiertoe hunno hulp verleend, vermits de de ultramontancn hot ministerie lie ten vlotten. RUSLAND. Hot verjaringsfeest van de instelling der St. Joris-orde is heden in het paleis met groeten luister gevierd Talrijke bur gers woonden de plechtigheid bij en de Tsaar is de soldaten in persoon komen bedanken voor hunne dapperheid in den laatsten oorlog bewe zen. Baukot der OUDE GARDE. Nog zelden is het ons gegeven geweest oen schooner, een aangenamer, oen vaderlandslieven der feest bij te wonen, dan dat der fanfaren- maatschappij - Les Amis Constants d'Atost, hetwelk zondag laatstleden heeft plaats gehad. Meer dan 130 leden namen deel aan het Ban ket en daaronder telde men voorzeker het puik- ste deel onzer Aalster.sche bevolking. De zaal bood een verrukkelijk zicht aan, overal hing ons stadswapen langs de wanden tusschcn de plooien der vaderlandsclie kleuren; het borst beeld des Ivonings, overal tegenwoordig waar liberalen feosthouden, versierde tussciien bloe men en festoenen het hoofdeinde der zaal. Aan de eere tafel bemerkte men den achtbaren hoor Jelie, voorzitter do heeren H Leclereq en Sergeant, ondervoorzitters Schuermans. Boyé, Blondiau, leden dos bestuurs; De Clerck, muziek meester en F. De Wolf, bestuurder. v Hot gastmaal liep in klimmende vroolijkheid en tusschcn het geplof der tegen de zolder spriu- gendi stopsels stilletjes tot aan het Dessert. Daar begon nu de beurt der toasten. De arbeid- vollc Voorzitter niettegenstaande do tachtig winsters welke hij reeds achter den rug heeft, geeft volle lucht aan zijne vaderlandslievende gevoelens en brengt den eersten heildrank toe, aan Zijne Majesteit, onzen beminden Koning Leopold II, aan dien Koning, zegt hij, die, aan zijnen eed getrouw, de roemvolle voetstappen zijns waardigen vaders weet te volgen aan dien Koning, vriend en beschermer van kunsten en wetenschappen, aanhanger van allen vooruit gang en dien wij bij het grootsch envoelbelovend jubelfeest.van 1880, bij hot feestvieren voor ons vijftigjarig vrij bestaan, geestdriftig en met een dankbaar gemoed zullen toejuichen: Een don-1 derend hafidgekiüip, euu daverend Leve Leopold. II.doet de zaal dreunen, geheel do zaal staat recht terwijl do klanken der piano, onder de kundige hand van den heer Steppe, het nationaal lied terug geven en elkeen, in geestdrift ontste ken, de geliefkoosde Brabanconne aanheft. De heer Leclerq drinkt op de gezondheid van den achtbaren voorzitter, die door eene o'non- houdclijko verkleefdheid en niettegenstaande zijne tachtigjaren, do maatschappij heeft weten aan te moedigen en vooruit te brengen tot dat punt, dat onze togentrevers zeiven als met ver- uaosdheid geslagen zijn over den graad van vol maaktheid welken ouzo Oude Garde heeft be reikt. Ook ziet spreker don dag reeds in de toekomst aanbreken, waarop de maatschappij baren lauwerentak als dankbare hulde, aan den lieer Jelie, zal mogen opdragen. (Luidruchtige toejuiching, van allo kanten komt men toegesneld om naar oud gebruik met den voorzitter te tikken). In welgevoeldo en gepasto bewoordingen antwoordde de heer Jelie, al do leden aanzettende om mede te werken tot den bloei der maat schappij. Daarna nam de heer Blondiau het woord, om eencn heildronk voor te stellen op de gezondheid van den lieer Frère-Orban, Minister vanBuiten- landscho zaken, eere-lid der maatschappij. In eene vloeiende en sierlijke taal en met eene buitengewone welsprekendheid, schilderde de redenaar den grooten minister af en toen hij van de gewichtige diensten sprak, door hem aan ons duurbaar vaderland bewezen, en or bijvoegde, dat ook hier in Aalst een Frère-Orban woont, voor do verdediging der liberale grondbeginselen en der belangen van het Aalstersch volk en hij zich gelukkig achte de gezondheid te mogen voorstellen van M. De Ityck, dien- ouden en kloeken strijder nevens die van eenen anderen volksvriend en verdienstelijkenman, den achtba ren dokter De Windt, toen werden do woorden van. den heer Blondiau geestdriftig toegejuicht. De heeren Do Ryck en Do Windt voerden beurtelings het woord om vorigen redenaar te bidanken. De eerste verklaarde er fier op te zijn, zijnen naam met dien van zulk uitstekend genie als een Frère-Orban to hooren uitsproken. In breede en krachtige trokken brengt hij don groe ten staatsman eene welverdiende hulde too. Wat de heer De Windt betreft, deze begeestert gansch de zaal door zijne treffende teespraak. Zijne sehoone ziel die zich zoowel weerspiegelt in zijn rondborstig gelaat, laat vrijen loop aan hare aandoening en deze deelt zich mede aan al de aanwezigen- Weet gij, vraagt hij onder anderen, waarom ik onze ianfarenmaatschappij, zoo hartelijk min Om twee redenen, 1" om nare streving naar volmaaktheid in de muziekkunst en 2' om haro verkleefdheid aan de liberale partij. Telkens wij in onze kiesworstelingen ge slagen werden, verzamelde zij ons als eene goede moeder, sprak oils nieuwen moed in, vuurde onze krachten tot nieuw strijden aan, in een voord, maakte ons wèer gelukkig, omdat wij b.j haar de lucht der vrijheid met volla longen kwamen inademen. (Langdurige toejuiching). Opvolgentlijk werden nog andere gezondheids dranken voorgedragen, onder andere door MM. Sergeant aan de werkende leden en Boyé aan de Eereleden. Deze twee aan do Oude Garde, zoo verkleefde heeren, brachten in ruime maat liet hunne bij om den geestdrift en devreugd te doen stijgen. Geen wonder dus zoo deze zieh welhaast'in muziek- en zangstukken lieten uit barsten. Allerlei gelegenheidsstukjes werden tot i -at in den nacht voorgedragen en de grootste eensgezindheid, de uitbundigste vroolijkheid hielden geenen oogenblik op tusschen al de aan wezigen te heerschen. Ja, zegden velen bij het naar huis gaan, zoo moei fiet zijn, alle VEETEN VERGETEN fin eensgezind en hand in hand te werken tot juister onzer maatschappij en tot den eindelij ken zegepraal der liberale zaak in Aalst. Vrienden, bij de naaste gelegenheid, allen weer kloek op den postAmen. Bokken Weldadigheid De winter met allo zijne ontberingen doet onze arme werklieden bitter lijden Alles is om to duurderalles ontbreektDeksel, kleederen, eetwaren, brandstoffen en Yoor velen ontbreekt nog bovendien het werk O droevige armoede En wat doet het bokkenbestier welke maat- yi-geb-zcisditdoht?Ugo manenon»..dit h»t.ter liid.eji te verzachten NietsNiets Geeft het buitengewonen onderstand NeenOch neen Daar hebben zij geen geld voor Maar Dat het was om eenen onnoodigen boulevard te maken Dat hot was om eene onnuttige overdekte markt te bouwen Dat het was om een gemakkelijk te missen Post-hotel op te richten Dat hot was om een onbeduidend fluitjes mu ziek, onder t' voorzittersschap van den burge- m ester, te onderhouden Dat hot was om hunne handlangers aan stads- potje te laten lokken Dat het was om het Landhuis in oen wraak roepend prachtig paleis te veranderen Dat het was om een Vuurwerk op t' oud bel fort van Aalst te laten maken «n onzen ouden vermaarden beiaard laten te af branden Dat het waS ommaar genoeg... Voor dit alles vinden zij geld Die bokkonbestierdors, zij moesten der burgers lasten nog verzwaren, zij moesten zij halve mil joenen leenen, zij moesten zij stadsschuld verdub belen, zoo als zij het alreeds gedaan hebben Maar nog eens genoeg de verontwaardiging doet ons het bloed gloeien. Het wordt hoögen tijd dat er aan zulk een bestier einde worde ge steld, en nu Nu een enkel vraagsken Is hot waar, dat over eenige dagen alle do zieken, welke cenigsinds in staat waren van zich recht tehouden, uit het hospitaal zijn weggezon den, om dat er uit reden van het groot getal zie ken, plaats ontbreekt in de gewone zieken za len Is dit waar Indien Ja. en indien do plaats in de gewone zalen ontbreekt, waarom dan do bovenzaal niet gebruikt, om aldus zulken onmenschclijken maatregel in dezen droevigen oogenblik niet te moeten nemen Die bovenzaal is immers mot het stellig voor uitzicht gemaakt geweest om in tijden) van nood te dienen en gebruikt te worden En heden mot dezen afgrijssol ijken koude, met dezen schrikkel ijken wintertijd is het voorwaar wel een tijd van nood, of het zal er nooit een worden Wel nu, wij hopen dat onze tegenstrevers do Denderbode of \xei\Tjand van Aalst onze vraag stellig met Neen zullen mogen beantwoorden, wel tb verstaan dat. hun antwoord op grondige proeven zal gestaafd wezen En dat wij ten min sten dozen on menschel ij keil maatregel aan do rekening van ons volks.ninnend bokkenbestier niet zullen moeten schrijven Wij zullen in tusschentijd verdere inli dit.'n- gen nemen. Klerikale volksmisleiding. Er is een schoolcatechismus uitgekomen voor hot lager onderwijs. Men zou dat een spotschrift kunnen noemen en dat ding draagt de goedkeu rimg van den bisschop, Ware het niet dat men medelijden moet hebben mot zulke opeenstape ling van ongerijmdheden, drogreden, zonder verband aaneengeknoopte zieke gedachten, moa zou daarmede hartelijk moeten lachen. Daar zijn 9 lessen in, de eene wat langer dan de andere, maar allen even bleek, even zouteloos en verve lend. Leest dat schrift, prekende den opstand tegen de wetten, de verachting der eerbare bur gers en gij zultoveruigd zijn, hoe de bisschoppen de raadgevingen en vermaningen des Pauzen vol gen, die hen de gehoorzaamheid aan de nieuwe wet oplegt, daar hij ze geenszins afkeurt. Zonner twijfel komt dat catechismuske uit do eene of andere zwarte kamer der jezuiéten die het hunne dienaars de pastoors, tegen wil en dank doen verspreiden. Voor heden zullen wij ons bepalen met de vijf laatste vragen. Luistert 0. V. - llebben do christenen in het alge meen verplichtingen in zake van het onderwijs? - Waarom die vraag? Wel dat is zoo klaar als de zon. Niemand heen zulks ooit betwist alleenlijk is liet woord christenen hier slecht gebruik; klerikalen wil men zeggen en dat zijn tochgeena christenen, daar zij de leer van onzen Goddelij ken meester vervalschen. A v'i yoeton hei hair I-ek ondervii» voorstaan en het slecht 00 - Bravo! La Palisse is verrezen. Al wat slecht is moet men bestrijden en hot slecht onderwijs meer dan iets anders, omdat daar meer kwaad uit voorkomt. Slecht onderwijs geeft men in de kakscholen, door onbekwame onderwijzers en ook in de brocrkensscholen die naar het assisen hof en dé gendarmen leiden. 7. V. Üp welke manier zullen zij het ka tholiek onderwijs voorstaan A1° - Door hunne woorden de katholieke scholen verdedigen (Dus ook de gemeente scholen, want wie durft beweren dat die zoo katholiek niet zijn als de scholen met God? Liegt wetens en willens en dat is eene grove zonde, al hebben de geestelijken dan ook God tegen wil en dank er uit verbannen, en hun nen invloed gebruiken om de kinderen daar to plaatsen zo.) opstand tegen do wetten, togen den wil des Paus on dwang gebruiken, gelijk vele klerikale armbesturen doen. 2' Zij moeten door geldelijke bijdragen do goeie scholen hslpan oprichten en onderhouden.- Geld, altijd geld en niets dan geld, daarmede kan men zelfs n ;t vagevuur ontvluchten. 8. V. Deze vraagea antwoord is eene aaneen- schakeling van leugens. 9. V. - ïlier komt het uit. Men moot tegen de liberalen ste innen en tegen de wet opstaan. Dat politiek fraksko durft men catechismus noemen. Politieke huichelarij anders niets. 20. V. "Wat zal da:i het besluit zijn van deren eitechismus? Besluit van dezen catechismus? (sic.) A. Leve het katholiek ondorwijs! (Dat dood geboren is) Weg met do schoolwet! (Gelijk de wet op de studiebeurzen.) God wil het! (Dat de scholen met God? weldra ledig zullen zijn en dat het volk dien politieken godsdienst moede is.) Het ontwerp van een parlementair enkwest op de uitvoering der nieuwe schoolwet bevangt de klerikalen mot vrees, en niet zonder red» n, daar de stoffelijke en zedelijke dwang door he i gebruikt, do leugens en verwijtingen van d<m preekstoel, zullen bekend gemaakt worden. Een vraagsken door den heer Z&alou beantwoord. «Wordt het recht betwist?—het recht der Bisschoppen de christenen uit do kerk to ban- vloeken. Dit is onmogelijk, zeide do lieer Malou in de belgische kamer, en dat voor do eenvoudige reden dat alle maatscliappije i gel jk welke, door haar bestaan liet recht van banning hebben. Maken do vrijmetselaars van dit recht geen gebruik Deze woorden beantwoorden eene vraag wel- ke wij vroeger aan do schriftgeleerden uit den Uendevbo te nutteloos hadden gedaan.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1879 | | pagina 1