DE ZOT N° 2031 Zondag 8 November 1885. 40e jaar. TE K OOP Stadsbelangen. Aalst? Aovcinbcr. WERKMANSKRING Spaarzaamheid Wat Voorspoed HET VERBOND Dit blad verschijnt alle zaterdagen. De prijs van hot abonnement is fi fr. 's v L- kftr-n'itfrererPeper- ran Aalst en van het Arrondissementregel? rek' VU ANKEN,' tl rukker-uitgever. Pept straat, N° IS, tó: Aalst: Vooruilgan™ door 't Werk. tinmen 25 centiemen, gerachterlijke insertiën 1 frank. j| ZONDAG 8'.: NOVEMBEll AANSTAANDE, Ö^algameene ver-adering, om 7 uur. Voordracht" over VerdraaSraamheid. .TOONE^LOPVÓERINCx. In l,et miniserie van openhaar onderwijs te Brussel, 53 liters echte krokodillentranen, n,.stort door dm krijseher I l.on.ssen op l Novemher 1885. ter gchaenheid der afschaf- fins van 53 gemeentescholen in het land. 55 liters, echt en onvervalscht mengel moes van jer.uitieken gal en klerikale» edik, tot lafenis van 53.onderwijzers met vrouw C"zawt'lhilcnskelk nu gevuld wezen A\ti gelooven hel niet l er blijven nog zooveel fanatieke gemeenten dorsten, or .iioeten no zoovele onvgrzaadharen bevredigd umdeii en het vernielingswerk heelt zij»e laatste puinhoopen nog niet neergestort v ansch België nmet er meé bedekt worden -. :.i •-.« ,OnSt tol. >V «aft, ijfergon en in dalen. Overal moet hel later geslacht eens kun- z,;oii Hier stonden vroeger scholen. Krijsche.r Thonissen heeft zijnen groeten slag op l« November toegehraehl. opdat des anderendaags de onderwijzers, lent ill zpzich dankbaar hunne afgestorvene liloedverwan- \cn en vrienden herdachten, tevens ook een tftian zouden gestort ol een zucht zouden ge- iXsd hebben over de dierbare, in tvtdke zij aan\hunne lievelingen tan waarheid en deugH hadden gesproken en voor volksheil en menschel ij kc volmaking waren werkzaam 8°Op'he\ kerk hof dachten zij aan hunne ge liefde dooden, gimfc in do school, voor de laatste maal droomden zij van pliehlvervu- ling on getrouwheid aan den eed. tall goeil zaad en eerlijke vruchten. De dooden zijn weg, do kient is geworpen, maar zal deloogsltijd wel ooit aanbreken' Zeker 1 De toekomst zal uitbroeien en op het .luister heden moet .een klare morgen vdlgèu." DÖOIl H DE CQCQ-CRETEN. Zog eens, iiovéniei", \yie was die schim en wat «mia -'-ij doen —°/j\noemen .óns den JAN HAoei, maar de retiito .Ian 11ac-;;j; komt doorgaans uit koetsen «ui zalen, eu zit achter de bohangeu/en -beschil- derde rnuren' van slót en kasteel. Daar wordt op «lè daluur van den werkmari' gewoekerd, daar •wordeit do onrcchtvoerdige processen gesmeed, pi, de zwarte snede brood, te gelijk met den óiulerl ijken akker, uit de jwienge hand van den landbouwer wraakroepend weggepleten. t Is maar om fe.zaggeii. pooi Foei'! hovenier, gij begint weer met uwen slechten praat. - Ik dat sleebte'praat Ik spreek immers van llerckeni'óde nietde abdosse is het braafste menschdat op voeten mag gaan, alsook al de óverige kloosterdames de kloosters die be/it- ten ïïeelen den geringen inede, hebben hart voor 7-ièken, weduwen en weezen. De pachters die hunne hoeven bobouwen, zijn hoeren, van vader lot toon maar gaat de kasteelen eens at dc houden springen daar den bedelaar op den hoo/.em daar worden van jaar tot jaar de pachten duui'dër opgestoken gij moet u de lenden rek- 1*) Met toelating van deu schrijver. Dö klerikalen zijn aan liet bewind geko men fnet den kreetSpaarzaamheid spaar zaamheid En het is op het openbaar onder wijs dat zij zich hebben geworpen om dit ariikel van hun program nit te voeren. Maar in plaats van daardoor eene spaar zaamheid in te voeren, hebben zij enkel de uitgaven verplaatst en veel vermeerderd. Voor het oogenblik zijn er in ons land 120!) onderwijzers die zonder bediening zijn en die wachtgeld genieten. Nemen wij dat wachtgeld voor elk maar aan 11)01) fr. en er zijn onderwijzers die recht op meer hebben, dan hcloopt dit tot de som van I miljoen twee honderd duizend franken, die de gemeenten jaarlijks moeten betalen Rekent daarbij nog dc subsidiën aan de kalholijke scholen gegeven en men kan oor- deelen wat schoon werk Jacobs en na hem Thonissen, den krijsseher, hebben verricht. liet klerikaal gouvernement heeft onge veer miljoen gespaard op liet onderwijs, maar de uitgaven wiWloexWcspaarzaamheid, dc gemeenten dwingt, mag op 12 miljoen geschat worden dat is dus in plaats van 6 miljoen te sparen, integendeel zes miljoen meer uitgeven niet door het gouvernement, maar door de gemeenten, die het toch uit den zak der/elfde belastingschuldigden moet halen. .Zulk stelsel vat) sna.urzaripiheui - erd een l/revet en het is te hopen dat de krijseher Thonissen, wel een brevet zal hekomen, in vorm van eencn kemel, die hij geschoten heeft. De voorspoed van een land wordt gewoon lijk vastgesteld naar den gang van handel en nijverheid. Hoe meer werklieden er gebezigd worden, hoe meer voorsjwed men bemerkt, want dan leeft alles. Nu, onder het liberaal gouvernement was het altijd moeilijk meer dan de helft plaats vervangers te bekomen, om de lotelingen.dic voorop 20!) fr. gestort hadden, te vervangen. Dit was wel een bewijs dal er werk was voor vele lieden, die tot het uiterste middel, van zich te verkoopen. den toevlucht niet moesten nemen. Met het huidig klerikaal bestuur is het geheel anders. Handel, nijverheid en land bouw gaan zoo slecht, dat de minister van oorlog hccfl laten weten dat hij geenc plaats vervangers, door tussclienkomst der agent schappen meer zal aanvaarden, want dat er van nu af Jfich reeds zeven honderd hebben doen inschrijven. Het moet slecht gaan met het werk, om alzoo een' groot getal lieden te vinden, die zich als plaatsvervangers verkoopen. Ziedaar zullen wij nogmaals uitroepen het bewijs, hoe het klerikaal bestuur alles doet herleven. Nog nooit, onder geen bestuur, heeft men zoo hooren klagen en nogtans gaan onze meestérs voort inet enkel te zor gen voor dc kerken, geestelijken cn de katholieke scholen. Over een parrj-.wcken bewezen wij,op deze plants, mót e!e cijfers, dat onze stad- huisbazen,die met-handen cn voeten gewerkt hebben om het Atheneum te doen afschaffen, eencn slechten bestuurlijken akt hebben daargesteld want lu Zij hebben de stad beroofd van eene bron van verteer, daar de 6 professors van het gesticht, waaronder eenige gelmwd, hier gehuisvest, gekleed en gevoed moesten wor den De schade hieruit aan onze stad be rokkend rekenden wij op de som van 15*1)00 franks 2" Zij hebben naar elders doen verhuizen mannen wier invloed slechts voordeelig op onze bevolking kon werken j' "Zij bobbin ouke stau in hei oog van het gansche land vernederd 4° Zij verplichten ouders, die *t Staats onderwijs hoven welk ander ook lief hebben, hunne jongens, met groolen kost, naar meer bevoorrechte steden Ier school te zenden Dit bewezen wij klaar en duidelijk cn zulks kon de Dendcrbode niet wederleggen. Toch wilt hij den schijn hebben het te doen en komt hij met zijn zelfde stokpaardje, de overgroote jaarwedde van den heer Grê- goire weder te voorschijn. Wal is cr nu eigcntlijk van die jaarwedde? Het is voorzeker waar dat de heer Grégoire de zeer vette jaarwedde van 5G55 fr genoot; maar wij,doen die verklaring niet zonder ze eenigzins op te helderen. Er was niet altijd in liet Atheneum een professor die meer dan 5000 fr. trok het traktement van M. Gregoire's voorzaat beliep slechts lot de som van 3000 fr. Wetens en willens met voorbedachten rade, op aandrin gen onzer stadsbestuurders,om het Atheneum in dc oogen onzer bevolking hatelijk te ma ken, verplaatste het katholiek ministerie,den voorganger van M. Grégoire en verving hem. niet door een ander leeraar wiens bezoldiging ook dc 3000 fr. niet te hoven ging, maai door eencn die lange jaren reeds in het on derwijs was, in andere Atheneums den h - raarstoel bezeten had, namentlijk te Brussel waar zijne jaarwedde lot 5055 IV. opklom. jaarwedde die men hem te Aalst ook moest laten genieten. Indien cr dus in het Atheneum een profes sor was die meer dan 5000 fr. kostte was hel de schuld van hel katholiek ministerievan onze bokken stadsbestuurders. En dan durft de Dcnderbode, schijnheilig weg, tegen ons met die jaarwedde scher men Schijnheilige Ook schaamt het zich niet. De Dcnderbode niet ons van {ogen la al te beschuldigen omdat wij, volgens hij zegt, beweerd hebben dat zijn confrater Het Land van Aalst de waarheid te builen ging wanneer hij schreef dat een leeraar aan ons Atheneum eene jaar wedde vun 5000 franks genoot. Dat hebben wij niet geschreven, dat heb ben wij niet beweerd Ziehier cventwel wat wij hewecren Uw confrater Het Land van Aalst» loog gelijk nen tandentrekker op de loorc, w el wetende dat zijne leugens gretig door zijne lezers zou opgeslokt worden, toen hij weke lijks schreef, wekelijks over stad en land uit bazuinde het Atheneum kost aan de stad an 50 tot 60 duizend frankshel Atheneum al de slau ruïne eren. En wie geeft uwen confrater dien brevet an leugenaar, Dcnderbode? De Moniteur het Staatsblad opgesteld door onze katholieke ministers, hetwelk over eenige weken om ter wete bracht dal het Atheneum in hel geheel 46000 fr. maar kostte, somme waarvan dc Staat 2/3 (40000IV.) de stad. het ander derde, 't zij slechts 5333 fr. betaalde. Het verschil is groot, zooals gij ziet. Baziel vergeet zijn princiep niet liegt, liegt maar altijd oper zal er toch altijd iets van overblijven Baziel ik zal u in betoog houden. Huco Kraan. kea om er aan te komen, en dan brult nog de rijke wrek hooger hooger hooger Op eene tafel, waar liet. Evangelie wordt van gesmeten, komt het cijferboek liggen overtrokken met men- schenvel. Ik was hovenier op kasteelen, oer ik naar Herckenrode kwam. 't ls maar om te zeg gen. Maar drinken wij dan gecnea warmen wijn Aanstonds, begon de oppermeid ik hoor dat gij ju tier Julia herkend hebtdenzelfden nacht'dal gij ach ter de strooi hal men der roozen- struiken op konijnen loerdet, zaten wij in den Jcelder aau den wijn, en hoorden wij eensklaps iets aan de deur die zachtjes openging. Wij blie zen dadelijk ons licht uit, eu verstaken ons ach ter den trap die naar boven leidt, en langs waar die duitsche en vreemde duivelin met eene schel- men-lantaarno dc tweede verdieping beklom. Ik herkende ze dan nog n.\et, ging haar op mijne zokken van achter na maar toen zij de nacht lamp uitblies, zag ik dat het Julia was. Ik ver borg mij in eeuen hoek aan den trap en zag haar van daar, bij het lichten der maan, juffer Anna's kamer binnensluipen. Wij waren onder ons drijen, wees zij op de twee andere meidon gij weet wat er 's morgens voorviel. De hofmeester was dan bij haar, zei de ho venier. Weet gij dat ook al Maar, vroeg hij, krijgen wij dan geenen warmen wijn God het vuur is nog niet aan. Ik ga het aansteken, vatte eene dor meiden een busseltje gesolferde nennipstokken uit liet kapelletje dat daksgewijs in den muur van den haard uitgekapt stond, ik ga aansteken. Ik woü dat wij van den hofmeester verlost waren. 't Is jammer, zei de hovenier, dat onze goede abdesse zooveel betrouwen iu dien vlegel stelt. Rentmeesters, centmeestcrs Judas was ook rentmeester de hofmeester geraakt nog aan dc koord hij zou zijne ziel verkoopen. Maar wach ten wij tot liet tijd is olie zwemt immers altijd boven 't is maar om te zeggeu de hofmeester is maar een schooi Het vuur ging aan. Ik zal u schooien, komt er eene bulderende stem uit de schouw afgetui meld, ik zal u schooien Zoo zoo gij lèel't er hier wel goed van. Het was alsof de bliksem door de schouw ware gevallen. De verrassing was zoo ontzettend, dat zij allen den kop verloren. De hovenier springt, door liet venster uit en breekt zich het linker boen, oen weinig boven do knie, op eenen hoop eiken sjonkon waar hij tusschen viel. De opper meid liep stool, tafel, llesch en lamp omver, dat de wijn door don huize vloot. De andere twee dienstmeiden stieten zich in hare vlucht tegen den drempel aan, vielen een blauw oog en kro pen zoo weg op handen en voeten. Do hofmeester dacht des anderendaags met zijne gewoone schijnheiligheid de dienstboden tè betichten en dan weg te jagen. Of, dacht hij wil ik er niets van overdragen enden hovenier, die, zoo het schijnt, alles weet en de dienstboden tot zich heeft, zoeken te winnen en zoo hun den mond te stoppen. Doch neen. ik zal ze doen weg jagen en wat zij ook inbrengen, zij worden im mers toch niot geloofd. Ik zal hunne beschuldi gingen bravcereu. Maar da peer was rijp Na dat de geneesheer het been van den hove nier had ineengezet, kwam de abdesse met do De Capucienen, Hel is nu vastgesteld dat hot minister Pèrc Boum is, die de Capucienen hoeft toegelaten met bons op den spoorweg te reizen, mits eene som gold bij don static-overste neer tc leggen. Zoo iets is nog nooit in een land ge zien geweest, Men bevoordeeligtwel nijver heid en handel men doet wel daar alle mo- jke voordooien aan te geven, maar dc Ca pucienen en andere blootvoelers op die wijze drij dienstmeiden de kamer binnen. Geneesheer, sprak zij blijf een oogonblikje, gij moogtalles hooren en weten. Ik geloof dat wij de vervolgeresse vau juffer Anna zullen gaan betrappen. Julia? vroeg de geneesheer met twecgrooto oogen. Deze meisjes, wees de abdesse op de dienst boden, hebben haar herkend, en belijden ons zulks op liet oogenblik dat wij ze gingen onzen dionst ontnemen. Hovenier, vroeg zij met eenen zucht, wie was het dien gij van achter de strooi- halmen gezien hebt Mevrouw, de maan scheen de wind sloeg haar den sluier uit de oogen liet was de vreemde, duitsche dame die hier over cenigen tijd is aangekomen, en die, gelijk mij de slachter van Rijn rode verleide, met den jongen graaf van Zwal uwe trouwen ging. Hoe heet die dame Julia, antwoordt dc hovenier; maar me vrouw, gij zijt zoo goed, zult gij ons dan voor eenige flcsschen wijn gaan wegjagen t Wij heb ben dat zoo al gedaan uit lichtzinnigheid geen waterken zoo klaar ol' hot -troebel t zich al eens; on de weelderigste boomen zit al een rupsje, een slokje in de zuiverste tuinen. Waar is het bloem perk dat do mol al niet eens heeft opgevaren Daar komt nu en dan al eon krank uurtje in het lovon. 'i Is maar om te zeggen. Gij weet dat hij het geld van ju flor Julia gedragen heeft tot aan juffer Anna's kamer Ja, dat heb ik gezien. Ik.weet ook dat juffer Julia hem dozen morgen, neen, gisteren morgen wil ik zoggen, geld heofi in de vuist gestoken. Mijn gedacht was u zulks dozen morgen komen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1885 | | pagina 1