Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

HomeSearch

12 resultaten gevonden

| De Volksstem | pagina 3

® Charles Booms, 5 Ju/Fr. Mortier, 3; Juffr. C. V. Grilleert, 3; M. M® Va- lèr# Baudewyn, 3; M. Me Camille D'Haese, 10 M" Albert Leirens, 5 MM, M"1 Lootvoet, 5 Arseen Goedertier, 5 E. II. Alfons De Sutter#, 5

| De Volksstem | pagina 3

Arseen Goedertier was geboortig van Lede. Zijn vader vestigde zich te Wet- teren en werd koster. Arseen Goedertier volgde zijn fader op en bij was ook een politiek man zoo vindt men op de oude

| De Volksstem | pagina 3

Arseen Goedertier hield er nogal vreemde gedachten op na. En zoo had hij op deze vergadering, die de katholioke slandsorganisatiebehandelde, de vorming verdedigd van een vierden stand, deze van de

| De Volksstem | pagina 1

Er werd reeds gemeld dat de bood schapper van Arseen Goedertier to Gent, zekere De Sw... enkele dagen na den dood van Goedertier op zijne beurt overleed in eene .gemeente bij Aalst.

| De Voorpost | pagina 5

. Arseen Goedertier, die op zijn sterfbed bekende te weten waar het paneel zich bevond, was immers woonachtig te Wetteren en gedurende een zekere tijd hulpkoster van de Sint-Baafskathedraal te Gent ... dossier dat drie jaar later werd gesloten is men nooit tot een ophejdering kunnen komen. Het staat nu zelfs zover dat niemand nog met zekerheid kan beweren dat Arseen Goedertier, die volgens zijn eigen

| De Voorpost | pagina 5

overvloedig met lof. Men begroef immers Arseen Goedertier, oud-organist, voorzitter van allerlei genootschappen, leraar aan de Wetterse tekenakademie, makelaar, financieel raadgever, vertrouwensman, en ... kunstliefhebber. Vier lijkreden werden er uitgesproken, o.m. door staatsminister Baron Tibbaut en door burgemeester Jozef Duchateau. Arseen Goedertier was vier dagen tevoren gestorven te Dendermonde, in het huis

| De Voorpost | pagina 5

Het huis waar eertijds de familie Van den Durpel woonde. Hier overleed Arseen Goedertier. Zou men in de onbetreedbare kelder van dit huis op de Dendermondse Vlasmarkt nog iets kunnen vinden ?(jo) ... van Wctteren werd grondig door gelicht, terwijl de Dender mondse O.L.Vrouwkerk ook het kader was van talrijke naspeuringen. Alle lokalen, huizen, gelegenheden waar Arseen Goedertier geregeld kwam werden

| De Voorpost | pagina 16

25 november '34 stierf een zekere Arseen Goedertier, respektabel burger uit Wette- ren, in een huis op de Vlasmarkt te Dendermonde. In een onvolledige bekentenis aan een vriend des huizes, Joris De Vos

| De Voorpost | pagina 6

Een ander cruciaal punt is de dood van Arseen Goedertier. Men is het nog steeds niet volledig eens of Goedertier nu wel in Dendermonde dan te Wetteren is gestorven. De dokter die zijn over

| De Voorpost | pagina 10

- gemeentehuis, nl. een voor- nende bankier-wisselagent dracht met dia's over het ak- Arseen Goedertier. Even voor tuele onderwerp: «Waar rus- zijn overlijden vertrouwde hij ten de Rechtvaardige Rechter- aan de