N° 2082 Zondag1 7 November 188(5. 42° jaar. van Aalst en van fot Arrondissement. Aalst, 6 November. Aan onze Lezers. DE BINDERS Klerikale tegenstrijdig-i heden. Financieele kronijk. Stadsnieuws. Dit blad verschijnt alle zaterdagen. Hrieven enz., franco toe te zenden, aan C. VRANKEN, drukker-uitgover. Peper straat, N° 13» te Aalst. Re prijs van het abonnement is 0 Ir. 's jaars. Prijs der annoncen 1 r» centiemen por druk regel, reklarnen 25 centiemen, gerechtertijko insertion 1 frank. Het herbond is liet twee-cn-veerligste jaar van zijn bestaan ingetreden. Van af zijne geboorte tot heden, heeft Let steeds do liberale beginsels krachtdadig verdedigd 011 verzekerd zijne lezers van onwankelbaar in dezelfde baan voort te stappen. Doch, de eischen van onze dagen zijn die niet meer van vroeger jaren. De partij van den achteruitgang, de kliek welke haar wachtwoord in Home gaat halen, doet thans, meer dan ooit, eeneu hevigen stormloop tegen onze vrijzinnige princiepen. Niets is voor haar meer geheiligd en om van ons schoon België een veracht papen nest te maken, om het in één enkel klooster te herscheppen, zijn alle middelen haar •goed. De groote meester, Loyola, heeft het immers zoo geleerd. Zij verdubbelen hunne aanvallen bij middel der drukpers aan ons de plicht van met dezelfde wapenen haar te bespringen. asju -U cUfc nooawenaigu' ui ie voorzien, .zal liet Verbond daai'om TWEEMAAL per ■week verschijnen, te beginnen van 13 November, zonder dat de abonnements prijs verhoogd zal worden. Wij hopen dat onze liberale vrienden ons voor die opofferingen nog meer genegen zullen zijn, en wij op hunne ondersteuning zullen mogen blijven voortrekenen. n. Al de personen die een abonne ment op Het Verbond van Aalst zullen nemen. zullen het blad van heden af tot Nieuwjaar GRATIS ontvangen. De abonnementsprijs is G fr. sjaars, en zal alle zes maanden ontvangen worden dus 3 fr. per zes maanden. De annoncen van de heer en Notarissen, zullen dus tweemaal per week verschijnen, zonder verhoogiug van prijs. 13 IN HET LAND VAN LUMMEN. Ru meid. die tot dan toe slechts weinig aan dacht op dezen bezoeker geslagen had,"bezag -tn thans oplettend en legde du hand aan het .'orhoofd met do woorden Maar God waar véiL'p'joo zinnen. Ja, ja, ik ken u pachter Sty- Üegens, inijvit van Siehom en de zoon van Stien mijner jeugd. - *>»clit en de beste vriendin Inderdaad ik ben Adriaan o.j uwer nicht bevestigde do bezoeker en IféVR, zells daarom dat ik bon medegegaan en mijnen gebuur voorgesteld hob u gezelschap te hou den Ha dat is wol -juichte Rello. Wij zul len gedurende de afwezigheid van mijnheer pastoor, over mijn geboortedorp, over vrienden en kennissen sproken, en zoo zal do tijd ons niet lang vallen. Op dit oogenblik boorde men don pastoor de trappen afstijgen schier onmiddelijk verscheen hij m de keuken liet was oen lange, magere grijsaard die, ondanks zijne jaren, nog kloek on wel te pas schoen. Zilverwitte haren oinkroonden zijnen schedel en violen in dikke lokko op zijne schou ders neer. Evenals ai do priesters dor orde van I Preinonstreit, lot welke hij behoorde, droe« hii een sneeuwwit kleed en een hoofddeksefvan 1 gelijke kleur, wat hein eon waarlijk nitdrukma- j Yerbodeu nadruk. W ij willen hier eenige tegenstrijdigheden' opnoemen van de klerikalen, die treffend, zijn van waarheid en die ons bewijzen, dat liet spreekwoord luistert naar mijne woorden maar doet niet naar mijne wer ken n op hen hier zeer wel toepasselijk is 1Tegen de belastingen schreeuwen en. zij heffen zelfs honderden belastingen, hij middel van gildekens, offerandon en giften die zij afdwingen 2. Preken tegen de comedie en in hunfój kringen en krochten zelf comedio spelen 3. Verbieden aan de tjeefkens van bij de liberale winkeliers te gaan lcoopen, en de klerikale koopmans gaan hunne koop waren bij de liberalen aanbieden en ver- koopen 4. De onuoozele menschen, als zij zieK; zijn, te bedevaart naar Lourdes zenden eii de klerikale kopstukken en geestelijken doen zoodra zij ziek zijn, een geneesheer halen 5. Als er iemand van hunne tegenpartij eene fout begaat gehecle kolommen iili hunne gazet schrijven en als er met honj- derden in hunne partij vuiligheid doen, e geen woord van zeggen G. Roepen dat de krijgslasten moete verminderen en dat zi j van gecne ri se- —-:ii--** zelf nieuwe officieren ben inrichten 7. Spotten met dc burgerwacht, en ze afbreken, en als zij aan het bewind zijn de burgerwacht overal op den buiten inrich ten 8. Zeggen dat zij de wet eerbiedigen, en als er van hunne mannen, die do wet over treden uit het rasphuis komen,ze feestelijk inhalen 9Prediken en uitvallen tegen het dan sen en de rijke katholieken zelve toelaten te dansen op hunne bals en op hunne win- ter-soirés 10. Te Doornijk en op andere plaatsen de graven afzonderlijk wijden en dit elders weigeren 11. Weten dat, iemand als vrijdenker of zelfmoordenaar gestorven is, en toch, als er geld is, eenen grooten lijkdienst cele- breeren 12. De artisten, die in den schouwburg zingen en spelen, in den ban slaan en'zo koud voorkomen gaf en den eerbied on het om zag afdwong. IJ ij had den geestelijken staat uit wezenlijke roeping omhelsd en be/.at die uitste kende deugden en hoedanigheden welke den waren priester kenmerken. In dit opzicht ver schilde hij oneindig van onze hedendaagscÜe priesterschap bij welke eigenbelang, hoerscJi- zucht en valschheid den grondslag der roepiig uitmaken. Godvruchtig was hij zonder geveinsd heid medelijdend en menschlievend, door ff- borstrechtzinnig en openhartig, zonder praleqj; verdraagzaam altijd toegevend veelal maa njaar streng en onwrikbaar waar recht en plicit gebood. Deze laatste hoedanigheid sloeg zeik somtijds bij hem tot overdrevenheid over. en nif zelden was het hem voorgevallen dat zijne bovefc- '7- •—.stiptheid, in hetgeen hij de vervulliL zijner piicmeu me*. hein onaangenaamheden be rokkende en misslagen deed begaan. Zelfs oniam* nog had die strenge plichtsbetracbting hem lm noopt den laatsten wil der stervende Kla» Lindeloof stipt uit te voeren, en zoo was hii onvrijwillige oorzaak geworden van de verstok heid van K la ra's echtgenoot in het kwaad Daf do pastoor had geeno de minste kennis van de omstandigheid, en bijaldioD men hem in diteevSl een overdreven ïever mocht Ion laste I<Weh moest dit enkel aan Marten's dubbelzinni®?i«Ji en huichelarij toegeschreven worden. Toen do moid hem in korte woorden eoze«,i liad hoe zij met de twee geburen van pachn r Hansens overeengekomen was. richtte .Ie i.astn/,.. zich tot zijnen geleider en sprak Welaan, Bilants, wij vertrekken - Hello ging zorgvuldig de deur achter hare meester grendelen en keerde in do keuke weder. UilL It ga een kopje koflie opschenken, Adi iaan vragen om in hunne concerten en kerken te zingen 13. Verbieden van vleesch te eten op dc |*v\st^ndagcn en dit toelaten als men een stuk geld in Itb-^rblok steekt 14. Tegen den kam«??d uitvallen en te Rome, ook onder de regeering met goed- keurig van den paus, karnaval vieren- 15. De armoede en do nederigheid aan bevelen en zelve aanbidders zijn van liet gouden kalf en zot wezen van lioo vaardig heid 16. De menschen aanraden zich met het politiek niet te bemoeien en gedurende ge heel het jaar niets andei's doen. Wij zouden alzoo nog door honderd voorbeelden kunnen aantoonen, dat al wat de geestelijkheid en de klerikalen bij andere kritikeeren, door hen zelf verricht wordt. Conversie der Srusselsche leeningen. Het Schepenencollege van Brussel heeft, bij middel van plakkaarten, den juisten datum bekend gemaakt der verplichte uitbe taling van de titels of loten der leeningen, waarvan de conversie is toegestaan. Ziehier de tabel dezer uitkeeringen 1863 uitkcerbaar met fr. 101-50 op 1 oct. 1887 I 1868 100-10 1 sopt. 1887 1882 10J-80 - 1 aug. 1887 1867 102 00 -t 1 sept. 1887 372 4' JOM" (.887 Mn.k - 101-S0 - i nov. 1«87 1879 - lOi-öO lo dcc. 1887 Behoudens den vervallen lcoepon, boni- fieert de stad aldus aan den drager het prorata der intresten, sedert den vervaldag van den laatsten koepon tot op den dag vastgesteld door de uitkeering. Verder lozen wij in de Chronique des travaux publies u Er zullen juist 1,010 trekkingen voor al de leeningen moeten plaats hebben. n liet geheel getal der premiëu, behoo- rende tot de 7 leeningen van Brussel, is aldus verdeeld 04 premiën ter waarde van 100,0 )0 fr. olk. 81 - 40,000 0 30,000 383 23.000 3-2 - 15.' 0») 18G - -8410,090 1 8,95» zegde zij bij bet binnenkomen - want gij hebt zeker niet dikwijls dé'gelegenheid er te drinken. Zoo zullen wij bij bot kouten niet in slaap vallen. Op een oogenblik knetterde bet vuur in den haard, de vlammen krolden om den ijzeren moor en weidra zong liet water vroobjk onderden wijden schouwmantel Hello intussclieu hield ni-»t op met praten. Zij vertelde van bare jeugd, van do kermissen van Diest welke zij met Adriaans moeder bijgewoond had en repte zelfs een woord van deij Hinken jongeling, die baar eens tot don dans vergezelde en die helaas nu reeds lang bij den Heer was. Eon luid geklop op de voordeur deed haar eensklaps sidderen. Zou mijnheer pastoor nu reeds terug zijn l vroeg zij Sty vers beziende. - Ran moot men hem onderweg zijn togoko- mejj om te zeggen dat liet te laat wasbe merkte do boor. Licht mij, wij zullen gaan vernemen wat er is. En de oude meid vooruit stappende, begaf hij zich naar de voordeur die hij ontgrendelde, nochtans zorg dragende do veiligheidsketen welke den ingang moest belemmeren', niet los tc haken. Maar een onweerstaanbaar gedrang van buiten deed de keten in stukken springen en een twin tigtal zwart gemaakte ol vermomde personen vielen tc gelijk in den gang. Eer Hollo en Adriaan er aan dachten om hulp lo roepen, waren zij ten gronde geworpen, aan handen en voeten gebonden, in da keuken gesleurd waar men hen eene prop in den mond 'stak en. onder de schrik kei ij kste doodsbedreigingen, het volle digste stilzwijgen oplegde. 310 186 1 4 "7 670 150 3,000 3,0'JÓ 2,300 2,000 1.427 1.000 900 757 670 300 4 0 230 250 231 225 200 1.748 201 216 200' - 81 3"8 13,803 3,180 8,782 - - !-■' Dus te zamen 33,G0G loten met pre miën, niet bij begrepen de loten uitbetaal - baar 110 en 115 franks der leeningen vau 1867 en 1872, wat ongeveer eene som daarstelt van 37 millioen franks in pre miën. n Do kommissaris der stad heelt ons giste ren vrijdag een bericht laten geworden, waarin wij lezen, dat er donderdag nacht, aan de Zoutstraatpoort, een aanzienlijke diefstal bij Mevr De Windt heeft plaats gehad. I)e winter staat voor de~dëufrer guul> geen werk en veel ellende zijn. Zou ons stadsbestuur de bestaande nacht- policie niet mogen versterken, ja verdub belen, vooral langs zekere kanten van Aalst Wij gelooven wol van ja er worden zooveel onnoodige plaatskens vet betaald waarom zou men zooveel te meer voor do rust der burgers en de onschendbaarheid van den eigendom niet mogen zorgen Doch, dat men kloeke, weerbare en iovervolle mannen neme, ze goed lvetale,. dc politie moet wel betaald worden want hunne taak is moeilijk en aangelegen, - wil men vermijden dat er dezen winter nog- erger gevallen gebeuren. Laat ons hopen dat de plichtigen weldra ontdekt worden. Dan begonnen de dieven het huis te plunderen en to* doorsnuffelen mat eene behendigheid en eene nauwkeurigheid die niet enkel eene lang durige ondervinding, maar tevens eouo volko mens kennis der plaatsen bewezen. Sommigen daalden in den kelder en laadden de wijn lles-clien in manden, anderen hraken do kisten en kasten open en roofden lijnwaad en kleederen, nog anderen zochten het geld en do voorwerpen van waarde en borgen ze zorgvuldig weg. Marten yerweylen. want hij was bet dio deiTtocht bestierde, bleef vreemd aan die allo- daagsche plunderingen en hield zich onkel bezig met de geschriften van den pastoor te doorzoe ken Nu wierp hij eene oorkonde met teleurstel ling tegen den grond, dan scheurde bij ongedul dig er eene in stukken, terwijl hij soms ook een geschrift met belangstelling doorliep eu het met gefronsd voorhoofd ter zijde legde. Althans zijne hoekige bewegingen toonden genoeg dal zijne opsporingen vruchteloos bleven zijne gramschap steeg nog wanneer hij ontwaardde dat slechts een naar geschriften overbleven die niet meer dan de au den. andere aan zijne verwachting beantwoor- - Bij den duivel, gilde hij stampvoetend, .v waar mag do oude schijnheilige toch de ver klaring mijner vrouw gestoken hebben En terzelfder tijd ontdekte hij iu eenen hoek van 's pastoors studeervertrek eene kleine inge maakte kast die zorgvuldig achter de houten belegsels verborgen scheen. Met eenen enkelen stoot vloog het deurtjes der geheime borg plaats in spaande ren, maar hier deed eene meuwo teleurstelling den roover van gru nschap schuim bekken. Do kast bevatte deu schat der kerk kelken en andere gewijde Vóórworpen van waarde stonden, zorg\*uldigJn lijnwaad gewik»

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1886 | | pagina 1